Ook veiligheid bij bemesting Inkomensmogelijkheden voor het weidebedrijf 14 Landbouwkundig Bureau voor Thomasmeel - Wageningen. EER dan ooit moet men tegenwoordig een maxi male veiligheid nastreven. In het verkeer dient men zich hiermede elk moment bezig te houden. Bij de luchtverontreiniging komt de veiligheid in het geding in verband met de gezondheidstoestand van mens, plant en dier. Ook op het landbouwbedrijf komt het begrip veiligheid telkenmale om de hoek kijken. We denken bijvoorbeeld aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen, het optreden van besmettelijke ziekten bij het vee en van planten ziekten, de risico's bij het onjuist omgaan met die tractor enz. Bij de bemesting geldt dit eveneens. Het is hierbij van groot belang dat de faktoren die de vruohtbaarheidstoe- stand van de grond bepalen zo gunstig mogelijk zijn. De aanwezigheid van voldoende hoeveelheden plantenvoe- dende stoffen is een eerste vereiste om de plantengroei te bevorderen en hoge opbrengsten van prima kwaliteit te verkrijgen. Wil deze plantenvoeding echter goed funktioneren, dan dient de struktuur van dè grond in orde te zijn. Bij een slechte bodemstruktuur worden de plantenvoedende stoffen niet of in onvoldoende mate door het gewas op genomen, waardoor het rendement van de bemesting maar gering is. De boer dient er dus voor te zorgen dat hij zijn grond door een harmonische bemesting niet alleen van voldoen de plantenvoedsel voorziet, maar dat dit ook gemakke lijk door de plant kan worden opgenomen. Voor dit laat ste is o.a. een goede bodemstruktuur noodzakelijk. Heeft hij aan deze voorwaarde voldaan, dèn pas is de bemes tingstoestand van zijn bedrijf veilig gesteld. WAAROP DIENT MEN DAN VOORAL TE LETEN? a. Dat de fosfaatvoorziening van het gewas in orde is. Fosforzuur bevordert de wortelvorming, is noodzake lijk voor de afrijping van het gewas en heeft een be langrijke rol te vervullen bij de opbouw en funktie van het dierlijk lichaam. Fosforzuur heeft ook een gunstige invloed op de struktuur van de grond. b. Dat de pH van de grond op peil is. Een goede kalk- toestand is noodzakelijk voor de kalkvoorziening van het gewas, terwijl de opname van de andere planten voedende stoffen erdoor wordt bevorderd. Kalk is verder onmisbaar voor een goede bodemstruktuur. De kalktoestand van het bouwland op de zand-, dal en rivierkleigronden is ontstellend! laag. Hier dient dus alle aandacht te worden besteed aan de verho ging van het kalkniveau. c. Dat het gewas de beschikking krijgt over magnesium. Vele Nederlandse gronden zijn niet alleen kalk-, maar ook magnesiumbehoeftig. Een tekort aan mag nesium verlaagt de opbrengst en de kwaliteit van het produkt. Op grasland verhoogt magnesiumgebrek het risico voor het optreden van kopziekte. d. Dat ook de voorziening van het gewas met sporen elementen gewaarborgd is. Sporenelementen zijn on misbaar zowel voor het gewas (mangaan, koper) als voor het vee (koper, cobalt, mangaan). THOMASMEEL VEILIG yyANNEER de boer ervoor zorgt dat aan boven staande bemestingsvoorwfarden wordt voldaan en tevens de stikstof- en kalivoorziening van het gewas optimaal is, dan kan hij ervan verzekerd zijn dat de op brengsten en de kwaliteit van zijn produkten zo hoog mogelijk zijn. Een meststof die onder andere veiligheid geeft aan de bemesting is Thomasmeel. Is de bemesting inderdaad in veilige banen geleid, dan zijn de kansen dat er gebreksverschijnselen en als gevolg hiervan oogstdepressies zullen optreden, tot een mini mum beperkt. Een veilig gestelde bemesting verhoogt de zekerheid voor een rendabele bedrijfsvoering. De lage kosten van de bemesting betekenen in feite een zeer lage premie voor het verkrijgen van zekere bedrijfsresultaten. IN de melkveehouderij doen zich de laatste jaren talrijke nieuwe mogelijk heden voor om via mechanisatie en invoering van arbeidsbesparende werk methoden de arbeidsproduktiviteit op te voeren. Deze mogelijkheden hebben vooral betrekking op melken en veeverzorging, welke werkzaamheden onge veer 60 van de arbeidsbehoefte op een weidebedrijf uitmaken. De toepassing van deze nieuwe mogelijkheden wordt echter belemmerd door een tweetal knelpunten. In de eerste plaats zijn de meeste bedrijfsgebouwen ondoelmatig ingericht voor toepassing van de moderne arbeidsbesparende syste men van melken en veeverzorging, waardoor kostbare verbouwingen of ver nieuwing van de bedrijfsgebouwen noodzakelijk zijn. De hiervoor benodigde investeringen zijn in de meeste gevallen slechts rendabel te maken indien de veestapel wordt uitgebreid. Uitbreiding van de veestapel is slechts mogelijk bij vergroting van de bedrijfsoppervlakte. Reële mogelijkheden tot oppervlakte- vergroting doen zich echter op veel bedrijven niet voor, zodat de bestaande bedrijfsoppervlakte het tweede belangrijke knelpunt vormt. De twee genoemde knelpunten, de bedrijfsgebouwen en de bedrijfsoppervlakte hangen dus in de praktijk nauw met elkaar samen. Dit was voor het L.E.I. aan leiding om de bedrijfseconomische mogelijkheden te onderzoeken van weide- bedrijven bij verschillende inrichting van de bedrijfsgebouwen (grupstal en ligboxenstal). In publikatie no. 313 wordt op de gegevens uit dit onderzoek nader ingegaan. DEHALVE in verschillen tussen de genoemde staltypen geeft de studie een inzicht in de verschillen tussen eenmans-, tweemans- en driemansbedrijven en in de invloed van arbeidstijdverkorting (8- en 16-urige werkdag). Bij dit onderzoek is steeds uitgegaan van een doelmatige bedrijfsvoering en gunstige produktieomstandigheden. Het gevolg van dit uitgangspunt is, dat de arbeidsproduktiviteit op een niveau ligt, dat in de praktijk op slechts weinig bedrijven wordt bereikt. Een groot deel van de melkveehouders moet echter in staat worden geacht dezelfde arbeidsproduktiviteit te realiseren, indien deze over dezelfde bedrijfsuitrusting zou beschikken als waarvan is uitgegaan. Dus een verkenning van mogelijkheden, zonder dat nog veel aandacht is besteed aan de vraag, hoe deze mogelijkheden vanuit de bestaande bedrijfssituatie met een minder doelmatige bedrijfsuitrusting en minder gunstige produktieomstan digheden tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. In een volgende publi katie zullen de consequenties van de uitkomsten van deze studie voor de be staande bedrijven aan de orde worden gesteld. De bedrijf suit komsten van eenmans-, tweemans- en driemansbedrijven met grupstal en ligboxenstal bij een 8-urige werkdag worden in het kort samenge vat in onderstaande tabel. Pachtbasis: Eenmansbedrijf Tweemansbedrijf Driemansbedrijf grupstal ligb.stal grupstal ligb.stal grupstal ligb.st. optimale bed rij fsg rootte in ha 20 25 40 45 60 70 aantal melkkoeien 20,2 36,5 54,4 65,8 86,6 103,5 arbeidsinkomen per bedrijf 12.792 16.603 35.967 41.444 65.283 72.910 arbeidsinkomen per v.a.k. 12.792 15.603 17.983 20.722 21.761 24.303 arbeidsinkomen per uur 5,24 6,39 7,82 9,01 9,71 10,85 kostprijs van de melk 35,54 34,88 31,58 30,63 28,68 28,36 rentabiliteit v. h. verm, (in 6,74 9,47 13,17 15,03 18,20 18,73 ~"Eigendomsbasis: optimale bedrijfsgrootte in ha 17,5 20 35 40 55 65 aantal melkkoeien 29,6 36,9 55,9 67,7 87,1 105,0 arbeidsinkomen per bedrijf 9.708 11.857 29.987 34.444 55.838 61.811 arbeidsinkomen per v.a.k. 9.708 11.857 14.993 17.222 18.613 20.604 arbeidsinkomen per uur 3,98 4,86 6,52 7,49 8,31 9,20 kostprijs van de melk 38,91 37,20 34,16 33,16 31,20 30,89 rentabiliteit v. h. verm, (in 3,99 5,21 6,39 7,29 8,00 8,45 UIERUIT blijkt in de eerste plaats duidelijk dat de bedrijfsuitkomsten van driemansbedrijven gunstiger zijn dan van tweemans- en eenmansbedrijven. Deze conclusie geldt bij een doelmatige bedrijfsvoering, een doelmatige stalin richting en gunstige overige produktieomstandigheden. Voor de bestaande be drijven wil dit echter nog niet zeggen, dat eten aanpassingsproces naar twee- en driemansbedrijven het meest aantrekkelijk is. Bij dit aanpassingsproces kun nen zich namelijk tal van knelpunten voordoen, die ertoe zouden kunnen lei den dat een streven naar doelmatige eenmansbedrijven in eerste instantie aan trekkelijker is. In het reeds aangekondigde vervolgrapport zal op deze proble matiek worden ingegaan. In de tweede plaats blijkt dat bedrijven met een ligboxenstal betere bedrijfs uitkomsten hebben dan bedrijven met grupstal. Bij deze verschillen tussen grup stal en ligboxenstal moet bedacht worden^ dat voor bedrijven met grupstal rela tief lage gebouwenkosten in rekening zijn gebracht, omdat van een relatief lage gebruikswaarde is uitgegaan, terwijl de gebouwenkosten bij liigboxenstallen zijn gebaseerd op nieuwbouw. Wanneer de gebouwenkosten bij beide staltypen op nieuwbouw zouden zijn gebaseerd, zouden de verschillen tussen grupstal en ligboxenstal derhalve nog groter zijn geweest. DÉ vraag of de financiering moeilijkheden oplevert kan slechts volledig wor den beantwoord als gegevens bekend zijn over de grootte van het eigen vermogen en over de aflossingsverplichtingen. De resultaten geven de indruk dat op pachtbasis de twee- en driemansbedrijven de minste financieringsmoei lijkheden zullen hebben, omdat op grond van de gunstige rentabiliteit van het vermogen gefinancierd kan worden met relatief veel vreemd vermogen. Hier staat tegenover dat ook de omvang van de vermogensbehoefte op twee- en drie mansbedrijven groter is dan op eenmansbedrijven .Op eigendomsbasis is de ren tabiliteit van het vermogen op eenmansbedrijven onvoldoende en op twee- en driemansbedrijven zo matig, dat zonder een groot percentage eigen vermogen financieringsmoeilijkheden gevreesd moeten worden. De verschillen in bedrijfs uitkomsten tussen ligboxenstal en grupstal lijken in de meeste gevallen voldoen de groot om de bouw van een ligboxenstal te rechtvaardigen. DEN 10-urige werkdag tenslotte blijkt een aanmerkelijk hoger arbeidsinkomen op te leveren dan een 8-urige werkdag. Deze hoge beloning per extra ge werkt uur kan verklaard worden uit het feit, dat binnen een bepaald traject de vaste kosten gelijk blijven bij uitbreiding van de veestapel. De hoge grens- opbrengst van de arbeid verklaart waarom men op weidebedrijven nog zulke lange werkdagen maakt. Enerzijds blijkt het arbeidsinkomen op eenmansbe drijven bij een 8-urige werkdag niet hoog te zijn, zodat langer werken een nood zaak is en anderzijds is het langer werken binnen zekere grenzen aantrekkelijk door de hoge grensopbrengst van de arbeid, die men kan realiseren indien men deze extra uren produktief kan maken. Dit laatste wil zeggen dat een eventuele arbeidstijdverkorting gepaard gaat met een aanzienlijke achteruitgang van het arbeidsi nkomen. Tot zover enkele resultaten uit deze studie, die verder zeer veel documentatie materiaal bevat betreffende de uitgangspunten en de bedrijfsresultaten van de diverse bedrijfssituaties die zijn onderzocht. Deze publikatie kan worden be steld door overschrijving van 10,50 op giro no. 412235 ten name van het L.E.I.. Den Haag, onder vermelding: „Zend publikatie No. 3.13". BESTEMMINGSPLANNEN Woensdrecht. Ingaande 2 november ligt een maand ter inzage het besluit van G.S., waarbij is goedgekeurd het raadsbesluit tot wijziging van de overgangsbepaling van het bestemmingsplan Oost II. Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G.S. hebben gewend, kunnen binnen een maandi beroep instellen bij de Kroon. Reimerswaal. Vanaf 2 november ligt een maand ter inzage het door G.S. goedgekeurde bestemmingsplan Grintweg. Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G.S. hebben gewend, alsmede een ieder dae bezwaren heeft tegen in het ontwerp aange brachte wijzigingen, kunnen binnen een maand beroep instellen bij de Kroon. Brouwershaven. Met ingang van 3 november ligt een maand ter inzage de gewijzigde voorschriften van het bestemmingsplan „Den Osse". Zij, "die zich tijdig met be zwaren tot die gemeenteraad hebben gewend, kunnen ge durende bovengenoemde termijn bij G.S. bezwaren in dienen. Vlissingen. Met ingang van 2 november ligt een maand ter inzage het bestemmingsplan „Groenewoud" Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. Goes. Met ingang van 28 oktober ligt een maand ter inzage het door G.S. gedeeltelijk goedgekeurde bestem mingsplan „Omgeving Kloetingseweg". Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G.S. hebben gewend, alsmede een ieder die bezwaren heeft tegen de gedeeltelijke onthouding van goedkeuring door G.S., kunnen binnen een maand beroep instellen bij de Kroon. Tilburg. Vanaf 28 oktober ligt een maand ter inzage het bestemmingsplan „De Hoeven", waaraan door G.S. goedkeuring werd onthouden. Zij, die zich tijdig met be zwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G.S. hebben gewend, alsmede een ieder die bezwaren heeft tegen de onthouding van goedkeuring door G.S., kunnen binnen een maand beroep instellen bij de Kroon. Veldhoven. Met ingang van 2 november ligt een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan „De Berkt". Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad heb ben gewend, kunnen binnen een maand bezwaren indie nen bij G.S.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 14