|güd« wel GEKEURD ZAAIZAAD zon en regen kunt u niet bestellen VRIJDAG 6 FEBRUARI 1970 58e Jaargang No. 3017 Officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabanl DE KEERZIJDE VAN DE MEDAILLE In dit nummer o.m.: Agenda en mededelin gen Pagina 2 - 4 en 6 Uit de praktijk Pagina 5 West Brabant 1980 Pagina 7 Pluk-O-Trac een nieu we machine Pagina 11 Kort verslag vergade ring D.B. Pagina 17 Studiedag „Kleine ge wassen in het bouwplan" Pagina 19 Kanttekeningen over aardappels Pagina 20 Zeeuwse loonwerkta rieven 1970 Pagina 21 Het vastzetten van koeien op de grupstal en ander veehouderij nieuws Pagina 22 - 23 De biologische afbraak van mest en gier Pagina 24 - 25 zlm ■tuinbouwblad Bij aankoop van zaaizaad geeft alleen te velde en op partij goedgekeurd en geplombeerd zaaizaad de waarborgen van een kwaliteitsprodukt! Geen gevaar voor besmetting met wilde haver, grasachtige onkruiden enz.! Hierop en op vele andere zaken die in de maand februari op het akkerbouwbedrijf aan de Orde zijn, wordt op pagina 8 en 9 nader ingegaan. IN het programma 1970 van het Landbouw- schap, dat vandaag in gewijzigde en aan- .gevulde vorm aan u wordt voorgelegd, wordt op gemerkt dat de positie van de landbouw sterk ver weven is met de algemene economische en sociale ontwikkeling. De landbouw heeft belang bij voort gaande economische groei, ook al vloeit hieruit de noodzaak van ingrijpende structuurveranderingen voort. Het is echter tevens een groot agrarisch be lang, dat de inflatie wordt bestreden. Inflatie is een soort bijprodukt van economische groei, als gevolg van de gebrekkigheid van ons nationale en internationale economische instrumentarium. Aldus de voorzitter ir. C. S. Knottnerus in zijn ope ningswoord van de openbare bestuursvergadering van het Landbouwschap, op woensdag j.l. waaraan wij het volgende ontlenen. Het is moeilijk te aanvaarden dat deze blijkbaar onvermijdelijke inflatie juist de kleine zelfstandigen en met name de boeren en tuinders treft. Inflatie brengt immers kostenstijging met zich mee, die wij in het algemeen niet door prijsverhoging kun nen opvangen. Vandaar dat wij ook steeds opnieuw vragen bij de vaststelling van het prijsbeleid reke ning te houden met de netto-kostenstijging op ratio neel gevoerde bedrijven. In het bijzonder zal in het EEG-prijsbeleid rekening gehouden moeten worden met de inflatie. Ook met het oog op de EEG zal er in Nederland naar gestreefd moeten worden de inflatie tot het uiterste te beperken willen wij geen achterstand oplopen in vergelijking met onze col lega's in de andere lid-staten. \A/E zien op het ogenblik, dat de georganiseer- vv de werknemers hun welvaartsstijging pro beren te beveiligen tegen de inflatie door in dexeringsclausules in de c.a.o.'s. De regering heeft een dergelijke clausul voor de c.a.o.-grootmetaa! aanvaard. De positie van de landbouw zou hier door, gezien de zwakke marktpositie, verder kun nen worden verzwakt. Door de indexeringsclausu les zullen immers stijgende prijzen automatisch tot hogere lonen leiden, waardoor de weerstand tegen verdere prijsstijging zou kunnen afnemen. Het ligt voor de hand, dat onder deze omstan digheden ook de organisaties van de agrarische werknemers indexeringsclausules in de nieuwe c.a.o.'s verlangen. Deze en andere eisen zijn bij het eerste gesprek in de hoofdafdeling sociale za ken op bezwaren bij de werkgevers gestuit. In de pers werd vermeld dat het overleg tussen werkgevers en werknemers in de landbouw was af gebroken. Op Initiatief van de voorzitter van de hoofdafdeling heeft inmiddels een gesprek in kleine kring plaatsgevonden. Hierna bleek het overleg In de hoofdafdeling te kunnen worden voortgezet. Als voorzitter van het Landbouwschap meen ik, dat het gewenst is, dat er overeenstemming wordt be reikt. [~)E herstructurering van de landbouw vraagt van de individuele ondernemer niet alleen veel aanpassingsvermogen, maar ook grote inves teringen in uitbreiding en mechanisering. Op de Land- en Tuinbouw RAI hebben we weer kunnen zien, wat de techniek ons te bieden heeft. De hui dige rentestand en het algemene economische kli maat voor de land- en tuinbouw maken het echter heel moeilijk om de technische mogelijkheden toe te passen. Zo zijn nieuwe, moderne stallen eigen lijk alleen in ruilverkavelingsverband te financieren. Het is dan ook verheugend dat het bestuur van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds heeft be sloten om voor een vrij groot aantal gevallen (vijf honderd tot duizend) een stimuleringspremie op de bouw van ligboxenstallen toe te passen van f 250,— per koe. Hiermee worden goedkopere bouwme thoden bevorderd. Voor de vergroting van bedrijven is behalve de aanpassing van de gebouwen de factor grond een belemmering. Ook op dit gebied zijn in de toekomst nieuwe ontwikkelingen nodig. Ik wijs u bij wijze van voorbeeld op de proef, die door het Ontwik kelings- en Saneringsfondc wordt gesubsidieerd om in de melkveehouderij tot verdere specialisatie te komen. (Zie verder pag. 10.) i

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 1