Erfrecht 7 VIII (slot) J. C SNEEP |N dit laatste artikel beginnen wij met de be spreking van de huwelijksvoorwaarden, een onderwerp dat eigenlijk thuis hoort op de pagina van de plattelandsjongeren! Immers, juist deze jon geren behoren te weten dat men behalve zijn ge voel óók het verstand moet gebruiken vóórdat de huwelijksboot van de wal afgestoten wordt! Vele mensen vragen zich voor zo'n .boottocht" af of er nu wel of niet „op huwelijkse voorwaarden" getrouwd moet worden. Om u zelf hierover een oordeel te kunnen laten vellen, moet u eerst weten waar het om gaat. Als bruid en bruidegom elkaar het ,,ja"-woord geven, zonder verdere plichtplegingen, ontstaat er volgens de wet tussen hen ,,algemele gemeenschap van goederen". Dat wil zeggen, dat alles wat ieder van hen eerst afzonderlijk had, direkt na het sluiten van het huwelijk van hen samen is. Vooral de vrou wen, die immers zulke „gezeiligheidsdiertjes" zijn, vinden dit een o zo romantisch idee: heerlijk alles samen delen van de tandenborstel tot en met het geld! Endat gezellige idee zet door want alle giften aan één van beiden komen óók in die ge zamenlijke pot! Maarook de schulden die de man of vrouw vóór of tijdens het huwelijk maakt, zijn voor hen beiden! In deze „gemeenschap van goederen" bezit zo wel de man als de vrouw ieder de helft en bij een onyerhoeds einde van de zo romantisch begonnen verbintenis moet er bij helften gedeeld worden. Niet alleen bij een echtscheiding moet er bij helften ge deeld worden maar zelfs ook al bij „scheiding van tafel en bed". WIJ willen enkele praktische voorbeelden noe men! Jan en Jannetje trouwen. Jannetje is wees en bezit een boerderij van 40 ha, waarde 600.000, Jan bezit alleen maar charmes maar geen centen! (Je kunt ook niet alles hebben in dit leven!) Na een jaar ziet Jan een leuker Jannetje en er volgt een echtscheiding. Jan krijgt nu de helft van 600.000,dat is f 300.000,uitgaande dat zij in „gemeenschap" getrouwd zijn. Nog een dramatisch voorbeeld: Krelis heeft tot zijn veertigste jaar gewerkt en gespaard om een huis te kunnen laten bouwen. Op zijn veertigste komt er een aantrekkelijke maar slimme vrouw die hem „om de vinger windt". Krelis trouwt, maar heeft er na een half jaar schoon genoeg van! Als ze nu op gemeenschap van goederen getrouwd zijn moet hij aan z'n vrouw de helft van de waarde van „zijn" huis uitkeren. Heeft hij dat geld niet, dan zal hij het moeten gaan lenen of „zijn" huis verkopen en van de opbrengst daarvan deze helft uitbetalen. De kwestie wie schuld heeft hij zo'n scheiding doet niets ter zake! Nog een voorbeeld uit de praktijk. Een vrouw had ergens in Nederland een knus huisje van ƒ40.000,Op een gegeven ogenblik kwam er een knusse man die haar ten huwelijk vroeg. Weet je wat, dacht de vrouw, in een knus huis hoort een knusse vent: ik pak hem! Op een gegeven ogenblik kwam er een schuldeiser van de man aan de deur die 10.000,opeiste. Want wat was er gebeurd? Wel de man had, door romantiek vervuld, vergeten te zeggen tegen zijn vrouw dat hij bij een auto ongeluk betrokken was geweest en hij nog een be drag van 10.000,moest betalen. De man had geen cent, de vrouw ook niet. Maar zij had wel een huis van 40.000! Omdat ze in „gemeenschap" wa ren getrouwd eiste nu de schuldeiser dat de vrouw haar huis zou verkopen en hem de 10.000,zou uitkeren. En aldus gebeurde: het huis werd ver kocht! En door deze zaak leed het huwelijksbootje schipbreuk! Ja, geachte lezer, het is een treurige geschiedenis maar nog veel treuriger als u zelf erbij betrokken zou zijn! Om al die narigheid te voorkomen had u vóór de huwelijkssluiting op het stadhuis door de notaris een „akte van huwelijkse voorwaarden" op moeten laten maken. Deze huwelijkse voorwaarden worden dan door de notaris aan de griffie van de arrondis sementsrechtbank aangeboden. De griffier zal deze voorwaarden publiceren en deze werken dan ook tegenover derden, zodat het hierboven geschetste zieh niet meer kan voordoen. DE INHOUD VAN DE HUWELIJKSE VOORWAARDEN DE meest voorkomende vorm is dat ieder eige naar van zijn eigen vermogen blijft zodat al les precies zo blijft als vóór het huwelijk. Men noemt deze vorm „uitsluiting van iedere gemeen schap". Ieder blijft eigenaar van zijn eigen bezit tingen en ook schuldenaar van zijn schulden. Alles wat ook na het huwelijk verkregen wordt behoort óf tot het vermogen van de man óf tot het vermogen van de vrouw. Natuurlijk moet u, als u voor deze vorm gekozen hebt, wel de zaak administratief bij houden. Stel dat u een sportwagentje aanschaft, dan is het heel belangrijk wie dat vehikel koopt. Want als er „narigheid" komt zal er aangetoond moeten worden van wie het voertuig is. Een en ander kan moeilijkheden opleveren en om die reden wordt er soms een bepaling opgenomen in de akte van huwelijkse voorwaarden dat bij onenigheid over de eigendom van goederen, geacht wordt dat ieder eigenaar van de helft is. Men kan ook een regeling maken dat de huis houdelijke inboedel gemeenschappelijk is en de rest privé. Zo'n bepaling heet „gemeenschap van inboedel". Of een regeling waarbij de winsten en verliezen gemeenschappelijk zijn maar dat ieders aanbreng, zoals erfenissen, privé blijft. Dit noemt men „gemeenschap van winst en verlies". Nu moet u niet denken dat het op laten maken van huwelijkse voorwaarden de ene echtgenoot vol ledig bescherming biedt ten opzichte van de ander. De wet bepaalt n.l. dat schulden die gemaakt zijn voor het huishouden op beide echtelieden verhaald kunnen worden, ongeacht wie van beiden de schuld heeft aangegaan en ongeacht het huwelijksgoede renrecht. De „arme man" is dus verplicht om de volautomatische afwasmachine te betalen die zijn vrouw, zonder hem daarin te kennen, heeft gekocht. Goede raad: „soortgenoten" laat u niet bij de neus nemen door vrouwlief! IN welke gevallen verdient het aanbeveling om op huwelijkse voorwaarden te trouwen? Wij zullen ze puntsgewijs voor u opnoemen, waarbij wel onze persoonlijke mening daarin verwerkt is: 1. Als één van de echtgenoten wat geld of veel geld meebrengt in het huwelijk en de ander niets is het in alle gevallen beter om op huwe lijkse voorwaarden te trouwen. Denk maar aan de gevolgen bij scheiding! 2. Hetzelfde geldt wanneer één van beide trouw lustigen met schulden het huwelijk ingaat. 3. Als één van de echtgenoten verkwistend is of een losse hand van geld uitgeven heeft, zullen de ouders van de andere partij erop aan moeten dringen dat het paar op huwelijkse voorwaar den trouwt. 4. Als de man een beroep uitoefent waar financiële risico's aan verbonden zijn (wij denken hierbij aan de gehele agrarische sector en een gedeelte van de zakenwereld) is het niet aanbevelens waardig om op gemeenschap van goederen te trouwen. De praktijk leert immers dat in geval van faillissement van de man, dikwijls het huis met de inboedel gespaard kunnen blijven omdat die op de naam van de vrouw staan. En Ln som mige gevallen kan de man, met toestemming uiteraard van de vrouw, na zo'n faillissement verder gaan met zaken doen met het geld van zijn vrouw! Zijn in zo'n geval de partijen in gemeenschap getrouwd dan moet de curator ook de inboedel en het huis verkopen omdat er in de Faillissementswet staat dat het faillissement van de ene echtgenoot ook steeds het faillisse ment van de ander inhoudt. TOT zover de situaties waarin het beter past om op huwelijkse voorwaarden te huwen. WANNEER NIET OP HUWELIJKSE VOORWAARDEN TROUWEN WIJ kunnen u over het algemeen aanraden niet op huwelijkse voorwaarden te trouwen als u in dienstbetrekking bent én met evenveel (of wei nig!) aan geld en goederen het huwelijksbootje in bent gestapt. Stel dat de man op eigen kracht een fabriek weet op te bouwen die een waarde heeft van 1 miljoen gulden, dan vinden wij dat de vrouw recht heeft op de helft bij een eventuele scheiding etc., omdat zij immers thuis ook heeft meegeholpen aan het succes VRAGEN Enkele lezers hebbenvia de redaktie vragen over erfrechtzaken aan de heer Sneep gesteld. Het is hem echter niet moge lijk bijv. in een „vrag&irubriek" deze te be antwoorden. Wendt u, aldus zijn advies, bij erfrechtproblemen tot uw notaris! De heer Sneep is echter wel bereid op af- ieilngsvergaderingen een spreekbeurt over Erfrecht" te vervullen. Bijzonderheden geeft de onlangs aan de afdelingsbesturen toegezonden ZLM-sprekerslijst 1969/70! van haar man! De vrouw heeft immers altijd ge zorgd dat de man z'n natje en z'n droogje kreeg en heeft met hem geleefd én meegeleefd in zijn zaken doen! Dan heeft zij in dat geval toch evenveel recht op het vergaarde kapitaal dan de man, vindt u ook niet? AM alle misverstanden te voorkomen wat be- treft het op gescheiden goed huwen, willen wij gaarne er nog een persoonlijke levensvisie aan toevoegen. Natuurlijk moet men bij een huwelijk niet altijd "alles in geld willen uitdrukken. Zo heb ben wij bijv. méér respekt voor een arm arbeiders meisje mét karakter én met een goede geestelijke ontwikkeling, dat zich heeft weten op te werken, dan voor een boerenzoon met 100 ha (die daar niets voor heeft te doen) zonder karakter en zonder een behoorlijke ontwikkeling. Helaas worden juist deze laatste twee zaken, vooral in de boerengemeen schap, wel eens over het hoofd gezien. Men meet zijn z.g. status soms af naar het aantal hectare's. Dit is dom én kortzichtig! (Daar kunt u het ook weer mee doen!) DE NOTARIS TOT slot zullen wij het hebben over de notaris. Het is de opzet van deze artikelenreeks ge weest om een héél klein stukje uit het privaatrecht (burgerlijk recht) te belichten waar men veel te weinig over weet. Hopelijk geeft deze reeks u vol doende aanknopingspunten om eens met uw no taris va:i gedachten te gaan wisselen over uw per soonlijke problemen. Het erfrecht biedt immers veel voetangels en klemmen. De leek heeft dan ook bij het ontwarren van deze puzzels deskundige bij stand nodig. De deskundige bij uitstek op dit gebied is de notaris, dus niet de advokaat en niet de jurist van de bank of iets dergelijks. Er is een aparte wet op het notarisambt die de bevoegdheden regelt van de notarissen. Deze wet omschrijft de funktie van de notaris als volgt: „De notarissen zijn openbare ambtenaren, uit sluitend bevoegd om autentieke akten te verlijden wegens alle handelingen, overeenkomsten en be schikkingen waarvan de wet gebiedt of de belang-, hebbenden verlangen, dat bij autentiek geschrift blijken zal; daarvan de dagtekening te verzekeren; de akte in bewaring te houden en daarvan grossen, afschriften en uittreksels uit te geven; alles voor zover het verlijden dier akten door de wet niet ook aan andere ambtenaren opgedragen of aan hen ge heel voorbehouden is. TOELICHTING Openbare ambtenaren"Er zijn ongeveer 1000 notarissen die door de Koningin voor hun leven worden benoemd (70 jaar). „Authentieke akten": het woord „authentiek" is afgeleid van het Latijnse woord „authenticus" dat „echt betrouwbaar" betekent. Authentieke akten zijn bewijsmiddelen bij uitstek! Waarvan de wet gebiedt, dat bij authentiek ge schrift blijken zal": de wet gebiedt n.l. dat alleen notarissen bevoegd zijn tot het opmaken van huwe lijkse voorwaardenopenbare testamenten, hy potheekakten, oprichtigsakten van coöperatieve verenigingen enz. „De akten in bewaring te houden": de z.g. mi nuut, dit is: het orignieel van de akte mag de no taris nimmer afgeven, hij moet dat goed bewaren. Uiteraard mag hij uittreksels afgeven aan de daar voor in aanmerking komende personen. „Alles voorzover het verlijden dier akten door de wet niet ook aan andere ambtenaren ^opgedra gen of aan hen geheel voorbehouden is". Er zijn nog andere ambtenaren, die authentieke akten kunnen opmaken, zoals de ambtenaren van de bur gerlijke stand. De opleiding tot notaris geschiedt thans aan de jiiristische faculteiten van de universiteiten. Men moet een doctoraal examen afgelegd hebben om tot notaris benoemd te kunnen worden. Vroeger was de opleiding in handen van instellingen of parti culiere personen. Indien u problemen hebt, gaat hiermee naar een goede (er zijn ook minder goede, zoals men die in alle beroepen aantreft) notaris. Hij zal u tegen een vastgesteld billijk tarief graag advies geven.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 7