VRIJDAG 24 OKTOBER 1969 57e Jaargang No. 3003 vak Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van Land- en Tninbonw en Veeteelt in Zeeland De overbruggingsfinanciering fruitteelt In dit nummer o.m, Selectieve financiële hulp voor fruittelers. Pag. 3 De landbouw is uit de politiek. Pag. 3 Tuinbouwklanken. Pag. 4 Ook voor het akker* bouwbedrijf geldt „Een dracht maakt macht!" Pag. 5 Als het getij verloopt. Een artikel over omscho lingsmogelijkheden. Pag. 6 Erfrecht behandeld voor de vijfde keer, Pag. 7 Onder zeer grote belangstelling, de schatting van het aantal liep uiteen tussen de 800 en 1000 aanwezigen, vond op vrijdag 10 oktober j.l. de bietenrooidemonstratie plaats in het Noord-Sloe. In een uitvoerig verslag van de hand van ir. J. A. Hoenderken zijn de bevindingen van de beoordelingscommissie op pagina 8 en 9 opgenomen. In een bijzonder in teressante tabel wordt een overzicht gegeven betreffende de algemene beoordeling van de gebruikte machines. De foto laat de Stoll 2-rijige bietenrooier aan het werk zien onder het toeziend oog van een aantal demonstratiebezoekers. GEGADIGDEN KUNNEN ZICH THANS DOEN VOORLICHTEN üe minister van landbouw en visserij, ir. P. J. Lardinois, heeft onlangs de speciale krediet- en bijstandsregeling bekendgemaakt ter overbrugging van. de moeilijke jaren voor fruitteeltbedrijven, die naar structuur en omvang voldoende perspectie ven bieden voor de toekomst. In samenwerking tussen de kredietinstellingen, het Borgstellings fonds voor de landbouw en de gemeenten, wordt een overbruggingsfinanciering tot de oogst 1970 mogelijk gemaakt voor perspectief biedende fruit teeltbedrijven. Met het oog op een goede kanali sering van aanvragen, waarover adspirant-aanvra- gers nadere inlichtingen kunnen inwinnen bij de consulentschappen voor de tuinbouw in hun ge bied en de economisch-sociale voorlichters van de Centrale Landbouw-Organisaties, is inmiddels na der omschreven wat wordt verstaan onder „per spectief biedende fruitteeltbedrijven". Voor deze omschrijving is aansluiting gezocht bij het rapport van de Werkgroep „Toekomstperspectief Neder landse Fruitteelt". Aldus een persbericht van het Ministerie van Landbouw. Hoewel uiteraard elke aanvraag om hulpverle ning per geval zal worden beoordeeld, is het de be doeling, dat onder de categorie „perspectief bie dende bedrijven" vallen de naar verhouding gro tere bedrijven met in het algemeen een beneden- grens in de orde van grootte van 5 ha appels en peren, welke bedrijven naar structuur, leeftijdsop bouw van deze opstand, rassensortiment, kwaliteit van het geleverde produkt, grond, ligging en onder nemerschap van de fruitteler een goede uitgangs positie hebben voor de toekomst. De overbruggingsfinanciering is bedoeld voor deze categorie bedrijven, voorzover niet op andere wijze in hun behoefte aan financiële middelen kan worden voorzien. Daarnaast zullen zich gevallen voordoen, waar bij het Borgstellingsfonds op grond van de gestel de richtlijnen geen medewerking kan verlenen bij de verdere financiering van het bedrijf, maar waar bij het uit sociale overwegingen aanbeveling ver dient de fruitteler in staat te stellen zijn bedrijf nog te handhaven. Hierbij kan worden gedacht aan wat oudere ondernemers, die voor hun bestaan zijn aangewezen op hun huidige bedrijf en die daar uit weer een voor hun omstandigheden relatief vol doend inkomen zullen kunnen behalen. Indien deze bedrijven in financiële moeilijkheden verkeren en als blijkt, dat met uitkeringen voor levensonder houd gedurende een bepaalde periode en/of met betrekkelijk kleine bedragen voor bedrijfskrediet het, sociaal gezien, verantwoord is, financiële bij stand te verlenen, kunnen deze ondernemers daar toe een beroep doen op de Rijksgroepsregeling Zelfstandigen. Dergelijke aanvragen kunnen op de gebruikelijke wijze worden ingediend bij de ge meente, waarin de fruitteler woonachtig is, even tueel met inschakeling van de economisch-sociale voorlichters van de Centrale Landbouw-Organisa ties, Tenslotte is er de categorie van te kleine en/of verouderde, zwakke bedrijven, waarop tegen de achtergrond van de huidige situatie en de toekom stige ontwikkeling, voortzetting van de fruitteelt niet verantwoord is te achten. Deze ondernemers zijn voorzover zij beantwoorden aan de rege ling aangewezen op de mogelijkheden van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Land bouw (bedrijfsbeëindigingsregeling en rooipremie- regeling voor appel- en pereboomgaarden). Wij zouden hieraan toe willen voegen dat de voorgestelde krediet- en bijstandsregeling in de praktijk ongetwijfeld vele vragen zal oproepen. Met klem zouden wij onze fruittelers er op willen wijzen de procedure voor deze herfinan ciering op gang te willen brengen. Dat moet men namelijk zelf doen. Men kan terecht bij de Bank, de R.T.C. of bij onze eigen mensen. Van Oosten in de eerste plaats, maar ook Markusse, Hoiting en Aten zullen bijsprin gen als het op korte termijn niet te verwerken is. Ook diegene, die twijfelt of hij voor de rege ling in aanmerking ItDmt, moet zich ons inziens melden. Te bezien valt dan, wat er verder mo gelijk is. In de praktijk zal moeten blijken of alle instanties, inderdaad die medewerking geven die in deze verwacht mag worden. Op die wijze geeft J uw organisatie ook de kans om te reageren als de regeling niet of on voldoende mocht werken. En dat zullen we dan ook niet nalaten!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 1