•h Erfrecht v 7 j\OOR Mevrouw VederSmit en de heer Tuijn- V man zijn aan de Minister van Cultuur, Re creatie en Maatschappelijk Werk en de Minister van Landbouw en Visserij de volgende vragen ge steld: barenbrug's zaadhandel nv arnhem J. C. SNEEP IN dit vijfde artikel worden enkele belangrijke punten uit het erfrecht gelicht en nader met U onder de loupe bekeken. Allereerst komt daar de rechtspositie van de erfgenaam aan bod. Als U van Uw notaris bericht krijgt dat U een erfenis „getrokken" hebt, zult U hoogst waar schijnlijk snel naar 't dichtstbijzijnde café rennen en iedereen daar op een glas pils tracteren. Wij raden U aan, als U zoiets verneemt, niet direct te gaan tracteren, want Uw zogenaamde erfenis kan ook uit louter schulden bestaan! Het is zelfs mogelijk dat de oom of tante die de „erfenis" na laat, zo'n enorme hekel aan U heeft, dat ze U voor al de schulden wil laten opdraaien die hij of zij tijdens zijn of haar leven heeft gemaakt. Zulke gevallen komen voor Alle rechten, maar alle verpichtingen van ver mogensrechtelijke aard gaan n.l. van de erflater over op de erfgenaam of erfgenamenDit „èn verplichtingen" kan voor de erfgenamen uiterst onaangename verrassingen opleveren. Immers, wanneer er meer schulden zijn dan baten, en de erfgenaam heeft de erfenis aanvaard, dan moet de erfgenaam uit eigen beurs het tekort bijpassen. Vandaar het belang om met U over de rechtspo sitie van de erfgenaam te gaan babbelen. Een erf genaam kan n.l. drie dingen t.a.v. de nalatenschap doen: A. zuiver aanvaarden; B. verwerpen; C. aanvaarden onder het voorrecht van boedel beschrijving. A. HET ZUIVER AANVAARDEN VAN DE NALATENSCHAP. Door een nalatenschap te aanvaarden verwerpt de erfgenaam de bevoegdheid om de erfenis te verwerpen. Het is beslist niet zo, dat hij door zuivere aanvaarding de baten^ en schulden ver krijgt. De activa en passiva hééft hij n.l. al ver kregen op het moment van overlijden van de erf later. Wanneer heeft men nu juridisch gezien een erfenis aanvaard Wel deze aanvaarding geschiedt doordat men dit bij een notariële akte kenbaar maakt óf stilzwijgend door het verrichten van een daad, waaruit men kan opmaken dat men de er fenis heeft aanvaard. Men kan volgens art. 1070 e.v. van het Burger lijk Wetboek ook als erfgenaam in beraad gaan en wel gedurende een periode van vier maanden. Deze termijn kan verlengd worden. Dat recht van beraad heeft de wetgever (Koning Staten-Ge- neraal) mogelijk gemaakt omdat sommige nala tenschappen zo ingewikkeld zijn dat men maan den nodig heeft om er wegwijs in te worden. Geheel zeker is men nimmer van een nalaten schap, immers er kunnen soms na jaren nog baten èn schulden voor de dag komen. B. HET VERWERPEN VAN DE NALATENSCHAP. U bent natuurlijk niet verplicht een erfenis te aanvaarden. U krijgt dan niets, maar U bent ook niet aansprakelijk voor de schulden. Want, beste lezer, als U een erfenis aanvaardt die uit veel schulden bestaat, moet U deze schulden betalen. Voor de crediteurs (b.v. ambachtslieden, artsen etc.) is het van groot belang om te weten of de erfgenaam de nalatenschap al of niet aanvaardt. Zij kunnen n.l. de erfgenamen voor hun portie op laten draaien voor de schulden. (Practische wenk: als U van iemand nog geld te goed hebt en zo'n persoon trekt een erfenis dan kunt u zo iemand aanmanen, e.v. met behulp van een deur waarder, om direct de schuld aan U te betalen.) De erfgenaam kan een erfenis verwerpen door middel van een verklaring die hij aflegt ter grif fie van één van de negentien Arrondissements rechtbanken in Nederland. De erfgenaam wordt dan geacht nimmer erfgenaam geweest te zijn. C. HET AANVAARDEN VAN DE ERFENIS ON DER HET VOORRECHT VAN BOEDELBE SCHRIJVING. (Beneficiaire aanvaarding.) Als U het bovenstaande aandachtig gelezen hebt zult U huiverig geworden zijn om in de toekomst een nalatenschap van een erflater in ontvangst te nemen. De wetgever heeft deze vrees aange voeld, en de erfgenaam een middel aan de hand gedaan waardoor hij zichzelf kan beschermen. Men kan n.l. als erfgenaam een derde keuze doen n.l. de nalatenschap aanvaarden onder het voor recht van boedelbeschrijving. De erfgenaam die een erfenis onder het voorrecht van boedelbe schrijving heeft aanvaard is niet verplicht de schulden en lasten van de boedel te betalen, voor zover deze de waarde van de boedel te boven gaan. De erfgenaam moet dan zo snel mogelijk de roerende en onroerende goederen van de boe del openbaar "verkopen. Hij moet advertenties zetten in dag- en weekbladen waarin hij e.v. schuldeisers van de erfgenaam oproept. Als de schuldeisers op komen dagen, kan de erfgenaam rustig zijn, want zij kunnen hem niet aanspre ken voor de schulden maar wel de schulden ver halen uit de verkochte nalatenschap. Als de schulden betaald zijn is de rest voor de erfge naam. Blijven er nog schulden over dan krijgt de erfgenaam uiteraard niets. U zult nu concluderen dat deze derde juasiuaf van aanvaarden, n.l. onder het voorrecht van boe delbeschrijving, het meest voorkomt. Helaas ia dat niet zo: niet één op de honderd aanvaardt d« nalatenschap op deze manier. Het belangrijkste motief is dat men als erfgenaam al vlug denkt een smet op de erflater te werpen door de nala tenschap op deze manier in het daglicht te stel len. (adverteren etc.) Een ieder komt immers op deze manier te weten dat de erfgenaam de nala tenschap niet vertrouwt. Aangezien deze aan vaarding zelden voorkomt, ziet ihet publiek er een aanwijzing in, dat er met de nalatenschap iets loos is: Advies: trek U over het algemeen niets aan van de mening van Jan Publiek, ook in dit GEVAL NIET Als U een erfenis niet vertrouwt, aanvaart U deze dan onder het VOORRECHT VAN BOEDELBESCHRIJVING; een en ander in overleg met Uw notaris. Doet U dat niet dan kan Uw trots U veel geld kosten DE LEGATARIS. Een legaat is een bijzondere beschikking van de erflater, waarbij deze aan een of meer personen bepaalde goederen of een geldsom geeft. Een legataris is geen erfgenaam en de erfgena men moeten aan de legataris het legaat uitkeren. Als er in een testament staat dat u een legaat hebt gekregen dat binnen een half jaar betaald moet worden, hebt U het recht om de erfgenamen aan te spreken dit legaat uit te keren. Legaten worden dikwijls vermaakt aan huis houdsters, vrienden, kerkgenootschappen enz. De legaten kunnen vrijgesteld zijn van succes sierecht, d.w.z. de belasting die verschuldigd is over zo'n legaat moet niet door de legataris (hij die het legaat krijgt) betaald worden maar door de erfgenamen. Is een legaat vermaakt zonder meer, zonder toevoeging „vrij van successierecht", dan moet de legataris het door de erfgenamen be taalde successierecht aan dezen vergoeden. Een testateur (iemand die het testament ge maakt heeft) kan ook een legaat maken tegen ver goeding, een z.g. legaat tegen een inbreng. De legataris kan, evenals de erfgenamen, een legaat verwerpen. Dit laatste zal hij doen als de inbreng- som te hoog is. Voorbeeld: de erflater heeft in z'n testament gezet dat hij aan de heer Naaktgeboren zijn woonhuis nalaat tegen een inbreng van hon derdduizend gulden terwijl het huis er maar zeventig duizend waard is Over de positie van de legataris alleen al zijn vele artikelen te schrijven. Geruststelling: wij doen dit niet; zo'n erfrecht-artikel is toch soms al zo moeilijk te verwerken. Wij sluiten dus dit onderwerp af en gaan vol gende keer verder met o.m. het uiterst belang rijke „recht van inbreng" en de daarmee in ver band staande schenkingen. Door het volgende ar tikel aandachtig te lezen kunt U (en dit zonder te overdrijven!) soms tienduizenden guldens ver dienen HET AKKERBOUWBEDRUF „EENDRACHT MAAKT MACHT" BOUWPLAN, CONTRACT EN AFZET Granen, bieten en aardappelen nemen 75 van het bouwland voor hun rekening. Diverse kleine gewassen zoals lucerne, vlas en graszaad zijn min of meer in een impasse geraakt. De uien maken hierop een gunstige uitzondering. Niet on vermeld mag blijven, dat op veel akkerbouwbe drijven- mechanische tuinbouwteelten zoals con- servenerwten, stamslabonen, spinazie e.a. een integrerend bedrijfsonderdeel zijn geworden. Deze mechanische tuinbouwteelten worden op contract geteeld. Bij deze contractteelten komt het nog al te vaak voor, dat de akkerbouwers de contractafsluitende personen achternalopen. Dit behoeft dringend verbetering. De Nederlandse Contracttelers Vereniging doet op dit terrein nut tig werk. Mede door de op gang zijnde ontwik keling naar meer gewassen op contract te telen, is het nodig, dat de betreffende akkerbouwers hun belangen bij de onderhandelingspositie bun delen in deze Contracttelersvereniging. Dit klemt des te meer, omdat de afnemers ook nLt stil zit ten. Bij de onderhandelingen behoren de produ centen als gelijkwaardig partner aan de tafel te zitten. Vandaag de dag is het niet meer verantwoord, wanneer een boer in het voorjaar bijv. 5 ha aard appelen poot en hij op dat moment geen enkele afspraak heeft gemaakt over afzet en prijs. Dit is zwaar gokken de prijs kan mee en tegen zitten. Ook moet er rekening mee worden gehouden, dat over 10 jaar alleen bewerkte of verwerkte aardappelen aan de consument worden geleverd. De schaalvergroting in de landbouw gaat de aard- appelhandel niet voorbij. De handel gaat zich in steeds grotere eenheden afspelen. In een gebied met bekwame aardappeltelers waar de ontwikkeling van de aardappelhandel in moderne banen achter blijft, zal de aardappelver- bouw zich op den duur niet kunnen handhaven, In dergelijke gebieden moet nu de aardappelafzet fris worden aangepakt. Tijdens de twee voorgaan de oogstjaren met lage aardappelprijzen is over de noodzaak hiervan meer dan genoeg gesproken en geschreven. Het is nu de hoogste tijd, dit goed aan te pakken. Want op dit terrein geldt vow de akkerbouwers toch wel het gezegde „stilstand is achteruitgang" BOERDERIJEN EN MONUMENTENWET 1. Hoeveel boerderijen zijn ingevolge artikel 9 dei- Monumentenwet °P de lijst van beschermde monumenten geplaatst en van hoeveel boerde rijen is de plaatsing krachtens artikel 26 der wet onherroepelijk geworden, een en ander ge splitst per provincie? 2. Zijn de Ministers bekend met de onrust die in agrarische kringen bestaat met betrekking tot de plaatsing van boerderijen opde monumen tenlijst in verband met de belemmeringen voor de bedrijfsvoering die daaruit kunnen voort vloeien? (AD 3. Zijn de Ministers bekend met het feit dat de onderhoudskosten van vele tot beschermd monument verklaarde boerderijen hoog zijn, terwijl de exploitatiekosten ervan doorgaans veel hoger zijn dan van een moderne boerderij? Zijn de Ministers bereid nog voor de behande ling van de begroting van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in de Tweede Kamer een uiteenzetting te geven van de tot dusver ge volgde gedragslijn, le bij de plaatsing van boer derijen op de lijst van beschermde monumen ten, 2e bij de toepassing van artikel 14 en 15 der wet inzake het aanbrengen van veranderingen aan beschermde monumenten en in deze uit eenzetting bijzondere aandacht te schenken aan de in de vragen 2 en 3 genoemde factoren, welke de bedrijfsvoering in boerderijen beïnvloeden? Als gevolg van de steeds toenemende vraag naar onze selektie-grassen BARON (veldbeemd), BARFALLA (roodzwenkgras) en BARDOT (gewoon struisgras) is een belangrijke uitbreiding van ons teelt-areaal noodzakelijk. In verband hiermede zoeken wij voor de provincie Zeeland Hun werk, dat met een aantrekkelijke commissie wordt beloond, zal worden ondersteund door onze landbouwkundige medewerker in Zeeland, de heer C. J. Stavenuiter, Kamperfoelistraat 43, telefoon 011006856, welke tevens gaarne bereid is alle gewenste inlichtingen te verstrekken. Postbus 4. telefoon 085431051

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 7