3 plus voor graszaadteelt bij Van der Have Iets meer vraag naar appelen De stand bij de tomaten teelt GOEDE RASSEN HOGE GARANTIEPRIJZEN DESKUNDIGE TEELTBEGELEIDING UW GRASZAADTEELT HEEFT RESULTAAT ALS VAN DER HAVE ER ACHTER STAAT D. J. VAN DER HAVE n.v. DINGEN VAN DE WEEK 6 NEDERLAND is een paar maanden niet of nau welijks met tomaten aan de markt geweest. December t/m maart zijn voor onze tomatenhandel de stille maanden. Dan wordt West-Europa van elders van tomaten voorzien, zij het op een zowel kwantitatief als ook kwalitatief lager niveau. De belangrijkste leverancierslanden zijn dan Span je, de Can arische Eilanden, Marokko en Oost- Europa. Wij bevinden ons thans in de fase waarin Nederland en de andere producenten van kastoma- ten op onze breedte zich weer in de rij van tomaten- leveranciers gaan invoegen om-vervolgens-in snel tempo de leiding over te nemen. De start van het nieuwe seizoen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de situatie die wij in maart/april op de markt aantreffen. Bedoelde marktsituatie is dit jaar niet ongunstig. De van el ders aangevoerde hoeveelheden zijn reeds geruime tijd kleiner dan gewoonlijk, de kwaliteit van de beschikbare natuurtomaten is niet al te best en de prijzen zijn duidelijk hoger dan gewoonlijk om deze tijd van het jaar. NEDERLAND Van de ruim 3600 ha tomaten die hier te lande de laatste jaren plegen te worden aangeplant is in middels ongeveer de helft alweer uitgepoot. Zoals te voorzien was, is het areaal vroege stooktomaten wat uitgebreid. Gezien de goede resultaten van vorig jaar (zie ook onderstaande tabel van de vei- lingprijzen) lijkt enige uitbreiding ook bij de licht verwarmde teelt niet onwaarschijnlijk. Nederland maart april mei juni juli Veilingprijzen (guldens van 1969) ct/kg 1965 1966 1967 1968 1969 465 417 401 455 428 273 315 233 260 267 164 223 132 133 177 111 119 102 97 119 105 63 92 75 78 134 132 109 112 126 Wat die resultaten betreft: 1969 «af geen record- prijzen te zien, maar de uitkomsten waren toch duidelijk beter dan in de beide direct voorafgaande jaren; ook als men rekening houdt met de waarde vermindering van het geld. De gewassen hebben het dit seizoen aanvankelijk niet gemakkelijk gehad. Het donkere en vaak mis tige weer in januari is van nadelige invloed ge weest. De onderste trossen zijn merendeels mislukt. Dit betekent dat de oogst ongeveer een week later op gang kon komen. Hoewel de weersomstandig heden ook in februari en maart overwegend niet gunstig waren hebben de meeste gewassen zich toch weten te herstellen. De aanvoeren beginnen al van betekenis te wor den. Maandag 23 maart j.l. kwamen de grote toma- tenveilingen gezamenlijk reeds aan hetzelfde kwantum als vorig jaar op de vergelijkbare datum. n.l. rond 71 ton. De prijzen waren echter veel hoger dan vorig jaar. Zo te zien deed de AI gemiddeld 27,50 per bakje tegen vorig jaar 16,50. De start is dus bijzonder goed. Dergelijke prijzen in deze tijd van het seizoen werden in geen jaren gemaakt. De export is aanvankelijk achter gebleven maar ook hier is de achterstand reeds ingehaald en ver moedelijk liggen we thans royaal vóór op verleden jaar en eer verleden jaar. De relatief grote aanvoeren en de zeer hoge prij zen vormen tezamen een bijzonder goede start, maar ze zeggen uiteraard nog niets over het ver dere verloop van het seizoen. Op de fruitveilingen in ons gebied was vorige week de vraag naar appelen iets groter dan in de voorgaande tijd en omdat het aanbod nog betrek kelijk gering bleef, konden de prijzen van ver schillende rassen aantrekken. Tegen de paasdagen waren de detaillistenorga nisaties die appelen moesten hebben en omdat de Franse Golden ook duurder schijnt te worden, moest er ook voor het Nederlandse produkt meer betaald worden om het te pakken te krijgen. De prijzen van de grote maten klasse I kwali teit kwamen meestal niet boven 45 cent per kg uit en er werd nog al wat verkocht rond 40 cent maar in vergelijking met een en twee weken ge leden is de prijs van de goede kwaliteiten van dit ras toch ongeveer 5 cent per kg aangetrokken. Goudreinette bleef vrijwel onveranderd op een prijspeil van 4550 cent per kg voor de grote maten en rond 40 cent voor de kleine maten klas se I kwaliteit. Winston klasse I grote maat met een goede kleur was gevraagd en deed hoge prij zen. In Fijnaart werd woensdag deze maat ver kocht voor 54 tot 74 cent per kg. Het aanbod hier van is echter niet groot. Er komt meer kleine en middelmaat van dit ras. De middelmaat deed al naar gelang van de kwaliteit tussen 25 en 45 cent per kg en de kleine maat kon meestal niet voor consumptie worden verkocht. Hiervoor geldt nu een ophoudprijs van 18 cent per kg. Zeer duide lijk blijkt nog steeds dat er enkel een redelijke prijs wordt betaald voor een goed produkt dat voldoende groot is. Voor kleine vruchten bestaat geen belangstelling. Bij de vruehtdunning zullen we daar rekening mee moeten houden in de ko mende tijd. Er komen bijvoorbeeld nog veel te veel kleine maten Golden Delicious aan de vei lingen. Deze brengen de koelkosten nauwelijks op. Voor handdunning heeft vrijwel niemand tijd en daarom zullen we toch meer naar de chemi sche vruehtdunning toe moeten. Het telen van kleine vruchten geeft enkel maar verlies. Dat geldt voor alle rassen. Zeer gevraagd was vorige week de Cox Orange Pippin. In Fijnaart liepen de grote maten tot rond en zelfs nog boven 90 cent per kg maar de kleine maat kwam niet verder dan 25 cent. Goed gevraagd was ook de Laxton's Superbe uit de c.a.-cellen. In Goes werd hiervoor donderdag fot rond en iets boven 50 cent per kg betaald maar dan ook weer voor de grote maten. De kleine maat draaide meestal door. Zeer gevraagd was ook de Conference waarvan het aanbod nu snel terugloopt. In Fijnaart werd woensdag de klasse 1 5560 mm verkocht voor 69 ct., de maat 6065 mm voor 79 cent en de 6570 mm voor 86 cent. KAPELLE Telefoon 01 102 - 14 41' X/ORIGE week donderdag werd in Schevenin- gen de algemene jaarvergadering gehouden van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen. Bij die gelegenheid kwam een voorstel in behan deling van de gezamenlijke Zeeuwse en West- Brabantse veilingen waarin werd gevraagd om aan dacht te besteden aan het vraagstuk van het mis bruik dat wordt gemaakt van het veilingfust. Het Centraal Bureau van de veilingen werd ge vraagd overleg te plegen met de AID en het Minis terie van Landbouw over dit probleem en tevens met de organisaties van de handel omdat het niet langer kan zoals het nu gaat. Veilingvoorzitter Kos ten uit Tholen gaf in Scheveningen een toelichting op het Zeeuwse vei ling voorstel. Hij vertelde dat b.v. de Thoolse veilingen samen bijna 400.000 stuks kisten hebben terwijl hun weekaanvoer in de aard- appeltijd rond 90.000 kisten ligt. Toch komen de veilingen kisten tekort eenvoudig omdat de hande laren ze niet inleveren maar ze elders opnieuw ge bruiken. Niet alleen komen de Thoolse veilingen hierdoor zonder kisten maar bovendien wordt in kisten van dit eiland een produkt aangevoerd uit andere delen van het land. De Thoolse aardappe len zijn bekend om hun goede kwaliteit. Door het misbruik van veilingfust wordt dus niet alleen de veilingexploitatie nadelig beïnvloed maar boven dien de goede naam van het Thoolse produkt ge weld aangedaan wanneer produkten uit andere de len van het land onder die naam worden aange boden. De heer Kosten vertelde ook dat de fruit veilingen eveneens met dit probleem zitten. Hande laren leveren de kisten niet in op de veiling zoals ze verplicht zijn te doen volgens de fustverorde ning van het Produktschap voor Groenten en Fruit maar ze gebruiken de kisten om er fruit buiten om de veiling, in te kopen en ook geven ze ze uit aan de telers voor opslag van fruit. Met grote nadruk heeft de heer Kosten gewezen op het feit dat het zo niet langer kan en met algemene stemmen werd het Zeeuws-Brabantse voorstel aangeboden waarin het Centraal Bureau wordt gevraagd daar wat aan te gaan doen. Met name werd gepleit voor over leg met het Ministerie van Justitie om het plaatse lijk politie apparaat te kunnen inschakelen bij het constateren van fustmisbruik. f)E voorzitter van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen de heer M. Prins heeft in Scheveningen een bijzonder knappe openingsrede gehouden. Hij gaf daarin waardevolle aanwijzingen voor het toekomstig tuinbouwbeleid in ons land. Het onlangs door de S.E.R. uitgebrachte rapport inzake een te voeren sectorstructuurpolitiek noem de de heer Prins een waardevolle bijdrage voor dit toekomstige tuinbouwbeleid in Nederland. Hij deed de concrete suggestie om voor de tuin bouw over te gaan tot de instelling van enkele werkgroepen. Dit op grond van het genoemde S.E. R.-rapport. De heer Prins noemde het noodzake lijk dat er zulk een werkgroep komt voor de fruit teelt die op korte termijn bestudeert welke aanvul lende maatregelen noodzakelijk zijn om de toekomst van levensvatbare bedrijven te verzekeren. Voor de glastuinbouw vindt hij het wenselijk een werkgroep te vormen die advies uitbrengt over de maatrege len die in de naaste toekomst nodig zijn om de concurrentiekracht te handhaven en voor de vollé- gronds groenteteelt is een werkgroep nodig die een prognose tracht te geven van de ontwikkelin gen in deze sektor tengevolge van de sterk toene mende mechanisatie en de aanpassingen die hier door noodzakelijk zijn. De adviezen van deze werkgroepen zouden dan volgens de C.B.-voorzitter direct moeten worden doorgegeven aan de Minister van Landbouw en aan de landelijke organisaties van het agrarische be drijfsleven. De politieke besluiten die ter realise ring van deze adviezen nodig zullen zijn, kunnen dan door de centrale landbouworganisaties, georgani seerd in het Landbouwschap op de tot nu toe ge bruikelijke wijze worden geëntameerd en bevor derd. De heer Prins bepleitte de instelling van deze werkgroepen omdat hij meende dat ze dringend nodig zijn nu in de economische politiek waarvan het onderdeel structuurpolitiek een snel groeiende beleidsfactor gaat worden. Alleen op basis van ge degen adviezen van gezaghebbende werkgroepen mag men volgens hem verwachten dat voor de diverse sectoren in de toekomst door de overheid een aktief beleid gevoerd zal worden. Hij pleitte ook voor een goede teamgeest tussen overheid en bedrijfsleven, maar had er tevoren op gewezen dat de wijze waarop de overheid in de tuinbouwsektor werkt onvoldoende gecoördineerd is. Het beleid wekt volgens hem de indruk te ont staan uit ad-hoc-reacties op noodsituaties en niet voort te komen uit een visie op de toekomstige po sitie van de tuinbouwsektor. Vandaar de eerder genoemde aanbevelingen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 6