WEEKOVERZICHT fpg> UIT EEN arfteim J^fe WEEKB OEK VAM L°<gBRAM>yT ÓFSLTKHÖEK 13 NOTERINGEN ons verstrekt door Nobeco Kortgene TarweIn de afgelopen week kenmerkte de tarwe- loarkt zich voornamelijk door een uitermate stille handel. Enerzijds was dit een gevolg van de in ieder geval tot 10 december a.s. geldende importheffing in Duitsland, wat de activiteiten afremde. Anderzijds werd wel duidelijk dat de consumptieve vraag bij de binnenlandse en Duitse industrieën te wensen over liet. Gehoord werd dat in de veevoedersector minder tarwe verwerkt wordt. De kleine afzet had een ge drukte stemming tot gevolg. Het beperkte aanbod zorgde ervoor dat ongunstige reacties in het totale prijzenpatroon vrijwel konden uitblijven. De maalin- dustrie ging door met de aankoop van Franse tarwe. De verwachting werd uitgesproken dat deze binnen kort zich eveneens met inlandse produkt zal moeten gaan bevoorraden. In dit verband moet gesignaleerd worden dat de fabrieken interesse toonden voor de import van Duitse maaltarwe, die min of meer con currerend geoffreerd werd. Het was ook vorige week weer opvallend dat voor ernstige met schot bezette partijen bestemd voor export van gedenatureerde tarwe naar Engeland relatief hoge prijzen bedongen konden worden. Zowel voor november-levering als voor januari/februari-afname kon daarin het een en ander worden afgesloten. De zeer hoge coastervrach ten belemmerden echter een goede ontplooiing van deze handel. Als een in de markt passend stemmings beeld werden voor Franse tarwe op de maanden januari/april lagere noteringen aangehouden. De eerste veiling van interventie-tarwe uit de V.I.B.- voorraden is vorige week in feite een mislukking ge worden. Van de beschikbaar gestelde partijen, in totaal 5000 ton, werd slechts 500 ton geplaatst. De biedingen bleven grotendeels beneden de, volgens de daarvoor gestelde regels, door het V.I.B. voorgeschre ven minimumprijzen. BrouwgerstDe handel in brouwgerst had vorige week een geringe omvang. De Duitse afnemers lieten nog steeds verstek gaan. Het C.B.K. was onveranderd In de markt. Gehoord werd dat deze koper zijn aan dacht op Franse gerst bleef richten. Uit een medede ling van het produktschap bleek dat de totale brouw- gerst-produktie in Nederland dit jaar op 8500090000 ton geraamd wordt. Dit zal ongeveer 30000 ton meer zijn dan vorig jaar. Voergranen In voergerst waren de omzetten vori ge week onbetekenend. Ook op latere termijnen werd zeer weinig ondernomen. Ten aanzien van de aan koop van Franse gerst namen de verwerkers even eens een gereserveerde houding aan, uitgaande van de gedachte dat de scheepsvrachten binnen afzien bare tijd wel zullen dalen. Een verhoging van de res titutie op gepunte haver leek vorige week perspec tieven te openen. Doordat slechts één land zich als koper meldde werd dit met offertes overstroomd, waardoor het zich al spoedig terugtrok. De prijzen bleven uiteindelijk vrijwel onveranderd omdat de houders de discipline konden opbrengen om de markt «iet verder onder druk te zetten. BREEKPEEN Avenhorn: 50/200 gr. 10,00—13,10; 200/400 gr. 12,00—19,20; 400/600 gr. 15,10—19,10; aanvoer 13 ton. Grootebroek: 50/200 gr. 11,00—12,00; 200/ 400 gr. 14,00—23,00; 400/600 gr. 20,00—23,00; aanvoer 10 ton. Alles per 100 kg. DE WESTDU1TSE AARDAPPELOOGST Over de opbrengst van de Westduitse aardappel oogst in dit jaar is bekendgemaakt dat deze bijna 16 miljoen ton bedraagt tegen ruim 18,3 miljoen ton in 1968 en 19,6 miljoen ton in de periode 1963/'68. Peulvruchten: Vorige week was in groene erwten een afnemende belangstelling voor het opbouwen van posities op de maanden januari/april waar te nemen. Aangenomen mag worden dat wat tot nu toe op deze termijn ondernomen werd hoofdzakelijk in het specu latieve vlak ligt. De vraag van buitenlandse afnemers was wederom niet groot. Herhaaldelijk bleek dat de vrij hoog geachte prijzen tot gevolg hadden dat de bevoorrading tot een minimum beperkt werd. Ook door kopers in landen die zich tot voor kort nauwe lijks met de import van Alaska-erwten bezig hielden werd vanwege de concurrerende prijzen voor dit pro dukt interesse getoond. Dit betrof dan wel hoofdza kelijk de soepfabrieken, maar deze ontwikkeling moet wel degelijk in de gaten gehouden worden. De note ringen van schokkers werden, na een vaste stemming in de loop van de vorige week, tenslotte iets lager bleven beperkt. Gehoord werd dat in Engeland de aangehouden. De verkopen aan buitenlandse afnemers eigen voorraden nog zodanig zijn dat pas op latere termijn eventueel met een toenemende kooplust reke ning zal kunnen worden gehouden. Bruine bonen lagen goed prijshoudend in de markt met aanhoudend enige omzet. Voor capucijners moest enige prijsver laging geaccepteerd worden door een afwachtende houding van de verwerkers. ZadenDe notering van karwijzaad bleef vorige week vrijwel onveranderd hangen. Het was niet een voudig om voor export hoeveelheden van enig belang onder te brengen. Van Oosteuropees zaad werd geen concurrentie ondervonden. Aan de notering voor blauwmaanzaad kon slechts een nominale waarde toegekend worden door gesprek aan zaken. Consumptie-aardappelenVoor directe levering is het beeld op de aard appelmarkt momenteel eentonig. Het prijsverschil met de termijnmarktnotering op april is dermate groot, dat de effectieve markt maar een stroef verloop te zien geeft. Desondanks wijzen de exportcijfers over oktober uit, dat er momenteel veel aardappelen geruimd worden. Door dit hoge export tempo zijn de termijnmarktverwachtingen voor een vaste voorjaarsmarkt dan ook verklaarbaar. In het effectieve prijspeil kwam de afgelopen week weinig verandering. Buiten de bestaande contracten hoort men weinig over nieuwe zaken. De belangstelling uit Zweden is nog steeds beperkt. In de prijzen voor bin nenlandse voorzieningen kwam de afgelopen week hoegenaamd geen wijziging. RuwvoedersAangezien de levertijden van de tuin derijsector thans zijn aangebroken, viel er gedurende de afgelopen week een wat grotere activiteit op de tarwestromarkt te bespeuren. Van de voor deze sec tor benodigde hoeveelheden tarwestro werd geduren de de afgelopen maanden reeds een zeer belangrijk gedeelte aangekocht, zodat deze levertijd geen invloed uitoefende op het prijsniveau. Ook van veehouders zijde blijft de belangstelling tot nu toe beperkt. Wel licht kunnen de sterk gewijzigde weersomstandig heden van invloed zijn op de verdere ontwikkeling in deze sector. UIEN Medemblik: kl. 1 grof 41,00— 42,50; middel 28,00—33,60; kl. 2 middel 27,30— 32,00; driel. 18,0027,00; aanvoer 28 ton. Noord-Scharwoude: kl. 1 grof ƒ43,20; middel ƒ21,70ƒ34,60; driel. 28,00; kl. 2 grof ƒ42,80; middel 29,90—33,10; driel. 24,0028,00; picklers 16,00; aanvoer 16 ton. Grootebroek: kl. 1 grof 31,0043,00; middel 26,00—36,00; driel. 24,00—27,00; picklers 9,00 11,00; aanvoer 33 ton. St. Annaland: middel 1 36,80; driel. ƒ32,20; picklers 18,99; aanvoer 47 ton. St. Maartensdijk: middel 1 36,60; driel. ƒ31,69; picklers 19,34; aanvoer 26 ton. Alles per 100 kg. Het echte najaarsweer is toch gekomen. De storm en de regen waren de laatste week present. We had> den hier in de maand oktober maar 10 mm regen, iets wat ik nog nooit heb meegemaakt. Tot nu toe i« er al weer 27 mm gevallen. Het was prima voor de genen die door de droogte nog niet konden zaaien. Maar de kluiten gingen nu mooi stuk. Er is tussen door al heel wat wintervoor of gereden. Alles is flink opgeschoten. De ploegscharen zullen nu niet meer zo dikwijls gescherpt moeten worden, want de grond was zo hard dat de snede er vlug af was. De eerstgezaaide tarwe staat al mooi te waaien. Het viel ons mee, dat ze zo gelijk is opgekomen. De suikerbieten zijn ook al flink ingekort en niemand is er meer achter op z'n rooischema, eerder vóór. Het gehalte is ook nog goed gestegen en zal het gemid delde nog flink naar boven doen gaan. Maar de mees-^ ten zullen met 16 tot 16,5 genoegen moeten nemen. We hadden toch liever een hoger gemiddelde ver* wacht met het afgelopen mooie weer en de vele zon, maar we raden er ook maar naar. Buurman Willem was ook niet tevreden. Hij zei, de opbrengst mag ik nie over klaegen, maar 't gehalte volt over 't olgemeen toch tegen. Ik docht van 't na* jaer, dat wordt wie es een ouwerwets gehalte van zeker zo'n 17 a 18 Maer 't begon mie 14 en 't eindigd dienk ik mie ruum 17 maer deur meka ren zak m'n ammen vol èn aan even 16 Men 't is liek as ik zei, de opbringst vol me nie tegen, want van de zeumer èn we de peên in olie kleuren gezien, dan wee geel en dan groen, dat stong me eelemille nie an, maer 't is me meegevollen. Plone zei tegen der man, je bin ok nie gauw tevreên. Noe gaet 't mie de petaten goed en noe wilt je van de peên ok vee èn. 't Is waer, zei Willem, maer jön de leste 3 jaer èn we ok vee over den boöm gekrauwd oor, ik ad gin naegels meer over an m'n vingers. Afijn, zei Plone, dan kunnen ze noe wee een bitje angroeien. In de landbouw gaat het gelukkig iets beter, maar in de fruitteelt is er nog weinig zicht. De rooipremies zijn nu verhoogd tot 3000,per ha, dat is natuurlijk wel een betere betaling dan vorig jaar, maar het biedt geen verbetering. Er zal zeer zeker nu nog wel meer gerooid worden, vooral die boomgaarden die vorig jaar nog ontzien zijn en waarin veel soorten groeien, die niet meer worden betaald. Het is wel heel moei lijk voor de fruittelers. Het valt niet mee om een zeer jonge boomgaard te gaan rooien, deze biedt meer weerstand dan een oude. Laten we hopen dat de fruittelers die nog nooit zijn gesteund in hun vak, een redelijke oplossing zullen ontvangen. PEREN WERDEN WAT DUURDER De aanvoeren van fruit op de Zeeuwse veilingen waren in de afgelopen periode niet groot maar ze hadden voor wat de appels betreft toch de neiging om toe te nemen. Vooral was dat het geval met goed gekleurde partijen Golden Delicious. De afzet hiervan had een zeer moeizaam verloop en de prijzen kwamen gemiddeld op een lager peil. De allerbeste Golden Delicious kwam vorige week nog aan 30 cent per kg maar veel werd verkocht voor 20-30 cent per kg, al naar gelang van de maat en de kwaliteit. Jonathan werd nog wat goedkoper. Klasse 1 grote en middelmaat deed tussen 20 en 25 cent per kg maar de kleine maat kwam niet verder dan 10-15 cent per kg en de klasse II moest voor het grootste deel naar de fabriek voor 6 cent per kg. Goudreinette deed het wat beter, vooral wan neer de vruchten goed gekleurd waren. Dan werd al gauw tussen 35 en 45 cent per kg betaald. Redelijk in de markt lag de Cox's Orange Pippin waarvan de prijs opliep en voor de beste kwaliteit tot 60 cent per kg deed. Het aanbod van deze ap pels was gering. Goed in de markt lag ook de Spencer die dit jaar overwegend mooi van kleur is. De prijs lag voor de meest gevraagde maten tussen 40 en 50 cent per kg. Wat de peren betreft was het aanbod klein en de \rraag goed zodat de prijzen konden aantrekken. Vooral was dat het geval met de Doyenné du Co rnice. Goede partijen klasse I kwaliteit stegen tot dicht tegen 1,20 per kg. Klasse II deed in de meest gevraagde maten steeds rond en iets boven een gulden per kg. Conference werd ook wat duurder en kwam op ruim 60 cent per kg voor de meest gevraagde ma ten. Deze week zal bij enkele veilingen een begin gemaakt zijn met de verkoop van Conference uit de afzetpools. Er zijn aanzienlijk minder Confe rence-peren in de Zeeuwse koelhuizen dan het vorig jaar, maar toch zal er voorlopig een ruim aanbod kunnen zijn. Legipont deed ook mee aan de stijging en kwam voor de meest gevraagde maten aan 60 cent per kg. Saint Remy bleef goed gevraagd en noteerde al gemeen tussen 65 en 75 cent per kg. Gieser Wilde man deed het eveneens best en noteerde voor de beste partijen rond een gulden per kg. AARDAPPELTERMIJNMARKT Weekbericht 511 november 1969, verstrekt door G. de Vries Zonen N.V., Amsterdam; voor Zeeland, Goes, tel. 011006451. Consumptie-aardappelen. Bintje 40 mm opw. april-notering. Op de eerste beurs- •dagen waren weliswaar de noteringen vrij onregel matig, maar was er toch sprake van een stijgende tendens tot een prijs van 36,80. Daarna trad een daling in tot 34,90 om op de daatste beursdag wat te herstellen met een slotnotering van 35,20 ƒ35,10. Toch was de markt onregelmatig daar ook nog transacties tot stand kwamen op 34,00. De openstaande positie was 3485 (v.w. 3232). De week- omzet gaf een totaal van 807 contrakten. VARKENSNOTERINGEN COVECO Geklassificeerden 68—80 kg 81—85 kg 86—90 kg 91—100 kg la ƒ3,42 ƒ3,42 3,42 ƒ3,27 2a, lb ƒ3,30 ƒ3,30 ƒ3,30 ƒ3,15 3a, 2b, lc 3,25 3,25 ƒ3,25 ƒ3,10 3b, 2c, 3c ƒ3,20 ƒ3,20 3,20 ƒ3,05 4 en Cc ƒ3,14 ƒ3,14 ƒ3,14 2,99 MARKT GOES (11-11 '69) Granen, zaden en peulvruchten: Tarwe (basis 17 30,00—33,75; Haver (basis 15%) 24,00—27,00; Brouwgerst (basis 17%) ƒ27,0031,50; Erwten (kleine groene) 35,0057,50; Schokkers 40,00 57,00; Capucijners 40,0058,00; Bruine bonen 70,0095,00. Alles boerenschoon af boerderij en per 100 kg. Aardappelen: Bintje, nul mm en opwaarts, binnen landse kwaliteitseisen 19,0019,50, af boerderij op auto geleverd. Sorteerkosten voor rekening koper. Voederaardappelen 3,006,00 per 100 kg. Vlas: Goede partijen 1924 cent; partijen van ge wone kwaliteit 1619 cent, op auto geleverd. Uien: Onafgestaart op auto geleverd 2530 cent per kg. Stro: Tarwestro en gerstestro 72,5075,00; Erwtenstro 90,00100,00. Alles geldt op auto ge leverd en per 1000 kg. Eieren: 1,651,73*4 per kg. Alle noteringen exclusief B.T.W.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 13