LANDBOUWSCHAP VAN HET Begroting 1970 vastgesteld Arbiters strovlashandel 10 Tabel 1. OVERZICHT VAN EISEN B.A.V. voor hejiiw. Romas Grimme B.A.V, d'Hooghe de Wulf Agr.Arr, Schmoizer voorr. 1 2 3 4 5') 6 7 3 9 10 Gem. kophoogte 3,7 3,95 3,87 3,5 3,7 4,07 3,9 3,57 3,75 1-5 cm 80 68 73 87 94 55 81 84 44 Gem. lengte 12,0 15,9 16,7 16,6 12,5 15,3 18,4 13.5 13.4 13-18 cm 20 .89 85 71 50 70 50 77 81 tarra 178 126 106 174 128 129 150 186 veel beschadiging 0,4 0 0 0 4 16 0 6 12 matig beschadiging 0 •0 39 7 36 29 2 2 2 Investering 3200 3200 12.500 5000 9000 9000 20.000 9.300 12.300 Rooiomstandigheden slecht vrij goed goed slecht goed slecht slecht goed matig slecht Mach. cap./dag in are 36 40 66 44 90 67 82 92 33 bij werkbr. 0,5 m Man cap./dag 3,5 5 11 18 6 (15) 25 27 23 14 Struktuurbederf weinig weinig matig matig weinig upa 1 i weinig weinig veel weinig Gevoelig voor slecht weer matig matig maar veel v vcei; weinig weinig weinig matig veel weinig Reden licht geen zwaar (veel zeefcap. wagens zeefcap. wagens) lichter zeeicap. wagens 1) Tussen haakjes worden gegevens vermeld van het verzamelrooien op meerijdende wagen, P i i rlö Vinr\ArHnlinrf iron rlto in KAironctoon/^ ef ootio nnrton Am nn it^rfotmno winnf «t/vlrr. Bij de beoordeling van de in bovenstaand staatje opgenomen gegevens moet ermede rekening worden gehouden dat de waarnemingen onder uit eenlopende omstandigheden hebben plaats gevonden en onderling niet geheel vergelijkbaar zijn. UIT de verkregen gegevens van deze inventa risatie hoe witlofwortels in de praktijk wor den gerooid waarbij echter niet alle voorkomende typen bij het onderzoek betrokken waren blijkt dat: Het rooien met aardappelrooiers houdt tegelij kertijd ruggenteelt in, waarbij het risico van een te dunne stand groter wordt. De verdeling van de wortels over het veld hebben hier een grotere invloed op de diameterverdeling dan bij een kleine rijenafstand. Dit maakt een verbeter de teelttechniek noodzakelijk (o.a. goed op bouwen van de rug, precisiezaai met goed zaad, chem. .onkruidbestrijding met 2 X V2 dosering). Aardappelrooiers zijn gevoeliger voor slechte omstandigheden dan de speciale witlof rooiers. De machines zijn of zwaar (grote zeefcapaciteit bunker) of verzamelen met meerijdende wa gen wat onder slechte omstandigheden ook niet aan te bevelen is. Het voorraadrooien is een oplossing die voor de toekomst geen perspectief biedt gezien de .geringe arbeidsbesparing. Van de speciale machines komt het werk van d'Hooghe goed uit de bus (bij goed ^afstellen!). Ook de betrekkelijke lage investering en ge ringe weersgevoeligheid van deze machine zijn aantrekkelijk. De wortels gerooid met een rooizon vertonen vleeswonden, terwijl de aardappelrooiers meer huidbeschadiging veroorzaken. Het kopwerk is afhankelijk van de stand van het gewas en de daarbij behorende afstelling van de machine. IN het rapport worden tot slot als conclusies vermeld dat voor de toekomst bij het rooien van witlofwortels twee hoofdlijnen worden gezien n.l. met verschillende typen aardappelrooiers en met speciale machines. Beide hebben voor- en na delen. Aardappelverzamelrooiers vereisen een speciale cultuur, die goed moet worden uitgevoerd. De weersgevoeligheid maakt maar een beperkte op pervlakte mogelijk b.v. maximaal 10 ha. Witlofverzamelrooiers kunnen bij verschillen de rijenafstanden worden ingezet. De nauwe rijen afstand beperkt natuurijk wel de capaciteit bij het rooien (van 33 cm naar 67 cm geeft ongeveer een verdubbeling van capaciteit). De nauwe rijenaf stand heeft misschien wel meer mogelijkheden met het zaaien op eindafstand door middel van precisie zaai met ingehuld zaad. Onderzoek zal dit moeten uitwijzen. De capaciteit van de machines over het seizoen is groot, zodat ze geschikt zijn voor loonwerkers, commissionairs of grote telers. De geringe gevoeligheid voor slecht weer en de betrekkelijk lage investering maken d'Hooghe tot de beste van dit moment. De nieuwe typen kun nen door één man worden bediend. Veellijkend op de speciale witlofrooiers is de aangepaste bietenrooier. De resultaten zijn no® geen honderd procent, maar de mogelijkheden zit ten er wel in. De toekomstige bietenrooiers wor den echter steeds groter en duurder. Het is -de vraag of dan een ingrijpende verandering econo misch verantwoord is! Nader onderzoek over de opbrengst en kosten van de totale teeltmethode, vlakveld of ruggen- teelt, op zand en zavelgrond, waarbij chemische onkruidbestrijding en dunnen een essentiële rol spelen is gewenst, terwijl een vergelijkend ander- zoek van diverse machines onder dezelfde omstan digheden waardevolle informatie kan geven voor de keuze van de rooimethode. WELE problemen zijn er aan de orde die onze aandacht geheel opeisen om oplossingen te vinden die uitzicht bieden voor de toekomst. We moeten rekening houden met de Europese Gemeen schap die wij nastreven, maar er zal niettemin heel goed nagegaan moeten worden wat er nationaal voor land- en tuinbouw gedaan kan worden. We moeten blijven proberen om met onze collega's uit de andere E.E.G.-landen een bijdrage te leveren aan een goed bestaan voor de honderdduizenden mensen die van de landbouw afhankelijk zijn. Wil len wij een slagvaardig beleid blijven voeren dan zal ook in het komende begrotingsjaar weer alle in zet van bestuur en medewerkers van het Landbouw schap worden vereist. Aldus de plaatsvervangend voorzitter de heer A. IJska van het Landbouwschap in zfjn openingswoord van de openbare bestuurs vergadering vorige week woensdag. BEGROTING 1970 VASTGESTELD Ondermeer werd in deze vergadering van het Schap de begroting voor het jaar 1970 vastgesteld. Voor de gewone dienst wijst deze begroting een bedrag van 9.871.100,aan inkomsten en uitga ven aan. Het basisbedrag van de algemene heffing is ge lijk gebleven en bedraagt dus 5,per hectare bouw- of weiland. Het bestuur is van mening dat er voorshands geen noodzaak is om de heffing te verhogen, ofschoon er voor 1970 een nadelig saldo van ƒ516.000,is begroot. Voor dit tekort kan een beroep gedaan worden op de algemene reser ve die ruim 8 miljoen bedroeg aan het einde van 1968. Deze wijze van dekken van een begroot te kort mag volgens het bestuur echter geen regel zijn. Indien dit gedurende enkele jaren zou ge schieden daalt de algemene reserve, waardoor de liquiditeitspositie van het Landbouwschap wordt verzwakt, terwijl de rentelast toeneemt. Voor het begrotingsjaar 1971 zullen dan ook maatregelen ge troffen moeten worden om het tekort dat dan ver wacht wordt, te dekken. Voor 1970 wordt de totale opbrengst van de al gemene heffing begroot op 13.205.400,Dit be drag moet echter verminderd worden met onge veer 36% (ƒ4.770.000,wegens de contributie- aftrek die wordt verleend aan de leden van een aantal organisaties. De netto-inkomsten uit de al gemeen heffing worden geraamd op 8.580.000, inclusief een bedrag van 110.000,uit de alge mene heffing op de pootaardappelen. De heffing wordt niet opgelegd als de aanslag minder dan 12,50 zou bedragen. Het totaal a<m subsidies dat het Landbouwschap in 1970 zal uitkeren is begroot op 736.000,In overeenstemming met de afspraken met het minis terie van Landbouw is de bijdrage voor het L.E.I. (inbegrepen in genoemd totaalbedrag) terugge bracht tot 200.000,(vorig jaar 400.000, ARBITERS STROVLASHANDEL Door omstandigheden maakten wij nog ge^n mel ding van een besluit van het Landbouwschapsbe- stuur waarin de arbiters werden aangewezen over eenkomstig het bepaalde in het Arbitragereglement voor de Strovlashandel. Voor Zeeland en Brabant zijn dat de heren: M. de Bruyne te Zuidzande; J. Martinet te St. Jansteen en A. J. van Nieuwen- huijzen te Den Heen. RUILVERKAVELING KOEWACHT De plaatselijke commissie inzake de ruilverka veling van het blok Koewacht deelt mede, dat van 17 november tot en met 4 december 1969 in het Patronaatsgebouw, Nieuwstraat 71 te Koewacht op werkdagen van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur voor een ieder kosteloos ter inzage zul len liggen: a. de lijst van rechthebbenden of een gewaarmerkt afschrift daarvan, als bedoeld in artikel 55. (Deze lijst is in haar geheel of in uittreksel tegen betaling der kosten verkrijgbaar. De kosten be dragen 5,per artikel, vermeerderd met 0,50 per op het artikel vermeld perceel.) b. het proces-verbaal van classificatie of een ge waarmerkt afschrift daarvan, als bedoeld in ar tikel 57 lid 2, een register van de-uitkomsten dér schattingen en een kaart, waarop de klasse- grenzen staan aangegeven. Binnen veertien dagen na de laatste dag waarop bovenvermelde stukken ter inzage hebben- gele gen dus voor 19 december 1969 kan iedere belanghebbende zijn bezwaren tegen de toeken ning en omschrijving van rechten op de lijst van rechthebbenden en tegen de schattingen schrifte lijk bij de plaatselijke commissie indienen (adres secretaris plaatselijke commissie: Keldermanstraat 3 te Hulst). Na verloop van bovengenoemde termijn kunnen slechts zij als rechthebbenden worden erkend die voorkomen op de lijst van rechthebbenden of die tegen de daarop voorkomende toekenning of om schrijving van rechten bezwaren hebben ingediend (Vervolg van pag. 2) en hun bezwaar krijgen toegewezen, of hun recht verkrijgenden. Het is dus van groot belang na te gaan of alle rechten juist omschreven staan en wel in het bij zonder of alle erfdienstbaarheden zijn opgenomen. Tevens organiseert de Plaatselijke Commissie voor de Ruilverkaveling Koewacht een voorlichtingsbijeen komst voor de belanghebbenden uit de omgeving van Nieuwe Molen Koewacht en Het Zand, waar voor lichting zal worden gegeven over de aldaar in uit voering komende werken. Het betreft de complexen 12 - 13 en 14 zijnde de polders Oud beoosten - Blij - Bezuidenpolder en de Riedepolder. De bijeenkomst is vastgesteld op dinsdag 25 novem ber a.s. des middags om 13.00 uur in café „De Anjer*" bij A. A. C. de Schepper, Nieuwstraat 103 te Koe wacht. BESTEMMINGSPLANNEN Westkapelle: Met ingang van 15 november ligt ge durende een maand ter inzage het besluit van de raad waarbij werd verklaard dat een herziening van het bestemmingsplan „Joossesweg" wordt voorbereid. Nisse: Met ingang van 4 november ligt gedurende een maand ter inzage het door de raad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan „Bebouwde Kom Nis- se". Zij. die zich tijdig met bezwaren tegen het ont- werp-plan tot de gemeenteraad hebben gewend of zij die bezwaren hebben tegen de in het ontwerp-plan aangebrachte wijzigingen, kunnen gedurende boven genoemde termijn bij G. S. bezwaren indienen. 1

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 10