MARKTBERICHTEN WEEKOVERZICHT NOTERINGEN f 2,72 21 ons verstrekt door Nobeco - Kortgene Tarwe. Het is voor de tweede maal in het lopende seizoen dat wij in ons marktbericht moeten spreken van een flauwe markt voor tarwe. Vorige week kon een totaal ontbreken van consumptie-vraag geconstateerd worden. De mengvoederindustrieën hebben intussen veel mais en milo opgeslagen. Vooral mais kon tegen sterk ingezakte prijzen worden gekocht waardoor het opnemen van visolie-tarwe in het produktie-programma minder aantrekkelijk werd. Wat verhandeld werd bestond daar door in hoofdzaak uit aangediende partijen die nog geen bestemming hadden. Uiteraard kon voor dergelijke pos ten slechts tegen verminderde prijzen een ontvanger ge vonden worden. Onder deze omstandigheden viel het niet te verwonderen diat er berichten verschenen over de voorraden tarwe in de E.E.G. die niet veel minder zou den zijn dan in het afgelopen jaar. Toch lijkt het onjuist om aan deze inzinking op de tarwe-markt vergaande conclusies te verbinden. Zo waren de grote houders be slist niet bereid om op de bestaande noteringen tot offre ren over te gaan, omdat zij deze teruggang als een tijdelijk verschijnsel kwalificeren. Er is vraag vanuit Engeland, waaruit jammer genoeg nog geen zaken konden voortvloeien omdat de huidige restitutie daarvoor ca. 3,50 per 100 kg te laag is. Voor januari/april levering kon met visoHe genatureerde tarwe tegen goede prijzen vanuit het noorden naar Duitsland verkocht worden. De maalindustrie kocht nog steeds tegen de bekende hoge prijzen Franse tarwe, wat een steun voor de markt in hield. Tenslotte is er het feit dat de voorraden tegen hoge prijzen zijn opgebouwd. Dit betekent dat afstoten daarvan in deze markt verliesgevend kan zijn, waartoe vooralsnog weinig reden schijnt te bestaan. Brouwgerst. Ook voor brouwgerst was de stemming vorige week flauw te noemen. Men kreeg de indruk dat de prijzen wat overtrokken zijn. De voornaamste reden voor de aarzeling was wel het gebrek aan verkoopmoge lijkheden naar Duitsland. De aangelegde voorraden staan de verwerkers enige rust toe. Daarnaast was er een vrij grote druk vanuit Frankrijk met kwalitatief min der geschikte gerst, wat de noteringen in negatieve zin beïnvloedde. Bij dit alles gingen de houders van brouw gerst zich realiseren dat de prijzen toch wel ongekend hoog zijn opgelopen, waardoor het aantal offertes toe nam. Het C.B.K. vond, als enige koper, in de geschetste marktsituatie reden om de aankoopprijzen te verlagen, waarbij als snelste leveringsmogelijkheid uitsluitend af lading in de maanden december en januari geaccepteerd kon worden. Voergranea In voergerst ging vorige week vrijwel niets om. Er was geen dringend aanbod, maar de toch wel opvallend kleine consumptie-vraag had verlaagde noteringen tot gevolg. Ook de prijzen voor*haver moes ten lager worden gesteld door het ontbreken van koop lust van enige betekenis. In afwachting van export-vraag, die de handel weer zal kunnen activeren, werd het aan bod klein gehouden. Peulvruchten. De groene enwtenmarkt, die vorige week aanvankelijk wat beter gestemd leek, heeft zich uiteinde lijk niet kunnen handhaven. De levering van aangedien de partijen verliep naar gehoord werd zonder problemen, nadat eerst geruchten circuleerden over afkeuringen. De buitenlandse vraag was nog steeds uitermate teleurstel lend, wat wel enige zorgen ging geven. De traditionele afnemers vonden de tijd nog niet gekomen om zich in versterkte mate te gaan -bevoorraden met het oog op de komende wintermaanden. Daarbij kwam nog dat van achter het ijzeren gordijn, rij het op beperkte schaal, naar onze koperslanden werd geoffreerd. De rechtstreek se aankoop van Franse erwten door Duitse importeurs heeft intussen ook enige omvang aangenmen. Voor onze afzet vormde dit min of meer een beletsel. Schokkers werden hoger genoteerd voor snelle levering. Dit was jammer genoeg niet een gevolg van vernieuwde export- vraag, maar had betrekking op dekkingen in verband met de afwikkeling van oude contracten. Eveneens kwam dit naar voren uit het feit dat op de voorjaarsmaanden tevergeefs geoffreerd werd. De Japanse kopers kwamen nog steeds niet aan de markt. Bruine bonen waren als gevolg van dekkingen door baissiers behoorlijk vast ge stemd, resulterend in vrij sterk verhoogde prijzen. Hoe wel dit op zichzelf voor de houders een prettig verschijn sel was zou het gezonder rijn wanneer ook vanuit de consumptieve sector vraag zou bestaan. De grootwinkel bedrijven en de conservenindmstrie onthielden zich ech ter vrijwel geheel van nieuwe aankopen. Caputijners werden hoger genoteerd maar aan deze ontwikkeling kon weinig waarde worden toegekend door het ontbre ken van zaken. Zaden. Voor karwijzaad werden zo goed als onveran derde prijzen genoemd bij een zeer beperkte omzet. De buitenlandse vraag kon nog niet voldoende op gang komen. Een positief punt was dat aanbiedingen van Pools zaad achterwege bleven. In blauwmaanzaadi kwa men regelmatig op de -bestaande prijzen enige afsluitin gen tot stand. Daarnaast moesten nog een aantal afdek kingen op lopende contracten plaats vinden. De consumptie- aardappelmarkt Voor directe levering kwamen de aardappelprijzen iets hoger te liggen. De ge ringe sorteercapaciteit en ook de spaarzame bereidheid om tegen het huidige prijspeil af te geven speelden hier in een rol. West-Duitsland is momenteel weer onze voornaamste afnemer. Men krijgt de indruk dat de af leveringen naar dit land reeds op een redelijk peil liggen. Speciaal de gewassen Bintjes in kleinverpakking ont moeten daar een behoorlijke belangstelling. Ook voor Italië en overzee is er vraag. Het aanbod hiervoor is echter nog steeds beperkt. Op de markt voor binnen landse voorzieningen lag de Bintje-prijs iets hoger dan de voorgaande week. Voor Eigenheimer was de markt onveranderd. Ruwvoeders. Ook gedurende de afgelopen week deden zich op de stromarkt geen wijzigingen van enige beteke nis voor. Het prijsniveau kon zich dan ook onveranderd handhaven. De invoer van voornamelijk tarwestro vanuit België en West-Duitsland vindt nog regelmatig voort gang. Gezien de kleinë omvang hiervan is de invloed op onze prijzen nauwelijkse merkbaar. De vraag naar tar westro -blijft goed, de vraag naar gerste- en erwtenstro is echter matig. MARKT GOES (13-10-'70) Granen, zaden en peulvruchten: Tarwe (basis 17 34,75—35,50; Gerst (basis 16 31,00—37,25; Haver (basis 15%) 26,2528,75; Erwten (kleine groene) 46,0050,0*0; Schokkers 50,0055,00; Capucijners 55,0062,00; Bruine bonen 55,00 62,00; alles per 100 kg en boerenschoon af boerderij. Aardappelen: Bintje, nul mm en opw., binnenl. kwali teitseisen 7,008,25, af boerderij op auto geleverd Sorteerkosten voor rekening koper. Voederaardappelen ƒ4,75ƒ5,00. Alles per 100 kg. Vlas: ongerepeld vlas 2532 cent/kg; gerepeld vlas 25—37 ct/kg; afwijkende partijen 2225 cent/kg. Uien: Onafgestaart op auto ge leverd ƒ0,10ƒ0,11 per kg. Stro^Tarwestro ƒ115,00 120,00; Gerstestro 115,00120,00; Haverstro 110,00—115,00; alles voor winterlevering; Erwten- en schokkerstro 110,00120,00; alles per 1000 kg en op auto geleverd. Eieren: 1,291,37V£ per kg. Alle noteringen exclusief B.T.W. AARDAPPELTERMIJNMARKT Weekbericht 713 oktober 1970, verstrekt door G. de Vries Zonen N.V., Amsterdam; voor Zeeland, Goes, tel. 011006451. Consumptie-aardappelen. Bintje 40 mm opw. april-notering. Met een weekomzet van 260 contrac ten moet worden geconstateerd dat er een matige be langstelling in de afgelopen week bestond. Desondanks lagen de noteringen van de hoogste en laagste stand nog een gulden uit elkaar n.l. 12,80 en 13,80. Op de laat ste beursdag werden zaken gedaan op 13,40 en 13,30, welke prijzen ook bij het slot als laat- en biedprijs wer den genoteerd. De openstaande positie was ongewijzigd op 2911 (2911). AARDAPPELPRIJZEN (13-10-'70) St. Annaland: Doré 15,00; Lekkerlander 16,70; Eigenheimer 20,70; Bintje 10,90, gewoon 11,70 ƒ11,60; aanvoer 371 kisten. St. Maartensdijk: Bintje 12,0010,80, bonken 5,00; Eigenheimer 20,50 15,20; aanvoer 24 ton. Steenbergen: Bintje klei, bonken ƒ8,80ƒ10,30, groot 11,10ƒ13,10, 35 mm opw. 11,8011,90; Eigenheimer klei, groot 17,8021,10; aanvoer 55 ton. Alles per 100 kg. UIENPRIJZEN (13-10-'70) St. Annaland: middel 17,75, driel. 17,70, picklers 16,99; aanvoer 72 ton. St. Maartensdijk: middel 18,24 18,13, driel. 18,15, picklers 17,60; aanvoer 71 ton. Steenbergen: middel 18,49, driel. 17,80, picklers 17,07; aanvoer 13V2ton. Alles per 100 kg. De Nederlandse uienuitvoer in de maand september bedroeg in totaal 42.015 ton. West-Duitsland met 24.121 ton was de grootste afnemer, daarna Frankrijk met 6.800 ton. EIERNOTERINGEN G.O.V.V.E. Noteringen Gelders /Overijsselse Ver. v. Eierhandela- ren in de week van 5 t/m 10 oktober. Verse kippeëieren 1,12 per kg; verse eendeëieren %lA ct per stuk; tweede soort 1 ct lager. ExcL B.T.W. VARKENSNOTERINGEN „Veecentrale NCB" Boxtel week van 1217 okt. VARKENS 1970 la 2a, lb 3a, 2b, lc 3b, 2c, 3c Cc 56— 62 kg 2,85 ƒ2,73 2,68 2,63 2,58 63— 67 kg 2,92 2,80 2,75 2,70 „2,65 68— 80 kg 2,95 2,83 2,78 2,73 2,68 81 kg 2,94 2,82 2,77 2,72 2,67 82 kg 2,93 2,81 2,76 2,71 2,66 83 kg 2,92 2,80 2,75 2,70 „2,65 84 kg 2,91 2,79 2,74 2,69 2,64 85 kg 2,90 2,78 2,73 2,68 2,63 86 kg 2,88 2,76 2,71 2,66 2,61 87 kg 2,86 2.74 2,69 „2,64 2,59 88 kg 2,84 2,72 2,67 2,62 2,57 89 kg 2,82 2,70 2,65 2,60 2,55 90 kg „2,80 2,68 2,63 2,58 2,53 91 kg 2,78 2,66 2,61 2,56 „2,51 92 kg 2,76 2,64 2,59 2,54 2,49 93 kg 2,74 2,62 2,57 2,52 2,47 94 kg 2,72 2,60 2,55 2,50 2,45 95 kg 2,70 2,58 2,53 2,48 2,43 96 kg „2,68 „2,56 2,51 2,46 2,41 97 kg 2.66 2,54 2,49 „2,44 2,39 98 kg „2,64 2,52 2,47 2,42 2,37 99 kg 2,62 2,50 2,45 2,40 2,35 100 kg 2.60 2,48 2,43 2,38 2,33 Niet geklasseerde varkens: 3140 kg 1,30; 4145 kg ƒ2,05; 46—50 kg ƒ2,35; 51—55 kg ƒ2,40; 56—100 kg f2,40; 101—110 kg ƒ2,40; 111—120 kg ƒ2,35; 121—150 kg ƒ2,30; 150—meer kg ƒ2,18. ZEUGEN 161/180 2,20 Klasse tot 160 A 2,25 B „2,20 C 2,10 Alles incl. B.T.W. ,2,15 2,05 181/220 ƒ2,15 „2,10 2,00 boven 220 kg ƒ2,10 2,05 1,95 NOTERINGEN COVECO (12—16 okt. *70) Slachtvarkens: 21 t/m 30 kg 1,87; 31 t/m 40 kg 56— 60 kg 61— 62 kg 63— 67 kg 68— 80 kg 81— 85 kg 86— 90 kg 911 95 kg 96—100 kg Zonder klassifikatie: 101110 kg ƒ2,52; 111150 kg ƒ2,42. Noteringen 5 t/m 9-10-*70 Vette kalveren 3,55—4,25 per kg lev. gew. Slacht- lammeren 5,405,80 (lichtere), f 4,80f 5,40 (zwaar dere). Slachtschapen 2,703,80 (lichtere), 2,00— 2,60 (zwaardere) per kg gesl. gew. Afwijkende kwali teit 1,75 per kg gesl gew. Deze prijzen rijn inklusief O.B. en gelden alleen voor Zeeland. Voor Brabant geldt de Coveco-notering Oost la 2a, lb 3a, 2b. 3b. 2c. Cc lc 3c. 4 ƒ2,84 ƒ2,67 ƒ2,62 ƒ2,56 „2,86 „2,74 2,69 2,64 „2.58 „2,91 2,79 „2,74 2,69 „2,63 „2,94 2,82 „2,77 2,72 „2,66 2,94 „2,82 2,77 2,72 2,66 „2,89 2,77 2,72 2,67 „2,61 „2,79 2.67 2,62 „2,57 2.51 2,74 „2,62 2,57 2,52 „2,46 VEEMARKT ROTTERDAM (12/13-10-T0) Slachtvee. Slachtrunderen: extra kwal. 4,905,30, le kwal. 4,20—4,60, 2e kwal. 3,70—4,00, 3e kwal. 3,603,70; Worstkoeien 3,403,55; Slachtstieren 4,555,30; alles per kg gesl. gew. Vette kalveren: le kwal. ƒ3,90—ƒ4,05, 2e kwal. 3,80—3,85, 3e kwal. 3,603,75; Nuchtere slachtkalveren 1,451,80; Slachtvarkens: le kwal. 2,352,40, 2e kwal. 2,30— 2,35, 3e kwal. 2,252,30; Slachtzeugen ƒ1,80— ƒ1,90; Zware varkens ƒ2,10—ƒ2,15; alles per kg lev. gew. Gebruiksvee. Melk- en kalfkoeien 1100,tot 1600,Vare koeien ƒ675,tot ƒ1150,Vaarzen 850,— tot 1025,—; Pinken 625,— tot 800,—; Gras kalveren 270,tot 375,Nuchtere kalveren voor fok- of mestenj 210,tot 325,Schapen 70, tot 110,Lammeren 110,tot 140,alles per stuk. ROTTERDAMSE KORENBEURS (12-10-'70) Tarwe: okt. 37,50, nov. 37,25, dec. 38,20, jan. 38,40, exportcondities; okt. 37,30, franco fabrieken, fabriekscondities. Kippengerst: okt. 33,25, nom.; Brouw gerst faq. kwaliteit: 37,tot 39,afhankelijk van condities; Brouwgerst CjBjK.: jan. 43,75, netto, eiwit 10XA max. 12, met verr.; Brouwgerst Duitse condities: nov. 42,50, eiwit max. 12, met verr.; alles basis boord vrij. Haver 50/51 kg: okt. ƒ31,75; Groene erwten op monster: tot 50,uitgez. partijen iets hoger. Groene erwten 3 kwaliteit: okt./nov. 56,50, dec. 57,jan./ april 60,Schokkers op monster: tot 56,uitge zochte partijen iets hoger, Schokkers 3 kwaliteit: okt./ nov. 66,jan./april 67,50; Schokkers 5 kwaliteit: okt./nov. 64,Capucijners 5%: okt./nov. ƒ75, laten; Bruine bonen doorsneekwaliteit: okt./nov. 73, laten, jan./april ƒ71,laten; Maanzaad exportkwali teit: okt./nov. 220,nom.; Karwijzaad exportkwali teit: okt./nov. 140,nom. alles franco Rotterdam. Ter- mi jnmarkt oonsumptie-aardappelen (ochtendcall): April, Bintje 40 opw. 14,laten, 13,70, bieden, 5 x 13,50, 2 x 13,60, 25 x 13,80. Aardappelbeurs: Bintje 35 opw binnenl. sort, af binnenland 11,0012,00; Bintje 35 opw. exp. sort. best. West-Duitsland 11,0012,00. Ruwvoeders: Tarwestro, zomergerstestro en erwtenstro 115,00—120.00, af boerderij. BESMETTELIJKE VEEZIEKTE De Veeartsenijkundige Dienst district Zeeland deelt mede dat het wegens varkenspest ingesloten bedrijf te Ö>lijnsplaat in de periode 5 t/m 12 oktober vrijgegeven is. Er waren in deze periode nog 4 bedrijven wegens rot- kreupel en 1 wegens pseudo-vogelpest ingesloten. AARDAPPELUITVOER IN SEPTEMBER Volgens het Produktschap voor Aardappelen zijn in de maand september 43.000 ton consumptie- en industrie- aardappelen (waarvan 4000 ton zandaardappelen) uitge voerd waardoor de totale uitvoer van oogst 1970 op 53.000 ton is gekomen. Van de oogsten 1969, 1968, 1967 en 1966 rijn tot 1 oktober uitgevoerd reap. 62.000 ton, 38.000 ton, 42.000 ton en 33.000 ton. De belangrijkste bestemming van de september-uitvoer is West-Duitsland met 33.000 ton geweest.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 21