MMÊÊÊÊÊÊÊÈ LANDBOUW KORTE WENKEN MECHANISATIE BEDRIJF WALCHEREN 15 BESTEMMINGSPLANNEN Oisterwijk. Vanaf 2 juni ligt een maand ter inzage het bestemmingsplan „Burghtweide". Gedurende deze termijn, kunnen zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, bij G.S. bezwaren indienen. Reimerswaal. Vanaf 5 juni ligt een maand ter in zage het ontwerp-bestemmingsplan „Zuid-West II" (Krabbendijke). Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij de ge meenteraad. Eveneens ligt met ingang van 5 juni ter inzage het bestemmingsplan „De Werfkampen" te Rilland. Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de ge meenteraad hebben gewend, kunnen gedurende de genoemde termijn bezwaren indienen bij G.S. Brouwershaven. Vanaf 5 juni ligt een maand ter inzage het bestemmingsplan „Jachthaven". Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kunnen gedurende de genoemde termijn be zwaren indienen bij G.S. Sint Annaland. Ingaande 5 juni liggen een maand ter inzage de bestemmingsplannen „achter de bogerds" en „achter de molen". Gedurende deze termijn kunnen zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, bij G.S. bezwaren indienen. Goes. Vanaf 4 juni ligt een maand ter inzage het bestemmingsplan „Jachthaven en omgeving" (Wol- phaartsdijk), waaraan door G.S. goedkeuring is ont houden. Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G.S. hebben gewend, alsmede een ieder die bezwaren heeft tegen genoemde ont houding van goedkeuring door G.S. en een ieder die tijdig bezwaren heeft ingediend tegen wijzigingen welke bij de vaststelling in het ontwerp zijn aange bracht, kunnen binnen een maand beroep instellen bij de Kroon. TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN VOOR JONGE BOERENZOONS Nu de laatste jaren het aantal arbeidsplaatsen in de landbouw steeds afneemt en personeel we gens afvloeiing moet omzien naar een andere werkgelegenheid, lijkt het goed de aandacht van jonge boerenzoons te vestigen op de beroepsop leiding in de levensmiddelenindustrie. De voedings- en genotmiddelenindustrie houdt zich bezig met de be- en verwerking van land- en tuinbouwprodukten tot eet- en drinkwaren en kan daarom gezien worden als een verlengstuk van de landbouw. Onder levensmiddelenindustrie rekent men o.m.: de bier- en frisdrankenindustrie, de groente- en RUNDVEE-, VARKENS- EN KIPPESTAPEL BREIDT UIT Volgens de steekproef „Landbouwproduktie" per 1 april '70 van het C.B.S. bedroeg de melkveesta pel op 1 april 1970 1.957.000 stuks tegen 1.927.000 stuks per 1 april 1969 2 Het aantal stuks gedekt jongvee nam toe met 22.000 stuks 6 De rubriek „ander rundvee" bestemd voor de fokkerij verschilde nauwelijks van vorig jaar (1.317.000 resp. 1.311.000 stuks). Het mestvee breidde uit van 522.000 stuks per 1 april tot 604.000 stuks op 1 april 1970 16 De varkensstapel breidt zich nog steeds uit. Bij alle rubrieken valt een belangrijke toeneming te constateren. De toeneming varieert per rubriek van 16 tot 27 De totale leghennenstapel bedroeg op 1 april 1970 19,5 min stuks tegen 18,1 min stuks per 1 april 1969 8 Deze toeneming is de resul tante van een uitbreiding van het aantal jonge leghennen met 2,3 min stuks en een afneming van het aantal hennen van 1 jaar en ouder met 0,9 min stuks. Wouw. Vanaf 10 juni ligt een maand ter inzage het bestemmingsplan „Doelen". Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, als mede een ieder die bezwaren heeft tegen wijzigingen welke bij de vaststelling in het ontwerp zijn aange bracht, kunnen gedurende deze termijn bezwaren in dienen bij G.S. fruitverwerkende industrie, de melk- en zuivel- produktenindustrie, de suiker- en cacaoverwer- kende industrie, de vlees, vleeswaren en vlees- conservenindustrie, etc. Tengevolge van welvaartsstijging, verandering in leef- en eetgewoonten, in voedingspatronen worden er steeds meer levensmiddelen fabriek matig bereid. De vergroting van de produktie gaat gepaard met eeti enorme groei van het levens middelenassortiment. Dit assortiment ondergaat een voortdurende vernieuwing door de z.g. pro- duktontwikkeling. Daardoor heeft de groeiende levensmiddelenindustrie steeds meer bekwame werkers nodig. Deze bedrijfstak biedt goede per spectieven aan jongelui uit de agrarische sektor, die voelen voor gevarieerd, verantwoordelijk en interessant werk. Vooral voor afgestudeerden van het landbouwonderwijs, die de opleiding willen volgen in het kader van het leerlingstelsel voor de levensmiddelenindustrie liggen hier grote kan sen. (Leeftijdsgrenzen leerlingstelsel 15 t/m 26 jaar). Voor bezitters van het diploma lagere land bouwschool duurt de opleiding 2 jaar, waarbij vier dagen per week praktisch werk in het bedrijf wordt verricht en één dag per week de lessen moeten worden gevolgd aan de vakschool. Tijdens de praktische vorming in het bedrijf wordt de leerling begeleid door een bedrijfsin- strukteur, die de achtergrond van het hele bedrijf kent. De consulenten van de Stichting Beroeps opleiding Levensmiddelenindustrie zien toe op de naleving van de leerovereenkomst en onderhou den het kontakt tussen de kursist, de ouders, het bedrijf en de vakschool. Na het behalen van het diploma voor het pri maire leerlingstelsel is het volgen van een voort gezette opleiding in het leerlingstelsel mogelijk. Voor nadere inlichtingen en prospectus kan men zich wenden tot de Landelijke Stichting Beroeps opleiding Levensmiddelenindustrie, Kerklaan 22 te Apeldoorn. Tel. (0576014265. Oostburg. Met ingang van 3 juni liggen een maand ter inzage: a. het ontwerp-bestemmingsplan „Tragel- wijk I", waartegen een ieder binnen een maand be zwaren kan indienen bij de gemeenteraad, en b. het bestemmingsplan „Badhuisweg" (Cadzand). Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kunnen gedurende deze termijn bezwaren indienen bij G.S. CONSULENTSCHAP AKKERBOUW EN RUNDVEEHOUDERIJ ZEVENBERGEN TUINBONEN WORDEN SOMS in hevige mate aangetast door topvergeling gepaard gaande met bladrol dat een ernstige schade kan geven aan de op brengst. Dit virus wordt overgebracht door bladluizen. Nu dit jaar de bonen laat zijn is het de moeite waard hieraan extra aandacht te schenken en vroeg te spuiten. Dat betekent nu reeds sproeien, zelfs al denkt U dat er geen luizen zijn. WITLOFWORTELEN MOGEN NIET te groot worden of vertakt groeien. Voor een goede opbrengst en voor kwaliteitswortelen zijn per ha 200.000 plan ten nodig. Dat betekent bij een rijenafstand van 40 cm per 10 meter rijlengte ongeveer 80 planten. Let er bij het dunnen op dat U niet te veel planten weg slaat, waardoor de stand toch weer te dun wordt. Bij een regelmatige op komst zonder te veel gaten, is dunnen met de bietendunner mogelijk. HET ZOGENAAMDE TOPROL in aardappelen heeft vorig jaar heel wat gemoederen in beweging gebracht. Het zal U bekend zijn dat aangeraden wordt om vóór eind juni een bespuiting uit te voeren met 2 kg of liter parathion omdat daardoor mogelijk dit verschijnsel wordt voorkomen. Deze bespui ting kan gecombineerd worden met een bespuiting tegen de aardappelziekte. HET BLIJKT STEEDS WEER dat er op zandgrond nog veel percelen bouw land zijn die te weinig kalk bevatten. Het is wel prettig dat U dit tevoren weet en niet achteraf tot deze ontdekking komt. Laat daarom nu een grond monster nemen van Uw percelen, zodat als er kalk op moet, dit nog mooi tijdens de stoppelbewerking kan gebeuren. DE NOODZAAK OM OP HET LANDBOUWBEDRIJF de beschikking te hebben over een goede apparatuur voor het drogen van produkten en het verwarmen of bijverwarmen van diverse ruimten voor het sorteren van deze produkten of voor reparatie van werktuigen wordt steeds groter. Voor een doel matig gebruik dient de verwarmingsbron verplaatsbaar en de capaciteit regel baar te zijn. Een geschikte luchtverhitter met een capaciteit van 45000 tot 60000 k. cal. per uur is meestal voldoende. BIJ SOMMIGE GRASLANDEN lijkt het erop dat men in een bloembollen streek vertoeft. Rood van de zuring en geel van de paardebloemen. Het mag dan mooi zijn maar hier kunt U geen goede boterham van eten. Ruim dit onkruid op door de loonwerker te laten bespuiten met groeistoffen. RIDDERZURING IS EEN ONKRUID dat ook bij goede graslandverzorging nog op de voorgrond kan treden. Ieder kent wel deze grote planten die een flink stuk grond voor zich opeisen. De bestrijding kan worden uitgevoerd met 6 l M.C.P.P. per ha. Eventueel spuit U plaatselijk met de rugspuit. Het zal nodig zijn de bestrijding in de herfst te herhalen. OP VERSCHILLENDE BEDRIJVEN is het in de zomer moeilijk met de drinkwatervoorziening voor het vee. Soms is door het plaatsen van enkele ringen in de sloot voldoende en goed drinkwater beschikbaar. Is dit niet het geval dan zult U enkele putjes moeten laten boren van 810 m diep om door middel van de weidepomp het vee goed drinkwater voor te zetten. LMB is de officiële afkorting voor: Landbouw Mechanisatie Bedrijf. Er is een duidelijke behoefte aan deze bedrijven. Vandaar dan ook, dat er steeds meer komen. Zij geven in de eerste plaats eerlijke adviezen op het gebied van landbouw-mechanisatie.^En hoewel zij vele zéér vooraan staande merken leveren (b.v. de Renault-trekkers, Hagedorn, Wisent, Huard) zijn zij in hun advies volkomen objectief. Verder geven zij zeer snelle service, omdat de onderdelen uit voorraad leverbaar zijn. Bovendien beschikken zij over eerste klas monteurs. Tenslotte kan een LMB ook service verlenen als het om de bekende Veldkoning Vasthuur gaat. Inderdaad, u boft dat er een LMB bij u in de buurt is en blijft! Correspondentie: Breitnerstraat 15, Goes. Telefoon 01100-4016 Showroom: Hondegemseweg 25, Grijpskerke (Zld).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 15