TUINBOUWKLANKEN Naar welk bedrijfstype voor de Thoolse vollegrondstuinbouw De steunmaatregelen voor de fruitteelt DINGEN VAN DE WEEK Dank zij het nog steeds voortdurende fraaie »azemerweer, schiet het oogstwerk voor de laat ste produkten goed op. Dit komt vooral de gladio- lenoegst ten goede, want nog zelden is het pro- dukt zó schoon in de gaasbakken gekomen. Door de aanhoudende droogte is dit produkt de laatste tijd nog wat in zijn groei belemmerd, zodat het percentage 14 zeker niet hoger zal liggen dan in 1968. Ook het fusarium treedt dit jaar wat meer op, zodat het er uit sorteren van de zieke exemplaren wat meer zorg zal vergen. De oorzaak van het fusarium in de gladiolen van dit jaar, zal hoogstwaarschijnlijk wel gezocht moe ten worden in het feit dat het benodigde plant goed wat in 1968 gegroeid is, toen al niet geheel vrij van deze ziekte was. Voor goede opbrengsten is het beste plantgoed nog maar net goed genoeg. Het zijn dikwijls juist de kleine onoplettendheden die de verdienste van een bedrijf laag houden. Met interesse hebben wij de resultaten gelezen van een groot aantal vollegrondsgroenteteeltbe- drijven in IJsselmonde en in 't Geestmerambacht. Be bedrijfsgrootten liepen uiteen van 2 tot 6 ha, en de arbeidsbezetting (manjaren) van IVz— 3%. Hierbij kwam aan het licht, "dat bij de kleine (2 ha) bedrijven, met intensieve teelten, de kostprijs in 1968/69, 6000,hóger lag dan de totale op brengst. Bij de 6 ha groenteteeltbedrijven met méér teelten was in datzelfde jaar een netto-over schot van 10.000,gemaakt. Dit waren gemid delden van 12 bedrijven, dus was het hier géén individueel geval. Als onkosten werd natuurlijk ook gerekend, rente van het in het bedrijf geïnvesteerde ver mogen, en vergoeding voor de gepresteerde on- dernemersarbeid. Voor IJsselmonde werd dit be rekend op 17.600,waarbij 24 van de onder nemers, een inkomen in 1968 hadden van boven de 25.000,zodat hier van een flinke netto winst gesproken kan worden. De uitkomsten van de intensieve kleinere be drijven hadden een duidelijk tekort op de ge maakte ondernemerskosten. Zou dit een aanwij zing kunnen zijn naar een steeds méér (verant woord) gemechaniseerde bedrijfsvoering, óók in de vollegrondstuinbouw? Naar wij menen hoeft dit nog niet direkt een bedrijfsgrootte te zijn van 15 ha, maar voor het eiland Tholen zou dit moe ten zijn of worden in de grootte van 6 tot 10 ha. Welke bedrijfsgrootte in 1980 nodig zal zijn, zal in 1975 wel nader bekeken worden. Men dient zéker als ondernemer, zich een toekomstvisie te vor men, maar die toekomstgedachte zal steeds over brugbaar moeten zijn met het heden, want niets is funester dan een fata-morgana na te jagen. Gelukkig zijn er ook op het eiland Tholen nog genoeg ondernemers die hun bedrijven, zovéél als mogelijk is, aan blijven passen, aan de eisen van het heden en de naaste toekomst. Dat de regering er ook overtuigd van mag zijn dat het zijn nut kan hebben, om óók deze bedrijfsgenoten in hun streven, waar nodig te helpen, om te ko men tot een gezonde vollegrondstuinbouw. Zoals u ongetwijfeld hebt gelezen, heeft Minister Lardinois steun toegezegd voor de fruitteelt. Er is uitvoerig over geschreven welke maatregelen hij heeft voorgesteld. Eerst alleen een verbeterde rooi- regering. Daaraan financiële steun voor „perspectief biedende bedrijven", en verdergaande bijstand voor „sociaal aanvaardbare bedrijven". Deze week kwam vrij onverwachts goedkeuring voor inter ventie op basis van klasse I; een zeer belangrijk punt. En waarschijnlijk komt er nog meer, want er is een goede kans op een extra toeslag voor be drijven die beëindigen en ook behoort de invoering van een „importkalender" niet tot de onmogelijk heden. Hoewei er veel aandacht aan een en ander wordt besteed zal alles voor een ieder nog wei niet geheel duidelijk zijn. Vooral de overbruggings financiering voor perspectief biedende bedrijven en de bijstand voor sociaal aanvaardbare bedrijven zullen nadere toelichting vragen. kunt hiervoor terecht bij de voorlichters van de standsorganisaties. Voor de ZLM zijn dat: A. van Oosten, J. Markusse, R. Hoiting en ir. B. Aten. Het is dringend gewenst uw voorlichters ook verder hij een eventuele aanvrage om steun te betrekken. Ze kunnen u adviseren hoe het beste gehandeld kan worden en zo nodig bemiddelen bij een behande ling van de aanvrage. Een belangrijk nevenvoor deel is, dat hierdoor tevens de organisaties via de voorlichters de vinger aan de pols kunnen houden. Als de steunmaatregelen onvoldoende blijken te zijn, kan dan tijdig aan de hand van de opgedane ervaringen hierop gewezen worden en goed ge documenteerd op verbetering worden aangedron gen. Minister Lardinois heeft namelijk duidelijk verklaard dat hij de levensvatbare bedrijven door de moeilijke jaren heen wil helpen, zonder dat de uit de financiering voortvloeiende verplichtingen zo zwaar worden, dat daardoor de voortzetting van het bedrijf zou worden bedreigd. Een lange en daardoor moeilijke zin. Bij rustig lezen en nog eens overlezen blijkt, dat er in deze uitspraak echter heel wat wordt toegezegd. En als dat er met de tot nu toe voorgestelde maatregelen niet uitkomt, heb ben de organisaties voldoende aanknopingspunten om aanvulling te vragen. Schroomt daarom niet van de overbruggings regeling gebruik te maken, als u meent er voor in aanmerking te komen. Steunmaatregelen kunnen alleen effekt hebben als de mogelijkheden, die ze bieden, ook benut worden. WERKGELEGENHEID EN DE FRUITTEELT IHT de tuinbouwsector op WALCHEREN kun- nen we met de beste wil ter wereld deze keer geen opwekkende klanken laten horen. Primair is het de bedoeling om in de artike len van deze rubriek de markten en teeltomstan digheden van de door ons voortgebrachte land en tuinbouwprodukten in de ruimste zin van het woord te belichten. Welnu, de prijzen van de groenten op onze veilingen zijn tot een dusdanig laag peil gezakt, dat er geen goed woord over te vertellen valt. Het belangrijkste najaarspro- dukt is (landelijk bezien) in de tuinbouw toch wel de bloemkool. Hiervan is momenteel een mas sale aanvoer. We waren pas in Holland, het prijs peil was er ronduit miserabel. Niet alleen de bloemkool is goedkoop. Ook sla, spinazie, erwten, prei, om maar enkele te noemen, is centenwerk. Nu is de groententeelt zeer variabel, in tegen stelling met fruitteelt. Bij fruit heeft men slechts één oogst per jaar en dan nog maar van enkele soorten. Overigens gaat het bij deze tak van tuinbouw niet best. Als het zo doorgaat, zullen er velen zonder werk komen in de fruitsector. Ons inziens moet er meer aandacht op gevestigd wor den welke gevolgen een sterke inkrimping van de fruitteelt zal hebben voor de werkgelegenheid. Want als er iets is dat zwaar weegt in regerend Den Haag, dan is het vermindering van het aantal arbeidsplaatsen. Zo hoorden we pas een radio praatje, waarin men stelde dat door de mechani satie, de reorganisatie, enz. vooral in en door de landbouw (in Europees verband) over enkele tientallen jaren een massale werkloosheid op zal gaan treden. Niet de produktie, maar de werk gelegenheid wordt ons inziens in de toekomst doorslaggevend. Globaal zullen zo'n 15.000 gezinnen direct bij de fruitteelt betrokken zijn. De toe- en aanleverings- bedrijven meegeteld zal men hoger komen. Niet alleen sociaal, maar vooral ook politiek is men zeer gevoelig voor dergelijke feiten. Toch mag men de overheid niet verwijten dat er niets gebeurt. We lazen namelijk in een lan delijk dagblad dat de regering volgend jaar 1,1 miljard gulden 1.100.000.000,—) aan direkte steun geeft aan het bedrijfsleven. De grootste post betrof ontwikkeling en sanering van de land bouw (ca. 460 miljoen gulden.) Verder o.a. ƒ200 miljoen aan de mijnen, 100 miljoen aan de sporen, 275 miljoen aan algemene steun voor industrie en regio's, enz. En dit alles vooral ter voorko ming van arbeidsvermindering. We deden een greep om aan te tonen hoeveel er onze regering aan gelegen is om de boel draai ende te houden. Wist U dat er van 1965 tot nu fusies in het bedrijfsleven hebben plaatsgevon den in ons land. De vele kleine veilingbedrijven vormen een zwak punt als we op de eigen deur kloppen. BEGROTING LANDBOUWSCHAP 1970 Het dagelijks bestuur van het Landbouwschap brengt ter openbare kennis, dat het ten kantore van het Landbouwschap voor een ieder ter lezing heeft gelegd en aldaar algemeen verkrijgbaar heeft giesteld de begroting met toelichting voor het Land bouwschap voor het kalenderjaar 1970, zoals deze door het dagelijks bestuur op 15 oktober 1969 aan het bestuur van het Landbouwschap is aange boden. LIET zou verleidelijk zijn om deze week uitvoe rig in te gaan op het artikel van Bucoficus „Waarom is het fruit zo duur?" da; vorige week verscheen in de editie voor de zakenman van Else- viers Weekblad. Wanneer je de dagelijkse gang van zaken in de fruitteelt goed kent, deze van nabij steeds mee maakt, dan wordt je ergernis over dergelijke voor lichting die kant noch wal raakt, wel bijzonder groot. Je vraagt je af of alle artikelen in dit gerenommeer de weekblad van een dergelijk gehalte zijnl We zullen u niet vermoeien met alle eigenaar dige gedachten-kronkels die Bucolicus zijn lezers voor houdt waarbij Vooral het minimumprijzen-sy steem van het Centraal Bureau van de veilingen het heeft gedaan. Door dit systeem, aldus Buco licus, kon men een goede prijs voor bijna alle pro dukten maken. De diepere betekenis van het stel sel is geweest dat het permanent een hoog ge middeld prijspeil heeft bevorderd, meer nog ge dragen door de overtuiging dat dit gelukte dan door de bescheiden garantie die de doordraai- partijen in werkelijkheid genoten. In feite werd daarmede een monopolie in de markt gebouwd met ook de kwade gevolgen cfaervan. Het fruit is te duur, daar ligt volgens Bucolicus het probleem. Het fruit heeft zich uit de markt geprijsd, lang voor de E.E.G. Met geen woord lezen we dan over de ware oorzaak van de nood in de Nederlandse fruit teelt, te weten de ongelijke behandeling van de telera in de verschillende E.E.G.-landen. We gaan niet dieper in op deze voorlichting, maar vinden het wel betreurenswaardig. Onze fruitteelt Is een betere voorlichting waard. De ware oor zaak van de moeilijkheden ligt immers in de onge lijke behandeling binnen de E.E.G. WORIGE week brachten de kranten ons het bericht dat een Franse instantie, te verge lijking met het Nederlandse Landbouw Egalisatie fonds, een uitkering zou doen aan de Franse Pro ducentenorganisaties voor fruit voor 15 miljoen kg Golden Delicious die geruimd moeten worden in de periode 15 oktober tot 15 januari van dit sei zoen. De producenten organisaties krijgen hier voor een rijkssteun van 0,19 centimes per kg, wat neer komt op plm. 12 cent per kg. Wanneer dat geen bevoorrechting is dan weten we het niet meer. Onze minister van landbouw kan dan voor de radio wel zeggen dat het met die concurrentievervalsende maatregelen in Frankrijk niet zo'n vaart loopt, de praktijk wijst uit dat het wel een vaart loopt. Vorige week hebt u kunnen lezen over de resul taten van het overleg met de minister in Biltho- ven. Er is hoop gewekt in de harten van veel fruit telers na de persberichten die hierover versche nen. We vrezen dat er wel eens een ontgoocheling op kan volgen. Of zou de Bijstandswet dan toch ons enige en laatste hoop moeten worden? Wan neer we de fruitprijzen van dit moment bekijken dan ziet het daar wel naar uit indien er althans geen redelijk en de hard werkende teler meer bevre diging gevende regelingen komen! Ondertussen vernamen we dat de aanvragen ora subsidie voor het rooien van boomgaarden op de nieuwe basis reeds aangevraagd kunnen worden en dat men vanaf 1 november met dit rooien onder de nieuwe voorwaarden kan beginnen, dat wil zeg gen voor wat betreft de regeling waarbij er een uitkering van maximum f 2.000,per ha wordt ge geven. Er wordt ook gedacht aan een regeling waar bij er een hogere uitkering plaats vindt indien het fruitbedrijf geheel wordt beëindigd. Hoe dit laat ste precies zal gaan is nog niet bekend. Wat betreft het opruimen van oude boomgaar den en verouderde rassen is het van grote be tekenis dit zo gauw mogelijk te doen. Er is voor veel rassen en soorten boomgaerden geen enkel perspectief meer. Wanneer men de opstand hiervan, zonder er zelf kosten voor te moeten maken, kan la ten verdwijnen, dan zal dat de beste oplossing zijn. Het vermogensverlies dat men lijdt omdat de opstand nog een boekhoudkundige waarde heeft, zal men moeten nemen. Beter één keer een ver mogensverlies dan aanhoudende exploitatieverlie zen. Het is ook te hopen dat er wat het rooien be treft spoedig een Europese regeling zal komen want met de Nederlandse regering, hoe waardevol op zichzelf ook, wordt het fruitprobleem niet op gelost. Ondertussen gaat op de fruitbedrijven de pluk voort en het schiet bijzonder goed op. Deze week zullen velen zijn klaar gekomen. Zeldzaam goed is het dit jaar gegaan en dat is in elk geval een licht puntje in deze moeilijke tijden voor de fruittelerl 4

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 4