Bieten in het Noord ro SI f I „Dit is geen grond om machines te laten demonstreren1' „Op zulke grond kan alles" „Onder zulke gunstige en al- wijkende omstandigheden heeft demonstreren geen zin" Is. J. Const •en V( De Eicher-rooier kopte wat onregelmatiger, maar ber.a.lerde het wrerk dat de akkerbouwer graag ziet. VIEDAAR enkele opmerkingen, die vrij- dagmiddag 10 oktober te horen waren. Degenen, die deze opmerkingen gemaakt hebben, hebben voor een deel gelijk. Voor een ander, groter deel hebben zij echter on gelijk! Bij de opzet van de demonstratie is uitge gaan van een aantal rooimachines, die in Zeeland in een opeencezet bietengewas goed werk konden laten zien. Als de demonstra tie in een met de hak opeengezet gewas was gehouden, met daarbij de afwijkende om standigheden van die dag, dan had de demon stratie inderdaad weinig zin gehad. Maarhet was geen bietengewas, dat in handwerk was opééngezev, maar een gewas, dat in het voorjaar met een blinde dunner was bewerkt. Daardoor was het ge was per definitie onregelmatiger in de rij na het dunnen en kwamen er meer dubbelen voor dan bij het dunnen in handwerk. Dat het aental bieten bovendien aanzienlijk groter was, dan de praktijk in handwerk nastreeft, was een vooropgezet doel. Uitgaande van deze faktoren was de demonstratie wel nut tig! VRAGEN IWIEN kan zich namelijk met recht afvra gen of de huidige machines een der gelijk gewas goed kunnen oogsten, of dat er op bepaalde punten in de teelt, zowel wat mechanisatie als gewas betreft veranderin gen moeten worden aangebracht. Men dient zich dit af te vragen, daar de teeltmethoden, die thans gebruikt worden, mogelijk binnen niet al te lange tijd tot het verleden gaan behoren of in elk geval veel minder algemeen zullen worden toegepast en wat nu modern genoemd wordt, dan normaal zal zijn. Er zijn punten genoeg, waarvoor mogelijk extra aandacht nodig is. In het voorjaar is extra aandacht nodig voor: 1. Vlakke ligging van het zaaibed: Naast het moeilijker goed kunnen zaaien op ongelijke grond, zal ook het rooien, vooral met de zesrijige rooiers zonder rfeunwielen meer moeit gaan kosten, daar de machine plaatselijk de grond in De Matrot combineert het ontbladeren en rooien in één werkgang. Door een onjuiste afstel ling kwam deze machine bepaald niet gunstig voor de dag. Laders Herriau Moreau-Fr. Matrot o> a - W-O Koppers en f E Rooiers c Achterlaten va het land Regelmaat u n Algemene indruk Beschadiging i de bieten Puntverlies Bietverlies Grond R Lot loof Eicher 9 9 7 8 8 81/4 83/4 9 8% Schmoker 9 8% 8 7 8 73/4 7% 7 81/4 Kleine 9 8i/2 73/4 7 8 71/2 8 71/4 9 Stoll-1 9 9 81/4 9 81/2 81/4 7% 9 91/4 Vicon-2 9 9 73/4 7 7 8 51/4 8 8% Stoll-2 9 9 6 6 8 71/4 6 71/4 7 Herriau 9 9 7 8 8% 83/4 8 71/2 71/2 Moreau-Fr. 9 9 61/2 7 8 8 8 9 81/z Kuiken 9 9% 6 6 8I/2 81/2 63/4 83/4 7 Matrot 9 91/4 41/2 5 6% 71/4 63/4 9 8 8 8 Va 6 7% 8% 7 8 7% 7 Reiniging m.b.t. Grond Loof 8% 9 BVz 6% 8

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 8