WEEKOVERZICHT NOTERINGEN UIT EEN otfieim WEEKBOEK va* r STSHKHÓEk 15 ons verstrekt door Nobeco - Kortgene Tarwe: Vorige week heeft zich weinig verandering op de tarwemarkt voorgedaan. De prijzen bleven goed op peil door regelmatige belangstelling van de meng voederindustrie. Door het kleine aanbod lijkt het er niet naar uit te zien dat op korte termijn met lagere prijzen behoeft te worden gerekend. De voorraden bij de verwerkers zijn kennelijk niet groot. De vorige week maandag geveilde tarwe uit interventieopslag is vlot opgenomen tegen goede prijzen. Op 8 december 1969 werd opnieuw ca. 500Q ton in veiling gebracht. Van Franse tarwe werd voor spoedige levering geen concurrentie ondervonden. Op de latere maanden lopen er wel voldoende offertes, maar de kopers hou den er rekening mee dat de gevraagde prijzen met het voortschrijden van de tijd zullen worden verlaagd. Naar Duitsland was geen export van gedenatureerde tarwe mogelijk. Integendeel, er werd Duitse schottar- we naar Nederland verladen als gevolg van de tijde lijke uitvoerpremie die in Duitsland geldt. De resti tutie voor export naar Engeland bleef wederom on gewijzigd. Dit wordt toch wel een groot probleem, omdat op deze wijze geen verkopen naar Groot-Bri- tannië op rendabele wijze kunnen plaats vinden. Het geheel overziende mag geconstateerd worden dat de bestaande tarweprijzen vrij gunstig liggen. Echter mogen de ogen niet gesloten worden voor het feit dat de afzetmogelijkheden bijzonder gering zijn, waar door de markt eigenlijk te smal is ten opzichte van de nog aanwezige voorraden. Brouwgerst: De verkopen van brouwgerst kwamen vorige week zo goed als geheel tot stilstand. Vanuit Duitsland viel alle vraag weg. Het is nog niet duide lijk of binnenkort een hervatting van de zakelijk acti viteiten kan worden tegemoet gezien. Het C.B.K. nam incidenteel enige posten uit de markt tegen eniger mate aangepaste prijzen. Voergranen: Vernomen werd dat door de Duitse autoriteiten bij de E.E.G.-commissie werd aangedron gen op een verlenging van de invoerheffing tot na 31 december a.s., waarna deze geleidelijk aan ver laagd zou kunnen worden. Dit uitstel zou voor onze gerst-verkopen naar Duitsland sterk belemmerend werken. De houders onthielden zich van het geven van dringende offertes. Daardoor kon de markt op peil gehouden worden met uitermate geringe omzet ten. In de hoop dat binnen afzienbare tijd Duitse ver werkers voor het kopen van haver in de markt zullen komen werd weinig aangeboden. Belangrijk zal ook hier zijn dat de invoerheffing geen beletsel meer zal vormen voor onze export. Het prijsverschil tussen blanke en blauwe haver leek kleiner te worden. Peulvruchten: De groene erwten gaven vorige week met een beperkte handel slechts weinig verandering te zien. De buitenlandse afnemers hielden zich ge reserveerd en kochten alleen het dringend nodige. Vernomen werd dat de concurrerend aangeboden Alaska-erwten toch wel een stuk van onze markt wegnemen. Zo schijnt Japan zich met dit produkt te bevoorraden, terwijl de exporteurs daar met Holland se erwten geen voet aan de grond kunnen krijgen. Er is enige angst waarneembaar voor de afwikkeling van de januari/april contracten, waarin vrij grote specu latieve posities zouden zijn opgebouwd. Op grond van een aantal overwegingen zou men logisch rede nerend tot de conclusie moeten komen dat de markt alleen maar omlaag zal kunnen. Daartegenover moet wel degelijk rekening gehouden worden met de erva ring dat een markt een dynamisch gebeuren is, waar op zich alle mogelijke onverwachte veranderingen kunnen voordoen die het gehele beeld snel kunnen doen wijzigen. In schokkers ging weinig om tegen onveranderde prijzen. Voor export naar Engeland en Noorwegen konden slechts kleine posten geplaatst worden. Gehoord werd dat Japanse kopers niet voor februari a.s. in de markt zullen komen. Over de groot te van de behoefte in dat land bestaat nog onzeker heid. Bruine bonen behielden regelmatig enige afzet in het binnenland. De consumptie schijnt niet tegen te vallen. De prijzen konden daardoor enigermate verbeteren. Capucijners kregen door een toegenomen vraag een enige guldens hoger prijsniveau. Ook hier bleken in het binnenland plaatsingsmogelijkheden aan. wezig te zijn die uitgingen boven wat verwacht werd. Zaden: Door enige Amerikaanse orders kon de prijs van karwijzaad weer wat aantrekken. Blauwmaanzaad werd een vergeten artikel. De noteringen hadden slechts een nominale waarde. De consumptie-aardappelmarkt: De prijzen op de aardappelmarkt zijn de afgelopen week verder opge lopen. Voor Zweden werd het een en ander verladen, terwijl ook een kwantum kleine Bintjes naar de West- duitse industrie is verkocht. Het aanbod daarentegen is wat krapper geworden. Partijen die beslist voor de winter geruimd moesten worden, zijn wel weg, ter wijl men i.h.a. nog weinig zin heeft om aan de koel cellen te beginnen. De exportcijfers over november zijn wat beneden de algemene verwachting gebleven. Desondanks is er toch tot 1 december c.a. 75.000 ton meer geëxporteerd dan vorig jaar in dezelfde periode. De markt voor binnenlandse voorzieningen was de afgelopen week goed prijshoudend gestemd. Ruwvoeders: Zoals wij reeds meerdere malen mede deelden moet de tuinderij sector als onze voornaam ste afnemer van tarwestro worden gezien. Aangezien men van deze zijde ook gedurende de afgelopen week maar een zeer matige belangstelling toonde en het wat ruimere aanbod voortduurde, konden de tarwe- stroprijzen zich niet volledig handhaven. Voor gerste en erwtenstro van goede kwaliteit bestond daaren tegen een gezonde belangstelling vanuit de veehoude rijsector, waardoor de prijzen voor deze produkten een lichte stijging te zien gaven. Daar het Nederland se prijspeil in vergelijking met dat van onze buurlan den wat hoger ligt, blijft de mogelijkheid van import bestaan. Hiervan wordt op beperkte schaal gebruik gemaakt. A ARD APPELTERMIJNMARKT Weekbericht 39 december 1969 verstrekt door G. de Vries Zonen N.V., Amsterdam; voor Zeeland: Goes, tel. 011006451. Consumptie-aardappelen: Bintje 40 mm opw. april noteringen. Na een aanvan kelijk kalme nacht met vrij stabiele prijzen rond de 36,gaf de laatste beursdag een daling in de note ringen te zien. De hoogste prijs op 9 december was 35,50 en de laagste 34,90. Met een slotnotering van 35,2034,90. De weekomzet beliep 467 con tracten, de openstaande positie gaf een totaal aan van 3558 (v.w. 3561). MARKT GOES (9-12-'69) Granen, zaden en peulvruchten: Tarwe (basis 17 32,00— 35,50; Haver (basis 15%) 24,00—27,25; Brouwgerst (basis 17%) 27,50ƒ32,50; Erwten (kleine groene) 35,0057,50; Schokkers 40,00— 58,00; Capucijners 40,0059,00; Bruine bonen 70,0098,00; alles boerenschoon af boerderij en per 100 kg. Aardappelen: Bintje nul mm en opw. bin- nenl. kwaliteitseisen 20,0021,00 per 100 kg, af boerderij op auto geleverd. Sorteerkosten voor reke ning koper. Voederaardappelen 3,006,50 per 100 kg. Vlas: Goede partijen voor 1925 cent; partijen van gewone kwaliteit 1619 cent, op auto geleverd. Uien: Onafgestaart op auto geleverd 4045 cent. Stro: Tarwestro 70,0075,00; Gerstestro 75,00— 82,50; Haverstro 55,00—60,00; Erwtenstro 90,00 100,00; alles op auto geleverd en per 1000 kg. Eieren: 1,761,84*4 per kg. Alle noteringen exclusief BTW. VARKENSNOTERINGEN COVECO (10-12-'69) Geklassificeerden: 68—80 kg 81—85 kg 86—90 kg 91—100 kg la ƒ3,65 ƒ3,65 3,65 ƒ3,50 2a, lb ƒ3,53 3,53 ƒ3,53 3,38 3a. 2b, lc ƒ3,48 ƒ3,48 ƒ3,48 ƒ3,33 3b, 2c, 3c ƒ3,43 3,43 ƒ3,43 3,28 4 en Cc 3,37 3,37 3,37 3,22 UIENPRIJZEN Grootebroek: kl. I grof 46,2050,30; middel 43,7050,90; drielingen 41,9045,80; picklers 13,0016,00; aanvoer 52 ton. Medemblik: kl. I grof 50,60—54,00; middel 47,90—52,00; kl. II middel 48,30; drielingen 44,0047,00; aanvoer 30 ton. Alles per 100 kg. BREEKPEEN Avenhorn: 50/200 gr. 11,20—12,30; 200/400 gr. 16,20—20,40; 400/600 gr. 17,00—21,00; aanvoer 10 ton. Grootebroek; 50/200 gr. 8,0010,70; 200/ 400 gr. 16,20—20,40; 400/600 gr. 17,00—21,00; aanvoer 9 ton. Medemblik: 50/200 gr. 7,0013,00; 200/400 gr. 14,0019,00; aanvoer 10 ton. Opper does: 200/400 gr. 15,70—21.10; 400/600 gr. ƒ21,00 23,00; aanvoer 7,/4 ton. Alles per 100 kg. ROTTERDAMSE KORENBEURS (8-12-'69) Tarwe: dec. tot 37,75 exportcondities max. 8 schot, jan. tot 37,80, veiling uit interventievoorraad ca. 37,90. Kippengerst: dec. 32,25; Brouwgerst C.B.K.dec. tot 35,80 netto; Brouwgerst Duitse con dities: jan. 36,25 nom., febr. 36,50 nom., alles basis boordvrij. Haver 50/51: blank dec. tot ƒ29,50, blauw dec. tot 28,50; Groene erwten op monster: tot 55,-, uitgezochte partijen iets hoger; Groene erwten 3 kwaliteit: dec. 64,50, jan./april 66,50; Groene erw ten 6 kwaliteit: dec. 63,Schokkers op mon ster: tot 61,uitgezochte partijen iets hoger; Schokkers 3 kwaliteit: dec. 72,Schokkers 5 kwaliteit: dec. ƒ71,Capucijners 5%: dec. 72, bieden, febr. 74,bieden; Bruine bonen op mon ster: tot 110,Bruine bonen doorsneekwaliteit: dec. 111,bieden; Maanzaad exportkwaliteit: dec. 247,50, nieuwe oogst sept./okt. '70 190,Karwij zaad exportkwaliteit: dec. 121,nieuwe oogst sept./okt. '70 130,alles franco Rotterdam. Ter- mijnmarkt consumptie-aardappelen (ochtendcall): Maart: 34,laten, geen biedprijs; april: 36,50 laten, 36,bieden, geen zaken. Aardappelbeurs: Koning Winter heeft de heilige St. Nicolaas wel voor grote problemen gesteld. Vooral toen hij naar huis terugkeerde na zo'n 3 weken in Nederland te hebben rondgereisd. De sneeuw en de gladheid zijn voor zijn mooie schimmel wel een handicap geweest en we heb-» ben hem daarom om zijn paard te sparen, ook wel eens met de auto gezien. Maar St. Nicolaas hoort op een paard, dan komt z'n grootheid veel beter uit, dan dat hij ineengekreukeld zit in een auto. Want rechtop zitten kan hij niet omdat onze auto's te laag zijn. Nu is hij weer op de terugweg naar Spanje en de winke- liers zijn al druk bezig om hun etalages te veranderen en klaar te maken voor de komende Kerstdagen. We hopen dat de St. Nicolaasdagen goede dagen voor hen zijn geweest, ze houden natuurlijk soms nog eens wat over op wat ingekocht is en dat moet door hen ook betaald worden. Het is voor ons een beetje te vroeg winter, doch de weerman zei vanmorgen dat de koude vandaag weer al door een warmtegolf zal worden verdreven. Wij hebben liever wat vorst 't laatst van januari begin februari, dan hebben we er meer aan. Na vroege vorst komt er dikwijls nog veel neerslag en dan is het effect op het land van de vorst er vlug af. Het was anders zo'n pracht gezicht toen de sneeuw kwam en alles als onder een witte deken schuil ging. De witte daken staken niet meer af tegen de witte lucht en alle struiken lagen overdekt als met een glinsterende vacht. De jeugd had er weer plezier in, ze voelden de koude niet, ze joelden en gleden over de gladgemaakte ijspaadjes dat het een lust was. Voor het verkeer was het hinderlijk en gevaarlijk en degenen die zondag onderweg waren hebben heel wat vertraging gehad. Want hoe langzamer gereden wordt, hoe minder kans op ongelukken. En wanneer een auto slipt, weet je niet waar je terecht komt. Alle automobilisten zouden eens een slipcursus moe ten gaan volgen; dan kunnen ze de auto wanneer die kuren gaat krijgen, corrigeren. Wat is het onbegrijpe* lijk soms, wanneer we de autocoureurs bezig zien op de TV en hoe ze op de slipbaan, uit de moeilijkste capriolen weer prima recht op de weg komen. We hebben gelezen, dat er op 20 juni '70 een grote paardendag gehouden zal worden. Het wordt dan de Zeeuwse dag van het paard. Er komen dan bijna alle in Nederland aanwezige rassen acte de presence geven en wanneer er van alle kanten medewerking komt, dan zal deze dag zeker slagen. Wij Zeeuwen, waaronder toch vele paardenliefhebbers zijn, moeten hieraan hun medewerking verlenen om die mooie leerzame dag te doen slagen. Vrienden van het paard treedt aan Bintje 40/opw. binnenl. sort, af binnenland ƒ23,50— 24,50; Bintje 35/opw. exp. sort, in 2 maten, autovrij ƒ23,00ƒ24,00. Ruwvoeders: Tarwestro ƒ70,00— 72,50; Zomergerstestro 75,0082,50; Erwtenstro 90,00100,00. AARDAPPELUITVOER IN NOVEMBER Op grond van de cijfers van het Produktschap voor Aardappelen zijn in de maand november 57.000 ton consumptie- en industrieaardappelen uitgevoerd tegen 96.000 ton in oktober. Hierdoor is de totale export van oogst 1969 op 215.000 ton gekomen. Van de oog sten 1968, 1967, 1966 en 1965 zijn tot 1 december uit gevoerd resp. 139.000 ton, 125.000 ton, 128.000 ton en 125.000 ton. De voornaamste bestemmingen van de november uitvoer waren: West-Duitsland 35.000 en België 2.500 ton. Naar Oost-Duitsland 9.000 en Zwe den 4.000 ton. Tezamen 57.000 ton, waarvan ca. 8.000 ton zandaardappelen. In november is ook ca. 2.000 ton aardappelen ingevoerd, waarvan ruim de helft uit Frankrijk en de rest uit België afkomstig is. DE BRITSE PEULVRUCHTENMARKT Volgens „The Public Ledger" is de vraag naar Ne derlandse erwten de laatste tijd zeer gering geweest. Voor december wordt opnieuw een zeer kleine uit voer verwacht. In november werd al minder uitge* voerd dan ooit. Volgens handelskringen zullen specu lanten die termijnposities hebben ingenomen voor het nieuwe jaar waarschijnlijk tot verkopen overgaan, wat de prijzen sterk zou kunnen doen dalen. De prijzen zijn in de afgelopen dagen al krachtig gedaald. Schok kers werden aangeboden tegen 86, groene erwten tegen 77 10 s en grove groene erwten tegen 81 10 sh per ton voor levering prompt, in alle gevallen f.o.b. Rotterdam. De vermindering van de vraag is voor een belang* rijk deel een gevolg van goedkoop aanbod van erwten uit andere landen in het bijzonder van Amerikaanse Alaskaerwten green no. 1. Zo zijn op het Westeurope- se vasteland bijvoorbeeld soepfabrikanten afgestapt van het gebruik van Nederlandse erwten. Alaska-erwten voor levering december tot maart/ april noteren thans 70/£ 72. Voor latere levering wordt meer gevraagd. Vorige week werden Australische „Brunswick erw ten" voor levering januari/februari aangeboden tegen de lage prijs van 45 per ton cif. De handel in bonen bleef zeer kalm. De stemming was over het algemeen prijshoudend. Een uitzonde ring vormden Ethiopische witte bonen. De prijs van de kleine witte bonen steeg namelijk verder en wel tot 90 per ton.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 15