Zal de wal het (stoom)schip keren Pomona op reis 9 Elk jaar opnieuw wordt in artikelen, lezingen en gesprekken gefulmineerd tegen het te vroege pluk ken van de James Grieve. Tevens uit men nog eens extra scherp zijn gramschap over het „gaar sto men" van de groene appels. Het is ongetwijfeld goed dat men tegen het te vroege plukken stelling neemt, maar het lijkt bitter weinig te helpen. Het aantal zondaars neemt eerder toe dan af. De moeilijke situatie in de fruitteelt werkt dit ook in de hand. HOE SLECHTER SMAAK, HOE HOGER PRIJS De meeste vroege plukkers erkennen hun schuld. Ze geven toe dat gaar gestoomde appels niet lekker zijn en dat de kans op stip toeneemt naarmate eer der wordt geoogst. Ze zijn ook van mening dat net publiek hierdoor een slechte appel krijgt voorgescho teld, wat het gevaar meebrengt dat men later de eet- rijpe, smakelijke James Grieve de rug toekeert. Maar ze bekijken het puur zakelijk. Een teler zei: „Vroeger wachtte ik netjes tot de appels plukrijp waren en dan kreeg ik hoogstens een kwartje de kilo, terwijl een vroeger plukkende kollega met twee kwartjes naar huis ging. Die netheid kostte me te veel geld. Daarom pluk ik nu ook vroeg en veil de appels grasgroen, 't Is eigenlijk niet goed, maar ik ben liever maar niet zo braaf, als dat ze van me zeg gen dat ik door mijn voorbeeldig gedrag failliet ben gegaan". Een handelaar die op 't hout koopt vertelt: „Ik heb de Grieve erg vroeg laten en verwarmd tot de appels geel waren. Gemiddeld brachten ze ruim 50 cent per kg op, er waren er zelfs bij van in de zeventig cent. Ze smaakten naar niks, maar dat is mijn zaak niet. Ik probeer aan mijn fruit te verdié nen en op deze manier lukt dat het beste". Hij voegde er nog aan toe dat hij ook al Cox's te broeien had gezet, maar hij was bang dat hij daar te laat mee op de markt zou komen. De dag tevoren (3 sept.) waren er al „rijpe" Cox's in de Betuwe ge veild en die brachten meer dan zeven #abbeltjes op. Zelf zou hij pas omstreeks 10 september kunnen vei len en dat zou aan de late kant zijn. Deze man zal volgend jaar waarschijnlijk nog eer der plukken. Dat tpyeert de situatie. Het wordt een race naar steeds vroeger. IK NIET. EEN ANDER GRAAG Bij ieder hoort men dezelfde argumenten. Ten eer ste, dat men het om den brode doet, dat de strijd <wi het bestaan zwaar is en dat men alles moet doen om fruitteler te blijven. Ten tweede dat anderen met de buit gaan strijkesi als men niet zorgt tijdig (dus vroeg) aan de markt te zijn. En inderdaad, ergens heeft men gelijk. Als de één niet levert, doet de ander het graag, als er een extra hoge prijs aan vastzit. De Belgen willen hun zuide lijker ligging uitbuiten, Limburg probeert Zeeland voor te zijn en zelfs de Betuwe komt al met Grieve op een tijdstip dat de meeste telers in onze provincie hun eigen produkt nog te onrijp vinden. Verder spelen ook de kopers op 't hout hun rol. Die vinden het prachtig dat de aanvoer wordt geremd door de Zeeuwse afzetcommissie want als echte vrijbuiters kunnen ze daardoor elders op de markt zijn vóór hier de bui losbarst. Om het nog ingewikkelder te maken, kon men van de handel horen dat er dit jaar vraag was naar groene James Grieve voor Duitsland eer de aanvoer was vrijgegeven. Naar men zei wil men in West- Duitsland alleen onrijpe, grasgroene appels. Als ze later geel zijn mogen we ze houden. En als die Duit sers nu per se buiknijn willen kriisien van eroene Grieve, waarom hen dan niet ter wille zijn? Aldus de handel. Of 't waar is kunnen we niet controleren. LOST HET PROBLEEM ZICHZELF OR? Hoe 't ook zij, het was tot nu toe voor de fruitteler financieel vaak aantrekkelijk om de James Grieve te vroeg te plukken. Als gevolg hiervan krijgt de con sument in 't begin van het seizoen veelal appels van matige kwaliteit. En daardoor kan hij bij voorbaat afkerig worden als er later lekkere, eetrijpe appels worden aangeboden. De „nette" late plukker wordt hiervan de dupe; het wordt hem moeilijk gemaakt „netjes" te blijven. Is er een oplossing voor dit probleem? Er is al heel Stomen of aan de boom rijpen veel over gesproken en geschreven, maar met weinig of geen resultaat. De kans is echter niet denkbeeldig dat het zich zelf oplost. Als het te vroege plukken nog verder toe neemt (wat te verwachten is) zal er wellicht al vroeg zoveel worden aangeboden, dat de prijs reeds de eer ste veilingdagen onder druk komt te staan. Er is een wedstrijd aan de gang naar steeds vroeger. Die wed strijd zou wel eens kunnen eindigen zonder winnaars, dus met enkel verliezers. Dan zou de wal het (stoom)- schip keren. ^^ANNEER een fruitkweker 5000 boompjes van 1 jaar oud op goede vruchtbare grond, één hectare groot, plant dan moet hij reeds in het tweede jaar 3 kg appels van dat boompje kunnen plukken en in het daaropvolgende jaar 10 kg. Dit houdt in dat hij in het tweede jaar 15.000 kg en in het derde jaar 50.000 kg van die hectare zal oogsten. Dit is het allernieuwste op fruitteeltgebied en omdat het hier en daar al op die manier opgezet is gingen een I4-tal leden van Pomona, de Ver. van Oud-Leerlingen der Tuinbouwschool, dit wonder vrijdag eens aan schouwen. BEDDENTEELT TE ANNA JACOBAPOLDER Ze bleven voor het eerste bedrijf kort in de buurt want deze proef ligt in Anna Jacoba Polder op het bedrijf van de heren Van Dijke, de Jager en Klompe. Gezien de enorme investeringen die een dergelijk be drijf vraagt, kreeg men steun van het O. en S. fonds. Het bedrijf is 15 hectare groot. Rekenen we even snel door dan moet hier in het derde jaar 750.000 kg fruit af komen. Een toekomstbeeld zegt ons dan dat een paar honderd van die bedrijven in Nederland voldoende zijn om aan de vaderlandse vraag te vol doen. Daar er de laatste jaren bijna geen export naar het buitenland meer geweest is van grote kwantums appels, omdat ook deze mensen zelf zijn gaan telen en omdat Frankrijk en Zuid-Amerika en Australië over grote voorraden beschikken die frank en vrij Nederland binnenkomen, moet er op gerekend wor den dat meer dan 90 fruittelers in ons land een ander bestaan moeten gaan zoeken. Dit zijn dorre cijfers met een grote achtergrond, want de fruitteelt, een langzaam maar zekere tanende bron van inkom sten gaat dan zo goed als verdwijnen. Behalve dan de appel„fabrieken" waar dermate grote massa's ge teeld worden aan kleine boompjes dat zelfs het kun- digste werk in deze teelt, het snoeien, tot het ver leden gaat behoren. In Anna Jacoba Polder dan stonden „nog maar" 4000 boompjes op een hectare. Ze waren volgens een 3 rijen-systeem geplant, dus drie rijen appelen, een groenstrook en weer drie rijen appelen enz. Alles op IX natuurlijk en in de hoofdrassen Cox-'s Orange, Delicious, Goudreinette en Winston. De Cox*s-en wa ren zo groot dat ze reeds waren geplukt. De plant- afstand was 1x1% voor de Cox's en 1 x l'/4 voor de Golden Delicious. Het maaien van de groenstroken is geen probleem want het kan in 1 dag gebeuren in deze 15 hectare. Door het enten on een hoge noot en het direct uitbuigen is de boom direct vruchtbaar en de groei er praktisch uit. Dit alles werd de Pomona- mensen voorgehouden waarbij de hoofdassistent van het Consulentschap Zeeland de heer J. A. v. d. Weel een toelichting gaf. Geconstateerd werd dat inderdaad aan deze jonge, nog maar kleine bomen, het vereiste aantal kilo's hing. BEZOEK AAN NOORD-BRABANT Vandaar werd naar Fijnaart gereden om de veiling genaamd „Noord West Brabant" te bezoeken. Een prachtige, moderne veiling met alle apparaturen zoals de „waterdumper" waarin de appelen de kasten of de grotere verzamelkisten van 300 kg verlaten en van alle residu's worden ontdaan. Ook de sorteer- machine, een enorme Greefa, voldoet aan de heden daagse eisen. De geheel geautomatiseerde gascellen kunnen elk 250 ton fruit bevatten. Momenteel ston den deze cellen leeg behalve een enkele die half ge vuld was met kersenbonbons. Een uitschieter die gaarne meegenomen wordt. Voor de fruittelers uit de Noordwesthoek van Brabant een prachtige veiling waar ze terecht trots op kunnen zijn. De rondleiding in de veiling werd toegelicht door de heer J. Blok, hoofdassistent bij het Consulentschap. Een ander tweejarig bedrijf, wat minder groots van opzet was dat van de heer J. de Leeuw te Zeven- bergschen Hoek. De nlantafstand bedroeg 3% x 1 en de bomen (type IX) staan op grond met een afslib- baar van 35 Veel aandacht is hier aan de bestul- ving besteed. Ook hier al in het tweede jaar bomen met 3 en 4 kg appelen. De rest van de dag werd de fruitteelt vaarwel ge zegd en eerst een boottocht door de Biesbosch ge maakt. Vandaar werd naar Hilvarenbeek gereden om een kwartiertje in het leeuwenpark „De Beekse Ber gen" te vertoeven. De dag werd besloten met een diner in hotel de Klok te Breda waar alles nog eens werd nagepraat. Omstreeks half elf arriveerde Pomo na weer in Burgh en Haamstede. LAGERE FRUITPRIJZEN Op de Zeeuwse fruitveilingen nam in de afge lopen periode de aanvoer van appelen en peren sterk toe, maar de prijzen liepen terug en kwa- op een peil dat tot voor kort eigenlijk voor onmo gelijk werd gehouden. Bijzonder teleurstellend was het prijsverloop bij de peren maar ook James Grieve daalde tot een niveau waarop er enkel maar geld bij moet en Cox's Orange begon op een prijspeil dat even eens veel te laag is voor dit ras. Bij de peren waren er eind vorige week ruime aanvoeren van Bon Chretien William en Beurre Lebrun. Nog niet zoveel jaren geleden waren dat twee rassen waarmede de Zeeuwse perentelers beste resultaten behaalden, omdat de fabrieken er veel interesse voor toonden. Nu lag de prijs van de beide rassen gemiddeld slechts rond en soms iets boven 20 cent per kg. en dat dan enkel nog voor de meest gevraagde ma ten en mindere kwaliteiten waren helemaal niet te verkopen. Het wachten is hiervoor op een pere crisis die hopelijk kan verhinderen dat ook het ondereind van deze rassen weer op de markt komt of naar de fabriek gaat om het hierdoor voor de betere rassen en kwaliteiten te bederven zoals dat eerder in het seizon al is gebeurd met de Précoce de Trevoux en Clapps Favorite. Clapps Favorite daalde vorige week in verge lijking met de week daarvoor nog met 5-8 cent per kg. Dat wil zeggen dat voor de beste partijen grote maat 20-25 cent per kg. werd betaald en dat de kleine maten voor 3 cent naar de fabriek gingen. Vrijdag volgde echter een prijsherstel. De prijsdaling voor James Grieve was overigens nog groter. Het aanbod hiervan was in Zeeland niet bijzonder groot meer maar elders in het land kwam ze pas goed op gang. De beste partijen kwamen vorige week in Zeeland nog aan 25 cent per kg. maar de meeste partijen draaiden rond of iets beneden 20 cent per kg. en de klasse 11 grote maat ging naar de fabriek voor 6 cent. James Grieve Lired bleef zelfs voor de beste kwaliteiten beneden 20 cent per kg. Cox's Orange Pippin deed eind vorige week voor de klasse 1 grote en middelmaat tussen 30 en 40 cent en voor de klasse 11 tussen 20 en 25 cent per kg. Triomphe de Vienne deed het beter met prijzen van rond en iets beneden 50 cent per kg. De grote aanvoeren van Reine Victoria pruimen konden goed worden verkocht tegen prijzen van 60 tot 80 cent per kg.. De fabrieken kochten de kleine maten voor prijzen van 25 tot 30 cent. Bramen bleven gevraagd voor de fabrieken in Zwitserland en de prijs werd nog elke dag wat hoger zodat eind vorige week 2,37 per kg. werd betaald, een absoluut record tot nu toe voor dit product.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 9