Problemen rond de rooipremie 4 ■- P)OOR het nieuws dat de E.E.G.-rooipremie waar- schijnlijk zal worden verhoogd tot ca f 2900, per ha is er nogal wat onzekerheid en verwarring ont staan. Hoe moet een fruitteler met rooiplannen thans handelen? De materie is langzamerhand zo ingewikkeld gewor den, dat velen er geen raad meer mee weten. In de hier volgende uiteenzetting willen we proberen enige duidelijkheid te brengen. E.E.G.-ROOIPREMIE TOT NU TOE NIET AANTREKKELIJK Om te beginnen bij het begin: enkele jaren geleden is voor de Nederlandse fruittelers de gelegenheid open gesteld om te rooien met een premie, die aanvankelijk 1500,per ha bedroeg en later werd1 verhoogd tot 2000,per ha. De bedoeling was vooral om het op ruimen van verouderde opstanden te bevorderen en zo tot kwaliteitsverbetering te komen. In verband met dit streven naar kwaliteitsverbetering was er geen sprake van om herinplant te verbieden. Eerder stond men wel willend tegenover nieuwe aanplant, omdat verjonging en modernisering als noodzakelijk werden beschouwd. Deze nationale rooipremie werd begin van dit jaar ver vangen door een E.E.G.-rooipremie, die in 3 opzichten een achteruitgang betekende. Ten eerste bedroeg de pre mie slechts 1810,per ha, ten tweedie werd slechts de helft van het bedrag direct uitgekeerd en de rest pas na drie jaar en ten derde moet de aanvrager zich verbinden de eerste 5 jaar niet tot herinplant over te gaan. Dit laatste omdat met de E.E.G.-rooipremie niet wordt ge streefd naar kwaliteitsverbetering, doch uitsluitend naar produktievermindering. „OUDE" AANVRAGEN EEN JAAR GELDIG Tot 31 december 1969 kon voor de nationale rooipre mie worden aangevraagd. Men kreeg dan een rooibe- schikking dae een jaar geldig was, dus tot uiterlijk tot eind december van dit jaar. Omdat tevoren bekend was dat de E.E.G.-rooipremie ongunstiger was, hebben zeer velen vorig jaar nóg in december voor een bepaalde op pervlakte de nationale rooipremie aangevraagd, zonder dat ze van plan waren direct te rooien. Ze wilden het eerst nog eens een jaar aanzien. Deze hebben nu even tueel tot 31 december a.s. de kans alsnog te rooien met een premie van 2000,per ha, direct in zijn geheel uitgekeerd en zonder verbod tot herinplant. VERBETERING E.E.G.-ROOIPREMIE TE VERWACHTEN Een beperkt aantal heeft in de loop van dit jaar aan gevraagd voor de minder aantrekkelijke E.E.G.-premie. In 't algemeen betreft dit gevallen waarbij vorig jaar nog niet te voorzien was diat op korte termijn tot rooien zou worden besloten. Zoals reeds eerder werd opge merkt, heeft namelijk iedereen die concrete rooiplannen had tijdig voor de nationale premie aangevraagd. Niet alleen in ons land werd weinig belangstelling ge toond! voor de E.E.G.-rooipremie. In de andere E.E.G.-lid- staten waren er ook zeer weinig aanvragen. Daarom zijn er thans door de Europese Commissie voorstellen inge diend voor een drastische verbetering. Naar verluidt heeft de Franse minister van landbouw, die vorig jaar nog terughoudend was, thans zelf op zo'n verbetering aangedrongen. Voorgesteld) is een verhoging tot bijna 2900,per ha en directe uitkering van het volle be drag. Tevens om invoering met terugwerkende kracht tot juli van dit jaar. Echter: het verbod van herinplant zal gehandhaafd blijven! En nu komen de problemen. Wat (moet iemand doen die eerdier voor de nationale rooiregeling of de E.E.G.- premie heeft aangevraagd? AL DAN NIET OPNIEUW PLANTEN Wie vorig jaar voor de nationale rooipremie heeft aangevraagd en het plan heeft weer nieuw te planten, kan ons inziens het beste zijn rooiplannen zo spoedig mogelijk, dus nog dit jaar uitvoeren. Een hogere E.E.G.- rooipremie kan wel aanlokken, maar de verplichting om van herinplant af te zien weegt zo zwaar dat men er beter van af kan zien. De E.E.G.-rooiregeling is namelijk op dat punt duidelijk met o.a. de volgende bepalingen: de aanvrager moet er gedurende een tijdvak van vijf jaar, te rekenen vanaf de rooiing, in het kader van zijn bedrijf van afzien appel-, pere- en perzikbomen nieuw aan te planten. de Directeur van de Cultuurtechnische Dienst zorg voor de controle op de naleving van de bepalingen van de overeenkomst. indien de begunstigde de verplichting om gedurende een tijdvak van vijf jaar te rekenen vanaf de rooiing in het kader van zijn bedrijf er van af te zien appel-, pere- of perzikbomen nieuw aan te planten niet na komt, vordert de Stichting (O.- en S.-fonds) de rooi premie terug. PROBLEMEN BIJ ROOIEN ZONDER HERINPLANT Wie voor een rooipremie heeft aangevraagd en niet van plan is terug te planten zit in een moeilijker positie De vraag is: „Gaat de voorgestelde verbetering van de EJLG.-premie inderdaad door? En met terugwerkende kracht?" Door ingewijden wordt de kans op een gunstige be slissing zeer groot geacht, maar er kan nog altijd een spaak in het wiel gestoken worden. Het veiligst is om enkele weken te wachten, tot de beslissing bekend is. Als de voorstellen worden aangenomen kan men dan het beste de nationale rooipremie laten schieten en aanvra gen voor de verhoogde E.E.G.-rooipremie. Worden de voorstellen niet aangenomen, dan kan men alsnog de nationale rooipremie realiseren. Het maken en dus uitstellen van het rooien heeft ech ter grote bezwaren. Volgens onze informaties wordt mis schien pas begin december het definitieve besluit bekend gemaakt. Dan is de tijd erg kort om indien de verho ging niet doorgaat alsnog vóór 31 december met de nationale premie te rooien. En als de verhoging wel doorgaat blijft het grote nadeel dat men de beste tijd voor het rooien niet heeft kunnen benutten. Bij vroeg rooien kan de grond meestal nog in redelijke conditie worden gebracht, maar bij laat rooien (na nieuwjaar) lukt dat vaak niet meer. Het is dus wikken en wegen. Men zal zelf de beslis sing moeten nemen. Direct rooien en de nationale rooi premie incasseren of de gok wagen dat de E.E.G.-premie wordt verhoogd en het rooien voorlopig uitstellen. Hier bij kan de kans op structuurbederf ook een rol spelen. Kan men een lopende rooibeschikking voor de natio nale rooipremie intrekken en aansluitend direct voor de E.E.G.-rooipremie aanvragen? We hebben dit bij de officiële instanties nagevraagd, doch niemand kon op deze vraag een antwoord geven! AANVULLENDE O.- EN S.-PREMIE Volledigheidshalve wijzen wij er nog op, dat telers die via het O.- en S.-fonds tot bedrijfsbeëindiging overgaan, bij de huidige bepalingen een aanvullende bijdrage krij gen als het gehele bedrijf wordt gerooid. Die extra toe slag bedraagt 1200,per ha als met de E.E.G.-premie wordt gerooid en 1000,als met de nationale premie wordt gerooid. Het wordt dus steeds 3000,per ha als totale rooipremie. Of deze toeslag wordt gehandhaafd als de E.E.G.- premie wordt verhoogd is niet bekend. Het is hoogst onbevredigend dat de beslissingen zo traag afkomen dat het rooien stagneert of zo laat kan worden uitgevoerd dat de structuur van de grond ern stig te lijden heeft. Zou dat nu beslist niet anders kun nen? A. v. O. TERUG NAAR DE STALMEST? Er komt een tijd dat de aarde niet meer in staat zal zijn de noodzakelijke organismen te produceren om de planten te voeden. Dit zal tot gevolg hebben dat de mens het verder zonder plantaardig voedsel moet stellen. Deze sombere voorspelling deed woens dagmiddag een van de sprekers op het tweedaagse congres over de problemen betreffende de waterhuis houding in de RAI. Het was G. F. Pinner, verbonden aan het instituut voor de controle op de waterveront reiniging in Engeland. Het gebruik van kunstmeststoffen is, zo meende deze wetenschapsman, voor de grond op de duur zo nadelig, dat er niets meer verbouwd kan worden. „Met deze stoffen zijn de landbouwers in staat steeds grotere en betere oogsten te bewerkstelligen in een kortere tijd. Maar men moet zich realiseren dat de mensheid bezig is de voedingsbodem te vernietigen, zodat de landbouwer op een gegeven ogenblik niets meer zal produceren". De anorganische kunstmeststoffen verhinderen de planten de opneming van natuurlijke voedingstoffen; het zou daarom verstandig zijn de oude methode van bemesting op te vatten. Daarmee zouden de planten hun oorspronkelijke organische stoffen weer terug krijgen. De regeringen zouden de boeren moeten sti muleren het land zoveel mogelijk op natuurlijke wij ze te bemesten o.a. met gebruikmaking van de stads- riolering. Daarmee zou tevens het probleem van de watervervuiling zijn opgelost, omdat er minder ge loosd hoeft te worden in rivieren en zeeën. De vaste substantie zou moeten worden afgescheiden en ge droogd. Ji/IOET men registratierecht betalen als men de 1 1 grond van zijn buurman koopt om daai'mee zijn bedrijf te vergroten? Dat is de vraag die in de laatste tijd een paar keer gesteld is. Ze komt niet zomaar uit de lucht vallen, want er is op dit punt iets aan de gang. Op het ogenblik moeten wij als antwoord op de vraag zeggenEr moet nu nog betaald worden. Maar straks zal dit niet meer zo zijn! Wat is het geval? Op 24 september is door de Tweede Kamer aange nomen de wet Belastingen rechtsverkeer. Die wet komt in de plaats van de registratiewet en de zegel wet. Tenminste als ook de Eerste Kamer die wet aan neemt. Nu zal dat wel, want de Eerste Kamer verwerpt vrijwel nooit een wet die door de Tweede Kamer is aangenomen. Wij zullen er maar van uitgaan dat dit nu ook niet zal gebeuren. In de nabije toekomst zal het dan zo zijn dat er vrijstelling van registratierecht, (dat dan overdrachts belasting zal gaan heten) zal zijn o.a. in het geval dat iemand grond van zijn buurman koopt, die aan zijn eigen bedrijf aansluit. J?R moet wel aan bepaalde voorwaarden zijn vol- -L/ daan. Deze voorwaarden zijn: 1. De aan te kopen grond moet naburige landerijen zijn. 2. De boer die de grond bijkoopt moet de grond die hij al heeft al tenminste vijf jaar in eigendom heb ben. 3. De oppervlakte die bijgekocht wordt is alleen vrij van overdrachtsbelastingvoorzover die niet groter is dan de oppervlakte die men al heeft. Voor het meerdere moet men dus wel overdrachtsbelasting betalen. 4. De verkrijging van de nieuwe gekochte grond moet in het belang zijn van verbetering van de land bouwstructuur. 5. Als één verkrijging worden beschouwd de verkrij gingen die binnen een tijdsverloop van vijf jaar door dezelfde persoon plaats vinden. Ti ziet wel dat er aan deze vrijstellingsbepaling wel het een en ander vastzit. Dit is niets bij zonders, want dat is met deze soort bepalingen altijd het geval. Wel bijzonder is dat men ook, in het fiscale vlak iets heeft willen doen om de verbetering van de landbouwstructuur te bevorderen. Zonder moeite is dit niet gegaan. In het ontwetp dat door de regering was ingediend kwam deze vrijstelling niet voor. Ze is te danken aan een amendement van de Kamer leden Koning en Kieft. In de Kamer is het door ver schillende leden sterk bestreden. Op dit gebied een uitzonderingspositie voor' de landbouw te scheppen vonden sommigen volstrekt ongeoorloofd. In midden- standsbedrijven kan men, zo werd betoogd, dezelfde problematiek tegenkomen. Als dit zo is, dan is er naar onze mening alles voor te zeggen, dat ook daarvoor structuurverbetering niet in de weg wordt gestaan door heffing van belasting. De belastingen worden in onze maatschappij gehan teerd als een instrument van economische politiek. (Dat kan met meer of minder succes gebeuren.) Men kan zeggen dat het niet mag als een bepaalde groep er min of meer direct voordeel van kan hebben, maar dat het gaat om beïnvloeding van de conjunctuur. Anders moet de belasting neutraal zijn. iyu is dit tegenwoordig een onmogelijke zaak. De belasting grijpt op alle manieren in ons leven en in het economisch gebeuren in. Natuurlijk zijn er grenzen aan het nemen van belastingmaatregelen met een bepaald gericht doel. Deze zijn naar wij menen in het onderhavige geval niet overschreden. Over één argument dat aangevoerd is, willen wij nog iets zeggen. Er is in het debat over deze zaak op gemerkt dat het beslist niet zeker is dat de vrijstel ling ten goede zal komen aan de man voor wie ze is bedoeld, dat is dus de man die de grond koopt. Die zal, wat hij niet naar de belasting moet brengen, wel aan de verkoper kwijt zijn in de vorm van een hogere prijs! Zo is het gezegd. Nu, dat gevaar zit er in. De buurman die de gr'ond met vrijstelling van recht zal kunnen kopen zou meer kunnen geven. Dat kan hij toch, omdat zijn positie sterker is. De landbouwstruc tuur kan in dat geval verbeterd worden en de bepa ling schiet zijn doel niet voorbij. Wel zou dan de grond prijs zijn gestegen. En dat is voor de structurele ver betering niet zo best! Daarom moet men bij het kopen van grond niet te gemakkelijk met de prijs de hoog te ingaan. Dat gelooft iedereen zo langzamerhand wel, dachten wij. Tenslotte nog dit. Die vrijstellingsbepaling gaat pas werken als de wet van kracht wordt. Dit is nog niet het geval. Als het zover is, laten wij het U weten! PAAUWE.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 3