LANDBOUWSCHAP VAN HET Bestuur Landbouwschap vergaderde Jaarverslag C.Z.A.V. Wemeldinge !968/'69 Vergadering Prov. Raad bedrijfsontwikkeling in de landbouw IN overeenstemming met het advies van de hoofdafdeling Akkerbouw heeft het bestuur van het Landbouwschap in zijn openbare vergade ring van 3 december j.L zijn instemming betuigd met het voorstel van de Europese Commissie voor een gemeenschappelijke ordening van de markten voor textielvezels en lijnzaad. Het zal nog wel no dig zijn om te discussiëren over een aantal uitvoe ringsbesluiten, maar de voorgestelde verordening kan volledig dienen als basis voor het geharmoni seerde E.E.G.-vlasbeleid. Het Landbouwschap zal trachten te bevorderen dat deze verordening zo spoedig mogelijk wordt vastgesteld, opdat de rege ling voor de oogst 1970 van kracht kan worden. GEEN UITSTEL MAATREGELEN BESTRIJDING AARDAPPELMOEHEID IN verband met het naderende tijdstip waarop het nieuwe aardappelmoeheidsbeleid van kracht zal worden, heeft de hoofdafdeling Akker bouw zich beraden over de stand van zaken met betrekking tot de grondontsmetting en het beschik baar komen van resistente rassen. Er is in de verschillende delen van het land een grote belangstelling voor de introductie van de grondontsmetting, die dit jaar onder in het alge meen gunstige weersomstandigheden heeft plaats gehad. De hoofdafdeling acht het noodzakelijk, dat, nadat kennis genomen is van de resultaten van de grondontsmetting in 1969, nader overleg wordt ge pleegd over de wijze waarop de introductie de ko mende jaren moet worden voortgezet en aangepast aan de behoefte. Hoewel er hard gewerkt wordt aan het kweken ook van a.m.-resistente consumptieaardappelrassen, geeft dit voor de praktijk nog weinig mogelijkhe den, vooral omdat er voor een nieuw ras piet in eens een afzet kan worden opgebouwd. Gezien de huidige stand van zaken en aannemen de dat zich de komende jaren geen buitengewone omstandigheden zullen voordoen, waardoor de grondontsmetting geen voortgang zou kunnen heb ben, werd besloten dat er voor het Landbouwschap thans geen aanleiding is om uitstel van de datum van ingang van het nieuwe aardappelmoeheidsbe leid (1 januari 1973) te bepleiten. BELASTINGVRIJE PENSIOENRESERVE BEPLEIT IN een brief aan de „Studiecommissie belasting- heffing zelfstandigen in vergelijking met die van loontrekkenden" doet het Landbouwschap het voorstel de vorming van een belastingvrije pen sioenreserve mogelijk te maken, te beleggen bin nen de eigen onderneming. De stroomversnelling waarin de landbouw is betrokken, noopt immers tot omvangrijke investeringen, waardoor onvol doende ruimte overblijft om buiten het bedrijf maatregelen te treffen voor een goede oudedags- verzorging. Een belastingvrije pensioenreserve zou hierin kunnen voorzien. Bij beëindiging van het bedrijf dient een derge lijke reserve door middel van de bestaande zoge naamde stamrechtvrijstelling omgezet te worden in een oudedagsvoorziening, meent het Landbouw schap. In het geval van bedrijfsopvolging kan de zoon de verplichting tot een periodieke uitkering aan zijn ouders op zich nemen. Hiertoe behoeven dan geen middelen aan de onderneming onttrokken te worden. Op deze wijze bevordert de pensioenreser ve bovendien de veelal moeilijke financiering van de bedrijfsoverneming. Voor de pensioenreserve noemt het Landbouw schap voorts als norm tien procent van de winst voor ondernemers tot 35 jaar, vijftien procent van de winst voor ondernemers tot vijftig jaar en twin tig procent van de winst voor ondernemers tot 65 jaar. Er zou ten minste ƒ1.500,per jaar gereser veerd moeten worden en maximaal 15.000,per jaar. Het Landbouwschap komt tot dit voorstel na een betoog waarin wordt gewezen op ongelijkheid in de verdeling van de belastingdruk over loontrekken den en zelfstandigen. De zelfstandigen zijn hier in het nadeel. Dit vloeit mede voort uit de manier waarop het inkomen wordt besteed. De loontrekkende kan zijn salaris consumptief besteden. Voor de zelfstandige is het inkomen ech ter de belangrijkste bron voor het verkrijgen van zijn risicodragend vermogen. De economische func tie van het inkomen is voor de zelfstandige onder nemer dus heel anders dan voor de loontrekken de. Ten onrechte, zo schrijft het Landbouwschap, maakt de inkomstenbelasting hiertussen geen on derscheid. Het verschil in functie van het inkomen zou fis caal tot uiting gebracht kunnen worden door slechts dat deel van het inkomen van de zelfstandige dat voor privé-doeleinden wordt aangewend, op ge lijke voet te belasten met het inkomen van de loon trekkende en het overige volgens een vast, matig tarief. Dit zou echter een structurele herziening van de inkomstenbelasting vereisen, die te veel tijd kost. Voor de landbouwondernemer zijn im mers voorzieningen op korte tefmijn dringend ge wenst. ^TIJGENDE bedrijfskosten maar gelukkig ook stijgende omzetten in het verslagjaar 1968/'69 van C.Z.A.V. Wemeldinge resulteren in een voordelig resultatensaldo van 100.200,over boekjaar 68,/'69. Een kostenstijging die in versneld tempo door gaat want het jaarverslag vermeldt hierover dat, uitgaande van de kosten boekjaar '65/'66 100, de daarop vol gende jaren de kosten stegen van 105 tot 114 en laatstelijk tot 134Het bestuur stelt voor van het voordelig saldo 20.000 voor belastingverplichtingen te reserveren en 80.200 in het reservefonds te stor ten. Het jaarverslag en onder meer dit voorstel zullen aan de orde komen in de op dinsdag 16 december in de „Prins van Oranje" te houden Algemene vergade ring. 0E omzet is in verslagjaar '68/'69 wederom toege nomen en steeg tot 13.747.500,('67/'68 f 13.122.200,De resultaten van de handelsafdelin gen en dienstensector stemmen tot tevredenheid. De investeringen van de laatste twee jaar, aldus het jaarverslag, beginnen nu tot de resultaten bij te dra gen. MET betrekking tot de zakelijke samenwerking met zusterverenigingen in het zuidwesten vermeldt het verslag dat goede voortgang is gemaakt. Voor de gehele afzetsector is inmiddels bereikt, dat de coöperaties niet meer als afzonderlijke marktpar tijen en concurrerend wordt opgetreden. Thans wordt, geleid door Cebeco, één afzetbeleid gevoerd, waarmee slagvaardig in de binnen- en buitenlandse marktgebie den kan worden geopereerd. Dit jaar kwam de zaaizaadsilo te Goes en de graan loods te Wemeldinge in gebruik. Beide inrichtingen hebben geheel aan de gestelde verwachtingen voldaan en gezorgd voor een veel vloeiender bedrijfsgang en daardoor kostenbesparend gewerkt. V^or het verpak ken van meststoffen in plastic ventielzakken is een automatische vulmachine aangekocht. Deze machine heeft zowel het werkklimaat als. de produktiviteit gunstig beïnvloed. Op een drietal dorpen werd een verkoopinstallatie voor benzine geplaatst. De voorbereidingen om te komen tot opslag van vloeibare brandstoffen aan het Kanaal door Zuid-Beveland werden afgerond. In de loop van 1969/'70 zal deze installatie, die een opslag capaciteit krijgt van 1100 m3, in bedrijf komen. Op de gebouwen, machines, installaties en inventa rissen is dit jaar 309.100,afgeschreven, namelijk 263.400,normaal en 45.700,extra afschrijving. O.a. kwamen de nieuwe zaaizaadsilo te Goes en de graanloods te Wemeldinge dit jaar voor het eerst in afschrijving. Aan de onderhoudsreserve werd 20.000,toegevoegd. Het risicofonds centrale afzet ontving de gebruikelijke rentebijschrijving. Voor mo gelijke oninbare debiteuren is 7.500,gereserveerd. Van de totale aanschaffingswaarde, waarbij de ter reinen voor ƒ33.150,te boek staan, de gebouwen voor 1.994.750,en de machines en inventaris voor 2.753.600,is nu in totaal 2.309.800,afgeschre ven, zodat aan boekwaarde resteert 2.471.700, Op de balans per 30 juni '69 is in het bijzonder de post debiteuren omhoog geschoten. Stond in boekjaar '67/'68 nog 19.500 aan vorderingen uit, dit is in '68/'69 opgelopen tot het enorme bedrag van 999.700,Vandaar dat in de algemene vergadering machtiging gevraagd zal worden een langlopend cre- diet van 1.000.000,met een looptijd van 20 jaar bij de Coöp. Raiffeisenbank te Kruiningen op te mogen nemen. HET zakelijk verslag van de direktie over '68/'69 vermeldt over de verschillende aktiviteiten van de C.Z.A.V. een groot aantal bijzonderheden. Zo is in de meststoffensector de omzet, zowel in kg als geldswaarde, iets teruggelopen. Oorzaak de ongun stige bedrijfsresultaten in de fruitteelt, waardoor min der kunstmest werd gestrooid. Gebleken is dat de be perking in het sortiment kostenbesparend- heeft ge werkt. Uit de vraag naar de diverse soorten blijkt een verschuiving van kalksalpeter naar kalkammon- salpeter, een verder toegenomen belangstelling voor de NPK 26+ 14+0 en een hiermee samenhangende omzetdaling voor super. Thomasmeel is vrijwel van geen betekenis meer. Ook de vraag naar patentkali is klein geworden. Kali 60 handhaaft zich goed. Tevens neemt de vraag naar mengmeststoffen nog steeds toe. In de veevoersector een omzetstijging van bijna 350 ton of ca. 30 te beoordelen tegen de achtergrond van de groei van de veestapel met name in de var kens- en pluimveesektor. Daartegenover een lagere omzet in guldens van bestrijdingsmiddelen als gevolg van verkoop tegen nettoprijzen en prijsverlagingen. In kilo's werd echter ruim 30.000 meer omgezet. De Stichting Bedrijfsservice onderging opnieuw uitbrei ding door de toetreding van een aantal nieuwe deel nemers. Het gespoten areaal steeg tot ruim 6.600 ha. De afzet-afdeling met een omzet van 22.787.800 kg of 7.346.500,was ruim 500.000,hoger dan boekjaar '67/'68. Voor het eerst werd dit jaar ook zaken gedaan met consumptie-aardappelen. De C.T.V. „Zuid-Beveland" trad als lid van de C.Z.A.V. Wemel dinge toe waardoor het mogelijk werd om voor de C.T.V. de commerciële, administratieve en technische leiding te gaan verzorgen. De afzet vindt in samen werking met de andere verenigingen in het zuidwes ten via Cebeco plaats. Dit jaar beliep de omzet onge veer 7.000 ton. Van de ontvangen hoeveelheden granen, zaden en peulvruchten werd 9.679.400 kg gedroogd en 4.198.300 kg voor zaaizaad- en industriële bestemming ge schoond. In 1967/'68 was dit respectievelijk 9.952.500 kg en 5.791.900 kg. AFSCHEID VAN Ir. M. A. v. d. BEEK ALS RIJKSLANDBOUW KONSULENT VOOR Dl ZEEUWSE EILANDEN In de onlangs op 14 november gehouden vergade ring van de Provinciale Raad voor de Bedrijfs ontwikkeling in de Landbouw heeft de Raad af scheid genomen van de heer v. d. Beek, die in het kader van de herstrukturering van de Rijksland bouwvoorlichting benoemd is tot hoofd van de af deling Regionaal Onderzoek van het Proefstation voor de Akkerbouw in oprichting. Voorzitter J. Kakebeeke benadrukte bij zijn af scheidswoorden de belangrijke bijdrage die de heer v. d. Beek geleverd heeft bij het regionaal onder zoek in het bijzonder bij de mogelijkheden van een ver-gemechaniseerde teeltwijze bij suikerbieten. De scheidende konsulent was een zeer trouwe be zoeker van de vergaderingen van de Raad, waarin naar zijn oordeel gaarne werd geluisterd. In zijn antwoord stelde de heer v. d. Beek, dat Zeeland dank zij zijn zeer gevarieerde landbouw en een relatief groot aantal goede ondernemers een goed land is orn als landbouwkundige te werken. Zijnerzijds was bewust als konsulent de problema tiek vanuit het onderzoek benaderd, hetgeen niet alleen resultaten heeft opgeleverd, maar ook hem persoonlijk vee] voldoening heeft gegeven. De heer v. d. Beek pleitte voor een minder defensieve op stelling van de landbouw. Wanneer de landbouw door anderen wordt bekritiseerd, mag daar niet met een schouderophaal aan worden voorbijge gaan, maar dient de landbouw zijn verdienste die er wel degelijk is, krachtig naar voren te brengen. Ter herinnering aan zijn 10-jarige werkzaam heden, aanvankelijk als ingenieur en later als kon sulent, bood de voorzitter hem namens de Raad als blijk van waardering een afscheidsgeschenk aan. Overzicht ontwikkelingsbedrijven en montage stallen 1965 (le tranche) en 1966 (2e tranche). Het totaal verstrekte subsidiebedrag voor ontwikke lingsbedrijven en montagestallen in 1965 en 1966 bedroeg 872.646 over 98 aanvragen. Voorlopig proef plan 1970 technisch onderzoek Consulentschap voor de Akkerbouw en de Rund veehouderij te Goes. De Raad verenigde zich met 't voorlopig proefplan voor 1970 van het Consulent schap voor de Akkerbouw en de Rundveehouderij te Goes, waarbij vooral de nieuwe proefnemingen een onderwerp van diepgaande bespreking uit maakten. Werkprogramma's 1969/1970 van de ekonomisch- sociale en de agrarisch-sociale voorlichting van de Z.L.M. De Raad nam met instemming kennis van de ekonomisch-sociale en de agrarisch-sociale voor lichting van de Z.L.M. en was van mening dat deze programma's voldoen aan de doelstelling die met deze voorlichting wordt beoogd. Borgstellingsfondsaangelegenheden. In de Kom missie voor Borgstellingsfondsaangelegenheden van de Raad werden 4 aanvragen behandeld tot een bedrag van 178.000 die alle werden toegewezen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 4