In wintergranen WIGRAN SUPER Muur Zwaluwtong Kleefkruid Veelknopigen Wigran Super een Orga-produkt Welk voedergewas? Spuit kort na de winter vanaf het 4-5 bladstadium tot in het uitstoelingsstadium van het gewas Snijmais of voeraardappelen Dosering: 6 J7ha 8 Voor een gemengd bedrijf kan snijmaisteelt een goede aanvul ling geven op de voederwinning van het grasland. Bij de huidige omstandigheden is snijmais meer aantrekkelijk dan voeraardappe len. Voor een akkerbouwer is snijmais een rendabeler gewas dan graan, mits afzet in de naas te omgeving verzekerd is. Con tractteelt is een goede mogelijk heid. Is men onbekend met de teelt dan is het noodzakelijk voor af kennis te nemen van de eisen die deze teelt stelt. Consulentschap Rundveehouderij en Akkerbouw - Eindhoven, M HUBERTS Bij het opstellen van een voederwinningsplan op een bedrijf met een dichte veebezetting blijkt vaak dat er een tekort is aan ruwvoer. Of gemengde be drijven kan men het bouwland beter voor voeder gewassen als voor de graanteelt gebruiken. De vtaag is welk voedergewas het meest rendabel is. Voederbieten en Italiaans raaigras zijn voor de meeste bedrijven niet aantrekkelijk omdat deze ge wassen „graslandgrond" vragen. Dergelijke grond kan men beter inschakelen als grasland voor ge mengd gebruik. De teelt en ook de opslag en voedering van voe derbieten vragen veel arbeid. Men zou ook suiker bieten kunnen verbouwen. Men heeft dan een goede wortelopbrengst en bovendien een grote massa goed voer. Op vele bedrijven heeft men naast goede ook minder goede grond. Deze wordt voor driekwart gebruikt voor graanteelt. Terwille van de vruchtwisseling, maar vooral voor een betere rendabiliteit verdient de teelt van voe dergewassen de voorkeur. Hiervoor komen vooral voederaardappelen en snijmais in aanmerking. In het Consulentschap Eindhoven verminderde de op pervlakte aardappelen het laatste jaar met 287 ha, De oppervlakte snijmais nam met 164 ha toe. SALDO-BEGROTING PER HA OPBRENGSTEN Zetmeelwaarde kg Z.W. per ha Opbr. (40 ct per kg) KOSTEN Pootgoed/Zaaizaad kunstmest Rente onkr. ziektebestr. poten/zaaien oogsten Opslag Kosten Saldo per ha In deze saldobegroting is ervan uitgegaan dat de loon werker het poten, zaaien, spuiten, aardappelen rooien, maisoogsten en inkuilen verzorgd. Niet berekend zijn de kosten van grond, eigen mechanisatie en arbeid. De op brengsten zijn gemiddelden van Oost-Brabant. De prijs per kg Zw van 40 cent is voor praktisch alle melkveebedrijven aantrekkelijk als hiermee krachtvoer vervangen kan worden. Voor voeraardappelen komt dit op 7,per 100 kg, voor snijmaiskuil op 6,per 100 kg. Het eiwitgehalte laten we hier buiten beschouwing om dat dit voor beide gewassen ongeveer gelijk is. Ook de zetmeelwaarde opbrengst per ha is praktisch gelijk. KOSTEN ZEER VERSCHILLEND kosten zijn bij deze gewassen zeer verschillend. Vooral nu de pootaardappelen zeer duur zijn is het aan te bevelen snijmais te verbouwen. Dit nog te meer nu er een goede prijs wordt geboden voor consumptie aardappelen oogst 1970 op contractbasis. Aardappelen Snijmais 36 ton 42 ton kuilvoer 17.6 15,0 6336 6300 2534 f 2520,— f 600,— f 90,— f 221.— f 259.— f 42.— f 21.- f 195,— f 140,— f 60.— f 30,— f 300,— f 350 f 100 f f 1518.— f 890,— f 1016, f 1630,— De bemestingskosten zijn voor snijmais wat hoger dan voor voeraardappelen. Op bedrijven met veel drijfmest kan men voor de teelt van snijmais meer drijfmest kwijt dan voor voeraardappelen. Men kan dus hogere bemes tingskosten voor een deel opvangen met drijfmest of andere organische mest. Een nadeel van snijmais is dat het een meer riskant gewas is dan aardappelen. Men moet voorzorgsmaat regelen nemen tegen vogelschade, dus niet zaaien langs bos en zaad behandelen met vogelafweermiddelen. Hoe meer was geteeld wordt in de omgeving hoe geringer de kans op ernstige vogelschade. Ontginningsgronden, gronden met veel kweek en lage natte gronden zijn ongeschikt voor snijmais. De teelt kost weinig arbeid; met chemische middelen Is de onkruld- bestrijding zeer goed uitvoerbaar. Snijmaiskuil kan ge heel buiten worden opgeslagen terwijl voor opslag van voeraardappelen enige ruimte in de gebouwen beschik baar moet zijn. SNIJMAIS EN VOERAARDAPPELEN ALS VOEDERMIDDEL LIET is bekend dat aardappelen voor rundvee een goed voer is dat ook graag wordt opgenomen. Ook snijmais wordt goed door het rundvee gegeten mits de mais niet te vroeg wordt geoogst. De gehakselde kuilen worden beter opgenomen dan die welke zijn gemaaikneusd. Het verschil in kullprodukt is vrij groot. Met aardappelen kan men gaan tot 10 kg per koe per dag. Snijmais kan men vrijwel onbeperkt voederen. Deze passen zeer goed bij elkaar. Het kost wel extra arbeid, 's Morgens voordroogkuil en 's avonds snijmaiskuil of omgekeerd vormt geen bezwaar. L 370/6

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 8