Landbouw 2000 Erf en akker Jongerenaktiviteiten 18 Een van de vele evenementen van de GO-125 was het kongres „Landbouw 2000". Een kleine groep P.J.Z.-leden woonde dit kongres bij. Zij maakten deel uit van de grote groep jongeren, die op dit kongres aanwezig waren. De inleiders op dit kongres waren: Dr. Ir. J. Sevenster, landbouwkundig adviseur Unilever. Prof. Ir. A. Franke, hoogleraar Landbouwhoge school. Ir. J. W. Wellen, Direkteur-Generaal van de land bouw. Dr. S. L. Mansholt, vice-voorzitter E.E.G.-kommis- sie. De belangen van de landbouw binnen en buiten de E.E.G. zijn van dien aard, dat er geen prijsstijgingen voor de landbouwprodukten in zit voor de komende 10 jaar, aldus de heer Mansholt. Maar de komende 12 jaar zal het reële beschikbare inkomen van de Nederlander verdubbelen. De landbouw zal een gro te sprong moeten maken om op sociaal en economisch vlak niet achter te raken. Het onlangs uitgebrachte struktuurplan van de Friese Mij. van Landbouw was een kolfje naar de hand van de heer Mansholt. Hij nodigde de andere standsorganisaties uit iets dergelijks te doen. Het wegwerken van overschotten kost ontzettend veel geld. We kunnen dit geld beter gebruiken voor stniktuurverbeteringen. Een ander punt is of we na die verbeteringen ook van de overschotten af zijn! Van de verstrekte subsidies werkt eerder ver tragend dan versnellend om het gewenste doel te be reiken. Volgens Mansholt wordt het de hoogste tijd om de struktuurveranderingen aan te pakken. IN landbouwkringen is men nogal vijandig gezind ten opzichte van de industrie, aldus de heer Se venster, maar deze beoogt geen vervanging van een tekort in de voedselvoorziening. Bovendien wordt de massa in staat gesteld door het gebruik van goed kope margarine, meer beleg of .zuivelprodukten te gebruiken. Het is momenteel nog niet rendabel om landbouwprodukten op industriële basis te vervaar digen. De heer Franke belichtte de invloed van de land bouw in de ontwikkelingslanden op de Westeuropese landbouw. We moeten de ontwikkelingslanden meer Westerse valuta verschaffen door verhoogde iiïipor- ten vanuit die landen. Daardoor kunnen ze zich in dustrialiseren en komt er werkgelegenheid in die landen. Een ander punt is dat Amerika een monopolie positie heeft op het gebied van de wereldhandel en de prijzen kunstmatig laag houdt. Dit is bepaald niet in het belang van de ontwikkelingslanden, maar wel voor de verwerkende industrie. De politiek heeft ook hier een beslissende vinger in de pap. moeten in Nederland gebieden maken waar de landbouw in al zijn vormen vrij en onbelem merd kan plaats vinden, niet geremd door verorde ningen en beperkingen, betreffende gebouwen, lucht verontreinigingen door veredelingen (in tegenstelling tot andere verontreinigingen ga je hier niet dood van) aldus ir. Wellen. Daarnaast krijgen we gebieden met landschappe lijke waarden beperkingen opgelegd t.a.v. gebouwen, grondgebruik, enz. De volgende stap, de gebieden met grote landschappelijke waarde met zijn vergaan de bepalingen en beperkingen. En als laatste de be schermde natuurgebieden, de natuurreservaten. Daar waar landbouwbeperkingen worden opge legd, dient vanuit de schatkist een kompensatie voor de desbetreffende boer te komen om de inkomsten derving, als gevolg van de beperkingen, te nivelleren. Het grootste probleem is momenteel: waar halen we het benodigde geld vandaan! Op deze en nog vele andere vragen, onbeantwoord tijdens dit kongres, zullen in de komende periode door middel van discussies antwoorden gevonden moeten worden. Het is aan de jongeren om mede daarnaar te zoeken en deze trachten te vinden. Op 11 maart a.s. hoopt men de gedachten en ideeën van uit de jongeren en van de heren inleiders bijeen te brengen in een tweede kongres over het thema „Landbouw 2000". Ontleend aan „Jong Gelre". DROPPING SPRANG-CAPELLE De afdeling Sprang-Capelle opent haar nieuwe verenigingsseizoen met een dropping. De datum, waarop de dropping plaats zal vinden, is vastgesteld op vrijdag 13 november a.s. De deelnemers aan deze dropping worden om 20.00 uur precies bij cafetaria „Bax" te Sprang-Capelle verwacht. Ook niet-leden en introducé's zijn van harte welkom. FIJNAART EN HET ..AFZIEN" Op heden vrijdag 6 november komt de welbeken de beroepswielrenner, de heer C. Pellenaars, naar Fijnaart voor een causerie over de wielersport in het algemeen en de Tour de France in het bijzonder. Alle sport- en niet-sportliefhebbers zijn van harte welkom op heden vrijdag 6 november in hotel „De Graan- beurs" te Fijnaart. De avond begint om 20.00 uur precies. CURSUS BEDRIJFSOVERNAME" WEST-BRABANT Enige tijd geleden maakten we U in deze rubriek attent op de opzet van een cursus „Bedrijfsoverna me" voor leden van de kring West-Brabant. De voor bereidingen zijn momenteel in een vergevorderd sta dium. De eerste cursusavond kunnen we nu reeds vermelden. Zij zal plaatsvinden op dinsdagavond 1 december a.s. in hotel „De Graanbeurs" te Fijnaart (nog niet definitief). De overige lessen zullen hoogst waarschijnlijk gegeven worden in de morgenuren. De gehele cursus loopt van 1 december a.s. tot 23 februari 1971. Momenteel hebben zich 15 cursusten voor deelna me opgegeven. Mochten er nog agrarische jongeren in West-Brabant zijn, die alsnog zouden willen deel nemen, dan bestaat die mogelijkheid er nog. Zij kun nen zich opgeven bij: R. den Engelse, Brugstraat 5, Klundert, telefoon 01682-478. En dan liefst zo spoedig mogelijk, in verband met de plannig van de cursus. Deze late aanmeldingen voor deename zijn niet meer van belang voor het al of niet doorgang kunnen vin den van de cursus. De cursus gaat door, omdat het vereiste aantal cursisten reeds bereikt is. Binnenkort hopen we het volledige cursusprogramma bekend te maken. WAAR ZIJN DE v. d. POL'S EN DE VULTINKS De afdeling West Zeeuws-Vlaanderen nodigt alle afdelingen der P.J.Z. uit tot deelname aan een bil jartcompetitie. Zijn er leden in je afdeling, die mee zouden willen doen aan deze biljartcompetitie, geef de namen en adressen dan door aan het P.J.Z.-sekre- tariaat. Binnen niet al te lange tijd krijg je een wed strijdprogramma en bijbehorende wedstrijdreglemen ten toegezonden. Werk mee en doe mee aan dit ini tiatief van West Zeeuws-Vlaanderen. ANTWERPEN - WIENER EISREVUE Op 10 november a.s. sluit de opgavetermijn voor deelname aan het bezoek van de afdeling Aagteker- ke aan de Wiener Eisrevue te Antwerpen. Voor slechts 15,een bezoek aan de stad Antwerpen en aan de Eisrevue in het Sportpaleis aldaar. Belang stellenden kunnen zich opgeven bij de heer A. Mal- jaars, Prelaatweg E12, Westkapelle (01187-251). Be halve leden van de afdeling Aagtekerke mogen zich ook leden van de andere Walcherse P.J.Z.-afdelingen voor deelname opgeven. Ook hier geldt, wacht niet te lang met de opgave, want de kaartjes moeten bij dergelijke evenementen vroegtijdig besteld worden, wil men „uitverkocht" voorkomen. 10 november is de uiterste datum voor opgave! Zondagsmorgens willen we altijd een beetje uit slapen. Zondag is in Galole een werkelijke rustdag, vooral voor ons die dicht bij de werkplaats wonen. Het gebruikelijke lawaai van trekkers, vrachtwagens en landrovers blijft achterwege. En alleen tegen een uur of negen hoor je her en der de gongs die door gaan voor de kerkklokken. Maar vanmorgen stond om een uur of half zeven al een boer aan de deur. Hij zat geduldig in het zand te wachten tot wij ons hoofd lieten zien. Lena de huismeid begon zachtjes te roepen om ons wakker te krijgen. Met dikke slaap- ogen kwamen we de trap af. 't Viel niet mee, 't was nogal laat geworden op de klub. De boer, een man van de Orma stam stond op, boog eerbiedig. Het viel hem in het geheel niet op, dat we nog in de blauw- gestreepte pyama voor hem stonden. „Iko man en no sana, bwana", zei hij. „Wat voor een probleem?" vroe gen we. Tja, het geval lag zo vannacht hadden de soldaten van het wildbeschermingskorps een knaap van een olifant doodgdeschoten bij hem op zijn privé- landje. Nou was dat dier ongelukkigerwijze juist neergevallen in zijn irrigatiekanaal, en daardoor was de verdere weg voor het water volledig geblokkeerd. En aangezien hij niet wist wanneer er iemand op de gedachte zou komen om het karkas daar weg te halen konden wellicht in de tussentijd zijn zoete aardappels en bananen gemakkelijk verdroogd zijn. Weliswaar was hij het zelf geweest die de soldaten had geprest om die olifanten weg te jagen, want nacht in nacht uit lag hij in een kleine strooien hut de wacht te hou den bij zijn landje. Hij had al een hele boel lege petro- leumblikken in bomen gehangen, die een eentonig lawaai maakten. Maar de dorst en de honger hadden de olifanten niet langer bevreesd gehouden voor die flauwekul. „Na sassa, hi nduvu ha'anguka dani mu- taro ya madzi". „En nou ligt die olifant in het kanaal". „Tafadali bwan, kudzja ku ona". „Alsublieft meneer, kom er eens naar kijken". We wreven de laatste slaap uit de ogen, want voor zoiets kunnen ze ons altijd uit bed halen, zelfs midden in de nacht. „Even wachten, mzee," zeiden we, „dan doen we wat anders aan." Corry was ook wakker, eveneens de kleine mannen. Met alle geweld wilden die natuurlijk ook mee. De Orma was weer voor de landrover in het zand gaan zitten. Hij zat geduldig voor zich uit te staren. We wisten wel waar zijn landje was. Hii was een buiten beentje bij de Orma's. De meesten hebben een stelletje broertjes dood aan landwerk, ze zwerven veel liever met hun koeien door de bush. Maar deze niet, hij had zelf vier gemeet katoen in het scheme. Bovendien had hij nog zijn privé stukje land, dat hij irrigeerde met het overtollige drainage water dat uit het scheme kwam. Binnen vijf minuten waren we bij zijn akkertje. Een akkertje op nog geen steenworp afstand van de Ormaschool. We kwamen verscheidene mensen tegen met grote brokken vlees. En hoog in de lucht cirkel den honderden gieren. „Je moet je maar niet al te veel meer voorstellen van die olifant," zei ik tegen Corry, „ze hebben hem natuurlijk al bijna helemaal opge vreten". Daar was geen woord teveel aan gezegd. Alles wat er nog lag was een kolossaal geraamte, en de dikke huid, en een gedeelte van de poten. De grote slagtanden waren al direkt meegenomen door de sol daten van het wildbeschermingskorps, plus de nodige stukken vlees. Olifanten vlees schijnt zeer smakelijk te zijn. Maar inderdaad, de olifant was precies in het midden van zijn irrigatiekanaal gevallen, en blok keerde al het water. Maar we hadden ons vergist, zijn akker zou niet verdrogen, maar verzuipen. Ai het drainage water van een nacht was al over zijn land gelopen, en het geheel stond al onder water. Handen wringend stond de Orma er bij, terwijl hij hoopvol naar ons keek. „Okee, oude," zei ik, „maak je niet al te ongerust. Morgen breng ik de buldozer wel hier, als jij dan zorgt voor wat mannetjes, dan trekken we die olifant er wel uit, en ben jij van het water af. Ben jij er bij geweest toen ze hem schoten?" „Ja, natuurlijk meneer. Ik zat daar," en hij wees op zijn strooien hutje. „Ben je dan niet bang? „Natuurlijk ben ik bang, maar wat wil je, ik moet toch mijn akker be schermen. Daar staat het eten voor mijn vrouw en kinderen." En eten is voor deze mensen net zo belang rijk als leven en dood. „Hoe hebben ze hem gescho ten?". vroeg ik nieuwsgierig verder. Ze schoten hem eerst in zijn poten. Toen viel hij op zijn knieën en daarna schoten ze van vlak bij twee kegels door zijn kop. „Ali fanya kallella mingi sana". „Hij maakte een vreselijk lawaai," zei de oude man. Ze waren met zijn drieën, de andere twee zijn er hard vandoor gerend. Het was verbazingwakkend hoe snel de lokale be volking de enorme stier van al zijn vlees hadden ont daan. De gieren hoog in de lucht hadden er niet zo veel meer aan. De tientallen maraboes 9tonden stake rig in de bush te wachten tot de mensen het kadaver verder met rust laten, ook voor hen zat er nog wel een hapje aan. We vinden het altijd zonde als ze zo'n enorm dier schieten. Maar wat wil je, ze doen de plaatselijke be volking schade. Vooral nu, er zijn ontzettende hoe veelheden olifanten langs de rivier. Het principe van het wildbeschermingskorps is zo weinig mogelijk te schieten. Maar men moet ook de bevolking tot vriend houden. Maar de bevolking is lange niet tevreden. Ze schelden op de regering en vragen zich af, wie er voor die parlementariërs belangrijker is, wild of men sen. En niet geheel ten onrechte krijgen ze nogal eens- de indruk dat wild, dat zoveel toeristen aantrekt be langrijker is. SCHRIJFKOUTER

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 18