Mechanisatie in de land- en tuinbouw RAI 1970 VRIJDAG 16 JANUARI 1970 58e Jaargang No. 3014 Officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabanY CVENALS vorige keren belooft ook deze 6e tentoonstelling mechanisatie in land- en tuinbouw in de R.A.I.-gebouwen te Amsterdam een Indrukwekkende expositie te worden. De ingebruik neming van de nieuwe Amstelhal, waardoor de ten toonstelling 25% meer oppervlakte heeft gekre gen is aangegrepen om de specialisatie binnen de expositie nog verder door te voeren. Daarbij is naast de traditionele tentoonstelling van het grote assortiment van land- en tuinbouwwerktuigen, en alles wat daarmee verwant is, ook de terrein- en gazonbewerking bij dit evement betrokken. Naast vergroting van de standplaatsruimte is ook het aan tal standhouders toegenomen. 238 firma's met pro- dukten uit 19 verschillende landen zullen in hun stands de nieuwste ontwikkelingen op mechanisa- tiegebied tonen. Aan de bezoekers de moeilijke keuze om uit deze veelheid van aangeboden werk tuigen enz. de juiste voor zijn bedrijf en voor zijn bedrijfsomstandigheden en binnen zijn financiële draagkracht te doen. QPVALLEND is ook nu weer, dat de trekkers opnieuw hogere vermogens hebben gekre gen. Nog niet zo lang geleden was de boer al blij met een trekker van 11 pk. Thans zijn trekkers van 7090 pk al min of meer gemeengoed gewor den en men ziet ze op de tentoonstelling tot 180 pk toe, De behoefte naar die pk's is ontstaan door het steeds gecompliceerder en ook steeds zwaar der worden van de werktuigen. Bij de maaidorsers zien we duidelijk een ten dens in de richting van de zelfrijdende typen met grote snijbreedte. De oogstmachines voor de aard appelen en suikerbieten laten ontwikkelingen zien in de zelfrijdende en de meerrijige uitvoeringen. De vraag naar grote machines blijkt o.m. in de sector van de opraappersen, die capaciteiten tot 20 ton per uur hebben gekregen. Voor het weide- bedrijf zijn er tal van nieuwe ontwikkelingen zo als doseerapparatuur voor hooi en gras, diverse verbeteringen aan melkmachine-apparatuur en ver beterde uitvoeringen van o.a. drijf mestroosters en vacuummestreinigers. Wat het grasmaaien betreft is er vrijwel geen andere machine, die zo'n ont wikkeling te zien geeft als de cirkelmaaiers, waar van er tientallen aanwezig zijn. \A/AT de voorlichting betreft zijn de instituten en consulentschappen uit Wageningen weer vertegenwoordigd; de voorlichtingsstands bevin den zich op de balkons in de Europahal. Dames, die hun man bij het tentoonstellingsbezoek vergezel len, kunnen in de Oosthal bij de stand van de Stichting Huishoudelijke Voorlichting ten Platte- lande o.a. informatie krijgen over het aanleggen en onderhouden van siertuinen. In het „paviljoen voor tuinbouw, terrein- en gazonbewerking" wordt een stand ingericht, waar experimentele tuinbouw- machines worden gedemonstreerd, die zijn uitge dacht door vindingrijke geesten in Wageningen. Ook aan de veiligheid wordt terecht steeds meer aandacht besteed. In ons land verongelukken re gelmatig agrariërs onder meer door het kantelen van trekkers op bermen, bij slootkanten enz., waar bij de berijder onder het voertuig bekneld raakt. De veiligheidscabine en het -frame zijn dan ook in de Scandinavische landen, in Engeland en in Duitsland per 1 januari wettelijk voorgeschreven. Voor de Beneluxlanden is een ontwerp voor een erkende veiligheidscabine in vergevorderde staat, zodat ook hier binnen afzienbare tijd voorschriften dienaangaande kunnen worden verwacht. (Zie verder pagina 3.) IN DIT NUMMER O.M. NOG Het boek over H. D. Louwes Pagina 17 Bittere, gelader. stemming op fruitteelt dag Pagina 17 Definitieve oogstraming akkerbouwge wassen Pagina 19 Varkensmesterij, Grupstal voor melkvee en „Een tocht langs de melkweg" Pagina 24-25 Markt en P.J.Z.-Praats Pagina 28 - 30 zlm faun en tuinbouwblad Zonder de moderne hulpmiddelen is het ondenkbaar dat de boer en tuinder hun werk nog kunnen doen. Een bezoek aan de Land en Tuinbouw R.A.I. is dan ook alleszins gewenst om op de hoogte te blijven van de technische ontwikkeling. Ter illustratie een foto van de tweerijige Wühlmaus volautomatische aardappelrooier, voorheen onder de naam Romas in de handel gebracht en door W. Schip per en Zn N.V. te Goes in de handel gebracht. Bijzonderheden over de Land- en Tuinbouw R.A.I. 1970 zijn verwerkt in het eerste gedeelte van dit blad. Gezien de grote hoeveelheid documentatie-materiaal dat ons werd toegezonden, kon een en ander niet meer dan een greep daaruit zijn.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 1