H. ENGLEBERT N.V. TE KOOP: LEENPOEL - KAMPERLAND «RAIFFEISENBANK 111 I [MIMI 11111HI AFD. LANDBOUW VOORSCHOTEN TEL 01717-2010 Landbouwmechanisatiebedrijf 12 AFD. LANDBOUW - VOORSCHOTEN - TELEFOON 01717-2Ö10 l SPUKSTAAL KIPWAGEN I FERGUSON KIPWAGEN 1 CAPPON 2-schar PLOEG 1 RANSOMES 2-schar PLOEG TS 82 1 TRILTANDCULTIVATOR werkbreedte 2.50 m 1 KRAKI I 2-rijige WAGENROOIER (koopje) 2 ROMAS ZAKKENROOIERS 1 ROMAS VOORRAADROOIER I VICON FRONTBIETENROOIER met ROLBOOEM Verschillende SCHIJFEGGEN CLAAS COMBINES voor de sloop 1 MASSEY FERGUSON 135 TELEFOON 01107—336 BESTEMMINGSPLANNEN Wissenkerke: Met ingang van 20 oktober ligt gedurende een maand ter inzage het door G.S., met uitzondering van het gebied aan de Weststraat en enkele artikelen der voorschriften, goedgekeurde bestemmingsplan „Bebouwde Kom Wissenkerke", met toelichting en voorschriften. Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G.S. hebben gewend kunnen gedurende bovenge noemde termijn beroep instellen bij de Kroon. Ge lijke bevoegdheid komt toe aan degenen die bezwa ren heeft tegen genoemde onthouding van goed keuring door G.S. Met ingang van 20 oktober ligt eveneens ge durende een maand ter inzage het door G.S., met uitzondering van enkele artikelen der voorschrif ten, goedgekeurde bestemmingsplan „Bebouwde Kom Kamperland", met toelichting en voorschrif ten. Zij. die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G.S. hebben gewend, alsmede een ieder die bezwaren heeft tegen genoemde ont houding van goedkeuring door G.S. kunnen ge durende bovengenoemde termijn beroep instellen bij de Kroon. Rectificatie: Het bestemmingsplan „Bebouwde Kom Geersdijk" ligt met ingang van 20 oktober gedurende een maand ter inzage. Wemeldinge: Met ingang van 20 oktober ligt ge durende een maand ter inzage het door de raad vastgestelde bestemmingsplan „Buitengebied". Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kunnen gedurende bovengenoem de termijn by G.S. bezwaren indienen. Terneuzen: Met ingang van 27 oktober ligt ge durende een maand ter inzage het door G.S., met uitzondering van enkele artikelen der voorschrif ten. goedgekeurde bestemmingsplan „Oudelandse Hoeve". Zij, die zich tij "lig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G.S. hebben gewend, kun nen gedurende bovengenoemde termijn bij de Kroon beroep instellen. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder, die bezwaren heeft tegen ge noemde onthouding van goedkeuring door G.S. Terneuzen: Met ingang van 16 oktober ligt geduren de een maand ter inzage de door G. S. gedeeltelijk goedgekeurde herziening van het bestemmingsplan „Sluiskil", met bijbehorende voorschriften. Goedkeu ring is onthouden aan enkele artikelen van deze voor schriften. Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G. S. hebben gewend, kunnen gedurende bovengenoemde termijn beroep instellen bij- de Kroon. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder die bezwaren heeft tegen de onthouding van goedkeuring door G. S. Met ingang van 16 oktober ligt tevens ter inzage het besluit van G. S. waarbij goedkeuring is onthou den aan het raadsbesluit tot vaststelling van het be stemmingsplan „Mauritsstraat II". Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G. S. hebben gewend kunnen gedurende bovenge noemde termijn bij de Kroon beroep instellen. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder die bezwaren heeft tegen de onthouding van goedkeuring door G. S. Valkenisse: Met ingang van 16 oktober liggen ge durende een maand ter inzage de vastgestelde be stemmingsplannen „Biggekerke-Oost" en „Bebouwde Kom Biggekerke". met bijbehorende voorschriften. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen zii die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben ge wend bij G. S. bezwaren indienen. Gelijke bevoegd heid komt toe aan degenen die bezwaren heeft tegen de wijzigingen welke bij de vaststelling van de be stemmingsplannen in de ontwerpen zijn aangebracht. Middelburg: Met ingang van 17 oktober ligt gedu rende een maand ter inzage het ontwerp-bestem- mingsplan „Breeweg V" Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk bezwaren indienen tegen de gemeenteraad. Rationele bedrijfsvoering vraagt véél geld - ook in de akkerbouw. Aanschaf van moderne zaai- en oogstmachines, bouw en vernieuwing van moderne bedrijfsgebouwen vergen ingrijpende investeringen. De Raiffeisenbank kan u daarbij van dienst zijn met financierings adviezen. Ga daarom over uw plannen steeds praten bij de dichtstbijzijnde vestiging van de Raiffeisenbank! SPAARBANKEN ALUE BANKZAKEN mm mm mmmbm| m m m mm ia M Wasröffl bthofM dt McCORMICK INTEIINATIONALInctoMi 9 al S ^aF8IPIfl|i'§5i& M 9 Ma 9 al vele jaren tot do meest verkochte tractoren In Nederland? te' *.!'i i «T Ü9 rn lüllifl 9 Eenvoudig omdat ze goed en degelijk zijn, I HU 9 HéUMBII M ■■■■■li 9 En waaraan danken zij die reputatie? BFWff 999 fll I ■969 mm zuinige, weinig onderhoud vragende motor die J AA A roe ■Hllllll 119919 fa 9b Volledig gesynchroniseerde transmissie u 9Chakelt de zware wm 1 523 0f 624 met uw pink voor- of achteruit. Mo CORMICK Kruipversnelling bij de 353 en 423 - speciaal voor gebruik van aftaka8 bij vol vermogen. - Erzijn nog véél meer punten die Mc CORMICK INTERNATIONAL Ji5wE9 Spas J0H B9B 91 WW™ tractoren ook als boomgaardtractor of voor heel zwaar werk |H. ffi M H BIbB M H Vg| §m lit door 4-wieIaandrijving voor vele duizenden gebruikers tot d# 'Mt. §fl jBL— {ESa? A 9L— BJflr fl| B^m keus van hun 'even hebben gemaakt. n HG «Bat "af BK 91 En voor dez® kwaliteltstractor waarin de ervaring van eert ■i «9 B m BB S B B B B productie van meer dan 41/» miljoen stuks Is vorwerkt, betaalt VLB B I B m 9L9I ML— M H 29 u niet meer dan voor welk ander merk, dat In kwaliteit ert 91 919 98 ^BB 998 B B B 9H9 degelijkheid vergelijkbaar is met zo'n rasechte Mc CORMICK. Laat u inlichten door de vakman, de IH Mc CORMICK-dealer*

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 12