Hoe werkt de wildschade-commissie Van onze medewerkers Zoals het met vele zaken in het dagelijks leven het geval is, is ook de jachtwet in feite een com promis. Enerzijds komt de natuurbeschermingsge dachte erin tot uiting waarbij ervan uitgegaan wordt dat het behoud van een zekere wildstand uit natuurbeschermingsoogpunt gewenst is. Ander zijds moet voorkomen worden dat de belangen van de land- en tuinbouw door wildschade in het ge drang komen. Hetgeen in de jachtwet omtrent de rechten en verplichtingen van de jachtgerechtigde en de boer of tuinder is vastgelegd mag in zijn algemeenheid bekend worden verondersteld. Regelmatig worden door de heer Griffioen, ambte naar van de buitendienst van de Direktie Fauna beheer adviezen in ons blad opgenomen hoe in be paalde gevallen van wildschade (en het voorkomen daarvan) gehandeld dient te worden. Eén van de eerste en belangrijkste punten waar hij altijd de nadruk op legt is het goede samenspel dat tussen de jager van het betreffende jachtgebied en de boer of tuinder nodig is. Ook is van het grootste belang dat de eigenaar of grondgebruiker zélf alle ge- eigende maatregelen genomen heeft om wildschade te voorkomen. Alleen in die gevallen dat de jager nalatigheid kan worden verweten, heeft de grond gebruiker de mogelijkheid door inschakeling van de Wildschade Commissie de schade geheel of ge deeltelijk op hem te verhalen. INGEZONDEN HERHAALDELIJK treft men in meerdere pu blicaties als een vaststaand gegeven aan, dat de landbouw personeel afstoot. Voorzover mij van nabij bekend zijn dit in de akkerbouwbedrijven sporadisch en op zichzelf staande gevallen. In tegendeel er is een groeiend tekort aan bekwame medewerkers. Wij hebben dit voorjaar in 12 bla den 17 advertenties geplaatst van Groningen tot Zeeland en de Hollanden tot Gelderland eer we slaagden. Verwonderlijk was wel dat boerenzoons vrijwel geen belangstelling toonden. Er wordt ge dokterd aan afvloeiingsmaatregelen, herscholing, omscholing e.d. Die waren hier niet nodig geweest. Die namen wij wel voor onze rekening! Gaan deze jonge mannen liever met 2 linkse handen naar een fabriek? Of zijn ze het werken op het land beu? Wat kunnen daar de oorzaken van zijn? Ik ge loof niet dat het geld de hoofdzaak is. Er zijn vele mogelijkheden van accoordwerk waardoor heel veel kan word aangevuld. Neen, de omstandighe den waaronder op vele bedrijven wordt gewerkt, zijn naar mijn overtuiging meer van doorslagge vende betekenis om de landbouw de rug toe te keren. Zijn er niet vele landbouwers welke met hun opvattingen van taakverdeling, werkorgani satie, samenspraak met hun medewerkers jaren achter lopen? AL enkele jaren heb ik gepleit voor een cabine op de trekkers. En dan tegelijk een veilig heidscabine. Dat wordt nu binnenkort wettelijk verplicht op nieuwe trekkers en later ook op ge bruikte. Andere landen zijn ons voorgegaan. Ik vind het te betreuren dat daarvoor een wettelijke bepaling moet komen. De eerste Spijker-auto's in ons land waren ook open en de eerste vrachtwa gens evenzo. Daar was geen wet voor nodig om te overkappen. Waarom moeten onze jongens met regen, kou en felle zon buiten zitten? Een goed te verwarmen en ruim te ventileren huisje is heel wat geriefelijker dan niets of een winterjas. Op een Russische trekker zag ik een thermosfles ge monteerd en een ventilator op het dak. Vele dienstwoningen zijn de laatste jaren in vele streken vernieuwd of verbouwd. Maar zijn ze alle maal wel bij de tijd ingedeeld? Enige jaren geleden kwam ik op een zaterdag van een huishoudbeurs in de R.A.I. en zag in de buurt van Leiden om 4 uur 's middags een jonge man met handwerk slootkanten optrekken. Als hij thuis komende gezegd zou hebben: „Daar ga ik maandag niet meer heen", was dat zeer begrijpelijk geweest. Heel veel zwaar hand werk kan tegenwoordig machinaal gedaan worden. Het mag dan nimmer uit een naar-toe-rekenende begroting toen met de hand gebeuren! Alles wat machinaal kan en dat is heel veel MOET ook machinaal. In de 30er jaren werd ons voorgerekend dat 1 trekker slechts rendabel was als die 4 paarden kon BIJ schademeldingen wordt dan ook door de Commissie in de eerste plaats onderzocht welke maatregelen de eigenaar of grondgebruiker zelf heeft genomen. Tevens wordt nagegaan of er al overleg met de jachtgerechtigde is geweest. De maatregelen ter vermindering van de kans op wild schade die door de boer en tuinder zelf genomen kunnen worden zijn van zeer uiteenlopende aard. Om er enkele te noemen: het aanbrengen van gaas van tenminste 1 m hoogte en aan de onderkant goed in de grond ingegraven, het kiezen van rassen (bijv. bij gladiolenteelt) die voor het wild minder attractief zijn, het toepassen van mechanische of chemische afweermiddelen zoals AA-protect, knal apparaten enz. Eerst als de grondgebruiker zelf de nodige maat regelen genomen heeft en de jachtgerechtigde na latigheid kan worden verweten kan bij wildschade de Wildschade Commissie worden ingeschakeld. TEN van de taken van de Commissie is het uit- brengen van advies omtrent de vergoeding van de aangerichte wildschade. Indien betrokkenen minnelijk geen overeenstemming over de hoogte van het schadebedrag kunnen bereiken gaat de commissie aan het werk. De gang van zaken is in het kort de volgende. Bij aanmeldingen van schade wordt in de eerste plaats nagegaan welke maatregelen de eigenaar of grond gebruiker zelf genomen heeft en of er overleg met de jager is geweest. De ervaringen in Zeeland zijn van dien aard dat blijkt dat klachten nogal eens ongegrond zijn. Bij voortzetting van de procedure wordt over gegaan tot het aanzoeken van een aantal, doorgaans drie. taxateurs, afhankelijk van het gebied. Waar Maait met verticaal mes in een gang of een rondgang de bodem van de sloot uit. Niet rendabel op één bedrijf. Wel onontbeerlijk vervangen. Dat is al lang geen basis meer. B.v. iemand die nu 3 trekkers heeft zou nooit 12 paar den gehad hebben! IN 1950 was ik op een groot akkerbouwbedrijf in de U.S.A. met 9 trekkerbestuurders en 11 trekkers. Ik stond met mijn oren te klapperen ook toen ik hoorde en zag wat die 9 man allemaal pres teerden: reviseren, repareren, lassen, metselen, timmeren enz. Ook viel het op dat deze luitjes met plezier vaak ingewikkelde hydraulische apparaten bedienden. Ze hadden er schik in de poppetjes te laten dansen. Maar niet treksloten! Nu de trekkers alsmaar zwaarder worden, 80 100 P.K. en meer, is de besturing ook zwaarder, vooral bij de meer inzwang komende vierwielaan- gedreven. Een hydraulische stuurbekrachtiging is dan geen luxe, maar noodzaak. Bieten rooien met de hand is historie maar velen moeten de kantrij nog met de hand eruit halen! Sloten diepen met de hand is er niet meer bij, maar tussentijds schonen is veelal nog hand- en monni kenwerk. Het prettige van het landwerk is het af wisselende: nooit lang achtereen hetzelfde Maar bietenopeenzetten (nu nog de top) duurt soms drie weken; Dat is te lang! In de U.S.A. is men veel verder met éénkiemig zaad. En is het waar dat in ons land nog oud zaad met nieuw wordt gemengd?? Dat wordt dan tijd dat dit afgelopen is. Het is al over tijd! Toen we 14 kg/ha zaaiden was dat niet zo bezwaarlijk. Hoe lang moet het nog duren voor we op 12 of 15 cm. kunnen zaaien zonder al te veel kg. te verliezen? En wat wordt gedaan tegen op slag van aardappelen in bieten na een vorstloze winter? Dat wil soms veel handwerk geven! Bij een bezoek aan een olieraffinaderij in Pernis werd ook de cantine getoond. Keurig inge richt: met mes, vork en koffiekan stonden gereed. Hoe gaat het in onze bedrijven? Alleen 's winters in de werkplaats koffie? Een afzonderlijk toilet is de schade is opgetreden, worden te goeder naam en faam bekend staande deskundigen daarvoor aangetrokken. Wanneer de schade landbouwgewas sen betreft worden steeds taxateurs uit de land bouwsector ingeschakeld. Ter wille van de objeetivi. teit wordt ernaar gestreefd deskundigen te benoe men, uit plaatsen die niet in de direkte nabijheid van de plaats liggen waar de schade is geconsta teerd. UET is niet de gewoonte, dat de taxateurs het schadebedrag aan de eigenaar of gebruiker. van het land mededelen. De taxatiecommissie brengt advies uit aan de Wildschadecommissie. De gene, die de schade heeft geleden, kan bij het secre-j tariaat van de wildschadecommissie nadere inlich tingen verkrijgen. Dat in enkele gevallen de taxatie niet spoedig bekend is, zal meestal zijn oorzaak vinden in het feit, dat de taxatiecommissie naar gelang van d© stand der gewassen het nodig oordeelt op later tijd stip nog eens terug te komen. Van geheimhouding der taxatie is in het algemeen geen sprake. Gaat de eigenaar of gebruiker niet met de taxatie accoord, dan kan hij de schade zelf laten taxeren. De beslissing van de Wildschade Commissie is echter niet bindend. De eigenaar of grondgebruiker zal in gevallen dat geen overeenstemming betref fende het schadebedrag mogelijk is zelf de nodige stappen moeten ondernemen. De rechter zal moe ten uitmaken wie van de beide partijen de jacht gerechtigde of de grondgebruiker, het recht aan zijn kant heeft. Het onpartijdig advies van de Wild schade Commissie zal bij de behandeling der zaak van groot belang zijn. Gelukkig komen deze rech terlijke procedures betrekkelijk weinig voor! BI. veelal niet aanwezig. Bij weinigen is hier op een be hoorlijke wijze voorzien. Dat zijn zo enkele voorbeelden die niet vol ledig zijn maar waardoor naar mijn overtuiging het tekort aan medewerkers in de Landbouw ont staan is. De gevolgen zijn fataal: de ondernemer, een 6-daagse werkweek, geen tijd om vakbladen, tijdschriften, rapporten van Wageningen te lezen, of wei er over in slaap te vallen! Geen tijd voor vergaderbezoek, een schreeuwend tekort aan goed onderlegde bestuurders in organisaties en coöpera ties. Soms gauw naar de bestuursvergadering hol lend zonder de tegenwoordig veel omvattende stukken te hebben bestudeerd. Onderhoud van de gebouwen en werktuigen komen in de knel. Een John Deere dealer in de U.S.A. vertelde dat zijn inkomen voor 70 bestaat uit levering van onder delen aan farmers, 20 verkoop nieuw en 10 reparatie in zijn werkplaats. Daar zijn wij nog ver vanaf, zelfs nauwelijks op weg. B. Zinkweg Ing. De lieer Zinkweg onderschat naar onze me ning de loonfaktor voor het behouden dan wel aantrekken van vakbekwame medewerkers. Al hoewel de gegevens op landelijke cijfers betrek king hebben, blijkt daaruit dat het verschil tussen het gemiddeld uurloon van werknemers in de landbouw en dat in de nijverheid de afgelopen tien jaar is gegroeid van 23 tot 66 cent en bijna driemaal zo groot is geworden. De totale achter stand in beloning en werktijd bedraagt thans achttien procent, een vergroting van ruim een procent in vergelijking met een jaar geleden. En dacht de heer Zinkweg ook niet dat de lage re beloning zijn invloed doet gelden op de belang stelling om in de agrarische sector te komen dan wel te blijven werken? Daarbij zijn de mogelijk heden om in accoord te werken door de ver door gevoerde mechanisatie bepaald niet groot meer Bh AKKERBOUW VAKOPLEIDING VOOR TECHNISCHE LANDMACHTSPECIALISTEN Door overleg tussen de departementen van land bouw en visserij en van defensie alsmede samen werking met het bestuur van de Landbouw prak tijkschool te Schoondijke is de mogelijkheid tot stand gekomen dat technische specialisten bij de Koninklijke Landmacht in het kader van de mili taire verbintenis in kort verband een civiele op leiding op het terrein van de landbouw kunnen volgen. Een dergelijke opleiding voor het behalen van een officieel erkend burger vakdiplom a wordt geheel door het ministerie van defensie bekostigd. De opleiding voor dit zg. vakdiploma akkerbouw (landbouwmechanisatie) richt zich op de eisen die aan de vakmensen op de landbouwbedrijven wor den gesteld. Daarbij komen metaalbewerking, las techniek, motorengebruik, trekkeronderhoud en landbouwwerktuigengebruik aan de orde. Naast hand- en vakvaardigheid zal eveneens de nodige aandacht aan de vakkennis (arbeidskunde, planten teelt en bedrijfseconomie) worden besteed. Dit op dat de cursist beter inzicht krijgt op het totale bedrijfsgebeuren van het akkerbouwbedrijf. De opleiding bestaat uit twee perioden van elk 354 maand en is gesplitst in een theorie- en een prak tijkgedeelte. Het onderwijs zal worden verzorgd door de Praktijkschool voor Landbouwtechniek e» Arbeidsrationalisatie te Schoondijke. LI

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 11