Wat doet onze overheid voor de fruitteelt? r Officieel argaan van de Maatschappij tot bevordering van Land- en Tainbonw en Veeteelt in Zeeland VRIJDAG 3 OKTOBER 1969 57 e Jaargang No. 3000 Dit jaar zullen zo'n 103.000 ha suikerbieten gerooid moeten worden. Een oogst die praktisch geheel gemechaniseerd is! Het is dan ook voor de bietentelers van het grootste belang op de hoogte te zijn en te blijven van de ontwikke lingen op dit gebied. De bietenrooidemonstratie die op vrijdag 10 oktober zal plaats vinden in het Noord-Sloe in de Calandpolder bij Arnemuiden is de gelegenheid U daarvan op de hoogte te brengen. Deze demonstratie begint, als de weersomstandigheden dit tenminste toelaten, om 13.30 uur. De foto geeft de 6-rijige rooier weer, die geen pro blemen geeft met het rooien van stroken, mits er niet over twee verschillende zaaigangen wordt gewerkt. In dit nummer o.m.: Erfrecht II pagina 4 Uit de praktijk pagina 5 Tuinbouw pagina 7 Opslag en afzet van kippemest pagina 8 De maïsteelt weer in de belangstelling pagina 9 De maand oktober op het Zeeuws Landbouwbe drijf pagina 10 en 11 IN de afgelopen weken is voor de zoveelste maal gewezen op de bijzonder gespannen situatie in de Nederlandse fruitteelt. Het grote pu bliek heeft er kennis van kunnen nemen dat het bij zonder slecht gaat in deze bedrijfstak die werk gelegenheid biedt aan vele duizenden mensen. We zijn nuchter genoeg om te beseffen dat dit zelfde publiek er heus niet zoveel aan gelegen is of het de fruittelers goed of slecht gaat. Zij zijn slechts geïnteresseerd bij goed fruit tegen liefst niet te hoge prijzen. Onze regering moet er echter wel wat aan ge legen zijn. Het is nu en in de komende tijd de taak van de organisaties om die regering er van te over tuigen dat de Nederlandse fruitteelt hulp nodig heeft. Dat die fruitteelt dezelfde rechten en voor rechten wil hebben als haar collega's in de andere E.E.G.-landen. Het gaat om het voortbestaan van een nog altijd belangrijke bedrijfstak waarvan de minister van Landbouw heeft gezegd dat er plaats voor is in de E.E.G. Die uitspraken zal hij waar moeten maken. Het gaat om de werkgelegenheid van tienduizen den mensen. Het woord werkgelegenheid is een zwaar geladen begrip in deze tijd. In Limburg verloren de mijnen hun betekenis. Ze moesten worden gesloten. Over vijf jaar gaan de laatste mijnen in Limburg dicht. De mensen uit de mijnen moesten aan een nieuwe baan worden ge holpen. Het Rijk heeft hiervoor 900 miljoen gulden uitgetrokken, zo werd de vorige week bekend ge maakt Men kan over Cornelis Verolme denken zoals men wil maar hij is een groot man. Hij heeft werk gelegenheid geschapen voor enkele duizenden mensen. Nu gaat het niet goed in dat bedrijf. Er worden verliezen geleden. De werkgelegenheid komt in gevaar. Minister De Block stelt direkt 25 miljoen gulden beschikbaar voor dit bedrijf en hij zal bekijken wat er verder gedaan moet worden. fruittelers van 1969 die voor het vierde ach tereenvolgende jaar verliezen lijden en soms zeer grote, lezen dat alles en bedenken dan tege lijkertijd dat hun organisaties nu al enkele jaren pleiten bij diezelfde regering om hulp en steun maar er gebeurt niets. Zij hebben behoefte aan een totere afvloeiings regeling via het O. en S.-fonds maar deze blijft achterwege. De blijvers hebben behoefte aan een subsidie ten behoeve van de investeringen op het gezonde en goed geleide fruitbedrijf voor de toe komst, subsidis zoals die ook in Frankrijk en België worden gegeven. Ze blijven eveneens tot nu toe achterwege. Is het een wonder dat de telers verbitterd ge raken? Is het een wonder dat ze de straat op willen met hun moeilijkheden? Integendeel, het is alles zins begrijpelijk! CR is nood in onze kring. De prijzen van fruit zijn de laatste jaren te laag. Het verwijzen naar de Bijstandswet voor degenen die het niet meer kunnen bolwerken is een mogelijkheid. Men moet weten dat men daar recht op heeft. Maar het zal het laatste redmiddel zijn! Zonder twijfel zal er in de .:omende tijd nog heel wat te horen zijn over de situatie in de fruitteelt De druk op de minister om maatregelen te nemen wordt snel groter. We hopen en vertrouwen nog steeds dat hij begrip zal hebben voor de moeilijke toestand in deze bedrijfstak die een bron van werk gelegenheid is voor velen. We hopen en vertrou wen nog steeds dat hij zijn uitspraak dat er plaats is voor een gezonde fruitteelt in Nederland, door maatregelen van zijn kant waar zal maken. De Nederlandse fruittelers zijn geen onredelijke mensen. Ze verlangen niet het onmogelijke. Ze ver langen wel wat redelijk en recht is. Zij willen door hun regering behandeld worden zoals andere groe pen van de samenleving die het moeilijk hebben, worden behandeld. In de vakbladen hebben we vorige week kunnen lezen over de situatie in Frankrijk. Ook daar heb ben de fruittelers het niet gemakkelijk, ondanks de steun die zij van hun regering ontvangen. Er wordt ook daar niet meer geplant. De moeilijkheden zullen echter niet verdwijnen voor er veel fruitaan- plantingen zijn verdwenen. Daarom moet er een Europese rooipremie komen. Daarom is het nood zakelijk dat de Nederlandse premie wordt verhoogd en uitgebreid tot alle boomgaarden ongeacht de leeftijd. De roep om „een Kloos" voor de fruitteelt is groot. Op de leiders van onze organisaties rust een moeilijke taak in deze tijd! We hopen dat hun over leg en besprekingen op korte termijn tot resultaten zullen leiden. Andere zal er over enkele jaren geen Nederlandse fruitteelt meer zijnl

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 1