De chemische koeiestaart Mafu-strip van Bayer. Oplossing voor vaste afvalstofproblemen Nieuws van het bestrijdingsmiddelenfront Rond de Schelde iye groeiende stroom van niet composteerbaar Staatssecretaris van Sociale zaken en KORTE WENKEN 17 aïval maakt dat de compostbedrij ven met een toenemend afvalprobleem hebben te maken. Het vaste afval is tegenwoordig zodanig van samen stelling, mede door de daarin steeds groter worden de hoeveelheid plastic materiaal, dat hiervoor een andere bestemming gevonden moet worden. Het denkbeeld om deze afvalprodukten weer in de kringloop van het produktieproces te brengen, zoals dit nu reeds met oud papier en oud ijzer gebeurt biedt mogelijkheden om tot een oplossing van de problemen te geraken. In dit verband verdient ver melding het oprichten van een „Vuilbank" door de V.A.M., de Kon. Ned. Heide mij. en de Grontmij. die onlangs een overeenkomst van samenwerking heb ben gesloten op het terrein van de verwerving en verwerking van vaste afvalstoffen. DE V.AJVT. met een bijna 40-jarige ervaring op het gebied van vuilafvoer de K.N.H.M. en Grontmij achten 't zeer goed mogelijk aan de hand van door hen opgedane ervaringen vaste afvalstof fen in de aanleg van toekomstige stadsgewest-, regioparken en groenvoorzieningen te verwerken. Daarbij is het mogelijk en aantrekkelijk om met vaste afvalstoffen reliëf aan vlakke gebieden te geven, waardoor deze aan rekreatieve waarden kunnen winnen. Door het verwerken van vast vuil in voor de toekomst geprojekteerde groengebieden kunnen dank zij geconcentreerd aanbod en verwer king de investeringen gering en de kosten per een heid laag zijn. Op deze wijze levert het afval een positieve en nuttige bijdrage aan de landinrichting en landsChaps vorming. Door de eisen, die worden gesteld aan de milieu hygiëne, neemt het probleem der vaste afvalstoffen zulke vormen aan, dat uitbreiding van doelmatige verwerkingsmethoden dringend gewenst is. Het grote aantal vuilnisbelten op dit ogenblik geschat op meer dan 1.000, terwijl het aantal klandestiene stortplaatsen zeker 2 x zo groot is zal zo snel mogelijk moeten worden vervangen door een ge ring aantal verantwoorde verwerkingsplaatsen. Er wordt niet alleen gedacht aan huisvuil, maar onder meer ook aan verwerking van rioolslib agra rische afvalstoffen en industrievuil. Hierbij kan in samenwerking met o.a. de Stichting Vaste Afval stoffen, TNO-instituten, e.a. worden voortgebouwd op reeds verkregen ervaringen en (buitenlandse) onderzoekingen. Volksgezondheid juichte onlangs dit initiatief toe en voorzag dat een en ander een bijdrage kan vormen van de vaste af valstof problemen, mits daarbij voor de nodige waarborgen tegen water en luchtverontreiniging wordt gezorgd. Op deze wijze kunnen de vaste afvalstoffen na betrekkelijk korte tijd gebruikt worden voor de realisering van landschapsplannen (het maken van heuvels,, par ken, bosplan enz.). Dat het hier om enorme hoe veelheden gaat blijkt uti de prognoses: indien alle, niet op een andere wijze verwerkte vaste afval stoffen die in de komende 30 jaar vrijkomen (gem. 10 milj. ton per jaar) gestort zou worden op een 500 ha groot terrein, komt er gemiddeld in deze 30 jaar 40 m boven op! De vorige week brachten we een bezoek aan de landelijke bietendundemonstratie in Biervliet. Het was een mooie middag met veel bezoek. De pluim van de maand gaat in deze dan ook terecht naar de organisatoren van deze demonstratie. Machinaal bietendunnen wordt steeds actueler. Ruim zestien jaar zijn er al dunners op de markt, maar dat is veel te vroeg geweest. Nu zijn de zaai- machines en het zaadtype aangepast en wanneer we willen dan is nu de tijd rijp om met dunma- chines te leren werken. Wanneer we vooraf veel bieten telen en het gewenste dunpercentage vast stellen dan behoeft zelfs een blinde dunner niet blindelings te werken. Ook met deze machine kan een arbeidsbesparing van 60 a 70 bereikt' wor den. In de nabeschouwing van de demonstratie werd duidelijk onderstreept, dat een zaai-afstand van 6 a 7 cm de beste is en tevens de beste pun tenverdeling geeft. Gemiddeld is de veldopkomst slechts 50 en bij genoemde zaai-affstand moet dan nog de helft van de planten verwijderd wor den. En dit bleken juist alle demonstrerende ma chines heel goed te kunnen. Het op eindafstand zaaien was prima gelukt, maar dit gaat niet op alle gronden. Men kan daar bij nooit zijn veldopkomst voorspellen; eerst moet je genoeg planten hebben en dan pas kan je een goede oogst verwachten. Een boer zit met handen en voeten gebonden aan de natuur en kan niets dwingen ook al heeft hij nog zoveel plannen Neef Piet van de Boomdijk heeft dit aan de lijve ondervonden. Per 1 juni zou hij voor het eerst van zijn leven met zijn vrouw met vacantie gaan. Alles was al maanden van te voren gere geld en het geld voor de bootreis gestort. Maar zijn bieten waren te klein en te jong om te dun nen. Huiselijke twisten waren het gevolg. Piet wou en kon niet meer met vacantie en zijn vrouw had hartepijn over het gestorte bedrag. Als fami lie zijn we bijgesprongen en we zullen zijn bieten goed verzorgen en buurman verzorgt de spuiterij. Vorige week liep hij gewapend met de loupe en het bruine boekje. Gelukkig weet hij wat hij zoekt, want hij verwacht een tweede generatie van de bietenvlieg, veel knopmade, veel kwade harten, vetel peulboorders en veel bladluizen. Op mijn vraag hoe hij aan al die wijsheid kwam, gaf hij ten antwoord, dat hij dat van zijn grootmoeder had. Dat lieve mens zette vroeger al alle kamer planten op de stoep als het lekker regende en daar knapten die planten erg van op. Nu is het voor alles te droog en het regent in het geheel niet, dus kunnen we een berg van dat onge dierte op onze gewassen verwachten. Een lekkere bui kan wonderen doen Voor neef Piet zijn gewassen moet het dus re genen en voor zijn vacantie niets anders dan zon neschijn. Zo zullen er steeds wensen blijven voor alle mensen op onze aarde. FRUITTEELT N.V. Luxan brengt een nieuw insekticide voor de fruitteelt in de handel. Luxan Azinfos-D spuitpoe- der, een middel geformuleerd op basis van azinfos- methyl en dimethoaat. Het middel heeft zowel een kontakt als een systemische werking tegen vreten de en zuigende insekten en is werkzaam tegen: vruchtbladroller, wantsen, bladluizen, bladmineer- der, voor- en najaarsuil, bastaartsatijnvlinder (rup sen), appelbloesemkever, zaagwesp en wintervlin- der. Door de systemische werking worden ook in sekten op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals blad luizen op ingekrulde bladeren en ingesponnen rup sen. bestreden. Schade aan boom en vrucht (vrucht verruwing) wordt door dit middel niet veroorzaakt. Het spuitpoeder kan het gehele seizoen toegepast worden in een dosering van: 0.15 of 2,25 kg per ha bij 1500 liter spuitvloeistof. „ANODRAL" VLIEGENBESTRIJDING De bestrijding van vliegen op de veehouderij bedrijven is om verschillende redenen noodzakelijk. Shell Chemie heeft thans, na langjarig onderzoek, een nieuw vliegenbestrijdingsmiddel ontwikkeld met de naam „Anodral", een contact-insekticide waarvoor geen gevarenaanduiding op de verpak king is voorgeschreven. Het nieuwe middel, in de vorm van een niet-per- sistente organische fosforverbinding, is speciaal ge schikt voor de vliegenbestrij ding in stallen en hok ken, waarvan de wanden, zolders en vloeren met een verdunde oplossing worden bespoten. „Anodral" bestrijdt alle vliegen en horzels in een dosering van 100 a 150 gram per 10 liter water (11,5 deze hoeveelheid is voldoende voor ca. 200 m2. De werkingsduur is 8 tot 12 weken. CONSULENTSCHAP AKKERBOUW EN RUNDVEEHOUDERIJ ZEVENBERGEN DE OPKOMST VAN HET BLAUWMAANZAAD is heel wat beter dan vorig jaar en een aantal per celen staan veel te dicht. Voor een goede opbrengst zijn 400.000 planten per ha nodig of 40 per mBij een rijenafstand van 37 V2 cm zijn dat per 10 m rij- lengte 150. Mocht de stand van Uw gewas te dicht zijn dun dan zo vlug mogelijk terug met h.v. een bietendunner. Lang wachten is nadelig voor Uw ge was. ZELF SPUITEN is ook zelf brokken maken en U kunt dan de schuld niet op een ander schuiven. Ook dit jaar weer komen tal van voorvallen voor van overlappen, overwaaien, randwerking op een ander gewas, sproeien met te hoge concentratie of niet juiste middelen. Het spuiten van gewassen en het bestrijden van onkruiden met chemische middelen vraagt kennis en sékuur werk. Probeer dat te krijgen! AARDAPPELAFVALHOPEN VORMEN een be langrijke infectiebron voor de aardappelziekte en van hieruit worden de sporen verspreid. Loofont- wikkeling moet daarom worden voorkomen. Door voor het uitlopen van de knollen op de hopen 2V2 5 kg Prefixkorrels of Casoron G per are te strooien of de hopen af te dekken met zwart plastik van 0,1 mm, voorkomt U infectie vanuit deze hopen. BLIJF ALS DE GROND erg droog is van Uw aardappelbedden af. Bij iedere bewerking gaat er veel vocht verloren en maakt U de grond dus dro ger. Aardappelen hebben voor een goede ontwik keling veel vocht nodig en verdampen ook veel water. Het is dus zaak het vocht zoveel mogelijk in de rug te houden, iets wat U niet doet bewer kingen tijdens droogte. DE TARWESTENGELGALMUG is weer ver schenen en heeft eitjes afgezet op de bladeren van tarwe en gerst. De larven die te voorschijn komen doen veel schade, iets wat U achteraf pas consta teert. Let daarom op waarschuwingen via de ra dio, controleer regelmatig Uw graanpercelen, voor al langs de randen van percelen waar vorig jaar ook graan stond. Wanneer U in vorige jaren schade had, wees dan nu extra attent. 1 BIJ HET VOORDROOGKUILEN moet plastik en grond direht worden aangebracht als de kuilhoop klaar is. Na een dag of 10 is de kuilhoop bezakt en soms is de grondlaog nog niet goed verdeeld. Op de hoeken kan men dan vaak het plastik zien, vooral na slagregen. Wat nawerk met de schop is nodig om het waardevolle kuilvoer goed te bewa ren. De chemische koeiestaart zwiept niet en zwaait niet. De chemische koeiestaart doet be wegingloos zijn werk. Vliegen doden! Genadeloos. De chemische koeiestaart voor kamer en keuken heet Mafu-strip. Van Bayer. Een groene strip in een plastic houder. U kunt hem ergens neerzetten op z'n solide voetje. Of ophangen aan een koordje. Tot ongerief van vliegen, muggen, motten, wespen. U pakt ze allemaal in één klap met de Mafu-strip. Een moordstrip. De beste tip BIJ HET PERSEN moet het hooigras voldoende droog zijn en ook gelijkmatig droog. Soms is men wat te haastig en moet het toch maar in het pak. Het gevolg is dan broei en schimmelvorming. Voor kom deze onnodige verliezen door goed te schud den en te wachten tot dat het hooi droog genoeg is. OM VOOR DE KOMENDE WINTER over vol doende ruwvoer te kunnen beschikken, is het nood zakelijk, dat U als veehouder attent blijft. Strooi daarom zo snel mogelijk de stikstof na het vrijko men van afweiden of kuilen. Is het perceel be stemd voor weiden geef dan 300 kg kalkammon per ha. Voor hooien of kuilen geeft U 500 kg per ha.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 17