j Officieel orgaan van Maatsrhappfl tot bevordering m Land- en Tninbonw en Veeteelt in Zeeland Misser van Mansholt VRIJDAG 28 N< PEMMR 190» 57e jaargang No. 3008 In dit nummer o.m.: Het ZLM Hoofdbestuur protesteert! Een kort ver slag van de H.8,-vergade ring waarvoor door de late ontvangst slechts achterin nog een plaatsje kon wor den gevonden. Pag. 9 en 13 De agrarische inkomens 1968/1969. Pag. 3 en 15 Het nieuwe proefbedrijf voor Zeeland en Een op lossing voor de stankover last van varkensmesterijen en pluimveebedrijven. Pag. 4 j Uit de Praktijk. Pag. 5 J Tuinbouwnieuws over struisvogelpolitiek en aard beienteelt. Pag. 6 en 7 De crisis in de fruitteelt; een samenvatting van het ZLM-rapport. Pag. 8 en 9 De maand december op het Zeeuws landbouwbe drijf. Pag. 10 en 11 Op veie bedrijven zijn de werkzaamheden in het land praktisch klaar. Dan is er tijd, voordat ca werktuigen worden op- I geborgen, nog eens en goede onderhoudsbeurt te geven. Goed onderhoud bevordert de levensduur van de kostbare machines, werkt dus kostenb -parend en voorkomt in het volgend seizoen veel narigheid e. oponthoud. FALEND BELEID TEN LASTE VAN DE BOER Duidelijker dan het er staat in de jongste nota van de E.E.G.-Commissie aan de Ministerraad van de E.E.G. kon het haast niet. De E.E.G.-boeren, die melk, granen en suikerbieten produceren en dat zijn ze dus haast allemaal zullen, als het aan de Brusselse Commissie ligt, het gelag moeten betalen voor het falende E.E.G.-landbouwbeleid. Begin deze week legde de Commissie aan de Ministerraad een nota (nog geen ontwerpbesluit) voor, waarin bijzondere prijsmaatregelen voor de „overschotprodukten" melk, tarwe en suiker wor den voorgesteld. De Commissie vond dat nodig omdat de Raad eigenlijk nog geen werk had ge maakt van de struktuurvoorstellen van het plan- Mansholt, terwijl voor de genoemde produkten de overschotsituatie verergerd is. Ook in het plan- Mansholt wilde de Commissie al het prijsbeleid aanpassen in afwachting van een heel programma van struktuurverbetering en sociale hulp. Daar is toen ook al door de georganiseerde landbouw tegen geprotesteerd. Wat dr. Mansholt nu durft voor te stellen gaat veel verder. Op deze weg wil eh kan geen E.E.G.-boer hem volgen. UITGAVENBEPERKING EERSTE DOEL Het lijdt geen enkele twijfel dat het eerst en voor al gaat om het beperken van de uitgaven van het Brusselse landbouwfonds. De Commissie stelt om de bittere pil voor de boeren te vergulden welis waar een start van het struktuurprogramma-Mans- holt voor, dat ook geld gaat kosten, maar voorop staan de onmiddellijke besparingen: ƒ12,5 a 14,5 miljard totaal over de periode 1970/1975. En als die besparing op de markt- en prijsuitgaven niet komt zal de Commissie nog verder gaan ingrijpen. De voorgestelde maatregelen beogen om onmid dellijk de bestaande voorraden af te breken en om nieuwe te voorkomen. Eind 1969 ligt er 350.000 ton boter en eenzelfde hoeveelheid mager melkpoeder als interventievoorraad. Voorts~is er straks 8 min ton tarwe en 1,1 min ton suiker over. Voor 1969/70 kost het markt- en prijsbeleid al bijna ƒ10 miljard. Dus moeten de prijsverhoudingen worden veran derd, de prijzen voor de „overschotprodukten" naar beneden, terwijl bovendien uitdrukkelijk sprake is van het meebetalen van de boer aan de kosten van het marktsteunbeleid. Alleen al dit uitgangspunt van de Commissie, nog ongezien de preciese voorstellen, geeft aanleiding tot een krachtig protest. Een dergelijke inkomens daling voor te stellen in, deze tijd is ongehoord. De Ministerraad mag gefaald hebben, maar de Com missie dan niet minder door haar halsstarrig vol houden en verkeerde presentatie van de moeilijk heden en mogelijkheden. Om de beruchte melk als voorbeeld te nemen: de E.E.G.-Iandbouworganisa- ties hebben een heel plan voor het zuivelbeleid voorgelegd. De E.E.G.-boeren behoeven echt niet te slikken wat hun nu door een verantwoordelijke Commissie wordt voorgeschoteld. HOE DE BOERENPRI/ZEN TE DRUKKEN? Om met de tarwe te beginnen: voor 1970/71 had de Commissie al voorgesteld om de richtprijs te verhogen met 0,36, maar wat belangrijker was, de bodemprijs te verlagen met 0,36. Nu wordt ge zegd dat we de richtprijsverhoging maar weer moe ten vergeten en dat de bodemprijs het dubbele 0,72) omlaag zal moeten (tot f 35,Hetzelfde verhaal geldt voor de rogge. Ook daar nu in feite een verlaging van de bodemprijs met ƒ0,72 (tot 32,20). Voor de andere granen worden geen nieu we voorstellen gedaan, wat dus zou betékenen dat de bodemprijs voor gerst gelijk zou blijven 32, bij een kleine verhoging van de richtprijs. (Zie verder pagina 3) BELANGRIJK BERICHT OVER ROOIPREM1E BOOMGAARDEN Volgens een A.N.P.-bericht is in Brussel overeenstemming bereikt over een rooi- premie voor boomgaarden in de hele E.E.G. De premie zal 1800.per ha bedragen en alleen verstrekt worden als niet herplant wordt. Naar verluidt zal deze E.E.G.-rooiregeling ook door Nederland worden toegepast. Het schijnt echter dat voorlopig de huidige rege ling van kracht blijft, met dien verstande dat men vóór 1 jas.-ari 1970 moet aanvragen en vóór 1 mei 1970 moet zijn overgegaan tot rooien. Het is duidelijk dat de E.E.G.-rooiregeling c gunstiger is dan die welke thans in Neder land geldt. In verband hiermee adviseren wij degenen die van plan zijn hun boomgaard(en) geheel of gedeeltelijk te rooien, zo spoedig mogelijk hiervoor een rooipremie aan te vra gen bij de plaatselijke bureauhouder of ten kantore van de Provinciale Voedsefcommis- saris, Landbouwcentrum te Goes.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 1