Geen grote problemen bij afzet van tarwe en gerst in de E.E.G. Verkoop van vlas en B.T.W. Mais in E.E.G.-recordoogst Royal Smithfield show NIEUW VERSCHENEN Dank zij de goede afzetmogelijkheden van ge denatureerde tarwe in de veevoersector tot eind oktober is reeds 134.000 ton gedenatureerd tegen over 43.000 ton in dezelfde periode van vorig jaar is de telerstarweprijs in september behoorlijk aangetrokken. Deze lag toen weer boven de inter ventieprijs. De gerstprijs is inmiddels ook boven het inter ventieniveau uitgekomen en alleen de rogge bleef er nog ongeveer ƒ1,onder. Deze gegevens wer den vermeld in de mededelingen bij de agenda voor de vergadering van het Produktschap voor Granen, Zaden cn Peulvruchten. Geconstateerd wordt ech ter ook, dat de onzekerheid m.b.t. de Duitse valuta tot gevolg heeft gehad, dat er in de maand oktober vrijwel geon zaken met Duitsland tot stand zijn ge komen. VOORUITZICHTEN VOLGENS voorlopige opgaven zal de tarweoogst binnen de E.E.G. dit oogstjaar 29,4 miljoen ton bedragen t.o.v. 32 miljoen ton in 1968. Voor de gerst zijn d>sze cijfers 15,5 miljoen ton en 15,2 jpil- joen ton en voor rogge en wintermengkoren te- samen 3,7 en 4,1 miljoen ton. Met betrekking tot Duitsland is nog van belang, dat daar ongeveer 5 miljoen ton is aangemeld voor de interventie-B. Verwacht wordt, dat daarvan 2 miljoen ton uit eindelijk voor de normale interventie zal worden aangeboden. De Directeur van het Produktschap betwijfelde evenwel de juistheid van dit laatste cijfer. Door IYE landbouwer die onder de landbouwregeling V valt dient bij de levering van vlas evenals bij de levering van andere landbouwprodukten de B.T.W. als meerprijs te ontvangen. De afnemers, ondernemers zijnde, zullen de om zetbelasting, die in feite in de door hen betaalde prijs voor de produkten is begrepen, immers af trekken van de door hen verschuldigde omzet belasting. de revaluatie lijkt het waarschijnlijker dat al deze tarwe aan het interventie-bureau zal worden aan geboden. In de mededelingen is ook een berekening gemaakt van het overschot dat theoretisch nog zal bestaan aan het einde van dit afzetseizoen dus per 31 juli 1970. Rekening houdende met een normale overgangs- voorraad, reeds afgegeven in- en uitvoercertifi- caten, te verwachten in- en uitvoer en de voedsel hulp wordt een overschot becijferd van 2,8 miljoen ton tarwe en 1 miljoen ton gerst. Wordt hierbij ge teld de hoeveelheid, die nodig is om de overgang van het oude naar het nieuwe oogstjaar te over bruggen dan komt men tot een hoeveelheid van 5,4 miljoen ton tarwe en bijna 1,1 miljoen ton gerst. Ten opzichte van de ruim 8 miljoen ton tarwe en de bijna 3,4 miljoen ton gerst, die aan het begin van dit oogstjaar aanwezig was, betekent dit een aanmerkelijke teruggang. Hoewel er uiteraard in dergelijke prognoses nog wat enige onzekerheden zitten, lijkt de conclusie die getrokken wordt n.l. dat het zich laat aanzien, dat zich in de E.E.G. t.a..v. deze produkten geen al te grote problemen zullen voordoen, alleszins ge rechtvaardigd. Dit betekent overigens niet dat het nu met de prijsvorming voor de telers allemaal koek en ei is. Globaal gezegd lagen de telersprijzen in september en oktober in Frankrijk en Duitsland voor tarwe en gerst rond de daar geldende inter ventieprijzen. soms er iets boven, maar ook wel er onder. DE WERELDMARKT OOK de problemen op de wereldtarwemarkt zijn, ondanks alle besprekingen die er tussen de exporterende landen de laatste maanden zijn gehouden nog lang niet uit de weg geruimd. Weliswaar lijkt er nu sinds half september een stabilisatie te zijn bereikt, dat neemt niet weg dat dc wereldmarktprijzen nog aanzienlijk lager liggen dan de minimumprijzen, die bij de internationale tarweovereenkomst zijn vastgelegd. In dit verband zijn ook de cijfers over het afzetseizoen 1968/'69, die in de mededelingen van het Produktschap over de werelduitvoer waren vermeld, interessant. De tarwe-uitvoer van Amerika daalde.van 18 mil- De vraag is gerezen of de landbouwer bij leve ring hier te lande van vlas aan een afnemer uit België de B.T.W. ook als meerprijs dient te ont vangen. Die vraag kan bevestigd worden beant woord. DE afnemer uit België kan de omzetbelasting die in de door hem betaalde prijs is begre pen terugontvangen. Hij moet dan een verzoek om teruggaaf indienen bij de Inspectie invoerrechten en accijnzen, Waldorpstraat 440, 's-Gravenhage. Bij het verzoek om teruggaaf dient wel aan enkele for maliteiten te worden voldaan. Zo zal de verzoeker de landbouwverklaring in origineel moeten over leggen en een bank in Nederland moeten aanwij zen waar de teruggaaf kan worden gestort. Mocht joen ton tot 13,1 miljoen ton, de Australische uit voer met 25 tot 4,9 miljoen ton. De E.E.G.-uit- voer nam echter toe van 1,7 miljoen ton in 1967/'68 tot 5,3 miljoen ton in 1968/'69. Ook de gerstuitvoer van Amerika is sterk teruggelopen, terwijl o.a. de E.E.G. meer gerst exporteerde. In dit licht bezien wekt het geen verwondering, dat Amerika bezwa ren heeft tegen de Europese landbouwpolitiek en dat geprobeerd wordt de positie op de wereldmarkt te behouden. MARKTSTRUCTUUR Door de voorzitters van de produktschappen moet aan de Minister advies uitgebracht worden over aanvragen voor subsidie uit het Europese Oriëntatie- en Garantiefonds t.b.v. marktstruc tuurprojecten. De besturen van de akkerbouwpro- duktschappen hebben indertijd het standpunt in genomen, dat de ingediende projecten om voor sub sidie in aanmerking te komen niet concurrentie verstorend mochten werken. Hieraan heeft de voorzitter van de produktschappen zich, blijkens zijn mededeling in de vergadering, steeds strikt ge houden. Dit heeft intussen tot gevolg gehad, dat er verhoudingsgewijs weinig projecten in de'akker- bouwsector voor subsidie in aanmerking zijn ge komen omdat verreweg de meeste aanvragen be trekking hadden op objecten, waaraan een concur rentieverstorend effect was verbonden. De indruk bestaat ook, dat de andere sectoren van de landbouw met dit effect in mindere mate rekening houden. Nu het er naar uitziet, dat er voor deze subsidies de eerstkomende jaren nog geen gemeenschapspro gramma zal gelden, rees de vraag of in de akker bouw ook niet een soepeler standpunt moet worden ingenomen. Deze vraag is inmiddels voorgelegd aan de organisaties die bij de produktschappen zijn be trokken. Daarna zal hierop in de volgende ver gadering worden teruggekomen. Van landbouwzijde is nu reeds te verstaan ge geven, dat. hoe juist het ingenomen standpunt in theorie ook is, voorkomen moet worden, dat de akkerbouw daardoor praktisch achterblijft! O. de Belgische afnemer een landbouwbedrijf uitoefe nen dan zal hij i.v.m. de teruggaaf moeten kiezen voor het ondernemerschap. LEVERT men als landbouwer zelf in België, d.w.z. men exporteert zelf, dan kan de B.T.W. niet aan de afnemer in rekening worden gebracht Bij uitvoer door een ondernemer is immers het nul tarief van toepassing. Mocht de uitvoer voor de landbouwer van enige betekenis zijn, dan zal moeten worden nagegaan of opteren voor het ondernemerschap voordelen op kan leveren, daar men als ondernemer in de zin van de wet op de omzetbelasting de belasting die op de aankopen drukt geheel of gedeeltelijk terugkrijgt. L. S. In de E.E.G.-landen zal dit jaar waarschijnlijk voor het eerst ruim 10 miljoen ton mais worden geoogst, aldus meldt ,,Agra-Europe". Hierdoor zou de maisoogst van 1968 met rond 0,5 miljoen ton worden overtroffen. Mocht deze raming juist blij ken dan zou de oogstvermindering bij de overige graansoorten, door het Statistisch Bureau van de Europese Gemeenschappen op rond 1 miljoen ton begroot, in ruime mate worden gecompenseerd. De grotere maisproduktie is grotendeels een ge volg van de uitbreiding van de oppervlakte. Voor zover kon worden vastgesteld zal wat Frankrijk betreft de ha-opbrengst aanzienlijk bij het record van het vorig jaar ten achter blijven. Hierdoor zal de hoeveelheid ondanks het feit, dat de Franse telers hun areaal met ruim 11 hebben uitgebreid, waarschijnlijk slechts met 1 toenemen. Relatief gezien is het korrelmaisareaal in de Bondsrepubliek het meest toegenomen. Ongeacht 't feit, dat de oppervlakte met bijna 40 werd uit gebreid, bedraagt het aandeel, dat dit areaal in de totale oppervlakte granen heeft, niet meer dan 1,6 Het grootste deel van de Westduits'e produk- tie wordt nog steeds in de bedrijven, waar deze mais wordt vejjJxmwd, gebruikt. Daarentegen zijn de leveringen van de Franse landbouw de afge lopen jaren krachtig toegenomen. Werd er in het bedrijfsjaar 1965/'66 in het belangrijkste teeltge- bied van de gemeenschap niet meer dan 2,1 mil joen ton in de handel gebracht, in 1968/'69 ver kochten de Franse landbouwers 3,9 miljoen ton, een hoeveelheid dus, welke bijna tweemaal zo groot is. Tegelijkertijd verminderde het aandeel, dat voor eigen gebruik in de bedrijven was bestemd, van 38 tot 25 De mate, waarin de maisproduktie van de Lid-staten de komende jaren zal toenemen, zal 4 afhangen van het feit, of de maisprijs nog nader tot de tarweprijs zal worden gebracht. De snelle stijging van de maisproduktie in de E.E.G., welke ook een gevolg is van het feit, dat er in toenemende mate gebruik van produktievere hybriderassen wordt gemaakt, heeft er toe geleid, dat de behoefte, welke aan importmais bestaat, merkbaar is verminderd. In het afgelopen bedrijfs jaar 1968/'69 werd nog slechts 8,5 miljoen ton in gevoerd 'of 1,5 miljoen ton minder dan in het jaar daarvoor. Rekening dient te worden gehouden met het feit, dat de import een verdere vermindering zal ondergaan hoewel de voergraanbehoefte in de gemeenschap hoger dient te worden geraamd dan vorig jaar. Hiertoe zal meer speciaal ook de krach tige verhoging van de denaturatiepremie voor tar we bijdragen, waardoor vermoedelijk een aanzien lijk grotere hoeveelheid van deze graansoort dan tot dusver voor voederdoeleinden zal worden be stemd. De netto-importbehoefte van de overige West- europese landen beliep in 1968/'69 6,4 miljoen ton mais, welke hoeveelheid 800.000 ton kleiner was dan een jaar geleden. Van 812 december a.s. zal in de Earls Court, Engelands grootste tentoonstellingshallen, weder om de bekende agrarische tentoonstelling worden gehouden Het bijzondere van deze tentoonstelling is dat alles onder één dak is ondergebracht. Zowel aan de land- en tuinbouwmechanisatiesector en alles wat daarmede verband houdt als de vee houderijsector, rundvee, schapen en varkens wordt ruime aandacht besteed. Earls Court is zowel met de ondergrondse als met bussen gemakkelijk te bereiken Reisbureaux geven gaarne nadere in lichtingen omtrent reserveringsmogelijkh^len van vliegreis en hotel. De B.E.A. (tel. 020229333) ver zorgt tegen gereduceerd hoteltarief een twee- of meerdaags bezoek aan de Royal Smithfield Show, desgewenst gecombineerd met winkelen en een „uitje" in Londen. De Smecoma-koerslijst gebruikte landbouwtrek kers najaar 1969, prijs incl. BTW 15,60. Bestel len Smecoma, Maliebaan 85, Utrecht, giro 526627. Handboek voor paarden- en ponyliefhebbers Wouter Slob Een speciaal op de praktijk ge richt boek over de omgang met paarden en pony's, de verzorging, het rijden, het fokken enz. Foto's en tekeningen verduidelijken de tekst. Het boek is tevens een soort „wegwijzer" daar tevens bronnen aangegeven worden die meer bijzonderheden over een bepaald onder werp geven. Voor naar het buitenland trekken de belangstellenden en lezers van buitenlandse lectuur over paarden enz. is de woordenlijst in 4 talen bijzonder makkelijk. Uitgeverij L. J. van Veen n.v., Amsterdam, prijs f 24,50. Het 3e boek over paarden en paardrijden, Wou ter Slob. Interessant en wetenswaardig is ook weer dit 3e boek van Wouter Slob waarin op de hem bekende wijze vele interessante onderwer pen en zaken uit de paardenwereld worden be handeld. Vlot geschreven, mooie illustraties en vele tekeningen. Voor elk wat wils die in paar den belang stelt. Uitgeverij Hollandia N.V. te Baarn. Prijs ƒ20,75. 1

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 4