een fes®) HMS-trekker vanEl is een prijsbewuste en een goede keus...! Afzet 'en prijzen tarwe brouwgerst peulvruchten Augustus t/m oktober 1970 yOLGENS de voorlopige oogstraming van het C.B.S. wordt van de oogst 1970 in totaal circa 635.000 ton tarwe verwacht. Rekening houdende met het eigen behoud, alsmede met de hoeveelheid, die voor zaaidoeleindien zal worden bestemd, mag worden aangenomen dat een hoeveelheid van 610.000 ton over de markt voor andere doeleinden moet worden bestemd. Tegen het einde van ok tober 1970 had ongeveer 33 van deze hoeveelheid een bestemming gevonden. Het vorige jaar bedroeg dit percentage ruim 50. Aldus blijkt uit de „Medede lingen" behorende bij de agenda van de bestuursvergadering van het Produkt- schap Granen, Zaden en Peulvruchten voor de vergadering op 5 november. TELERSPRIJZEN TARWE AUGUSTUS EN SEPTEMBER 1970 Blijkens een voorlopige berekening hebben de telers in de maanden augustus en september 1970 voor inlandse tarwe, bij levering af boerderij, de onder a. en b. vermelde prijzen gemaakt. Ter vergelijking zijn ook de prijzen opgenomen, die de telers definitief in de twee voorafgaande seizoenèn in dezelfde maanden hebben gemaakt. In p. 100 kg excl. 4 B.T.W. augustus september gem. gemaakte telersprijs: 1968 1969 1970 1968 1969 1970 a. doorsneekwaliteit bij 17 vocht b. E.E.G.-standaardkwaliteit bij 16 vocht 34,— 34,50 32,65 33,15 35,35 35,85 34,20 34,70 33,70 34,20 35,90 36,40 Telersprijs, afgeleid van: interventieprijs drempelprijs 1 SS 88 33,65 36,20 33,65 36,20 34 36,55 34,— 36,55 34 36,55 In augustus en september van dit jaar kon dus voor de tarwe respectievelijk 2,70 en 2,20 per 100 kg meer gemaakt worden dan vorig jaar. De afgeleide interventieprijzen zijn met 2,20 respectievelijk f 2,40 overschreden, terwijl de afgeleide drempelprijzen tot op ƒ0,35 respectievelijk ƒ0,15 werden benaderd. Voor de omrekening van doorsneekwaliteit naar E.E.G.-standaardkwaliteit is voor het vochtgehalte uitgegaan van de vochtclausule. Gezien de kwaliteit van de tarwe behoeven andere kwaliteitsfactoren niet te worden verrekend. BROUWGERSTAFZET AUGUSTUS T/M OKTOBER 1970 Het eiwitgehalte van brouwgerst is dit seizoen hoog. Bedraagt dit normaliter ongeveer 10 dit seizoen loopt het eiwitgehalte van gebied tot gebied en van perceel tot perceel sterk uiteen. Het gemiddelde eiwitgehalte is in het Z.W. kleigebied bijna 12 Buiten het Zuid-Westen, met name in de Flevopolders en Zuid-Limburg wordt niet zelden een eiwitgehalte van 13 aangetroffen. Door het C.B.K. zijn de aankoopcondities daarbij aangepast. In de ons- omringende landen is de situatie met betrekking tot de kwaliteit van de zomergerst vrij wel identiek. In Frankrijk schijnt het eiwitgehalte iets minder hoog te zijn. Vooral in de maand september ontwikkelde zich een levendige handel in zomer gerst voor brouwdoeleinden. Behalve het C.B.K.dat grote aankopen verrichtte voor de binnenlandse brouw- en moutindustrie, waren ook de Duitse en Bel gische verwerkers in Nederlandse gerst geïnteresseerd. Begin oktober verflauwde de handel enigszins doordat de Duitse en Bel gische kopers zich goeddeels terugtrokken. Het C.B.K. kocht in de tweede helft van oktober nog slechts op levering januari aan. Vanaf het begin van het seizoen tot en met 20 oktober werd ongeveer 17.100 ton brouwgerst naar West-Duitsland en België afgeleverd, tegenover 14.700 ton in dezelfde periode van het vorige jaar. Rekening houdende met nog lopende contracten mag worden aangenomen dat van de voor brouwdoeleinden geschik te zomergerst 67.000 ton) medio oktober 1970 reeds 75 is afgezet (vorige seizoen 50 H. J. H O E G E N D I J K H O F ÏHDJ HANDELMAATSCHAPPIJ N V. Doetinchem - Emmeloord - Middenmeer - Finsterwolde - 's Heer Arendskerke - Dronten TELERSPRIJZEN GERST EN HAVER Op basis van een voorlopige berekening zijn de volgende prijzen in augustus en september voor gerst en haver gemaakt (levering af boerderij). In p. 100 kg excl. B.T.W. augustus 1970 september 1970 Gemaakte telersprijzen: gerst haver gerst haver a. doorsneekwaliteit bij 17 vocht b. E.E.G.-standaardkwalitedt bij 16 vocht 32,30 32,70 29,95 30,30 32,85 33,25 29,90 30,25 Telersprijs afgeleid van: interventieprij s drempelprijs 29,95 32,15 30'l0 29,95 32,15 3Ö'lO Uit dit overzicht blijkt dat de telers bij ongewijzigde interventie- en drem pelprijzen in augustus en september van dit jaar per 100 kg voor gerst in augustus 3,55 en in september f 3,10 meer hebben gemaakt. Voor haver was dit in augustus ƒ4,70 en voor september ƒ4,50. Voor brouwigerst hebben de telers in de maanden augustus en september 1970 gemiddeld 34,45 respectievelijk 35,95 gemaakt. Ten opzichte van de voergerst een premie van 3,respec tievelijk 4,40. Voor de omrekening van doorsneekwaliteit naar E.E.G.-stan daardkwaliteit is voor het vochtgehalte uitgegaan van de vochtclausule. Verre kening van andere kwaliteitsfactoren heeft niet plaatsgevonden. PEULVRUCHTEN EN ZADEN STANDAARDMONSTERS PEULVRUCHTEN OOGST 1970 De Vereniging de Rotterdamse Korenbeurs heeft eind september/begin okto ber, gelijk aan voorgaande jaren, de standaardmonsters voor groene erwten, schokkers, kapucijners en bruine bonen van de oogst 1970 vastgesteld. De arbiters van de Rotterdamse Korenbeurs hebben vastgesteld, dat in de dubbelgeschoonde exportkwaliteit, zoals die uit de standaardmonsters blijkt, de hierna genoemde percentages bezetting voorkomen. Ter vergelijking zijn, voor zover bekend, tevens de percentages bezetting vermeld, die inde standaard monsters van de oogsten 1967 t/m 1969 voorkwamen. oogst 1970 oogst 1969 oogst 1968 2,8 5,3 10,3 4,7 3,6 14,5 4,5 3 8 3,3 10,5 In verband met kleurverschillen is voor bruine bonen dit jaar geen percen tage vastgesteld. Het percentage halve bonen en klei is op 0,5 bepaald. Alhoe wel de uiterlijke kwaliteit van de peulvruchten dit seizoen goed tot zeer goed is, is het percentage bezetting in schokkers en kapucijners dit seizoen gemid deld hoger dan in het vorige. Het percentage bezetting in de groene erwten is daarentegen gemiddeld lager. Groene erwten Schokkers Kapucijners Bruine bonen AFZET IN AUGUSTUS T/M OKTOBER 1970 Peulvruchten. De afzetmogelijkheden voor groene erwten in het binnenland waren gedurende de eerste drie maanden van het seizoen van beperkte omvang. Naar kapucijners en bruine bonen was in het binnenland regelmatig vraag. De afzetmogelijkheden van groene erwten, schokkers en bruine bonen naar lid staten en derde landen waren gering. Japan, een land dat de laatste jaren be hoorlijke hoeveelheden groene erwten en schokkers afnam, is dit seizoen prak tisch nog niet aan de markt geweest. De schokkeroogst in het Verenigd Konink rijk is goed en het ziet er naar uit dat dit land dit seizoen als exporteur aan de markt zal zijn. Bij de afzet van inlandse groene erwten wordt in steeds toenemende mate, zowel in het binnenland alsook in West-Duitsland, concurrentie ondervonden van Franse erwten. De kwaliteit van de Franse erwten is dit seizoen goed. In de maanden augustus en september j.l. werden ongeveer 9.800 ton groene erw ten uit Frankrijk ingevoerd, tegenover 8.850 ton in' dezelfde maanden van het vorige seizoen. De uitvoer van groene erwten en spliterwtien bedroeg in de beide eerste maanden van het seizoen 4.600 ton. Zaden. Voor karwijzaad bestond van de zijde van de exporteurs gedurende de verslagperiode regelmatig enige belangstelling. De omzetten waren in zijn totaliteit bezien slechts van geringe omvang. Ds olie-industrie toonde voor koolzaad reeds bij de aanvang van het seizoen een goede belangstelling. In de loop van de verslagperiode nam de belangstel ling echter af. De exporteurs toonden slechts een matige belangstelling. Uitgaand van een geraamde koozaadproduktie oogst 1970 van 20.000 ton waar van 11.600 ton door de olieindustrie voor steun is aangemeld en rekening hou dend met een uitvoer naar derde landen van ca. 3000 ton moet per 20 oktober 1970 nog ca. 5200 ton (26 afgezet worden. TELERSPRIJZEN IN AUGUSTUS EN SEPTEMBER 1970 Volgens L.E.I. gegevens hebben de telers in de maanden augustus en septem ber 1970 voor peulvruchten :en zaden gemiddeld de volgende prijzen kunnen maken voor boerenschone partijen, levering af boerderij. Ter vergelijking zijn tevens de prijzen vermeld, die in augustus en september 1969 door de telers gemiddeld werden gemaakt. In gld. per 100 kg incl. 4 B.T.W. augustus september 1969 1970 1969 1970 Groene erwten 52,80 54,45 53,60 52,55 Schokkers 55,45 62,80 58,40 59,50 Kapucijners 54,45 61,20 52,30 64,05 Bruine bonen 88,10 78,— 91,60 64,70 Karwijzaad 97,90 122,75 106,20 129,70 Koolzaad 71,65 70,70 In vergelijking met vorig jaar hebben de telers in de verslagperiode voor schokkers, kapucijners on karwijzaad hogere prijzen gemaakt. Voor groene erw ten was het prijspeil in augustus hoger maar in september lager dan vorig jaar. Voor bruine bonen werd door de telers aanzienlijk minder ontvangen dan in 1969- CONSUMPTIEMELKPRIJS Het Landbouwschap heeft op 29 oktober j.l. een brief gezonden aan de minister van Economische Za ken inzake de consumptiemelkprijs. Door de zich thans voordoende onvoorziene stij ging van de verwerkingskosten in de zuivelsector zal, indien geen maatregelen worden genomen, de aan de veehouders uit te betalen melkprijs lager zijn dan was voorzien. Met name geldt dit voor die veehouderij bedrijven waarvan de afgeleverde melk geheel of ge deeltelijk bestemd is voor directe consumptie. Naar het oordeel van het Landbouwschap is een aanpassing van de consumptiemelkprijs noodzakelijk, waarbij er tevens op wordt gewezen dat bij de vaststelling van de hoogte van de huidige maximumprijs niet wordt uitgegaan van integrale kosten voor aanvoer, verwerking en afzet verwacht mag worden dat per 1 april 1971 toch al een niet onaanzienlijke prijsstijging doorgevoerd zal moeten worden de inkomensontwikkeling op vele veehouderijbe drijven zich in ongunstige zin dreigt te ontwikke len. Het Landbouwschap heeft de minister met klem verzocht zo spoedig mogelijk een verhoging van de maximumprijs voor de consumptiemelk toe te staan.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 4