<^ankdacf VRIJDAG 31 OKTOBER 19(59 57e Jaargang No. 3004 (n dit nummer o.m.: De nieuwste gegevens over de bedrijfsbeëindi gingsregeling pagina 3 Landbouwwegverkeer en de verkeersvoorschrif- ten pagina 3 Uit de praktijk pagina 5 Fruitzakken voor fruit- bewaring pagina 6-7 Erfrecht VI pagina tl Is de aardappelhandel beter geïnformeerd? pagina 14 r\ANKBAARHEID, zei laatst iemand mij, is er vandaag niet meer. Dankbaarheid was er misschien in 1945 en 1 november komt Konin gin Juliana naar Middelburg om het zilveren jubi leum van onze bevrijding te herdenken maar daarna hebben wij de dankbaarheid alleen maar afgeleerd. Een hard oordeel in zijn algemeenheid. Zoals veel van dergelijke uitspraken: ten dele waar, ten dele niet. Want men kan niet in de harten van alle mensen kijken. U en ik ontmoeten of kennen „rijke" mensen waar de ontevredenheid en ondank baarheid steeds afdruipt en „arme" mensen, d.w.z. mensen met kwalen, gebreken en gemis, waarvan desalniettemin de dankbaarheid als het ware af straalt. Wij weten niet of de ondankbaarheid over heerst, maar het lijkt vaak wel zo. En dan is het feit van de jaarlijkse dankdag op het platteland eigenlijk een zinrijke zaak gebleven. Dan moet men in het adembenemende jaagtempo van deze razen de tijd, waarin niets meer vanzelf gaat, midden in de week even uitblazen en zich bezinnen op n.b. een c ogstkollekte. VI ENIG akkerbouwer zal er zïch bewust van zfjn dat hij er beter voorstaat dan cie laatste twee moeilijke jaren; de veehouder vindt zUn harde en lange werken nog beloond; de fruitteler zal het moede hoofd laten® hangen. En men zal in onze kring zeggen: het is slecht verdeeld in de wereld. Men bedeelt de agrarische wereld. Het is ook wel eens andersom geweest. De volksmond zegt het ruimer: „Er is geld genoeg in de wereld, maar het is slecht verdeeld." Wie 't nog niet wist heeft de problemen van de mensen in de ontwikkelingslan den in de achter ons liggende vredesweek kunnen leren onderkennen. een met wat minder zorgen, de ander be graven onder de zorgen, zo ontmoet men elkaar op de dankdag. Die is er om te bidden en te danken. Is bidden nog van deze tijd? Is mede menselijkheid niet genoeg, zoals de massamedia ons dagelijks voorhouden. Dan voldoen wij aan het tweede gebod van Christus, gelijk aan het eerste maar hebben het eerste daarmee ook gepasseerd, achter ons gelaten. Het gaat om het ganse, het ge hele Christendom. Het gaat om de verhouding tot de naasto, maar in de eerste plaats ook om de verhouding tot God. Ja, zonder die verhouding tot onze Heer, zonder dit vertikalisme, wordt het hori- zontalisme, wordt de medemenselijkheid voos en krachteloos. LIET gebed van de dankdag, de inkeer in zich zelve, brengt ons als het goed is en wij willen het goede toch nog zoeken in kontakt met de diepste bron van ons bestaan. En uit die bron slechts kunnen wij putten om onze angstige zorgen kwijt te worden. Daarmee is de schuld aan de Boerenleenbank morgen geen cent minder en zijn de veilingprijzen geen cent hoger, als ik het zo nuchter mogelijk zeggen mag, maar de last die op ons ligt en die ons soms dreigt te vermorze len kan omgevormd worden tot een andere last, die niet ondragelijk meer is. rjlT is geen oproep tot machteloze hoop. En daarmee is er morgen ook geen wereld die, ofschoon in totaal welvarend genoeg, aan ieder het rechtvaardig deel geeft. Wij zijn en hlijven ster velingen dm slechts ten dele kennen. Maar be trouwen op de Allerhoogste en streven naar een wereld waarin ieder om zijn broeder of zuster be zorgd is, brengt ons nader tot een voor alle men sen goddelijk onbezorgd doen leven. Gaat daarom strijdend voorwaartsde Heer kar. zelfs het kwade werk ten goede keren en zal het altijd vol tooien. Oktober 1969, Poortvliet M. A. GEUZE. Deze maand zullen tot besluit van de oogst 1969 de laatste suikerbieten gerooid worden. Vóór de fabrieken echter door de „bergen" heen zijn zal het medio december zijn en zitten we in de winter! Wat er voor die tijd nog alle maal gedaan moet worden, vindt U op pagina 8 en 9 „De maand november op het Zeeuws landbouwbedrijf".

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 1