De prijsverschillen bjj chemische bestrijdings middelen CAPTAN SIMAZIN PARATHION D.D. AARDAPPEL- KIEM REM MINGS- MIDDELEN f 9,25 f 12,50 f 25,- f 40, f 5,— PER LITER GOEDKOPER IN NEDERLAND DAN IN DUITSLAND Vertrouwen is nodig Welke mogelijkheden voor vorstwering bij koude kas-sla t TUSSEN NEDERLAND EN BUITENLAND Behandeld met DD. Onbehandeld. Duurder o.m. Goedkoper o.m. REEDS verschillende malen zijn (ook in ons blad) de vaak aanmerkelijke prijsverschillen gesignaleerd die bestaan bij aankoop van bepaalde bestrijdingsmiddelen in Nederland en in bijv. Bel gië of Frankrijk. In oktober nog werd door een lid van de Tweede Kamer schriftelijke vragen aan de Ministers van Economische Zaken en Landbouw hierover gesteld. Daarop is echter nog geen ant woord ontvangen. Onder meer werd er in deze vra gen geïnformeerd of het juist was dat fruittelers voor het appelschurftbestrijdingsmiddel „Captan" in Nederland pl.m. 13,80 per kg betalen en voor het onkruidbestrijdingsmiddel „Simazin" pl.m. 40 per kg? Of het bekend was dat fruittelers in Bel gië deze bestrijdingsmiddelen kunnen kopen voor pl.m. 8 respectievelijk pl.m. 17 per kg waarbij opgemerkt werd dat de prijzen voor deze produk- ten in Frankrijk nog iets lager zouden liggen? Is het waar, aldus de vragenstellers, dat sommige Nederlandse fruittelers bestrijdingsmiddelen, die door hen worden gebruikt, in België en Frankrijk FRANKRIJK per kg NEDERLAND Hr per kg FRANKRIJK per kg NEDERLAND Hr per kg NEDERLAND f 1,25 per liter WEST-DUITSLAND ƒ2,75 per liter NEDERLAND HELFT GOEDKOPER DAN IN WEST-DUITSLAND kopen en langs sluikwegen in Nederland invoeren, omdat voorschriften van de Plantenziektekundige Dienst het legaal invoeren of toelaten van deze produkten uit andere landen verhinderen? Ook werd gevraagd of aangegeven kan worden wat de belangijkste-oorzaken van de gesignaleerde prijsverschillen zijn? Worden zij veroorzaakt door de huidige nog nationale wetgevingen, door be staande octrooien, waardoor de octrooi/licentie houders ongehinderd zelf de prijzen kunnen be palen, of doodat door feitelijke monopolieposities commerciële prijsafspraken per land zijn gemaakt? Over de prijsverschillen in het algemeen en het toelatingsbeleid in het bijzonder t.a.v. chemische bestrijdingsmiddelen heeft het Landbouwschap, die bij deze zaken reeds maanden geleden van de zijde van het landbouwbedrijfsleven betrokken werd, nu een notitie gepubliceerd waarin een over zicht wordt gegeven van de stand van zaken. Een notitie die enig inzicht verschaft over het hoe en waarom. Vooropgesteld moet worden dat het gaat om prijsverschillen voor hetzelfde middel (dan wel groep van middelen) tussen Nederland en de om ringende landen. Commerciële prijsverschillen, en prijsverschillen tussen groothandels- en verbrui- kersprijzen in kg- of liter-verpakkingen moeten buiten beschouwing gelaten worden. Wanneer de achtergronden van de prijsverschil len nader onderzocht worden dan blijkt, aldus de notitie, dat de oozaken bij elk middel meer anders zijn maar veelal wel te herleiden zijn tot één of meer hoofdzaken. Het volgende min of meer syste matische overzicht geeft de belangrijkste oorzaken en achtergronden aan met waar nodig enkele voor beelden. WETGEVING EN TOELATINGSBELEID Het (Nederlandse) toelatingsbeleid is in hoofd lijnen geregeld in de Bestrijdingsmiddelenwet 1962. De zeer belangrijke Commissie voor Fytofarmacie beoordeelt de middelen zowel uit landbouwkundige deugdelijkheid als uit de aanvaardbaarheid uit een oogpunt van volksgezondheid en nevenwerkingen. Het Nederlandse toelatingsbeleid staat bekend als zeer degelijk en grondig, en is in internationaal verband veelal toonaangevend. De bestrijdings middelenindustrie is van mening, dat dit leidt tot een zeer langdurige en soms kostbare toelatings procedure. Mede in verband met de kleine Neder landse markt, heeft dit tot gevolg dat bepaalde toe latingen niet eens worden aangevraagd, of dat een slagvaardig beleid van de industrie door b.v. in geval van grote prijsverschillen snel een Neder landse toelating te verkrijgen, niet mogelijk is. Ondermeer kunnen de navolgende voorbeelden worden genoemd: a. BASF-meeldauwmiddel (ƒ238), dat vanwege zijn uitstekende kwaliteiten in Nederland veels zins clandestien is gebruikt en hoewel reeds lang in bepaalde landen toegelaten, pas na jarenlang onderzoek onlangs ook in Nederland is toegelaten (Zie verder pag. 15) Ook op SGTIOUWEN-DUIVELAND, en dan voor al in de Westhoek, zien we dat diverse boomgaar den worden gerooid. Door de nu-geldende rooi- premie kon in bepaalde gevallen dit besluit ge makkelijk genomen worden. Het betreft over het algemeen oude percelen of bedrijven die afgezien van de nu heersende crisis toch aan opruiming of vernieuwing toe waren. We zien verder dat ook al vele telers met de snoei begonnen zijn, en dat vooral de goede snoeidagen benut worden. We lezen ook van veel snoeimiddagen waar deze cul tuurmaatregel weer wordt besproken en toege licht. We achten dit zeer belangrijk, omdat toch de snoei bij de diverse beplantingsmethoden een voorname rol speelt. We hebben op 18 november met aandacht ge luisterd naar de heer Bentum, directeur van de veiling Geldermalsen hoe hij o.a. dacht over de afzet van onze productie. Deze vergadering in sa menwerking met de afdelingen van de N.T.O. en „Pomona"- was zeer druk bezocht, ook mensen van Fl^kkee en Beveland waren belangstellend, ter wijl de directeuren van de veilingen Goes en Z.H.E. te Rotterdam respectievelijk de heren Bu- leyn en Van Kampen ook aanwezig waren. In deze „klank'' geven wij U geen volledig verslag. Het was een goede gedachte van de besturen om de heer Bentum zijn gedachten over de afzet van ons fruit eens te laten uiteenzetten. Ook vertelde hij ons, hoe de veiling Geldermalsen in 1969 een groot kwantum fruit heeft verkocht aan groot winkelbedrijven. Er volgde een geanimeerde discussie, en met veel belangstelling werd geluisterd naar de me ningen van de heren Buleyn en Van Kampen. Kort gezegd kwam deze neer op verkoop in lan delijk verband van grote kwantums voor export en grootwinkelbedrijven. Daar tegenover stelde de heer Bentum meer te voelen voor gewestelijke verkoop. Daardoor hebben de veilingen meer zeg genschap en kunnen de kosten voor de teler lager zijn Dit zijn maar een paar woorden van de vele die gesproken zijn over de afzet enz. Persoonlijk von den we de volgende uitspraak op een gegeven moment van de heer Bentum bijzonder belangrijk n.l. deze: de leden van de veiling Geldermalsen betalen mij goed als directeur, maar ze verwach ten ook dat ik hard voor hen werk. Ik zou een hansworst zijn wanneer ik niet hard voor die mensen zou vechten Dat is belangrijk omdat de teler dan weer voelt, dat de directeur naast hem staat inplaats van bo ven hem. Dat is belangrijk omdat dan de direc teur het vertrouwen van de leden heeft, en zo doende heeft deze veilingdirekteur volgens zijn zeggen ongeveer een miljoen kilogram appels ver kocht zonder dat de telers van te voren de prijs wisten! Het vertrouwen van de leden' hebben, en het. ook waard zijn, lijkt me ontzettend belangrijk voor een veilingdirecteur. Dat is misschien en kele weken terug in Parijs niét gesteld, maar dat doen we dan in alle nederigheid op Schouwen- Duiveland. Beste collega's de maand december is weer aangebroken en daarmede wordt het jaar 1969 besloten. Eén van de „dingen" die wij in veel ge vallen ook missen is het vertrouwen. In te veel vertrouwen gaan vele telers ten gronde. Velen hebben wel zelf het begin maar hebben niet de beëindiging in eigen hand. Persoonlijk „vertrou wen" we er op dat zo een ernstige crisis geen ja ren meer duurtWant er zijn heus nog wel om standigheden en mogelijkheden die de kansen op korte termijn doen keren. Wij wensen U prettige Kerstdagen en een Ge lukkig 1970. (Vervolg HOEVEEL VORST KUNNEN WE WEREN In een betrekkelijk nieuwe kas welke dus goed sluit zal men bij vorst van 45° C niets behoeven te vrezen. Gaat het harder vriezen dan is het no dig dat het plastic aangebracht wordt. Ofwel bo ven plastic uitrollen, als dit voor de teelt aange vat» pag. 5) bracht is, of het plastic over het gewas uitrollen. Gaat het 10 a 15° vriezen dan is het nodig ook de CO--apparaten mee te laten branden. Zorgt U er wel voor achter het COo-apparaat enkele lucht- ramen 5 cm. te openen, dit is nodi" voor de toevoer van zuurstof om een volledige verbran ding te krijgen. NA EEN VORSTPERIODE Is de vorstperiode voorbij dan verdient het aan beveling het plastic snel te verwijderen. Ook nu is het weer nodig de sla enige minuuten te bere genen om de hergroei te bespoedigen. We voor komen dat het optreden van slappe blaadjs die tot rotting overgaan en smeul veroorzaken. Neemt U al dez wenken ter harte dan zal de kans op vorstschade van betekenis tot het uiterste beperkt kunnen worden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 7