Weekeoek 5RAM>wr ScSCÏKHÖEK, WEEKOVERZICHT NOTERINGEN UIT EEN arfitim VAM ons verstrekt door Nobeco - Kortgene Tarwe: Vorige week toonde de tarwehandel een rustig beeld met misschien een wat flauwe ten dens. Er kwamen vrij veel offertes aan de markt Daarvan werden in het bijzonder ter dekking op voertarwe-contracten met bestemming Engeland partijen gekocht met een vrij hoog schotpercen tage. In verhouding tot de goede kwaliteiten wer den daarvoor hoge prijzen betaald. In de voor maaltarwe geschikte soorten ging weinig om. Het viel op dat een noordelijke fabriek tarwe kocht op een peil dat eindelijk meer in overeen stemming was met de voor export geldende prij zen. De vrachtprijzen voor Franse tarwe liepen steeds hoger op, waardoor de druk van die zijde hier wat af nam. In afwachting van de revaluatie van de Duitse mark was de handel met Duits land stil. Franse maaltarwe werd concurrerend aan de Engelse kopers voorgelegd. De vraag naar voertarwe vanuit Engeland richtte zich hoofdzakelijk op de voorjaarsmaanden, hoewel ook enkele nieuwe zaken voor november-leverin werden gemeld. Brouwgerst: Met Duitsland werden vorige week nog geen nieuwe zaken in brouwgerst afgesloten, mede in verband met de valutaproblemen. Het G.B.K. kocht op november voor eenzelfde prijs als die welke voor oktober-afname betaald werd. Er bleek enige concurrentie te zijn van Tsjechi sche gerst. De situatie in België werd wel gete kend door het feit dat naar dit in de laatste jaren zelf exporterende land enige partijen Nederland se brouwgerst verkocht konden worden. Alles overziende leek de markt tamelijk gedrukt. Voergranen: De omzetten in voergerst vanuit het Zuid-Westen waren vorige week te verwaar lozen. De Duitse kopers wachten kennelijk af tot dat de valuta-moeilijkheden zullen zijn opgelost. Haver lag lusteloos in de markt. Exporten naar derde landen bleken onmogelijk. De Duitse kopers lieten verstek gaan, niettegenstaande het feit dat de vraagprijzen als redelijk beoordeeld werden. Peulvruchten: Vorige week waren de groene erwten prijshoudend gestemd. Er werden op be perkte schaal boerenpartijen aangeboden. De voor ziening in de exportbehoefte kon tot nu toe slechts voortgang vinden door de levering van Franse erwten in het programma te betrekken. Dit deed echter de vraag rijzen hoe het met de prijs van onze erwten zal gaan wanneer deze eenmaal aan de markt zullen komen. De nu bekende export cijfers met daartegenover de gegevens Over de import van Franse en Belgische erwten kunnen daarover aanwijzingen geven. De interesse van •buitenlandse kopers liet door de vrij hoog geachte prijzen veel te wensen over. Alaska-erwten wa ren belangrijk goedkoper dan ons produkt, waar door industriële verwerkers in binnen- en bui tenland daarvoor meer belangstelling gingen to nen. De handel in inlandse erwten bestond hoofd zakelijk uit het afdekken van lopende contracten. Schokkers waren bij iets hogere prijzen rustig gestemd. Hoewel de handel onbetekenend was bleken de houders niet bereid om op een lager peil af te geven. Het was daarom noodzakelijk om voor de kleine hoeveelheden die gekocht moesten worden de laat-prijzen in te willigen. Bruine bo nen werden hoger aangehouden door een toene mende kooplust. De leveranciers aarzelden met het maken van offertes. Capucijners waren vast gestemd. Dekkingen op contracten gepaard gaan de met een klein aanbod hadden aanzienlijk ho gere prijzen tot gevolg. De exportcijfers waren als volgt: september 1969 1968 Groene erwten en spliterwten 3572 t. 2346 t. augustus en september 4862 t. 3646 t. september 1969 1968 Schokkers 343 t. 148 t. augustus en september 475 t. 336 t. De invoer van Franse en Belgische erwten over de maanden augustus en september j.l. was in totaal 9805 ton (vorig jaar 4255 ton). Zaden: De omzetten in karwijzaad en blauw- maanzaad waren van weinig belang. De noterin gen bleven vrijwel onveranderd hangen. De ex port van karwijzaad beliep over september j.l. 348 ton (vorig jaar 353 ton). Het totaal over augus tus en september j.l. was 709 ton (vorig jaar 665 ton). Blauwmaanzaad had over september j.l. een uitvoer van 95 ton (vorig jaar 14 ton) waar een import van 150 ton (vorig jaar 45 ton) tegenover stond. Consumptie-aardappelen: De aardappelmarkt bleef de afgelopen week goed prijshoudend. Het prijs verschil tussen directe levering en termijnmarkt- april blijft echter groot. Hierdoor krijgt de han del een stroef karakter. De huidige telersprijzen zijn op basis van de termijnmarkt gemakkelijk te realiseren, maar voor directe levering liggen zij in feite te hoog. Ondanks de steeds weer meeval lende exportcijfers behoudt men de indruk dat West-Duitsland hier nog steeds dringend aan de markt is. De concurrentie van de Franse aard appelen is daar vrij groot. Speciaal voor de frites- fabrieken kan men maar moeilijk met de Neder landse prijzen concurreren. De markt voor bin nenlandse voorziening was deze week rustig maar wel prijshoudend. Ruwvoeders: De stromarkt bleef gedurende de afgelopen week rustig gestemd. Van veehouders- zijde bleef men terughoudend gestemd, terwijl ook in de tuinderijsector de transacties op enigs zins stroeve wijze tot stand komen. Zowel van Franse als van West-Duitse zijde wordt regelma tig op de Nederlandse markt geoffreerd, waaruit op beperkte schaal wat zaken tot stand komen, op een niveau dat iets lager ligt dan het binnen landse prijsniveau van dit moment. Pootaardappelen. Gedurende de afgelopen week was sprake van een bijzonder levendige handel op de pootaardappelmarkt. Deze activiteit werd sterk beïnvloed door een goede vraag voor exportdoel einden. Een en ander had tot gevolg dat het prijs niveau, hetgeen reeds hoog lag, verder opliep. Het laat zich aanzien dat dit seizoen een krap pe situatie in de pootaardappelvoorziening zal kunnen ontstaan. Ondanks de hoge prijzen lijkt het ons verstandig de nog ontbrekende hoeveel heden op korte termijn aan te kopen. AARDAPPELTERMIJNMARKT Weekbericht 1521 oktober 1969, verstrekt door G. de Vries Zonen, N.V. Amsterdam, voor Zee land, Goes teL (01100)6451. Consumptie-aardappelen. Bintje 40 mm opw.. Het prijsverloop op de aardappeltermijnmarkt gaf deze week opnieuw een stijging te zien met rond 1 gulden. Enkele dagen achtereen schommelde de notering rond de prijs van 32,50 terwijl op 21 oktober de hoogste prijs van dit seizoen werd be reikt n.l. 33,70. De slotnotering was 33,30 tot ƒ33,20. De weekomzet gaf aan 603 contracten met een openstaande positie van 3085 contracten (v.w. 2991). MARKT GOES (21 oktober 1969) Granen, zaden en peulvruchten: Tarwe (basis 17 30,— tot ƒ33,25; haver (basis 15 ƒ20,— tot 27,brouwgerst (basis 17 27,tot ƒ31,erwten (kleine groene) ƒ35,tot 55, schokkers 40,tot 56,capucijners 40, tot 55,bruine bonen 7092,50. Alles boe- renschoon af boerderij en per 100 kg. Aardappe len: Bintje nul mm opw., binnenlandse kwaliteits eisen 17,tot 17,50 af boerderij op auto ge leverd. Sorteerkosten voor rekening koper. Voe deraardappelen: ƒ2,tot ƒ5,25 per 100 kg. Vlas: Goede partijen 18 tot 23 ct; gewone kwaliteit 14 tot 18 ct, op auto geleverd. Uien: Onafgestaart op auto geleverd 14 tot 17 ct per kg. Hooi: Lucerne, uit de ruiter geperst 140,tot 160,per 1000 kg. Stro: Erwtenstro 90 tot 100,Voor direc te levering: Tarwestro en gerstestro 70,tot 75,Winterlevering. Stro: Erwtenstro 90, tot 1100,Tarwestro en gerstestro. Voor directe Het wordt eentonig om elke week te melden dat de zon er nog is en het weer zo mooi blijft! Toch zou het vervelender zijn, als we elke wefck moesten melden dat het weer nog niet beter wordt en het maar slecht blijft! We schrijven nu reeds half oktober en in de hele maand is geen wind of regen bui gemeld. Toch kan men in de natuur waar nemen dat het koude seizoen onderweg is. De bomen zijn hun bladeren aan het verliezen en net als altijd zijn de herfstkleuren weer prachtig. De- kleuren variëren van lichtgeel tot donkerrood, het is prachtig om dit alles te kunnen waarnemen. De bladeren van een eenzame populier zijn plotseling lichtgeel geworden terwijl zijn soortgenoten die in de buurt staan bijna nog groen zyn, de wilde wingerd aan de muur heeft ineens een donkerrode kleur gekregen. De zon is op de middag niet meer zo heet en heeft alle moeite om tot een temperatuur van 18° C te komen, 's Morgens en 's avonds begint het knap koud te worden. Er is al wat wintertarwe gezaaid en er ligt al veel zaaiklaar land. waar het te droog is om met zaaien te beginnen. Het winterland ploegen gaat steeds door wel wat «vaar en brokkelig, maar het gaat toch nóg en het kan van de winter heel wat regen verzetten, want er is ruimte tussen de sneden. Buurman Willen heeft een klein perceeltje wintertarwe gezaaid. Nee, da gae nie oor, je doet je voeten zeer as je der over gaet, deur je schoene ééne, noe nog maer is wat wachen op wat regen, das het beste, dienk ik, noé toch al lange droge gewist ei, 't is toch wel een droog jaar 1969 over 't olgtemeen genommen. De Bilt zal bie Nieuwjaar wè zeggen, hoe droge het was. Maer je bint ai een lekker stik deur je werk, zei Plone. Ja, das waer, eiken dag zeker dan schiet het op oor, waer is waer. We bin ok al een ende in 't jaer oor daer èn me mie dat mooie weer gin erge in, weet je. As 't is omdraait en de wind en regen kommen zal toch wel ofvóllen oor. Ja maer mèn toch een mooie zeumer en naejaer gehad, zei Plone. In 't of bloeien de blommen nog zo mooi, of 't augustus is. Ja, zei Willem, we bin an't petaten ofleveren, dat gaet ok zo mooi ze zien der zo mooi uut en 't werkt ok zo lekker omdat ze een goeie pries bin. We lezen daernet nog dat ze op termijnmart tot ƒ28 staen in april te leveren. Das toch ok een anwiezige dat ze der vertrouwen in èn en dat 't goed bluuft. We zun der maer een goeie partij overouwen tot van 't voorjaer want in 't koeluus liggen ze lekker zonder werk en omzien daernae. As je dan nae vroeger keek, dan mos je ze de êele winter in de gaten èn, eest ontsmetten, dan winterdekken en in 't voorjaer wee een keer of wat. Ja 't is wel eel wat veranderd. Buurman Willem heeft gelijk maar ook veel verbeterd op dat gebied, vinden wij. Vergadering van de Tuinbouw commissie Schouwen-Duiveland der ZLM en de N.F.O. Afdelingen Schouwen en Duiveland op dins dag 28 oktober a.s. 's avonds 8 uur in het Huis van Nassau te Zierikzee. Spreker de heer A. van Oosten over: „De steunmaatregelen voor de fruitteelt". levering 70,tot 75,Voor winterlevering 75,tot 80,per 1000 kg en op auto geleverd. Eieren: 1,64 tot 1,72%. Alle noteringen exclu sief b.t.w. VEEMARKT ROTTERDAM (20 en 21 okt. '69) Slachtrunderen extra kw. 5,tot 5,20; le kw. ƒ4,10 tot ƒ4,60; 2e kw. ƒ3,55 tot ƒ3,85; 3e kw. 3,35 tot 3,45. Worstkoeien 3,25 tot 3,45. Slacht dieren 4,50 tot 5,25. Alles per kg geslacht ge wicht. Vette kalveren le kw. ƒ3,35 tot ƒ3,70, 2e kw. ƒ3,10 tot ƒ3,25, 3e kw. ƒ2,95 tot ƒ3,10; Nuch tere slachtkalveren 1,tot 1,40; Slachtvarkens le kw. 2,73 tot 2,75, 2e kw. 2,70 tot 2,73, 3e kw. 2,60 tot 2,67; Slachtzeugen 2,20 tot 2,27; Zware varkens 2,25 tot 2,50. Alles per kg levend gewicht. Gebruiksvee. Behoudens uitzonderingen van dieren van buitengewone kwaliteit of eigen schappen waren de prijzen als volgt: Melk- en kalf koeien 1100 tot f 1600; Vare koeien 725 tot ƒ1200; Vaarzen ƒ950 tot ƒ1125; Pinken ƒ650 tot 900; Graskalveren 400 tot 500; Nuchtere kal veren voor fok of mesterij 210 tot ƒ310; Schapen 90 tot 130; Lammeren 120 tot 140. Alles per stuk. EIEREN EN SLACHTPLUIMVEEMARKT De coöp. verkoopcentrale voor eieren deelt mede dat de groothandel in kippe-eieren vorige week in gunstige zin beïnvloed is door enkele orders van Tsjecho-Slowakije en Israël. Ofschoon het prijspeil als zodanig voor de tijd van het jaar zeer onbe vredigend moet worden genoemd, kan worden ge waagd van een goede afzet waarbij ook de West- duitse markt vriendelijk was gestemd. Italië was niet bereid bij de gangbare noteringen orders te plaatsen. In het binnenland was de afzet naar de hoeveelheden gerekend niet onbevredigend. De eerste berichten van maandag 20 oktober 1969 duidden op een vastere stemming, behalve West- Duitsland zijn ook Italië en Frankrijk aan de markt. Coöperatieve Veluwse eierveiling Barneveld aanvoer 1.137.259 eieren, rustige handel, 52 tot 53 gr. 8,78 tot ƒ8,89, 64 tot 65 gr. ƒ11,13 tot ƒ11,75 per 100 stuks op. Eierveiling Barneveld aanvoer 700.690 eieren, handel rustig, 51 tot 52 gr. 8,31 tot 8,59 en 66 tot 67 gr. 11,62 tot f 12,07 per 100 stuks. Eiermarkt Barneveld aanvoer ca. 2.050.000 eieren, trage handel, 50 tot 58 gr. 9,25 tot 10,80 per 100 stuks of 1,85 tot 1,86 per kg. 59 tot 65 gr. 11 tot 12 per 100 stuks of 1,86 tot 1,85 per kg. Witte eieren 25 tot 50 cent per 100 stuks lager. Pluimveemarkt Barneveld aanvoer ca. 10.000 dieren, kalme handel, lichte slachtkippen 1 tot 1,15, zware slachtkippen 1,35 tot 1,65 en slacht- kuikens 1,60 tot 1,65, alles per kg. SLACHTVARKENS Na de lagere tendentie van de laatste weken was het prijsverloop voor slachtvarkens in de af gelopen week meer stationair. Voor de 2e week verwacht de handel de volgende prijzen bij leve ring per kg geslacht gewicht gewichtsgroep 63 tot 85 kg 3,30 tot 3,32 met voor de hogere gewich ten de gebruikelijke kortingen. Levering per kg levend gewicht na 24 uur vasten en met aftrek van 4 kilo tarra gewichtsgroep 91 tot 110 kg ƒ2,66 tot 2,68 en gewichtsgroep III tot 125 kg 2,61 tol ƒ2,63. IS

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 13