Noteert U vast: Maandag 22 december Algemene Vergadering der ZLM Eregalerij 2 ZEEUWSE AGENDA Afdelingsbesturen worden dringend verzocht de aankondigingen van hun vergaderingen aan de Redaktie te Goes op te sturen opdat opne ming daarvan in de Zeeuwse agenda tijdig kan plaats vinden. De afdelingssecretarissen kun nen daartoe gebruik maken van de bekende aankondigings„kaartjes". Mochten die niet meer te vinden zijn of alle gebruikt, een tele foontje naar Goes en men ontvangt nieuwe BI. KRING THOLEN EN ST. PH1L1PSLAND Algemene vergadering dinsdag 25 november 1969, in het „Holland Huis" te Scherpenisse, aanvang 19.30 uur precies. Agenda 1. Opening. 2. Notulen. 3. Korte inleidingen 10 min.) over „De toekomst en problemen van land- en tuin bouw", door de heer J. Markusse (algemeen), J. M. C. Ooms (veehouderij), F. v. d. Hoek (jonge ren), M. A. Schenk (fruitteelt) en C. J. van Wes ten (tuinbouw). Pauze. 4. Discussie over ingeleid onderwerp met forum, waarin zitting hebben de heren M. C. J. Kosten (voorz.), Mr. E. Wage, J. Markusse, J. M. C. Ooms, C. J. van Westen, M. A. Schenk, F. v. d. Hoek, I. Hage en J. A. van Nieuwenhuyzen. 5. Rondvraag. 6. Sluiting. M. C. J. KOSTEN (voorz.) J. VERSLUYS (secr.) KRING WALCHEREN DER ZLM. Algemene vergade ring op dinsdag 2 december 1969 in „De Brasse rie", Lange Delft te Middelburg. Nadere agenda volgt. AFDELING KOUDEKERKE DER ZLM. Algemene vergadering op donderdag 20 november om 19.30 uur in hotel „Walcheren" te Koudekerke. De heer C. Paauwe zal spreken over: „Belasting actualiteiten". Filmvertoning Journaal 1969 door de heer W. Sinke. AFDELING ST. PHILIPSLAND DER ZLM en de BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN. Gezins avond op vrijdag 21 november om 19.30 uur in hotel „De Druiventros" te St. Philipsland. Ver toning van toeristische dia's over Tunesië, van wege de Tunesische ambassade met toelichting hierover door een afgevaardigde. Afdeling Nieuwerkerk der ZLM Algemene verga dering op maandag 24 november 1969 om 19.30 uur in „Ons Dorpshuis" te Nieuwerkerk. Spreker- M. Murre. Onderwerp: „Hoe kan ik boer blijven? (aanpassing). AFDELING ZAAMSLAG DER ZLM. Praat-avond op donderdag 27 november om 19 uur in „Het Wa pen van Zeeland" te Zaamslag. Spreker: de heer J. Markusse. Onderwerp: „Bedrijfsopvolging en Grondbank". AFDELING NIEUW- EN SINT JOOSLAND DER ZLM: Algemene vergadering op donderdag 27 novem ber om 19.30 uur in café „De Rode Leeuw" te Nieuw- en St. Joosland. Spreker de heer J. H. Wolthuis. VERENIGING VOOR BEDRIJFSVOORLICHTING NOORD-BEVELAND. Vergadering op vrijdag 21 november te 19.30 uur in „De Stadswijnkelder" te Kortgene. Sprekersir. J. A. Hoenderken over enkele aspecten bij de aardappelteelt en de heer J. Kodde over een aantal actuele zaken rondom het bouwplan. Voor gedachtenwisseling over het behandelde zal voldoende gelegenheid worden geboden. ALGEMENE VERGADERINC K.N.L.C. Op maandag 1 december 1969 wordt in hotel Kurhaus te Scheveningen de jaarlijkse Algemene Vergadering van het Koninklijk Nederlands Land- bouw-Comité gehouden. Zoals gebruikelijk bestaat deze 'algemene verga dering uit een besloten morgengedeelte en een openbare middagvergadering. 's Morgens om half elf komen eerst huishoude lijke aangelegenheden aan de orde: rekening over 1968, begroting van inkomsten en uitgaven voor 1970, jaarverslag 1968, verkiezing van een lid van de financiële commissie. Ook geven in de ochteridbijeenkomst één of meer voorzitters van K.N.L.C.-afdelingen of -commissies een korte uiteenzetting over hun betreffende werk gebied. Dit jaar zal dat gebeuren door de heer J. B. Becu, voorzitter van de akkerbouwcommissie en C. Sanderse, voorzitter van de fruitteeltcommis sie. De openbare algemene vergadering begint 's middags om 14.00 uur met de jaarrede van de voorzitter van het K.N.L.C., de heer ir. C. S. Knott- nerus. Daarna wordt de Landbouw-Comité-Prijs 1968 uitgereikt aan iemand die zich bijzonder ver dienstelijk maakte voor de verbetering van de ver standhouding tussen stad en platteland. Na een korte pauze volgt dan een inleiding van ZE. de Minister zonder Portefeuille, belast met de aangelegenheden betreffende de hulp aan ont wikkelingslanden over het onderwerp „Landbouw, grondbeginsel van ontwikkeling". Na deze inlei ding is er gelegenheid tot gedachtenwisseling. INFORMATIEBIJEENKOMST KONTRAKTTEELTEN OP 26 NOVEMBER Evenals het vorig jaar zal de kring Zuid-West van de Nederlandse Kontrakttelers Vereniging een informatiebijeenkomst voor kontrakttelers beleg gen. Deze informatiebijeenkomst wordt gehouden op: Woensdag 26 november in hotel Goderie, Spoorstraat 6 te Roosendaal, aanvang 14.00 uur. Het doel van deze bijeenkomst is om kritisch te rug te zien op de kontrakteelt in het afgelopen sei zoen. Zowel de gunstige ervaringen als de moei lijkheden, die zich hebben voorgedaan, zullen in alle openheid worden besproken. De voorzitter, de heer Van Du er en den Hollan der, zal de stand van zaken rond de kontraktge- wassen belichten en speciaal het overleg met de fabrikanten daarbij betrekken. Achtereenvolgens zal hij aandacht schenken aan de teelt van konser- venerwten, princessebonen, spinazie en andere groentegewassen, graszaden en konsumptieaardap- pelen. Binnen deze aandacht valt ook de B.T.W.- situatie. Daarna zal aan de telers ruimschoots ge legenheid worden geboden om hun eigen ervarin gen, problemen en opmerkingen naar voren te bren gen. Dat voor de kring Zuid-West nog een grote taak is weggelegd, blijkt onder andere uit de moei lijkheden die zich het afgelopen seizoen bij de teelt van princessebonen hebben voorgedaan. Bij een te verwachten uitbreiding van de teelt is waak zaamheid geboden. Dit te meer, omdat de zaai zaadvoorziening voor 1970 grote zorgen baart. Een andere zaak, die onze aandacht moet heb ben. is de schaalvergroting, soms zelfs met buiten landse invloed, binnen de Nederlandse konserven- industrie. Deze en andere vraagstukken zullen in de in formatiebijeenkomst uitvoerig aan de orde komen. De inbreng van de telers is daarbij van het groot ste belang, omdat daardoor mede het beleid voor 1970 kan worden bepaald. Intussen wordt de telers geadviseerd de uiterste terughoudendheid te be trachten bij het afsluiten van kontrakten in dit vroege stadium ^en zeker niet in te gaan op kon- traktteksten die afwijkea. van de algemene model- RADIO Dinsdag 18 november a.s„ Hilversum 1, 12.30— 12.40 uur„Evenwicht tussen de E.E.G.-melk- en vleesproduktie", ir. C. M. Hupkes van de directie veehouderij en zuivel van het ministerie van land bouw en visserij. „De zoutdreiging en de glastuin bouw", de heer P. A. Kruijk van het Proefstation voor de groente- en fruitteelt onder glas te Naaldwijk. Vrijdag 21 november a.s., Hilversum I, 12.3012.40 uur„Nieuwe ontwikkelingen in de sector van de consumptie-aardappelen", dr. ir. D. E. van der Zaag, rijkslandbouwconsulent voor de hakvruchten te Wa- geningen. „De bietenrooicampagne 1969", ir. J. Jor- ritsma van het Instituut voor rationele suikerproduk- tie te Bergen op Zoom. iVoor verdere mededelingen zie pag. 10) ZITDAGEN BESTRIJDING RUNDERHORZELS Indien U Uw runderen wens te laten behande len tegen runderhorzels, gelieve U dit te melden bij de bedrijfsvoorlichter van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Zeeland. De behandeling vindt plaats in de laatste week van november of de eerste twee weken van decem ber volgens de zogenaamde opgietmethode. voorwaarden, zoals die door de N.K.T.V. met de verwerkende industrie zijn overeengekomen. Ook niet-leden kontrakttelers en toekomstige kontrakttelers zijn van harte welkom. Vooral voor hen kan deze bijeenkomst een nuttige kennisma king zijn met het werk van de kring Zuid-West van de Nederlandse kontrakttelers Vereniging. ALSNOG VERHOOGDE ROOIPREMIE VAN TERUGWERKEND'! KRACHT Mede naar aanleiding van een door de ZLM per expresse aan het Bestuur van het O. en S. Fonds ver zonden schrijven heeft dit bestuur alsnog besloten de verhoogde premie van 2000,voor het rooien van boomgaarden met terugwerkende kracht van toe passing te verklaren op sedert 1 augustus j.l. gedane bijdrage toezeggingen. Dit betekent dat diegene die een R 200 formulier indienden vanaf I augustus 1969 alsnog een verhoogde premie van maximaal 2000, per ha zullen ontvangen. Wij zijn bijzonder verheugd dat op zo'n snelle wijze een grote onbillijkheid in deze regeling door het O. en S. Fondsbestuur weggenomen is. ZEEUWS LAND- EN TUINBOUWBLAD waarin opgenomen „PlattelandajeutJ" (Verschijnt wekelijks) Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUW MAATSCHAPPIJ Hoofdredakteur Ir. J Prins Redaktie, Abonnementen en Advertenties: J. F. Blanksma, Ing. Grote Markt 28, Goes, Tel 01100—5010 Tel. huis 01185—422 Advertenties en Administratie over advertenties aan de Uitgeversmaatschappij N.V. v/b Fa. P. J. van de Sande, Terneuzen Spreker ir. D. S. TUYNMAN, Secretaris Hollandse Maatschappij van Landbouw Vergaderplaats en agenda worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. BOEKHOUD- BUREAU TERNEUZEN: Woensdag 19 november in ho tel „Des Pays Bas". OOSTBURG: Woensdag 19 november in café „De Windt". ZIERIKZEE: Donderdag 20 november in ho tel „Huis van Nassau". KORTGENE: Donderdag 20 november in ho tel „De Korenbeurs". MIDDELBURG: Donderdag 20 november in hotel „De Eendracht". ZITDAGEN GROPATAX te Goes In het Landbouwhuls iedere dinsdagmiddag van 13.3017.00 uur. iedere dinsdagmorgen volgens afspraak. te Zevenbergen in het Landbouwhuis, Stationslaan 4 vrijdag 14 november van 25 uur. Op zondag 16 november a.sherdenkt Mejuffrouw M. C. FRANKE, te Oud-Vossemeer, dat zij 50 jaar geleden als huishoudelijke hulp in dienst trad bij de familie Geluk te Oud-V ossemeer. Onze hartelijke gelukwensen. Op zondag 16 november hoopt de heer CORNELIS OVERDULVE, te Axel, het feit te herdenken dat hij 30 jaar werk zaam is op het bedrijf van de heer C. Steen- dijk, Margrette 1 te Axel. Ook deze jubilaris onze hartelijke geluk wensen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 2