Adverteert in dit blad 7 LI -7I TE KOOP: Maak kennis met de reus uit de Ford trekkerserie Qoud/and MECHANisATiENiEuws Mengmestwagen ,,MORO'' van Cebeco KORTE WENKEN 15.000 kg Binije 15 aandelen E.N.C.K. V.'.V.V.V. V.V.VV.V, Te koop bij inschrijving Proefboerderij „De Scheldemonden" DISTRICTS FORD TRACTOR DEALERS VOOR ZEELAND Gebr. Weststrate C. Vermeulen Tractorbedrijf Kloet Klei f KIPPERS - ZELFLOSSERS - TRANSPORTEURS - DAN: GOUDLAND PLOEGEN. Gebruikt en „SUPER-VITESSE"nieuw. CEBECO te Steenwijk heeft de alleen vertegenwoor diging voor Nederland verkregen voor de Italiaanse Moro-mengmestwagens. Deze wagens worden al ge ruime tijd met bijzonder veel succes in Italië verkocht en ook de wagens die tot or, dit moment in Nederland verkocht zijn, werken tot volle tevredenheid van de gebruikers. De Moro is in twee uitvoeringen leverbaar, name lijk als mengmestwagen, uitgevoerd met een vijzel- pomp, en als vacuummestzuiger, uitgevoerd met een vacuumpomp. Beide modellen zijn verkrijgbaar met een tank met een inhoud van 2200, 2800 of 3500 1. Alle tanks zijn aan de binnenzijde voorzien van een speciale „coating", waardoor deze voor vijf jaar ge garandeerd kunnen worden. Bovendien zijn ze ge makkelijk toegankelijk door middel van een draaibare achterwand. De Moro's zijn eenvoudig en solide geconstrueerd en kunnen uitgevoerd worden met toebehoren, dat uniek in Nederland is. Zo kan in combinatie met de vijzelpomp een roerinrichting geleverd worden, waar mee zelfs zeer dikke mest gemakkelijk te verwerken is. Bovendien is door CEBECO voor deze wagens een nieuwe spreidinrichting ontwikkeld. Deze bestaat uit een plastic bal, die in een soort korf zodanig is aan gebracht, dat de vloeistofstraal direkt tegen de bal spuit. Door de vele instelmogelijkheden kan men de spreidbreedte gemakkelijk wijzigen, zonder dat dit ten koste gaat van de capaciteit. Bovendien heeft deze spreidinrichting nog de voordelen, dat het spreidbeeld bijzonder mooi is en dat er praktisch geen verlies door morsen optreedt. Alle Moro wagens zullen in de stanóaarduitvoering met deze nieuwe spreidinrichting geleverd worden. OF VOETZIEKTE IN WINTERTARWE veel zal voorkomen is van allerlei faktoren afhankelijk en zeker niet te voorspellen. Behalve de vruchtwisse ling en de zaaitijd (niet vóór 10 oktober) is ook de zaaidiepte en de standdichtheid van belang. Bij vroege zaai op goede grond moet u niet onnodig grote hoeveelheden zaaizaad gebruiken. Vaak is circa 130 kg per ha al genoeg. OOK OP HET GEBIED VAN DE RUNDVEE FOKKERIJ is het nodig een eindje vooruit te zien. Het is belangrijk reeds nu na te gaan van welke stieren u dit seizoen sperma gaat gebruiken en bij welke koe. Diepvriessperma geeft u de mógelijk heid van veel goede stieren gebruik te maken. Be kijk daarom tevoren hoe het gesteld is met de ver erving en neem daarna uw beslissing. BIETENKOPPEN EN BLAD is voor het rundvee een uitstekend voeder. U moet het blad dan echter niet te lang op het veld laten liggen omdat de voe- derwaarde in de hopen dan snel achteruit gaat. Het is beter het loof tijdig in te kuilen dan lang te be waren voor „verse" voedering. DUISTGRAS IN WINTERTARWE is een on kruidgras dat daarin sterk vermeerdert. Bovendien veroorzaakt het, wanneer duist veel voorkomt, een flinke opbrengstdrukking. Een bestrijding in de herfst, kort na het zaaiengeeft uitstekende resul taten en u bereikt daarmee dat de herfstkiemers voor een belangrijk deel worden bestreden. Igran 50, Tok E-25 en Avadex BW zijn de middelen. OVER DE BEMESTINGSWAARDE van bieten blad wordt wel wat verschillend gedacht, maar globaal is de waarde aan stikstof-kali, fosfaat en organische stof te stellen op f 150 per ha. Bij ver koop moet u tevens in de beschouwing betrekken het werk dat u daarvoor eventueel moet doen en bij slechte omstandigheden de struktuurschade die u aanbrengt. ALLE N.A.K. POOTGOED IS NIET GEHEEL VRIJ van Rhizoctonia. Veel narigheid kunt u voor komen door op het oog blank pootgoed te bestellen en afwijkende partijen te weigeren. Uitschot van pootaardappelen, dat zwaar met sclerotiën is bezet, mag u beslist niet als pootgoed bestemmen. Lich,i besmet pootgoed mget worden ontsmet met midr delen op basis van kwik of met fenolderivaten. „Goudland" Ploegenfabr. ECHT (L.) 04754-1844 3 lijnen Vraagt uw deale* TE KOOP: S-E 35/45, prima voor pootgoedteelt. Ook in ge deelten. Lage prijs. Blank en ziektevrij. GUlLIAM, Overslag, Telefoon 01156—2%. TE KOOP: Brieven onder letter bureau van dit blad. Het Bestuur van de Stichting Proefboerderijen Zee land te Goes heeft besloten wegens reorganisatie van de in Zeeland gevestigde proefbedrijven over te gaan tot verkoop van de zeer gunstig gelegen aan de Langeweg 3 te Bruinisse, bestaande uit woonhuis, landbouwschuur, aardappelkoelhuis en bijgebouwen en ongeveer 30 hectaren lichte klei grond van uitstekende kwaliteit. Aanvaarding wat het land betreft na betaling van de koopsom, uiterlijk 15 december 1969, gebouwen en erf op 1 maart 1970. De grond wordt geploegd opgeleverd; één perceel wintertarwe wordt inge zaaid. Bezichtiging in overleg met de bedrijfsleider (tel. 01113—387). Te bevragen ten kantore van notaris P. HEERING. Oude Haven 55 te Zierikzee (tel. 011102747), al waar inschrijf biljetten verkrijgbaar zijn, wélke uiterlijk 14 november 1969 des namiddags 6 uur moeten worden ingeleverd ten kantore van ge noemde notaris. Krabbendijke 01134-1581 Oostburg 01170-2414 Zierikzee 01110-2218 Goes 01100-5707 Axel 01155-1845 serie MARCUSSE Oudelande - Tel. 01104-254 Da Ford 5000 is-een magnifiek voorbeeld van daad werkelijke Ford techniek. Zijn machtige 75 pk motor geeft U een grote kracht reserve. ■Hij heeft een ongeëvenaarde „constant mesh"-B> versnellingsbak die het U mogelijk maakt de gehete dag topprestaties te leveren, want er Is een versnellihg voor leder werk. Bovendien is er als extra leveringsmogelijkheid, de-automatische Select-O-Speed transmissie. Deze verschaft U 10 versnellingen vooruit en 2 ver snellingen achteruit die U in kunt schakelen on der belasting, terwijl U rijdt, zonder koppelings pedaal en zonder dat de trekker stil gaat staan. Hiermee verricht U nog meer werk In mindertljd. De Ford 5000 heeft tevens een on afhankelijke aftakas. De enige juiste constructie.voor grote trekkers die moderne machines aandrijven. Wederom voor maximale tijdsbesparing doordat Ugaen tijd verliest omdat nfét gestopt behoeft te worden bl] het in- of uitschakelen. Ford's hydraulische heflnstallatie geeft U hydraulische kracht voor leder modern werktuig. Het is de meest complete en de beste hydraulische hefiit- richting voor diepte-, positie- en trekkrachtrégellng ooit op een trekker gebouwd. Deze uitgelezen combinatie van kracht en ontwerp van de trekker helpt iedere boer zijn werkcapacKeit te vergroten. Wij nodigen U 'uit kennis'te maken met Ford's trekker serie. Maak een afspraak met uw Ford Tractor Dealer. Hij zal gaarne voor U een démonstratie regelen. Hij zal U ook vertellen overde service van de Ford organisatie en de Ford Dealers, de garantie en condities en al wat U nog meer wilt wetaa.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 10