PLATTELANDSJEGGD De kursus Jongeren en landbouwbeleid" <*Uoor cle ^Urouiu van ket '^Platteland Nu in het kort iets over mijn reis. We vertrokken vanuit Vancouver via Prince George naar Prin ce Rupert. Deze plaats ligt op ongeveer 100 mijl van Alaska. Het is de enige route naar het noorden. Vanaf Prince George tot aan Prince Rupert zijn grote stukken weg nog ongeplaveid. P.J.Z. „Wisky on the Rockies" door mees hage Kilometers kïndermode 14 Voor jonge agrariërs die verder willen kijken dan hun erf is er opnieuw een cursus „Jongeren en Landbouwbeleid" georganiseerd. De cursus is op gezet door de 3 plattelands jongerenorganisaties in nauwe samenwerking met de Volkshogeschool in Bergen en „Ons Erf" in Berg en Dal. De cursus wordt gehouden 510 januari op „Ons Erf" en van 2631 januari op de Volkshogeschool in Bergen. Met name zal gesproken en gediscussieerd wor den over de sociale, ekonomische en politieke aspekten van de toekomstige ontwikkelingen in de Landbouw. We besteden veel aandacht aan zo wel de mikrosituatie, waarin d© jonge agrariër dagelijks werkt en leeft, als aan de makrosituatie, waarbij de landbouw in een breder kader komt te staan. Deze twee werelden beïnvloeden elkaar voortdurend en dat is terecht. Hebben wij als ondernemers onze inbreng of wordt de richting van de ontwikkeling door anderen bepaald? In het pro gramma is tevens opgenomen een excursie aan de E.E.G. te Brussel om daar geïnformeerd te worden en te discussiëren over de struktuur- en marktpoli- tiek. Onderwerpen, die in deze week aan de orde komen zijn: toekomstmogelijkheden voor de agrarische ondernemer in een bepaald gebied en welke is Wanneer je treft dat er juist enkele houtwagens de berg af komen rijden, dan lijkt het alsof hét mod der regent. De gehele noordwest-streek is niet bij« zonder aantrekkelijk. Een vochtig en koud klimaat. Het is me dan ook een raadsel wat de mensen hier zoeken, hun werk buiten beschouwing gelaten. de taak van de plaatselijke organisaties, een ruilverkavelingscommissie, enz. struktuur- en marktpolitiek landbouwproduktie en wereldmarkt agri-business konsument-producent. Deze cursus is bedoeld voor die jongeren (jon gens en meisjes) die geïnteresseerd zijn in vraag stukken van de landbouw, die geïnformeerd wil len worden die hun mening in de discussie willen toetsen aan die van anderen. Het programma voor de beide weken is gelijk; mocht men een duidelijke voorkeur hebben w.b. de tijd. dan is het gewenst dit duidelijk te vermelden. Aan een spreiding van de deelnemers over de beide centra zal de nodige aandacht geschonken worden. De deelnemers ont vangen hierover bericht. De kosten voor deze cursus bedragen voor leden van de 3 plattelandsjongerenorganisaties 50, Opgave voor deze cursus zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 5 december 1969 bij het prov. sekre- tariaat. In Kittimat, een 100 mijl van de noordwestkust ge legen, kreeg ik de gelegenheid een loggingscamp houthakkerskamp te bezoeken. Dit kamp bevindt zich in een onherbergzame streek met immense met sneeuw bedekte bergen, grote lavavelden, meren en uitgestrekte afgebrande terreinen. Er gaat hier jaar lijks één miljoen hectare bos in vlammen op. In droge tijden mogen grote gebieden dan ook niet betreden worden. (Wordt vervolgd.) LANDELIJKE EN NATIONALE PLOEGWEDSTRIJDEN De ploegwedstrijden 1969 in de Flevopolder ken merkten zich door de bijzonder goede weersom standigheden, waaronder zij plaatsvonden. Een achttal P.J.Z.-leden namen aan de Landelijke wed strijd deel. Afgaande op de resultaten uit de voor gaande jaren, zagen we de wedstrijd met veel ver trouwen tegemoet! De uitslag van een wedstrijd is steeds moeilijk te voorspellen, dat bleek ook hier Allerei factoren spelen op zo'n dag een rol en kun nen een goede klassering in de weg staan. Het verwachte resultaat bleek na afloop van de eerste dag enigszins teleurstellend. Slechts één P.J. Z.-deelnemerMees de Lint uit Klundert, zag kans zich voor de Nationale wedstrijd te plaatsen. Zelfs Joop Lookers, reeds enige jaren vaste kandidaat voor één van de ereplaatsen bij de Nationale wed strijd, zag geen kans zich voor deelneming te plaat sen. Dat de Zeeuwse kampioenen, de heren Markusse en De Rijke, het dit jaar bijzonder moeilijk zouden krijgen, was wel te voorzien, omdat zij dit jaar voor het eerst bij de rondgaande ploegen meededen. Sterke ploegers, zoals Havermans en Van Putten, maken het bereiken van een ereplaats in deze cate gorie voor debutanten bijzonder moeilijk. Helaas dus geen ereplaatsen voor het merendeel van onze ploegers, maar ze hebben ongetwijfeld een goede wedstrijd-ervaring gekregen. Mees de Lint zorgde, door het behalen van het Nationale kampioenschap bij de heen- en weer- gaande 2-scharige ploegen, voor een pleister op de wonde. Vanaf deze plaats van harte geluk gewenst met dit resultaat! Jongerenaktiviteiten MIDDELBURG De afdeling Middelburg start op 6 november a.s. wederom met een serie dansavonden. De dansavon den werden opgezet in nauwe samenwerking met dia C.P.J. en zij vinden plaats bij De Jonge te Vlis- singen. De lesuren zijn als volgt gepland: van 19.0021.00 uur: beginners van 21.0023.00 uur: gevorderden Wilt u zich bekwamen in de dans, dan kunt u zich opgeven bij: mej. W. Lous, Brouwerijweg, Oostkapelle, tel. 01188536. GOES De afdeling Goes zoekt voor haar toneelclub enkele nieuwe spelers. De toneelclub heeft vorig jaar bijzondie-r veel succes gehad en wta hopen dit resultaat in 1970 wederom te bereiken. Vandaar onze roep om enthousiaste jonge leden. Onder redactie van Mevrouw L. N. Huijsman Griep PROVINCIALE STUDIEDAG BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN Op donderdag 30 oktober a.s. zal er in de Prins van Oranje te Goes een provinciale studiedag wor den gehouden onder het motto: „Slaap behoorlijk - kleedt U bekoorlijk". Deze dag. die om 10.30 uur begint zal zijn ge wijd aan de inrichting van de slaapkamer, terwijl in het kader van een naaiwedstrijd, nachtkleding, dusters en bedjasjes zullen worden geshowd. De woning- en kledingkommissie hebben op ver zoek van het Provinciaal bestuur de organisatie van deze dag ter hand genomen er, daarvoor het volgende programma samengesteld: Na de opening volgt de uitslag van de provin ciale breiwedstrijd, vervolgens is er een lezing plus film te verzorgen door onze E.S.V.-ster mej. Z. J. H. Edzes. Na lunchpauze volgt er een show van nacht kleding en wordt de uitslag van de provinciale naai wedstrijd bekendgemaakt. Tijdens de lunchpauze is een tentoonstelling te bezichtigen van bedden, matrassen, beddegoed, slaapkamerkasten en dergelijke, die in de foyer is ingericht. De leden van de woningkommissie zul len daar aanwezig zijn om de toelichting te verzor gen. Het belooft een leerzame en gezellige dag te worden, waarvoor ongetwijfeld veel belangstelling zal bestaan. r\E auto's van nu zij niet meer te vergelijken de automobielen van weleer. Dat is oekend. met Een sportcoupé met rammelende en uitstekende spatbor den, met een flapperend windscherm en een hand-uit klapbare richtingaanwijzer kunnen wij in deze tijd misschien alleen verwachten van een slecht geïnfor meerde doe-het-zelver. Evenmin zullen wij onze li mousine besturen met het hoofd ferm omsloten door een vliegers-pet-met-stofbril, diep weggedoken in zware bontmantels. Dit hoeft en kan niet meer. De autosport heeft zich ontwikkeld tot een alge- meene en moderne bezigheid en daarbij is ook de auto-mode meegegaan. Auto's zijn er voor iedereen en de automode óók. Er zijn zelfs tallozen, die geen auto hebben en die toch aan deze oorspronkeijke auto mode meedoen. Denk maar aan de sportieve drie kwart mantel. Iedereen spreekt van autocoat. De handschoenen met de bekende knokkelgaatjes wor den tegenwoordig niet meer alleen door autorally- rijders gedragen; een meneer, die zijn hond uitlaat, vindt het niet vreemd als hij zijn handen tegen de eerste herfstkoude beschermt met autohandschoenen. J?EN meest frappant voorbeeld van de opneming van de automode in de vrije-tijds-kleedgewoon- ten. In de laatste tijd is de variatie op de overall van de autocoureurs. Deze in't Engels genoemde „jumps uit" wordt (tot nog toe vooral in het buitenland) door meer en meer mannen, maar ook in toenemende mate door vrouwen en kinderen gedragen inplaats van de bekende weékend-kombinatie van pantalon met trui. Langzaam maar zéker vindt deze „jumpsuif ook. in ons land meer veld. Eveneens is in de kindermode de invloed van de autosport te zien. Misschien rijdt de knaap op deze foto af en toe in een skelter of misschien is hij een ouderwetse zeepkister, maar in dit autopak van dra- Ion yersey komt deze jonge sportieveling aardig voor de dag. En mocht hij alleen maar in een boom wil len klimmen of een robbertje vechten met een buur jongetje dan zal zijn kleding daarvoor geen belemme- mering behoeven te zijn. Of het nu het stof is van de kilometers op de skel terbaan of de modder van een vechtpartijtje, een een voudige wasbehandeling is voldoende om dit spor tieve jongenspak er weer als nieuw te laten uitzien. En dat is in onze tijd van glimmen en glanzennaar het schijnt erg belangrijk!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 14