1* UITKOMEN UITSTOELING i VAN DE AAR RIJPAD gewas- hoogte tarwe Avadex BW Tribunil, C.E.S., Hoe 2913 MCPA MCPA/ TBA MCPP CCC 2,4 - D a m i n e Overbemesting met Kalksalpeter Bespuiting met Ureum knoop Wintertarwe kan vanaf stadium 5 met CCC gespoten worden. weide dan ook hoofdzakelijk in de eerste groei- maanden worden gewonnen. Het optreden van kopziekte is op een aantal be drijven jaarlijks een terugkerend verschijnsel. Zoals bekend speelt de magnesiumvoorziening hierbij een belangrijke rol. Bemesting met 400 kg kieseriet per ha is op klei- grasland in veel gevallen niet voldoende op kop ziekte onder alle omstandigheden te voorkomen. Wel kan het de lage Mg-gehalten wat opvoeren. Daarnaast zullen vaak aanvullende maatregelen no dig zijn. Het bijvoeren van magnesiumhoudende antikopziektekoek is een goede mogelijkheid om het magnesiumgehalte van het bloedserum te ver hogen. Soms echter laat de opname van deze anti kopziektekoek te wensen over. schoonmaken met een droge borstel. Daar de voe- derwaarde van ventilatiehooi vanwege de kortere veldperiode meestal belangrijk hoger ligt dan van hooi dat op een andere wijze is gewonnen, kan misschien overwogen worden of het gewenst is een eventueel beschikbare ventilator te gebruiken voor hooiventilatie. Ook kan het verantwoord zijn om er een nieuwe ventilator voor aan te schaffen. Zo ja, dan dienen tijdig de nodige maatregelen te worden getroffen. DIVERSEN Een teleurstellende mededeling voor de telers van blauwmaanzaad is wel dat het middel Asulox In de meeste graszaadpercelen is het mogelijk om ter bestrijding van distels voor het in de aar of pluim komen nog een bespuiting met MCPA uit te voeren. Bijmenging van 20 kg ureum is moge lijk. Andere groeistoffen in graszaad geven na eind maart kans op schade aan het gewas. Ras verschillen en de stand van het gewas zijr van perceel tot perceel echter van invloed op het be- strijdingsgebied. Pleeg dus steeds overleg met de betreffende firma. Conservenerwtcn zijn in het algemeen gevoeliger voor onkruidbestrijdingsmiddelen dan gewone landbouwerwten. Ivorin (kort voor opkomst) lijkt hier nog het meest op zijn plaats. Op zeer lichte of slempgevoelige grond kan ook vlak voor op komst met 6-8 kg DNOC 80 gespoten worden, ipp er- Klaver in wintertarwe dient voor half april gezaaid te worden en in het 3 a 4 blad stadium. Een goede ventilator maakt een kortere veldperiode mogelijk en ver* kleind het risico bij de hooiwinning aanmerkelijk. Bij het verstuiven van 30 kg. gebrande magnesiet per ha vlak voor het inscharen wordt dit probleem ondervangen. Bij voorkeur over een dauwnat ge was en bij weinig wind. Dit verstuiven moet tijdens de kritieke periode voor elke keer inscharen in een nieuw perceel gebeuren. Wel moet er voor gezorgd worden dat het produkt niet nat wordt in de kunst meststrooier omdat dan zeer harde kluiten ont staan. De kunstmeststrooier na het gebruik direct voor onkruidbestrijding in genoemd gewas, dit voorjaar niet meer beschikbaar komt. Vaak zal het ook bij gebruik van een bodemher bicide in uien toch nog nodig zijn om vlak voor opkomst een toepassing met een contactmiddel zoals Reglone of Gramoxone, uit te voeren. Gra- moxóne alleen als er ook grasjes bestreden moe ten worden. eventueel kort na opkomst van Ivosit. Later dient dan een tweede behandeling (met Ivosit) te wor den uitgevoerd. Heeft U er rekening mee gehouden dat op f april de voederbieten zodanig moeten zpn opge ruimd dat geen bieten of resten daarvan, ws zich nieuwe bladuitloop bevindt, meer zyn?

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 13