Brandverzekering JAARVERSLAG 1968 PRODUCTSCHAP VOOR VEE EN VLEES Het Productschap voor Vee en Vlees maakt bekend, dat het verslag van het bestuur van het Productschap omtrent de werkzaamheden en die van de andere organen van het Productschap in 1968 ten kantore van het Productschap (Sir Winston Churchilllaan 275 te Rijswijk) tegen betaling van ƒ1,algemeen ver krijgbaar is gesteld. De postrek. van het Productschap is no. 44 68 00. Voor diegenen die daarin geïnteres seerd zijn bevat dit goed verzorgde verslag een schat van gegevens CONSULENTSCHAPPEN VOOR ZEELAND Tengevolge van maatregelen, welke werden ge nomen ten behoeve van de herstructurering van de Rijkslandbouwvoorlichting, is de naam van de Pro vinciale Directie voor de Rijkslandbouwvoorlich ting gewijzigd in Provinciale Directie voor de Be drijfsontwikkeling". Verder werden bij ministe rieel besluit de bestaande consulentschappen op geheven, waarbij gelijktijdig nieuwe consulent schappen werden ingesteld. Met ingang van 1 oktober 1969 zijn de volgende consulentschappen in de provincie Zeeland werk zaam: Consulentschap voor de Akkerbouw en de Rundveehouderij te Goes; adres: Landbouwcen trum Zeeland, Westsingel 58, Goes; tel.: 01100 6440; consulent: ir. L, Th. J. M. de Wit. Consulentschap voor de Tuinbouw te Goes; adres: Landbouwcentrum Zeeland, Westsingel 58, Goes; tel.: 011006440; consulent: ir. H. Sijt- stra. Consulentschap voor de Varkens- en Pluimvee houderij voor Noord-Brabant en Zeeland te Til burg; adres: Primus van Gilsstraat 32, Tilburg; tel.: 04250-34599; consulent: ir. E. H. Ketelaars. MEER RUNDVLEES, VARKENS EN KIPPEN DAN VORIG JAAR Volgeris de uitkomsten van de steekproef „Land- bouwproduktie" van het C.B.S. per 1 september 1969 was de totale rundveestapel op 1 september 1969 220.000 stuks groter dan vorig jaar. Van deze toeneming kwam bijna 100.000 stuks voor rekening van het mestvee. Bij het gebruiksvee gaven de melk- en kalfkoeien een stijging te zien met 63.000 stuks (4- 314 Het gedekte jongvee nam in aan tal toe van 546.000 stuks per 1 september 1968 tot 559.000 stuks per 1 september 1969 (4- 2 Ook de rubriek „ander rundvee, bestemd voor de fok kerij" nam toe en wel met 47.000 stuks 4,5 Varkens. De totale varkensstapel was op 1 sep tember 1969 weer iets groter dan vorig jaar (4- 39.000 stuks of 1 Deze toeneming was de resultante van een vermindering van het aantal jonge dieren, tot 50 kg met 38.000 stuks; een toe neming van het aantal mestvarkens, van 50 kg en zwaarder (4- 41.000 stuks) en een toeneming van het aantal fokdieren met 36.000 stuks. Leghennen. De totale leghennenstapel nam toe van 16,5 min. op 1 september 1968 tot 19,0 min. per 1 september 1969 (4- 15 De onderverdeling van de leghennen naar leeftijd laat zien dat de toeneming van het aantal jonge leghennen (jonger dan 1 jaar) belangrijk groter was dan de toeneming van het aantal hennen, van 1 jaar en ouder (resp. 4- 27 en 6 RADIO Dinsdag 28 oktober ajs„ Hilversum I, 12.3012.40 nor: Flitsen van de Zuidlaarder-paardenmarkt. „Van weide naar stal", m.m.v. de heer W. Willem- sen van het rijkslandbouwconsulentschap voor de Weide- en Voederbouw in Wageningen. Vrijdag 31 oktober ajs., Hilversum I, 12.3012.40 nor: „Het landbouwkundig weeroverzicht", de heer M. Scharringa van het K.N.M.I. in De Bilt. „Nieuwe ontwikkelingen in de sector van de consumptie aardappelen", dr. ir. D. E. van der Zaag, rijksland- "bouwconsulent voor de hakvruchten te Wagenin gen. ZEEUWS LAND- EN TUINBOUWBLAD waarin opgenomen „Plattelandajeugd" (Verschijnt wekelijks) Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUW MAATSCHAPPIJ Hoofdredakteur Ir. J Prins Redaktie, Abonnementen en Advertenties: J. F. Blanksma, Ing. Grote Markt 28, Goes, Tel 01100—5010 Tel. huis 01185—422 Advertenties en Administratie over advertenties aan de Uitgeversmaatschappij N.V. v/b Fa. P. J. van de Sande, Terneuzen ADVIESAANVRAGE. VERHOGING LOONGRENS De Minister en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Rooi vink en Kruisinga, hebben aan de S.E.R. op korte termijn advies ge vraagd over het voorstel van de Ziekenfondsraad om de loongrens van de verplichte en dus ook de vrijwillige ziekenfondsverzekering voor 1970 een bijzondere verhoging te doen ondergaan van 13.800 tot 16.000 De normale verhoging op basis van de „gemeng de indexering" (aan de hand van de ontwikkeling van lonen en prijzen) zou leiden tot een loongrens van 14.850. Indien men uitsluitend de loonont wikkeling als norm had toegepast op de in juli 1952 ingevoerde grens van f 5.025 zou deze nu het peil van 16.000 hebben bereikt. De Ziekenfondsraad stelt de bewindslieden voor het verschil van 1.150 als autonome verhoging in de loongrens per 1 januari 1970 in te bouwen en komt zo op zijn voor stel van 16.000. Deze verhoging zal een uitbreiding van de kring der verzekerden tot gevolg hebben. Het bijbehorende maximumpremiedagloon zal bij dit voorstel op 52 moeten worden gesteld. De Minister en Staatssecretaris hebben over deze materie ook de zienswijze van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid gevraagd. „MOERASAUTO" OP LANDELIJKE BIETENOOGSTDEMONSTRATIE Zoals reeds de vorige week werd gemeld zal op dinsdag 28 oktober 1969 van 10.0012.00 uur en van 13.3015.30 uur een landelijke bietenoogst- demonstratie voor de lichte gronden plaatsvinden op de fabrieksboerderij van de W. T. M. te Veeler- veen. Aan de demonstratie nemen een 15-tal rooiers deel waaronder een aantal voor Nederland geheel nieuwe machines. Voor het transport van de bieten wordt een grote verscheidenheid van wageiis gezet w.o. ook een zgn. moerasauto, voorzien van 8 lage- drukbanden en een 10-tons kipper. Voor het ver spreiden van bietenblad gevormd door de zesrijïge rooisystemen zullen een tweetal verspreiders zijn te zien. Uitsteldatum is woensdag 29 oktober. Eventueel uitstel van de demonstratie zal op dinsdag 28 okto ber a.s. bekend worden gemaakt via het agrarisch radio bulletin van 6.40 uur en na 7.00 uur via de telefonische waarschuwingsdienst 05030400. ZITDAGEN BOEKHOUD- BUREAU OOSTBURG: Woensdag 29 okt. in café „De Windt". ZIERIKZEE: Donderdag 30 okt. in hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Donderdag 30 okt. in hotel „De Eendracht". SEROOSKERKE: Vrijdag 31 okt. in café „Huysse" van 9.tot 1.uur. THOLEN: Zaterdag 1 nov. in hotel „Hof van Holland". UITLOTING OBLIGATIELENING Zeeuwse Landbouw Maatschappij 51/2 lening Boekhoudbureau 1958 Van bovengenoemde obligatielening zijn de na volgende nummers uitgeloot. Serie A: Obligaties van 100, Nummers: 011022033043 en 045. Serie B: Obligaties van 500, Nummers001—003—011—038—060—063—099— 129—143—160—182—191—210—284—294—307 en 346. Deze obligaties zijn op 2 januari 1970 a pari aflos baar en zijn van deze datum af betaalbaar ten kan tore van de Coöp. Raiffeisenbank „Goes" te Goes. De stukken moeten voorzien zijn van alle daarbij behorende nog niet verschenen coupons. ZITDAGEN GROPATAX Te Goes in het Landbouwhuis: Iedere dinsdagmiddag van 13.3017.00 uur. Iedere dinsdagmorgen steeds volgens afspraak. VERZEKERINGSZAKEN Met betrekking tot de brandverzekering werden wij onlangs geconfronteerd met een kwestie, die rui mer aandacht verdient. In de meeste, mogelijk alle, brandpolissen staat omschreven, dat de inventaris, levende have, oogst e.d. met daarneven de verzekerde bedragen, zich bevinden of aanwezig zijn in pand zus of zo. Dit pand wordt dan nader omschreven: „Schuur van steen gebouwd met pannendak en riet gelaterd of grotendeels steen etc. of grotendeels hout met rieten dak enz. enz. Deze omschrijving van de bouwaard heeft n.l. grote betekenis voor de brandverzekeraar. Hieruit moet de aard van het brand-risiko blijken en dient derhalve ook voor de premieberekening. Het is zonder meer duidelijk ,dat voor een betonnen loods, waar geen abnormale brandbare stoffen in worden opgeborgen een belangrijk geringere premie kan worden gevraagd dan voor een houten schuur met rieten dak. Voor de inventarissen, levende have en oogst, zichbevindende in de betonnen loods of houten schuur geldt evenzeer een verschillende premie. Het verschil kan in vorengenoemd voorbeeld gemakkelijk 1 per ƒ1000 verzekerde inventaris bedragen. Het feit, dat de brandverzekeraar premie berekend naar de bouwaard (risiko-aard) maakt deze omschrijving noodzakelijk. OPGELET Nu komt het meer en meer voor, dat ondernemers gezamenlijk machines en werktuigen aanschaffen en tevens gebruiken. Dit betekent ook, dat bedoel de werktuigen de ene week bij de kollega in de houten schuur staan en de andere week in de stenen schuur bij een andere kollega. In die gevallen zal ieder van de deelhebbers zijn inbreng op de brand- polis moeten laten omschrijven: „als inventaris waar zich ook bevindende"In andere gevallen (komt ook zeer veel voor) gebruikt men eikaars werktuigen. Tijdens het gebruik blijven de werktuigen 's nachts of in 'het weekend gestationeerd in de schuur van de gebruiker. De eigenaar van de werktuigen heeft echter op zijn polis staan, dat genoemde objekten verzekerd zijn, aanwezig in pand X (zijn schuur). De feitelijke toestand klopt op dat moment dus niet. Stel nu, dat de gebruiker een hout/rieten schuur heeft en de eigenaar een stenen schuur. De eigenaar betaalt derhalve premie naar het tarief voor stenen schuur terwijl een gedeelte van zijn inventaris zich bij tijd en wijle in een brandgevaarlijker pand be vindt. Breekt er bij de gebruiker brand uit, waar bij tevens een gedeelte van de inventaris van buur man mee verbrand, dan kunnen er wat de afwik keling van de brandschade betreft behoorlijke moeilijkheden ontstaan. De moeilijkheden worden nog groter wanneer de buren bij verschillende maatschappen verzekerd zijn. ADVIES Temeer, omdat men In bovengenoemde omstan digheden juridisch geen enkel recht heeft, menen wij de volgende adviezen te moeten geven. Voor motorvoertuigen, b.v. auto's, traktoren, combines en landbouwmachines, welke via aparte polissen all-risks zijn verzekerd, waarin dus ook het brandrisiko zit, doet zich geen enkele moeilijk heid voor. Immers het brandrisiko van voornoemde objekten is dan verzekerd waar zij zich ook bevin den. Voor de land- en tuinbouwinventaris, welke uitsluitend op de brandpolis is verzekerd zal, voor zover deze ook door buren wordt gebruikt en ge stald, een aantekening op de brandpolis moeten komen van de volgende inhoud: Een gedeelte van voornoemde inventaris (bedrag nader in te vullen) is tegen brandrisiko gedekt waar zich ook in Zee land of Brabant bevindende. Voor deze post zal dc brandverzekeraar dan over het algemeen een wat hogere premie vragen, tenzij men al reeds de hoogste premie betaalt. Het grote belang van deze omschrijving is echter, dat wanneer dat deel van de inventaris toevallig met buurmans schuur in vlammen opgaat, men rechten kan doen gelden op uitkering. Vanzelfsprekend behoeft deze ruimere dekkings omschrijving alleen van toepassing te zijn op dat deel van de inventaris dat door buren gebruikt en in hun schuur gestald kan worden. Voor eventuele oogst, bijv. aardappelen, die u bij de buurman in het koelhuis hebt opgeslagen, dient eveneens een aantekening op de brandpolis te staan. Nu we toch over de brandverzekering bezig zijn moet er in dit verband eveneens op gewezen wor den dat alle wijzigingen in de bouwaard van de ge bouwen, bijv. het inrichten van een deel van de schuur voor het drogen van bollen e.d., een koel installatie of inrichting van een varkensstal enz. enz. eveneens gemeld moeten worden aan de brand verzekeraar. Vooral het plaatsen van drooginstal laties kan konsequenties t.a.v. het brandrisiko met zich meebrengen. Verzuimt men dergelijke wijzigingen door te geven aan de brandverzekeraar dan kan zulks bij eventuele brand tot nare gevolgen leiden. Men zij gewaarschuwd! de L.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 2