M ECH ANISATIENIEUWS White Oliver Nieuwe uitvoering van de Lely grondfrees Renault breidt trekkerserie uit CeBeCo-nieuws van Cramer Albatros kunstmest in nieuwe verpakking natriumfosfaat- meststof Cucona P Albatros Elektronische snelsorteerder 10 Lely grondfrees Tot voor kort waren de Lely grondfrezen voorzien van een kettingoverbrenging. Thans is een andere constructie toegepast, namelijk een overbrenging door tandwielen (zie bijgaande afbeelding). Deze tandwieloverbrenging is opgesloten in een stofdichte kast, die gedeeltelijk gevuld is met vet. Deze nieuwe uitvoering grondfrezen wordt thans in standaard uitvoering geleverd met een sterprofiel koppelingsas, voorzien van een K 92/4 slipkoppeling. De levensduur van de Lely grondfrezen wordt, al dus schrijft ons C. v. d. Lely N.V. Maasland door deze technische wijzigingen aanmerkelijk verlengd terwijl de onderhoudskosten tot een minimum beperkt zullen worden. De tandwieloverbrenging die nu ook op de grond frees wordt aangebracht, vond reeds met goed resul taat toepassing op de Lely zaaifrees. White Motor International S.A., Cleveland, Ohio, U.S.A. en O. de Leeuw Landbouwwerktuigen "N.V. te Zwolle heeft de alleenvertegenwoordiging voor Nederland' verkregen van de verkoop van land bouwmachines en -tractoren, vervaardigd door of daarmee gelieerde fabrieken in de Verenigde Staten en Europa. Hiertoe behoren o.a. de merken: Oliver, Cockshutt en Minneapolis Moline. Deze produkten zullen in Nederland en andere Europese landen op de markt worden gebracht onder het merk: White Oliver. Tot de eerste onder deze naam aangeboden machines zullen o.a. behoren een serie van 4 in Europa gebouwde landbouwtractoren tussen 45 en 90 pk, die elk zowel met aandrijving op twee als op vier wielen beschikbaar zullen zijn. Daarnaast en kele typen maaidorsers van zeer moïderne conceptie. Het ligt in de bedoeling dit programma geleidelijk uit te breiden met andere machines, <zo nodig aange past aan de eisen en behoeften van de Nederlandse landbouw. Het White Motor concern behoort tot een van de grootste producenten van landboummachines en maakt nu haar rentrée op de landbouwwerktuigen- markt in verschillende Europese landen. UELDKONING N.V. te Roermond deelt ons mede dat de nieuwe Renault R 89 trekker binnenkort ook in Nederland leverbaar zal zijn. Deze uitvoering vult de opening tussen de R 88 (51 PK) en de R 94 (70 PK) op. De R 89 is een trekker in de 60-PK klas se, uitgerust met een volledig gesynchroniseerde 8 versnellingsbak en 'n doordraaiende aftakas. Boven dien voorzien van het Renault Tracto-Control sys teem met volautomatische diepteregeling via de trek- stangen. De hefinrichting is nog verder verbeterd zodat een nog fijnere automatische diepteregeling mogelijk is. Deze aanvulling op het „Tracto-Control' systeem wordt ook toegepast op de andere trekkers uit de „R"-serie van Renault. Het hefvermogen be draagt 2000 kg. Een verstelbare en op het gewicht van de bestuurder instelbare zweefzitting is in stan daarduitvoering aanwezig. De Renault 89 is in stan daarduitvoering reeds uitgerust met een volledig ge synchroniseerde versnellingsbak. De Renault 89 is voorzien van een watergekoelde M.W.M.-motor met een inhoud van 3117 cc. /TERECO - Steenwijk meldt ons over de destijds y aan de markt gekomen Cramer bunkerpootma- chine, dat dit een volautomatische aardappelDOotma- chine met éénmansbediening is, die 1500 kg aardap pelen in één keer meeneemt. Hierdoor is het moge lijk om 0,6 hectare te poten zonder de bunker bij te vullen. Het pootsysteem is ook geheel nieuw, want dit bestaat uit een ketting waaraan lepels gemon teerd zijn. Deze lepels nemen iedere keer een aantal aardappelen op. De aardappelen die teveel zijn, rol len terug in de voorraad, op het punt waar de ket ting horizontaal loopt. Hierdoor komen missers niet voor en is een corrector overbodig. Er is bovendien veel minder kans op kiembeschadigingen, omdat de toevoer naar de pootketting geregeld wordt door het schuiner zetten van de bunker. Dit gebeurt hydrau lisch. Met hetzelfde pootsysteem is 'n aardappelpoot- maehine uitgevoerd, die op conventionele basis is gebouwd. Dit type, aanduiding SD, is als tweerijige machine uitgevoerd. Nieuw bij Cramer zijn verder o.a. het verzorgingsgarnituur met nieuwe aanaarders en een cultivator met verkruimelaar. aan katoen, overgegaan op de welbekende rood-wit blauwe papierverpakking. Een herkenningselement was hierin gelegd, opdat de koper zich bewust zou zijn van vertrouwde kleuren, behorend bij een hoog staand kwaliteitsprodukt. Naarmate de verpakkings technieken vorderden, werd hoe langer 'hoe meer overgegaan op plastic verpakking. Ook hierop werd om het herkenningsmotief te handhaven, in rood, wit en .blauw gedrukt. Niet alleen ASF Korrels voor het binnenland, doch verder al de andere ASF kunstmestsoorten, ook-voor de export, vragen een moderne verpakking met een zo aantrekkelijk mogelijke bedrukking. Het is boven dien van grote betekenis, dat in de verpakkingen de kwaliteitszorg enz. van het verpakte produkt, terug te vinden is. Albatros, als moderne kunstmestfabriek gaa^hans ook over op het introduceren van een nieu we vormgeving op verpakkingszakken. De ontwerper is erin geslaagd de produkt- en be drijf s-boodschap te visualiseren in kleuren en grafi sche vormen, die een juist beeld geven van een mo dern kwaliteitsprodukt. Hij heeft het bovendien mo gelijk gemaakt, de produkteninformatie te systema tiseren, waardoor deze gemakkelijker en duidelijker tot stand komt. De eenheid in de nieuwe bedrukking zorgt voor een groot herkenningselement. De kleurstellingen van balk en cirkel (abstracties van aarde/zon) wisselen met de verschillende pro- duktgroepen, waardoor direkte herkenbaarheid bij verwerking en transport bereikt wordt. De eenvoud van uitvoering met een strakke, doch zeer duidelijke belettering, geeft een-zeer modern effect. Op de ach terzijde van de verpakking wordt de soort kunstmest aangegeven met de bijbehorende bijzonderheden. yELEN herinneren zich nog de witte katoenen baaltjes met rode en blauwe opdruk, waarin vóór de oorlog ASF Korrels in het binnenland wer den verkocht. Na de oorlog werd, wegens schaarste Metro-Holland elektronische sorteermachine, type Digisort, welke als een universele unit is uitgevoerd, is volgens een geheel nieuw systeem gecon strueerd. De centrale besturingseenheid bevat slechts één weegapparaat en ver der alle bedieningsorganen. De weeginstallatie is van nieuwe constructie waar bij zéér snel, exacte weegresultaten worden verkregen welke binnen de gren zen van de IJ voorschriften vallen. Een vernuftig verwerkingssysteem van het weegresultaat opent de mogelijkheid om het totale weegbereik te verdelen in een aantal instelbare sorteerpoorten. De onderlinge grenzen tussen de sor- teerpoorten overlappen elkaar niet zodat de overgang van de ene sortering naar de andere zéér scherp is afgebakend met een precisie van één half pro-mille. De door het weegsysteem verstrekte informaties worden in een code omgezet en overgedragen aan een elektronisch geheugen welke het codenummer be waart tot het moment dat het te sorteren produkt een van te voren vastgestelde plaats heeft bereikt. Deze plaats kan op de centrale bedieningslessenaar worden bepaald. Het grote voordeel hiervan is dat de te sorteren goederen niet meer in volgorde van gewicht (te beginnen met het zwaarste en te reinigen bij het lichtste produkt) maar in de economisch juiste volgorde worden gesorteerd. De totale dag- of weekomzet wordt aiitomatisch geteld, naar wens van iedere sor tering afzonderlijk. Al deze eenheden zyn op gedrukte schakelingen ondergebracht terwijl de gebruikte componenten bestaan uit geïntregeerde schakelingen. Deze halfge leiders zijn niet onderhevig aan slijtage waardoor de levensduur praktisch on beperkt is. Door ingieten in kunsthars hebben water, zuren en schadelijke dam pen geen enkele invloed op de goede werking. Eveneens hebben temperatuur- verschillen en trillingen geen nadelige invloed. De Metro-Holland snelsorteer der is geschikt voor alle op gewicht te sorteren goederen zoals o.m. komkom mer, tomaten, meloenen en kippen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 10