VRIJDAG 21 NOVEMBER 1969 57e Jaargang No. 3007 Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van Land- en Tuinbonw en Veeteelt in Zeeland HET NADERENDE LOONOVERLEG „Flevohof" groeit snei. Pag. 7 Mechanisatienieuws. Pag. 8/9 Resultaten van de 3 or- ganische-stof bedrijven in de N.O.P. Pag. 10/11 Voorjaar 1968 en herhaald in 1969 heeft het Nederl. Instituut Agrarisch Marktonderzoek landelijk onder zocht waar de huisvrouw de melk en de melkprodukten voor de huishouding koopt. Uit het, aan de hand van de bij de enquête verkregen resultaten, opgestelde overzicht blijkt dat er, vooral wat de melk produkten betreft, een duidelijke verschuiving te constateren valt naar de verkoop daarvan buiten de traditionele melkhandel. De warenhuizen, de grootwinkel- en andere levensmiddelenbedrijven blijken een steeds belangrijker plaats in de afzet van de melkprodukten, zoals chocolademelk, vla, room- en yoghurt, in te nemen. Van belang voor de afzet, die door r'e stijgende melkproduktie in toenemende mate zorgen met zich meebrengt! Het onderwerp „Staat Nederland in de E.E.G. op de tocht?", dat de direkteur van de Coöp. Zuivelfabriek Walcheren op de algemene vergadering van de Kring Walcheren zal behandelen, verdient dan ook aller aandacht. LIET jaar 1970 staat voor de deur. Dit betekent 1 dat in het bedrijfsleven het loonoverleg weer op korte termijn zal beginnen, zo ook in de land- en tuinbouw. Dit jaar is er wat meer haast bij deze zaak dan vroeger. Het contractjaar eindigt immers thans op 28 februari 1970. Mogen wij afgaan van de aanbevelingen in het 14e halfjaarlijkse rapport van de Sociaal-Economi sche Raad, dan zal het jaar 1970 in het teken staan van een effectieve aanpak van de prijs- en loon- inflatie. Het ziet er naar uit dat de S.E.R. in zijn 15e halfjaarlijkse rapport, dat momenteel nog in voor bereiding is, niet tot andere gedachten zal komen. Onze economie staat nog steeds op het kook punt, de arbeidsmarkt is krap, de druk op het loon peil blijft derhalve, de opwaardering van de Duitse mark kan in ons land opnieuw tot kostenstijgingen aanleiding geven. Ook de beoogde aanpassing van de loon- en inkomstenbelastingtarieven zou een zelfde effekt teweeg kunnen brengen wegens een toename van de bestedingen. De uitvoer vertoont een weliswaar redelijk beeld, maar het te verwachten overschot op de betalings balans zal ons zeker dit jaar niet brengen déér waar wij voor een evenwichtige economische ontwikke ling moeten zijn. f")NDER deze omstandigheden zullen in het be- drijfsleven de loonbesprekingen moeten worden gevoerd, waarbij getracht zal worden te bereiken dat de werknemer volgend jaar een toe neming van het reëel vrij besteedbaar inkomen ont vangt van 2,5 3 De S.E.R. meent dat dit mogelijk moet zijn wan neer er maar voor wordt gezorgd, dat kostenprijs- verhogende maatregelen zoveel mogelijk worden beperkt. Wordt aan deze voorwaarde voldaan, dan zou naar het oordeel van de S.E.R. de loonstijging in de in 1970 te vernieuwen c.a.o.'s beperkt moeten blij ven tot maximaal 5 De stijging van de sociale verzekeringspremie» per 1 januari a.s. blijft eniger mate achter bij de verwachting welke de S.E.R. verschenen voorjaar koesterde. Toch moet in 1970 op een verdere stijging van sociale lasten worden gerekend wegens de ophan den zijnde verhoging van de A.O.W./A.W.W.- pensioenen. Het K.N.L.C. zegde destijds zijn medewerking toe aan realisering van het S.E.R.-advies»-Uit recente uitlatingen van vertegenwoordigers van de vakcen trales mag worden afgeleid dat men ook van deze kant hiertoe bereid is. De tijd zal leren of de vak bonden bereid zijn bij de loononderhandelingen deze gedragslijn eveneens te volgen. N, A. V.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 1