de boom volledig vruchtbaar is geworden, is er meestal nog voldoende groei. Het is dan niet no dig, ja zelfs nadelig, om naast het wegnemen van de zwaarste nog veel zijtakken in te snoeien. Dit dient dan beperkt te blijven tot de onderste tak ken, waarvan de vruchten bij niet insnoeien op de grond komen te liggen. Voorts komen in deze periode, op iets latere leeftijd dus, de verschillen tussen de fruitsoorten en rassen sterker naar voren. De snoei moet aan die verschillen worden aangepast. Dat houdt o.a. het volgende in. Bij de rassen Cox's Orange Pip pin, Winston en Goudreinette zal als regel met het toepassen van vervangsnoei kunnen worden volstaan. Bij Golden Delicious zullen soms wat eerder meerdere takken ingesnoeid moeten wor den. Dit voor het behouden van een goede vrucht» kwaliteit en in sommige gevallen tevens voor het behouden van voldoende groei. Bij peren, tenslotte, kan het nuttig zijn een ge deelte van de takken op één bloemknop terug te snoeien. Dit geldt voor Doyenné du Cornice en voor Beurré Hardy. HARTTAK APART PROBLEEM Gebleken is dat de groei van de harttak sterk wordt afgeremd door het daaraan behouden van. veel zijtakken. Indien desondanks de groei van de harttak toch te sterk is, kan groeiremming worden verkregen door de harttak op een lager geplaatste zijtak terug te snoeien. Is een boom te hoog geworden, dan kan de hoogte het beste weer worden aangepast door de harttak terug te snoeien op een lager geplaatste zijtak; en wel op een horizontaal groeiende bij harde groei en op meer steil geplaatste bij zwak kere groei. Bij peren is gebleken dat te sterke groei van de harttak kan worden afgeremd door het gebruik van groeiremmingsmiddelen. Nè de snoei. jaar wel wat in te snoeien. Voorts zullen, om bij peren voldoende groei te verkrijgen, veelal de zijtakken tenminste één keer na het planten in gesnoeid moeten worden. Tenslotte is het beter de als regel hard groeiende harttak van peren in de jeugdperiode van de boom niet in te snoeien. NA DE JEUGDPERIODE Verlopen groei en vruchtbaarheid in de jeugd periode van de boom naar wens, dan zal een tijd volgen waarin de boom geleidelijk aan meer ge snoeid zal moeten worden. Dit in de eerste plaats om de kwaliteit van de vruchten op het gewenste peil te kunnen handhaven. Daarvoor is een goede belichting van de boom een eerste vereiste. Een goede belichting kan het beste worden verkregen door de zwaarste takken weg te snoeien, m.a.w. vervangsnoei toepassen. In principe is het gelijk of de te zware zijtakken bij een kleine boom van de harttak, of bij een grote boom van de gestel- takken, weggesnoeid worden. In het allereerste begin van de periode waarin TENSLOTTE Gewapend met de ervaring dat zonder een goe de belichting de boom geen goed kwaliteitspro- dukt kan produceren en wetende dat tot het be halen van een voldoende opbrengst de boom moet blijven groeien, zal de teler zelf moeten beslissen, hoe en in welke mate er onder zijn omstandig heden gesnoeid moet worden. Wij hopen dat de hier weergegeven gedragsregels hem daarbij van. nut zullen zijn en kunnen dienen als een kompas waarop hij kan varen. Arras" wordt In ons land en aantal verbeteringea Het maaikneuzen van twee ruggen witlofwortels. Het rooien van witlofwortels met een aangepaste aardappelrooier met afvoer op meerijdende wagen. op de kef inrichting van 35 pk). Het ont- plaats in één werk- geschiedt met e-en ho- chijf met 6 mespunten hoogte wordt geregeld via een parallellogram estigd is. Naast de te rond weggeploegd; een loor en brengt deze om- rden door een as met de trekker lopen- gebracht en dan op de is gering. r. De wortels worden op de zeefketting ze op een open trans- omhoog voert en ardappelverzamelrooier c. Op de machine is een 1 in hoogte te verstel- De hoogte van het blad afslaan wordt door de instelling van de machine bepaald. De gerooide wortels worden op de eerste zeefketting door een pennenmatras tegengehouden. Na van de schuinoplopende zeefketting gerold te zijn, komen de wortels in de vertikaal draaiende transportkorf, die ze op de leesband brengt. Via een kluitenseheider vallen de wortels in de zelflossende verzamelbak. Investering 12.500,—. B.A.V. aardappelvoorraadrooier, eventueel voorzien van dwarsafvoer. De rooischaar is veranderd in een smalle, U-vormige gebogen schaar met geleidestangen. Een tweede reini gingsketting draait boven de zeefketting. Aan de zijkant is een kopapparaat scharnierend opgehangen. De hoogte wordt bepaald door 2 sloffen, die ieder aan een kant van de rij over de rug lopen. De sloffen zijn iets oplo pend, zodat het hangende blad opgericht wordt en dan door een cirkelzaag wordt af gesneden (tijdens snijden blijft het blad on dersteund). Investering zonder dwarsafvoer 5000,met dwarsafvoer 7500, Belgische wortelrooier d'Hooghe. Ontbla- dermechanisme bestaat uit een horizontaal mes met daarachter een vertikaal draaiende poetser. Het mechanisme is scharnierend naast de machine geplaatst en wordt door een loopwiel op hoogte gehouden. Naast de te rooien rij wordt de grond weggeploegd. Een mes snijdt de wortels van onderen af, waar na ze op een rooizon worden geploegd. Veren de tanden zorgen ervoor dat de wortels enige weerstand ondervinden, zodat ze. goed ge reinigd worden. De wortels komen in een vertikaal draaiende zeeftrommel, die ze om hoog brengt en via een transportband in de bunker deponeert. Investering 9000, De Wulf. Speciale wortelrooier. Aan de zij kant van de machine is een éénrijige maai- kneuzer gemonteerd. De wortels worden door een rister uit de grond getrokken en op een rooizon gebracht. Via een aantal open trans portkettingen komen de wortels in de achter op de machine geplaatste bunker. Investe ring 20.000, Agriculture Arras. Een speciale witlofrooier ge construeerd in Frankrijk. Vóór aan de zijkant van de machine is een kopapparaat bevestigd, bestaan de uit een ronddraaiende plat stalen strip van 5 cm breed, aan twee kanten geslepen. Een torpedo is voor het kopapparaat aangebracht om het blad te richten en tijdens het snijden te steunen. Het rooien gebeurt door naast de te rooien rij de grond weg te ploegen. De strook grond met wortels wordt van onderen losgesneden en door geleide stangen omhoog gebracht. Het schuinstaande vertikale werprad van 50 cm doorsnee brengt de wortels op tegen twee tegen elkaar in draaiende zeefket- tingen. Investering 9300, Schmotzer bietenrooier met verschillende aan passingen. Het blad wordt verwijderd met een cir kelmaaier voor op de machine gebouwd. De con structie van de aandrijving is duur. De wortels worden van onderen afgesneden en via geleide stangen omhoog en dan zijwaarts op de rooizon ge bracht. De wortels komen aan de achterzijde van de rooizon op de transportketting. Investering (2e hands machine ombouwen) 12.000, (Zie verder volgende paf.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 9