TUINBOUWKLANKEN Waarom zo klein in onze grote tuinbouw? DINGEN VAN DE WEEK Interventie voor peren en de minimum- en vergoedingsprijzen voor peren en appels Van goede voorlichting valt te leren maar. 8 Ook in de. WALCIIERSE groenteteelt is het hol len of stilstaan. „Normaal" schijnt geen haalbare kaart te zijn. De kleine partijtjes groenten die er zjjn volgen het landelijk niveau of zitten er soms nog boven. Één onzer kennissen die rentenierend nog wat koudegrondsteelt beoefent, kreeg 57 cent voor een doodgewoon kropje sla en beurde van enkele partijtjes zo'n vierhonderd gulden. Deze kennis had het niet nodig, maar we hopen dat de velen die het wel nodig hebben ook enkel flinke trekken gemaakt hebben. Bloemkool tot 1,80 en postelein tot 1,15, andijvie ƒ0,80 was aan de orde van de dag. Op de vrijdag- en maandagveiling was al een aarzeling te bespeuren. Nu zijn die fancy-prijzen, hoe prettig ook als men in de prij zen valt, ergens onverteerbaar. Waarom kunnen we, met al onze economische kennis en macht geen beter gemiddelde bereiken? Deze vraag leeft ook heel sterk in onze hogere C. B. kringen. Maar de oplossing is moeilijk en eventueel slechts op lange termijn te verwezenlijken. In het THOOLSE LAND is het, na een wel zéér natte tweede helft augustus weer droog geworden. Niet dat een natte periode in deze tijd van het jaar helemaal geen nut zou hebben Integendeel, de pas geplante bloemkool, aardbeien en de zaad winning geplante of gezaaide bloemen hebben er wel hun voordeel mee gedaan. De percelen gla diolen, spruiten, witlof enz. hebben er eveneens wiel flink profijt van gehad. De minder mooie kant van een natte periode is wel voor de vollegronds tuinder, dat hij het werk niet mechanisch kan uitvoeren. Hij is dan weer aangewezen op het handwerk, om de ver schillende werkzaamhden nief al te veel te laten stagneren. Zo nu en dan kan men in de vakbla den lezen, dat met het handwerk een wel zéér laag uurloon kan betaald worden. Zo lazen wij pas nog, dat het uienrooien slechts een uurloon van 1,50 zou opleveren, in vergelijking met het mechanisch rooien. Nu is het ons wel zéér duide lijk dat in ons beroep, zoveel als mogelijk is, me chanisch geproduceerd zal moeten worden van wege de lagere kostprijs. Maar het is ons inziens fout, wanneer men kostencijfers gaat noemen die niet geheel kloppen met de werkelijkheid. Als men voor het in handwerk rooien van uien een loon stelt van 1,50 per uur, en men vergelijkt daar mee de kosten bij mechanisch rooien, houdt men dan ook rekening dat er met de machine toch al tijd wat rooibeschadiging voorkomt Vervolgens heeft het mechanisch gerooide produkt méér na zorg nodig, wanneer er te veel grond of onkruid in de sprei voorkomt. Zo zouden er nog wel meer voorbeelden op te noemen zijn waarvan de wer kelijkheid dikwijls wel enigszins anders is dan wordt voorgesteld. Zoveel mogelijk zal wanneer er cijfers worden ge Hoewel geen Walcherse aangelegenheid, betreu ren wy ook ten zeerste de stap van veiling Krab- bendijke om uit de Prov. Afzetcommissie te tre den. Daar ook uiteraard onze Walcherse veiling hierbij aangesloten is, zijn we er trouwens indi- rekt wel degelijk bij betrokken. We vinden dit en ook vele andere dingen in onze agrarische sector te betreuren. Op velerlei terrein is juist meer on derling begrip en samenwerking dringend ge wenst. We geven enkele voorbeelden. Als we onze fraaie tomatenkistjes bekijken staat er keurig C.V.W. of C.V.Zw of Westerlee en vul maar in, op. Gevolg: elke handelaar moet een berg werk ver zetten om die kistjes, die allemaal eender zijn, te sorteren. We hebben een pakhuisknecht IVz uur zien werken om een wagen leeg fust te sorteren bij een groenteboer. En om het nog bonter te ma ken hebben in 't beroemde grote Westland prak tisch alle veilingen 2 mm verschil in hun druiven- bakjes, met het gevolg dat die kistjes niet in el kaar passen. Ook weer extra werk voor de handel noemd, alles niet te eenzijdig moeten worden voor gesteld. Niettegenstaande dit alles, moet het toch worden toegejuicht dat de plannen, om te komen tot een voorbeeldbedrijf voor een meer gemecha niseerde groenteteelt met een bedrijfsgrootte van 15 ha nu in een vergevorderd stadium zijn. r velen onder ons, die leven in het heden, is het nog wat raadselachtig, hoe dat te versieren is met een tweemansbezetting. De kwestie is echter dat men doordrongen moet zijn van het feit, hoe er Eind vorige week was er een grote vraag voor Bel gische rekening naar deze peer en de prijs steeg in vergelijking met de dag daarvoor met 10 cent per kg. De interventieregeling is voor zover we het nu nog kunnen bekijken enkel van belang voor de min dere rassen en kwaliteiten. Deze gingen tot nu toe- naer de fabriek voor 3 cent per kg en dat kan nu niet meer. Overigens blijft het jammer dat er dit jaar weer geen peilveiling voor peren in het zuiden is, want indien dat het geval was geweest, zou er zonder twijfel enkele weken eerder een perecrisis zijn geweest en zouden die grote hoeveelheden Précoce de Trevoux en Clapps Favorite niet tegen zulke afbraakprijzen als thans het geval was, ver kocht zijn geworden. Het vorig jaar is ook deze on billijkheid reeds gebleken maar er is dit. jaar weer niets veranderd. Voor peren zijn de veilingen Geldermalsen, Utrecht en Zwaag peilveilingen en voor appels is dat Geldermalsen, Utrecht en Goes. Het leek er vorige week ook op dat de kans op een appelcrisis op korte termijn aanwezig is. De prijs van de James Grieve was namelijk dicht ge komen bij de crisisprijs van ƒ21,95 per 100 kg. Deze week is het Centraal Bureau van de Tuin bouwveilingen begonnen met het nieuwe erkoop- systeem voor appelen waarbij er zaken gedaan kon den worden op korte termijnlevering. Het ging daarbij om het ras Cox's Orange Pippin in de ma- teen 6570 mm, 7075 mm en 7580 mm te leve ren in de week van 15 tot 20 september. Op het moment dat we dit schrijven is nog niet bekend hoeveel er opgegeven was voor deze leve ring en tegen welke prijzen er zaken zijn gedaan. Het is in elk geval te hopen dat het nieuwe systeem De samenwerking tussen onze veilingen, hoe hoog geroemd ook, is ons inziens toch wel voor verbetering vatbaar. Dat blijkt o.m. uit het voor beeld van Krabbendijke. Ook het afstemmen van de fusie, hoewel veel ingrijpender, was voor ons het gevolg van een mentaal verkeerde instelling van een aantal tuinders. Begrijp ons goed, alles blijft wel draaien, maar op langer zicht (en dat moet vooral voor bestuurderen de richtlijn zijn) krijgen we de rekening gepresenteerd. Als we zo nadenken over deze, niet wereldschokkende, mcar voor ons toch ook niet onbelangrijke dingen gaan onze gedachten uit naar de industriereuzen. Hoe hebben Philips, Shell en Unilever hun economi sche wereldpositie bereikt Waarom zijn doze concerns (en nog vele andere) zo groot en sterk en rijk Wij, en zeer velen met ons, hebben geen notie van hun schier onaantastbare kracht en macht. Ze hebben dit beslist niet bereikt door alles klein en moeilijk te houden, als 't beter kon. Bv deling van kracht en belangen heeft hun tot moei lijk neembare bolwerken gemaakt waar honderd duizenden een goed bestaan in vinden. HierbM vergeleken vinden wij de houding van sommige veilingen onbegrijpelijk. Onze ruimte is vol. We volstaan met de slotop merking dat bovenstaande conclusies volstrekt eigen „recept" zijn en moeten het daar deze week bij laten. op het eiland Tholen in de toekomst op het klein bedrijf (en dat zijn dan bedrijven tussen 1015 ha) geproduceerd moet worden, om een volwaar dig inkomen te hebben. Een bedrijfsleider van zo'n voorbeeldbedrijf zou eigenlijk bij machte moeten zijn, om in 1970 al een teeltplan verant woord uit te voeren, zoals het pas over vijf of tien jaar zal moeten. Wij zullen echter al blij mogen zijn, als het aanstaand voorbeeldbedrijf, een dui delijke richtingwijzer zou blijken te zijn voor de genen, die een toekomst zien in het zelfstandig tuindersbestaan. CINDS maandag 8 september j.l. kennen we de eerste interventieperiode van dit fruitseizoen. en wel voor peren. Drie dagen achtereen was in Zwaag de prijs van Clapp's Favourite Klasse I boven 60 mm lager dan de crisisprijs van 24,94 per 100 kg, en dat betekende een crisis voor peren. Op het moment dat deze begon, had zich echter reeds een belangrijk herstel op de Nederlandse perenmarkt voltrokken, zodat we aannemen dat deze crisis niet van lange duur zal zijn. Wel be staat de mogelijkheid, dat er deze week nog een appelcrisis zal ontstaan, want de veilingprijzen van het ras James Grieve zijn uitzonderlijk laag. Overigens liggen de minimum- en vergoedings prijzen bij een crisis bijzonder laag. Dit wordt in de eerste plaats veroorzaakt doordat wordt geïn tervenieerd op basis van kwaliteit Klasse II, waar op dan nog 10 heffing in mindering wordt ge bracht voor het produktenfonds van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen. Voor de maand september zijn de vergoedings prijzen voor peren als volgt: (Zie verder pag. 17) zal werken, want voor de appelafzet zullen we in de komende maanden alle mogelijke handelskana len moeten benutten. Dat het wat de prijzen betreft soms bijzonder raar kan lopen, zagen we vorige week bij het ar tikel sla. Er was in de meeste Europese landen een groot tekort aan sla en het gevolg was dat de prij zen opliepen tot een ongekend hoog niveau. In het begin van de vorige week werden er op verschillen de Nederlandse veilingen voor de beste kwaliteiten sla prijzen betaald van rond ƒ1,per krop, iets wat nog niet dikwijls is voorgevallen. Degenen die dit produkt konden leveren zaten wel bijzonder goed. In Zeeland zullen echter niet veel telers van deze hoge slaprijzen geprofiteerd hebben. Ook voor ver schillende andere groenteprodukten werden hoge prijzen betaald. Komkommers werden duurder en ook snij- en princessebonen profiteerden van de schaarste op de groentemarkt en stegen belangrijk in prijs. Eèn produkt dat het dit jaar ook bijzonder goed doet en dat voor Zeeland van grote betekenis is, zijn de bramen. Iedere dag opnieuw waren er de laatste weken in Kapelle-Biezelinge rond 10 ton bramen te koop en deze gingen vrijwel allemael naar fabrieken in Zwitserland waarb'j de prijs steeg tot 2,37 per kg in het eind van de voorgaande week. Het zit dit jaar voor de bramentelers wel bijzon der goed met de prijs en opnieuw blijkt dat het een teelt is die zeer goed past op het kleinfruitbedrijf. In de eerse plaats geeft het een prima werkver deling want de oogst valt na die van de hoofdpro- dukten als frambozen en bessen, maar de laatste jaren zijn de financiële resultaten ook steeds gun stig. ~70 heeft Nederland deze week dan haar eer- ste perecrisis van dit seizoen gekregen (ho pelijk ook haar laatste). Vorige week waren gedu rende drie achtereenvolgende dagen de prijzen van Clapps Favorite op de veiling in Zwaag lager ge weest dan de crisisprijs van 24,95 per 100 kg voor de maat 60 mm en opwaarts klasse 1 en dat be tekende een crisis ingevolge de interventieregeling van de E.E.G. De Nederlandse minister van Landbouw besloot deze interventieregeling toe te passen op basis van de klasse 2 kwaliteit voor de vergoedingen. Dat be tekent dat klasse extra en klasse 1 peren uit de markt genomen kunnen worden maar dat hiervoor als maximum slechts de vergoedingen voor klasse 2 kwaliteit zullen worden uitbetaald. Het vorig jaar is ook overwegend op basis van deze klasse 2 kwaliteitprijs het fruit uit de markt genomen. Eerder was echter al bekend dat in Bel gië bij een appelcrisis werd geïntervenieerd op ba sis van de prijs van klasse 1 kwaliteit.. Van Nederlandse zijde is toen gesteld dat er in alle E.E.G.-landen een gelijke regeling dient te wor den aangehouden. Nu Nederland de klasse 2 aan houdt voor haa. vergoedingen, is er v3.n een gelijke regeling dus weer geen sprake. Overigens nemen we aan dat de perecrisis niet lang zal duren, want terwijl het eind vorige week in Zwaag kennelijk nog niet best zat met de prijs, was er op de Zeeuwse veilingen sprake van een be langrijk prijsherstel, vooral voor de Clapps Favorite waarvan de prijs ook het sterkst was teruggelopen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 8