UIT DE PRAKTIJK Voorbewerking na het ploegen Uienkwaliteit en de regen Mechanisatie knolselderijoogst neemt toe Waarom geen uienafzet organisatie 50 rooibare dagen ÏYE stand van het veldwerk op NOORD-BEVE LAND kunnen we in het kort schetsen met: het ploegwerk verder gevorderd dan normaal, bietenrooien normaal en het zaaien van winter tarwe iets achter. De achterstand in het tarwe- zaaien is vooral door de droogte ontstaan. Momen teel is men na de .buitjes van vorige week hard bezig om dit in te halen. Ook het bietenrooien kan op de meeste bedrijven deze week vlot klaar komen. Dan is het ook weer tijd. De groei is er nu toch uit en door de lagere temperaturen zijn de bewaarverliezen niet meer zo groot. Vooral ook i.v.m. de kans op vorst e.d. moeten we er gemid deld toch naar streven omstreeks 10 november de bietenoogst aan de kant te hebben. Voor het koelen van aardappelen en uien ko men de lagere temperaturen goed van pas. In de meeste partijen was de temperatuur in oktober nog vrij hoog. Het is belangrijk om bij het ven tileren ook rekening te houden met het tijdstip van afleveren. Partijen die dit najaar nog ge ruimd zullen worden behoeft men niet op een lage temperatuur te brengen. Het is dan zelfs on gewenst om dit te doen. Hoe lager de temperatuur hoe meer kans op blauw en hoe groter de zorg moet zijn die aan het opwarmen wordt besteed. Voorzover de bestemming al bekend kan daarmee eventueel ook gerekend worden. Voor de chips- HET mooie herfstweer lijkt voorbij te zijn, met toeneming van de depressie-activiteit is af gelopen weekeind een stormdepressie met flinke windstoten en regen over ons heen getrokken. Hoewel we dit grillige weertype niet aantrekke lijk vinden, was de regen op de meeste bedrijven op THOLEN en ST. P1IILIPSLAND welkom De werkzaamheden op het land verlopen on danks wat neerslag nog vlot. De grond was der mate droog dat we nog wat meer millimeters neer slag kunnen gebruiken, voornamelijk om de groenbemestingspercelen wat gemakkelijker te kunnen ploegen. Enkele bedrijven die waren ge stopt met ploegen omdat de grond te hard was, zijn nu weer aan de slag gegaan. Gezien dat we zo rond half november zitten, lijkt het ons zeer juist, het ploegen niet langer uit te stellen. Voor de ingezaaide wintertarwe is de neerslag wat laat gekomen, vele percelen komen nu pleks- gewijs maar dunnetjes op. We verwachten echter nu de grond wat vochtiger is geworden, de stand dichtheid wel ten goede zal keren, al moeten we rekening met enig kiemverlies voor de tarwekor rels die njet goed droog hebben gelegen. Voor de zwaardere grond die over het algemeen te hard was, zal men na de 10 mm van afgelopen weekeinde, ook over kunnen gaan tot het inzaai en van de win tertra we. Hoewel wij geen concrete cijfers hebben, lijkt het ons gezien de verkoop van zaaitarwe, dat 't areaal wintertarwe zal uitbreiden. IN de eerste week van november is er op ZUID- BEVELAND nu al ongeveer evenveel neerslag gevallen als in de voorgaande maanden septem ber en oktober. Hoewel de regen zeer snel als onpleizierig wordt aangemerkt, werd het nu op vele bedrijven mogelijk om te beginnen of verder te gaan met de tarwe-inzaai en het wintervoor ploegen. Er is de laatste week weer heel wat wintertar we gezaaid. Na enige regen liet de grond zich wat gemakkelijker bewerken. Er werd dan ook een heel wat beter zaaibed verkregen als enkele we ken terug. Op de lichtere gronden staat de vroeg gezaaide tarwe er goed voor, op de zwaardere gronden nogal onregelmatig. Of deze percelen zullen slagen, zal afgewacht moeten worden. Er zit wel een zeker risico in dat ze wat dun voor de dag zullen komen. Of doorzaaien nodig zal wor den hangt af van het aantal plantjes dat boven komt. Als minimum heeft men 120 a 150 gezonde plantjes per m2 nodig, hetgeen circa Va is van het aantal korrels dat men per m2 uitzaait. Het rooien van de suikerbieten is nog niet klaar. Mede door de regelmatige, misschien voor velen wat te trage afvoer, is het rooien wat afgeremd, mede ook door de grote voorraden, die bij het droge weer van dit jaar wel zeer snel aan bederf onderhevig waren. Er wordt nu getracht om alle bieten zo snel mogelijk gerooid te krijgen. Het suikergehalte is bij de laatste leveringen flink gestegen. Waren er in het begin van de campagne bedrijven die niet boven de 15 kon den komen, nu zijn er al verschillende die een suikergehalte van boven de 17 halen. Het ge middelde komt daardoor nogal wat lager te lig gen. Het rooien van de knolselderij en de gladiolen is op wat kleine oppervlaktes na aan de kant. Ook hier heeft men door het droge weer vlot kunnen werken. Het valt wel op dat dit jaar de mechani- industrie b.v. mag een partij beslist niet.beneden 7 a 8° C. komen. De maand november is soms ook al geschikt om een voorbewerking uit te voeren over de ploegsneden. Dit z.g. voorbewerken na het ploe gen is in onze streek nooit erg populair geweest. Gezien de goede resultaten die hiermee soms be reikt worden, geloven wij dat dit niet helemaal terecht is. Op gronden die weinig slempgevoelig zijn en waarop het volgend jaar een gewas wordt verbouwd dat een ondiep en vrij fijn zaaibed vraagt, zoals bieten, uien of vlas, kan dit bewer ken zeker nuttig zijn. Het zijn juist deze gewas sen die vaak opkomstmoeilijkheden geven. Na een egaliserende voorbewerking in het najaar of de winter kunnen we in het voorjaar met minder en ondieper bewerken volstaan. De kans op een goed zaaibed en dus een goede opkomst lijkt ons hiermee groter. Het is nu ook tijd voor kweekbestrijding met TCA. I.v.m. de kans op schade aan een volgend gewas moet dit bij voorkeur vóór december ge beuren. Een grondbewerking vlak vóór of beter nog ongeveer een maand na het strooien of spui ten verhoogt de kans op een goed resultaat. Voor kweekplekken of -kanten moet een TCA behan deling na het ploegen een normale cultuurmaat regel zijn. Voornamelijk op het Westelijk deel van Tholen zagen we in het begin van de week nog verschil lende percelen suikerbieten in de grond staan, in tegenstaande tot St. Philipsland waar praktisch alle suikerbieten waren opgeslagen op de bedrij ven. Nu de weersomstandigheden zijn veranderd, doet men er verstandig aan de laatste suiker bieten te rooien en op een voorraadhoop te rijden. Helaas hebben de meeste bedrijven hiervoor op ons eiland nog geen verharde stortplaats gemaakt om de bieten op te slaan. Ten aanzien van het prijsverloop van de aard appel, is de stemming nog steeds gunstig. Voor levering in de voorjaarsmaanden worden goede premies betaald. Ten aanzien van de termijn- marktnotering in de voorjaarsmaanden, vinden wij dat de effectieve markt wat traag achteraan komt. Ook met de prijzen van de uien mogen we op Tholen dik tevreden zijn. De kwaliteit van de ui stelt ons wat teleur. Verschillende partijen zijn flink aangetast door het preimotje en ook koprot schijnt meer dan normaal voor te komen. We hoorden al van een uitval percentage van 10 a 20 Gezien het mooie najaarsweer hadden we dat niet verwacht. De profetische woorden van een oudere collega van 't najaar tot ons gericht, dat de uien voor het binnenhalen eerst wat be regend moeten zijn voor een goede kwaliteit, schijnt nog waar te zijn ook satie bij het rooien van deze gewassen toeneemt. Bij de afzet van de knolselderij zal met het mechanisch rooien rekening moeten worden ge houden. De opbrengst van dit laatste gewas valt op verschillende percelen tegen. Reeds eerder is gemeld dat de oppervlakte win tertarwe zich zal uitbreiden, dit ten koste van de zomergranen. Hoe in het volgend jaar het bouw plan er verder uit zal zien, is nu nog moeilijk te zeggen. Door de huidige prijzen zit het er naar !\E werkzaamheden op het veld kunnen tot op heden nog steeds zonder veel stagnatie wor den uitgevoerd, Op WALCHEREN is men met het rooien van de suikerbieten al flink gevorderd. Op de gemengde bedrijven moet dikwijls nog een kleine oppervlakte worden gerooid, wat nog be stemd is voor handwerk. Door de enkele regen buien die we nu hebben gehad gaat het rooien met de tang nu veel beter. Zo hier en daar zijn er enkele bedrijven waar nog een grote oppervlakte bieten te rooien valt. Vermoedelijk zijn er wel één of meer oorzaken die aanleiding zijn geweest om nog niet te veel te rooien, maar wij zijn van mening dat het nu toch wel een grote gok is. Door ongunstige weersom standigheden kon er dan nog wel eens veel ge ploeterd moeten worden. Verder moet wel be dacht worden dat de tijd voorbij is dat nog wat extra losse arbeidskrachten kunnen worden aan getrokken. De inzaai van de wintertarwe verloopt nog steeds traag. Enkele regenbuien waren voor een aantal kollega's aanleiding om wat tarwe te zaai en. Wanneer het echter bij enkele buien blijft zal dit voor verschillende percelen niet voldoende zijn. Er zijn wel percelen waar de grond zodanig grof ligt dat een hoeveelheid van 25 mm nog niet voldoende is. Overigens zijn er tijdig gezaaide percelen waarvan de stand bevredigend is. Het streven dient er toch wel op gericht te zijn nog zoveel mogelijk wintertarwe uit te zaaien. De kg-opbrengsten van het laatste jaar en de resul taten van de bedrijfsekonomische boekhoudingen wijzen toch wel uit dat de financiële resultaten van wintertarwe 150,a 200,/ha hoger zijn dan van zomertarwe. De prijzen voor aardappelen en uien zijn op het ogenblik goed. De resultaten van de suikerbieten vallen, gezien de verwachtingen enkele maanden terug, ook nog mee. Dit brengt mee dat de pes simistische geluiden over de toekomst van de landbouw weer wat worden onderdrukt door meer optimistische. Op korte termijn bieden deze prijzen weer wat perspektief voor de toekomst voor een aantal bedrijven. Van de hoge aardappel en uienprijzen profiteerd niet iedereen van. We mogen ons dachten wij, wel gelukkig prij- zenn dat er sinds enige jaren een aardappelorga nisatie in ons gebied werkzaam is. Gemiddeld ge nomen zullen er nu heel wat meer aardappel- telens van de hoge prijzen profiteren dan wanneer dit instituut er niet geweest was. Uw rubriekschrijver is misschien een beetje overmoedig, maar vraagt zich wel af, of een der gelijke afzetorganisatie ook voor uien mogelijk is. De uienteelt zal in ons gebied in de eerstvolgende jaren nog wel in het middelpunt van de belang stelling staan. Voor de veehouderij is dit najaar ook bijzonder gunstig. Tot op heden heeft de verzorging van het vee nog weinig tijd gevraagd. De konditie is nog goed. Wel zullen we op moeten passen dat wanneer het weer omslaat, we niet te veel meer vergen van zowel het vee als de graszode. Beide hebben tot op heden vrijwel niet geleden, maar zullen wanneer de omstandigheden ongunstig worden extra gevoelig zijn. onze mening wel in dat de aardappel- en uien- teelt zich wat zal uitbreiden. Over de teelt van de korrelmais zijn nog weinig gegevens bekend, toch schijnt er nu reeds wat belangstelling voor te zijn. CR zal de komende dagen in WEST ZEEUWS- VLAANDEREN nog veel wintertarwe ge zaaid moeten worden. De lang verwachte regen die nodig was om een behoorlijk zaaibed te krij gen is nu eindelijk gekomen. Op de lichtere gronden, waar soms in oktober werd gezaaid, en tevens tegen duist werd gespo ten met het middel Igran 50, heeft als gevolg van het droge weer dit middel nog vrijwel geen ef- fekt gehad en op de duist is momenteel nog geen invloed van het middel te zien. Door de regen zal Igran 50 alsnog aktief kunnen worden. Tot om streeks half november kan Igran 50 met succes worden gespoten. Wordt later gezaaid, dan zal met een duistbestrijding moeten worden gewacht tot het voorjaar. De duistdoding van de voorjaars middelen is meestal minder goed. Door het zachter worden van de bovenlaag in de grasgroenbemesters als gevolg van de regen, waardoor de voorscharen weer kunnen werken, kunnen nu ook deze percelen worden geploegd. Enkele percelen zijn vooraf doodgespoten met Gramoxone. Dit werkt goed, maar maakt de toch al flinke kosten van een grasgroenbemester nog weer hoger. Er zal met de navrucht rekening moe ten worden gehouden. Met de bietenoogst loopt het op een eind. Ze zijn dit jaar onder ideale omstandigheden geoogst kunnen worden. Ja zelfs zonder regen van ook maar de minste betekenis. Alle dagen plm. 50 zijn rooibare dagen geweest. Bij berekeningen wordt meestal uitgegaan van slechts 20 rooibare dagen. De bietentelers die reeds in september een groot deel van hun bieten hebben gerooid, zitten veelal wat aan de lage kant met de gemid delde kg-opbrengst en suikergehalte. De laatste weken was het gehalte hier aan de hoge kant; niet zelden 18 en hoger. Wij verwachten een gemiddelde kg-opbrengst van 48 ton per ha fnet een suikergehalte van plm. 16,5 De tarrapercentages lagen bijzonder laag. Hoor den we vorig jaar eens dat een percentage van 70 gehaald werd; nu was er iemand met 1 Zowaar een zeer groot verschil. Wanneer de normale suikerprijs wordt uitbe taald is de biet weer een belangrijk gewas geble ken om de akkerbouwer een redelijk inkomen te bieden. Als dr. Mansholt echter beweert dat 1 ha suikerbieten de E.E.G.-pot ƒ4000,— kost, is het wel begrijpelijk dat sommige mensen hierop reageren.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 5