Premie levensverzekering in beweging 1 3 VERZEKERINGSZAKEN DEN veel gehoord bezwaar tegen het sluiten van een levensverzekering is dat men zgn. harde guldens betaald en daarvoor later zachte guldens terug krijgt. Dit bezwaar gaat op wan neer althans de koopkracht van de gulden blijft afnemen. Tot voor kort hebben de levensverzeke raars daar onvoldoende antwoord op gegeven. Zij zagen hun rentewinst jaarlijks toenemen, terwijl zij rustig voortgingen met hun toekomstige ver plichtingen tegen een lage rekenrente (3% te verkapitaliseren. Mede onder druk van de Mi nister van Financiën is dit rekenpercentage thans op 4 gesteld. Gezien de huidige rentestand van 8 lijkt dit percentage van 4 nog veel te laag. Men mo ge echter niet uit het oog verliezen, dat de levens verzekeraars ook een enorm bedrag aan toekom stige verplichtingen hebben belegd tegen rente percentages onder de 4 De gemiddelde beleggingsrente stijgt naarmate veel nieuwe posten werden gesloten, waarvan de premie tegen een hoge rentevoet kan worden be legd. Dit neemt niet weg, dat de 4 aan de zeer veilige kant is De gemiddelde beleggingsrente ligt momenteel op rond 5Vz Het gevolg van de verhoging van het percen tage rekenrente is, dat of de premies omlaag kun nen of de toekomstige uitkeringen met de over- rente verhoogd. UITKERING NOOIT ZEKER DE aandachtige lezer van dagbladen, vaktijd schriften, folders en brochures zal de laatste tijd opgemerkt hebben, dat de levenszekeraars allerlei variaties aan het uitdokteren zijn. Zij zijn nl. op hun dood de premietarieven drastisch te verlagen. Immers wie durft te zeggen, dat de hui dige hoge rentestand niet weer eens omlaag gaat? Bovendien willen de levensverzekeraars vooral ook een premieoorlog vermijden Toch zijn er de laatste tijd premie-verlagingen doorgevoerd en daarnaast wordt het ook mogelijk gemaakt een levensverzekering met aandeel in de winst te sluiten. Verder heeft zowat iedere levens verzekeraar, die zichzelf respecteert, een zgn. be leggingspolis. De premie wordt dan belegd in aan delen, hetgeen betekent, dat de waarde van de polis stijgt of daalt met de koersschommelingen van de in aandelen belegde premie. De moeilijkheid met zowel de beleggingspolis sen als polissen met winstaandeel is, dat u vooraf nooit met zekerheid voorspeld kan worden wat u in de toekomst uitgekeerd zal worden. Toch wor den in de praktijk deze zekerheden wel verteld GOEDE VOORLICHTING JUIST NU IUIJ prijzen ons als ZLM-organisatie gelukkig, dat wij t.a.v. de belangrijkste onderdelen van het verzekeringspakket, onze leden en be gunstigers op voordelige en goede wijze van dienst kunnen zijn. Dit betreft zowel de motorvoertuigenverzeke ring, de arbeidsongeschiktheids- en W.A.gézin en bedrijfsverzekering, de kollektieve ziekenhuiskos tenverzekering, de hagelverzekering (landbouw en fruit) en ook de levensverzekering. Juist, omdat de levensverzekering voor een ieder verschillend ligt, het moet maatwerk zijn en geen confectie, hebben wij op dit terrein een spe cialist in dienst nl. de heer J. Cevaal. Uw organisatie kan ook uw levensverzekering zelf verzorgen, evenals de andere genoemde za ken. Wij kunnen uw levensverzekering bovendien op een voordelige wijze en goede onderbrengen b.v. bij de Onderlinge Levensverzekeringsmaat schappij O.B.F. Deze Onderlinge doet al jaren wat nu de andere mij en pover trachten te doen nl. lage premies in rekening brengen en bovendien winst uitkeren. DOET UW VOORDEEL WIJ zijn gelukkig met deze samenwerking met het O.B.F., omdat wij er van overtuigd zijn, dat daardoor voor de leden en begunstigers van de ZLM financieel voordeel te behalen is! Het gaat er voor u nu om gebruik te maken van onze deskundige voorlichter. Deze voorlichting kost u niets, maar kan u wel de nodige voordelen opleveren. Bent u voornemens een post te sluiten raadpleeg dan eerst onze buitendienstdeskundige. Hebt u posten elders lopende ook dan zullen wij deze gaarne voor u op deskundige wijze door lichten. Noteert u maar even: Telefoonnummer buitendienst-deskundige J. Cevaal, 01189—1386. Telefoonnummer kantoor Goes 011005010. de L. EEN KONSTRUKTIEF BELEID GEVRAAGD (Vervolg van eerste pagina.) van de verschillende meningen voorop bleef staan, meningen die overigens niemand meer interesse ren. Voor onze boeren is langzamerhand alleen nog van belang dat de Duitsers geen prijsverlaging van tarwe wensen, en een verhoging van de voergraan- prijzen. Zij gaan wel akkoord met een verlaging van de suikerprijs. De Italianen willen geen hogere voergraanprijzen en geen lagere suikerprijzen. De Belgen willen geen lagere melkprijs en geen lagere suikerprijs. DN zo worden de huidige prijzen voor onze boe- ren door verschillende elkander tegenspre kende ministers nog het best beschermd tegen de verlagingsneigingen van een Mansholt, die waar schijnlijk wel inziet maar niet toegeeft, dat hij de zaken psychologisch verkeerd heeft aangepakt. Op al deze besprekingen, die tot niets leiden, is geen openlijke invloed mogelijk, althans geen direkte. Daardoor ontgaat de logica van voorstellen en be slissingen de individuele boer en leiden de hem boven het hoofd hangende dreigingen tot onrust. Het wordt de hoogste tijd, dat de heren ministers, maar ook de Europese Commissie, in wiens naam de heer Mansholt zijn voorstellen lanceert, de on rust gaan proeven en inzien, dat zij moeten komen met constructieve maatregelen, waarin de boeren stand weer wat vertrouwen kan hebben. Anders loopt het hen bepaald uit de hand, met alle nare gevolgen van dien! 17INDERS zijn hinders zei vader Cats. Hoe men over deze uitdrukking ook moge denken, niemand zal zeggen dat de problemen met betrek king tot kinderen sedert vader Cats alle opgelost zijn. Op het gebied van kinderaftrek in de belastingen en kinderbijslag bestaan ook kinderlijke toestanden. De kinderaftrek is bedoeld als een tegemoetkoming op grond van vermin derde draagkracht, terwijl de kinderbijslag een gevolg is van sociale over wegingen, maar verder ook medewerkt om de belastingdruk van de indi recte belastingen (omzetbelasting) die zijn weerslag vindt in de prijzen van produkten zoveel mogelijk te nivelleren. Dan kennen wij nog studiebeurzen die in wezen een soort kindertoeslag zijn voor studerende kinderen. De uitvoering van al deze wetten door verschillende instanties vergt veel tijd en inzicht. De belastingen regelt de kinderaftrek, de Raden van Arbeid de kinderbijslaghet Ministerie de studiebeurzen! De normen zijn niet alle gelijk, de data van toekenning van aftrek of bij slag ook niet en het ene beïnvloedt het andere. (Kinderbijslag is een deel van het inkomen). Voegen wij er nog aan toe dat wij hebben enkelvoudige-, dubbele- en drievoudige kinderaftrek, en -kinderbijslag en dat voor de be paling onder welke groep van evengenoemde drie categorieën men valt, van belang kan zijn of het kind geheel of nagenoeg geheel, grotendeels of in be langrijke mate, door de ouder wordt onderhouden. Voegen wij hieraan nog toe dat het verschil maakt of men loontrekkende dan wel zelfstandige is wat HET AANTAL kinderen betreft waarvoor men bijslag krijgt, dan hebben wij de belangrijkste punten wel genoemd! Wij menen dat wij voor dit artikel tje het maar bij het algemene moeten houden en niet in specialismen ver vallen. T) had het al gedacht. Er is inderdaad een commissie die tot taak had te onderzoeken op welke wijze de zaak kon worden vereenvoudigd. Deze heeft rapport uitgebracht en voorstellen gedaan. Deze voorstellen zijn inderdaad ingrijpend en o.i. ook nog vereenvoudigd. Zij behelzen n.l. in hoofdzaak de volgende punten: 1. De kinderaftrek in de Inkomsten-, Loon- en Vermogensbelasting vervalt. 2. De kinderbijslag wordt voor allen (loontrekkenden en zelfstandigen) ge lijk. (Zelfs de kindertoelage voor rijks- en andere overheidsbeambten ver valt). 3. De kinderbijslag dient in beginsel te worden bepaald op het bedrag aan belastingvoordeel dat de belastingplichtige geniet vermeerderd met de ont vangen kinderbijslag. 4. De kinderbijslag vormt geen bestanddeel meer van het belastbaar inko men (loon) van de genieter. 5. In principe zal ieder ouder Kinderbijslag ontvangen voor zijn minderjarige kinderen, terwijl de meerderjarige deze tot zijn 27e jaar zelf ontvangt. 6. De kinderbijslag wordt (evenals nu) uitgekeerd naar de toestand aan het begin van het kwartaal. JN het rapport zijn reeds tabellen uitgewerkt die de bedragen aangeven welke als kinderbijslag zouden moeten worden betaald en die geba seerd zijn op de berekeningen onder punt 3 genoemd. Deze tabel aangevende het saldo van het voordeel in totaal van kinderbij slagen ziet er als volgt uit. BIJ EEN INKOMEN VAN (IN GULDENS Aantal kinderen 4000 8000 13000 20000 30000 42000 55000 1 449 550 580 612 701 742 695 2 961 1154 1222 1288 1411 1418 1454 3 1473 1758 1866 1963 2063 2158 2212 4 2159 2509 2628 2733 2893 2996 3002 5 2845 3263 3392 3503 3668 3794 3797 6 3606 4088 4234 434 7 4467 4592 4662 7 4368 4909 5087 5155 5321 5452 5528 8 5210 5808 5976 6042 6206 6333 6410 9 6053 6718 6875 6931 7086 7216 7249 10 6895 7560 7779 7820 7976 8100 8169 Wij verwachten niet dat dit rapport zonder meer door de regering zal wor den overgenomen, noch dat het op korte termijn zal worden gerealiseerd. We dachten wel dat het onze aandacht verdient! De voorstellen lijken een ver eenvoudiging in te houden, heffen de discriminatie tussen zelfstandigen en loontrekkenden op, verlossen de belastingen van de problemen van de kinder aftrek (ook de loonbelasting)Tevens zijn ze door de toekenning van de kinderbijslag aan de meerderjarige een soort van studieloon, wat misschien uit politiek opzicht wel in de lijn ligt. Deze voorgestelde oplossing verdient naar onze mening een brede belangstelling en snelle realisering! Vereenvoudigingen kunnen wij best gebruiken! PAAUWE.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 3