De aanpassing van de schotvorm Nieuwe waterkering methode F Voor de graantelers is dit oogstjaar tot nu toe bijzonder slecht verlopen. Weliswaar is de oogst onder bijzonder gunstige weersomstandigheden begonnen, maar de afzet begon door de Franse con currentie op het niveau, dat ver onder de inter ventieprijzen lag. De devaluatie van de Franse franc en de bijzondere maatregelen, die in Duits land zijn getroffen hebben wel gezorgd voor een gunstiger marktbeêld, maar ongeveer gelijktijdig NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR BEHEERSING VAN RIVIEREN EN KANALEN. ENZ. Nederlandse waterbouwkundigen, vermaard om hun kennis waarmee zij de zee bedwingen, komen thans opnieuw met een spectaculair ontwerp. Dit maal is het een met water vol te pompen water kering van Vredestein rubber-nylon, die in enkele minuten de loop van een rivier of kanaal kan de toestand. Aan de stalen dooskonstruktie A zijn met waterdichte scharnieren B stalen kleppen C bevestigd; tussen de randen D van de kleppen is een vlies van berubberd nylonweefsel E aange bracht. De stalen doos vormt met de kleppen en het vlies een gesloten omhulsel, dat door middel van pompen F en vulleidingen G met water is ge vuld. Het aldus ontstane cylindervormige lichaam sluit afhankelijk van de inwendige druk de waterloop geheel of gedeeltelijk af. stopzetten. Deze revolutionaire vindifg zal om zijn veelzijdige bruikbaarheid ongetwijfeld internatio naal belangstelling trekken. RUBBER DAM VERRIJST NA ÉÉN DRUK-OP DE-KNOP In principe bestaat de nieuwe waterkering uit een platte stalen doos met daarin opgevouwen een rubber-nylon balg. Deze dooskonstruktie staat op een betonnen drempel op de bodem van een rivier of kanaal. De rubber-nylon balg is water dicht bevestigd aan twee deksels die de stalen doos van boven afsluiten. Het opzetten van de waterkering geschiedt door water in de doos en de rubber balg te pompen, waardoor de balg opbolt, de deksels openduwt en begon een regenperiode, die de oogstwerkzaam- heden. vrijwel volledig stopzette. Deze regen is een ramp voor vele graantelers ge worden, vooral in het Noorden van het land. In de gewassen, die nog op het veld stonden trad in ongekende mate schot op. Zoals bekend heeft het Landbouwschap en het Produktschap voor granen, zaden en peulvruchten bij de Minister van Landbouw aangedrongen om de maximale denaturatienorm voor schot in tarwe aanmerkelijk te verruimen. Minister Lardinois heeft dit in het Beheers Comité voor Granen, dat op 4 september te Brussel bijeen was dit verzoek aanhangig gemaakt. De Europese Commissie heeft voor het Nederlandse verzoek alle begrip getoond en zij heeft het Beheers Comité een ontwerp-ver- ordening voorgelegd, die inderdaad een aanmer kelijke verruiming van de denaturatiemogelijk- heden van deze tarwe inhoudt. Onder het voorbehoud van de definitieve vast stelling van de desbetreffende verordening, is daarin bepaald dat in de lidstaten, waar als gevolg van de weersomstandigheden de kwaliteit van de zachte tarwe daartoe aanleiding geeft, ter zake van de denaturatie van zachte tarwe, eveneens de gel dende denatureringspremie kan worden verleend, zij het met toepassing van de hieronder vermelde kortingenschaal indien het percentage gekiemde korrels (schot) hoger is dan ingevolge de met in gang van 1 augustus 1969 geldende minimum-kwa- liteitslessen was toegestaan. Inge va] in partijen zachte tarwe, die overeen komstig de geldende voorschriften zijn gedenatu reerd, gekiemde korrels voorkomen, zullen met in achtneming van de overige ter zake van de denatu ratie van zachte tarwe geldende minimum-kwali teitseisen op de geldende denatureringspremie dan de navolgende kortingen worden toegepast. uit de doos omhoog komt. Er wordt zoveel water in de balg gepompt tot deze boven het waterop pervlak uitsteekt en daardoor als een stevige rub ber dam de rivier afsluit. Het vullen en op de juiste druk houden van de rubber dam gaat, na één druk-op-de-knop, geheel automatisch. In opgepompte toestand heeft het rubber-nylon lichaam voldoende draagvermogen, aldus deskun digen van Vredestein, om gebruikt te worden als tijdelijke oeververbinding voor voetgangers en niet te zware voertuigen. Het neerlaten va» de waterkering geschiedt door het leegpompen van de konstruktie. Hierbij trekt het rubber-nylon, dat zich weer opvouwt in de doos, tenslotte de deksels dicht. De werking kan vergeleken worden met een schelpdier dat uit en in zijn schelp kruipt. SCHULPSTUW KAN OVERSTROMINGSRAMP VOORKOMEN De oppompbare waterkering is naar een ont werp van ir. J. C. Buijze, door de Provinciale Wa terstaat van Noord-Holland uitgewerkt. In samen werking met deze dienst ontwikkelde Rubberfa briek Vredestein Loosduinen N.V. de enorme balg van rubber en nylon. door het leegpompen van het omhulsel. Na enige tijd pompen ontstaat de in fig. 3 weergegeven toe stand. De kleppen, welke met lucht zijn gevuld, blijven door hun opdrijvend vermogen geopend. Het vlies is naar beneden gezogen en strak ge spannen. Deze nieuwe waterkering wordt door de Pro vinciale Waterstaat van Noord-Holland toegepast op een plaats waar dat bijzonder noodzakelijk werdt geacht. Dat is in de Weesper trek vaart nabij de Omval in de gemeente Amsterdam, 38 m van de spoorweg AmsterdamUtrecht. Ot> deze plaats zou een doorbraak van de dijk langs de Weesper- trekvaart o.a. een kalamiteit kunnen veroorzaken in de polder de Watergraafsmeer, die 4 m lager ligt en waarin niet minder dan 40.000 mensen wo nen. In dat geval zou n.l. niet alleen het water uit de Weespertrekvaart maar ook het water uit de nabij gelegen Amstel in deze polder stromen. Dit zou in dit dicht bewoonde gebied een overstro mingsramp betekenen, waarbij het water tot 1.80 m boven het straatpeil komt te staan. Na het aanbrengen van de sohulpstuw zal het water van de Amstel binnen een kwartier afgescheiden kun- perceniage aan gekiemde korrels*) per 1.000 kg r.©. gl<L t/m 10 -- 10,1 tot 14 1,— 3', 62 14 tot 18 2,— 7,24 18 tot 22 3,— 10,86 22 tot 26 4,— 14,48 26 tot 30 5,— 18,10 30 tot 34 6,— 21,72 34 tot 38 7,— 25,34 38 tot 42 8,— 28,96 42 tot 46 9,— 32,58 46 tot 50 10,— 36,20 50 en meer geen denature- ringspremie Inclusief ten hoogste 3 andere granen en ten hoogste 3 uitschot. De ontwerp-verordening, opent dus de gelegen heid, een denaturatietoeslag te verstrekken op tar we met ten hoogste 50 schot en andere onzuiver heden. (De tot dusver geldende regeling voorziet in een denaturatietoeslag voor tarwe met ten ma ximale 10%). Als onder de nieuwe verordening dit percentage hoger dan 10 komt te liggen, wordt een korting van 0,36/100 kg per 4% schot op de volledige toeslag toegepast. De volledige toeslag variëert al naar gelang van de wijze van denatu ratie van 6,34 tot f 6,70/100 kg. Het Beheers Comité voor Granen heeft een gun stig advies over deze ontwerp-verordening uitge bracht. De verordening behoeft nu nog de goed keuring van de Europese Commissie, alvorens zij van kracht kan worden. De beslissing van de Europese Commissie over de verordening kan bin nen enkele dagen worden tegemoetgezien. nen worden van het water in de Weespertrek vaart, zodat de overstroming zodanig beperkt zal worden dat de straten droog blijven. Wie denkt dat een overstromingsramp een over dreven veronderstelling is, dient zich slechts de ramp Tuindorp Oostzaan te Amsterdam van 14 januari 1960 in gedachten te halen. Deze overstro ming kwam volkomen onverwachts. De totale schade bedroeg ruim 4 miljoen gulden. Toepassing van oppompbare waterkeringen zou ook de ramp Tuindorp Oostzaan hebben kunnen voorkomen of zeker tot het uiterste hebben beperkt. IN DE TOEKOMST EEN SCHULPSTUW-SYSTEEM In een boezemgebied van enige omvang zijn uiteraard verscheidene waterkeringen nodig om een overstroming ten gevolge van dijkdoorbraak te kunnen beperken. In Nederland zullen in de komende jaren dan ook op tal van plaatsen op pompbare waterkeringen worden aangebracht. Het is zelfs mogelijk in de toekomst te beschikken over een uitgebreid schulpstuw-systeem voor be veiliging van onze laaggelegen polders. Mensen wonende in de direkte nabijheid van de oppomp bare waterkeringen zullen dan indien nodig, door Bij het verder leegpompen worden de kleppen door het vlies dichtgetrokken, waarbij het vlies zelf door de kleppen wordt afgedekt en aldus tegen beschadigingen wordt beschermd. Nadat de kleppen gesloten zijn worden ze vergrendeld tegen opdrijven. een simpele druk op de knop de elektrische pom pen in werking stellen die de Vredestein rubber dam in enkele minuten geheel of gedeeltelijk op zetten. In gestreken toestand vormt de schulpstuw geen enkele hindernis voor de scheepvaart. De stalen doos ligt gedeelteijk verzonken in de bedding van de boezem, rivier of kanaal. Een onzichtbaar wapen dus, in onze voortdu rende strijd tegen het water. Voor velen in ons laag gelegen land een geruststellende gedachte. Wellicht, zo vragen wij ons af, geeft dit nieuwe systeem ook mogelijkheden voor het tegengaan van verzilting, in stand houden van kunstmatige stranden, het openhouden van vaargeulen enz. Een en ander zal mede van de kosten die derge lijke projecten met zich meebrengen afhangen. Hierover meldt Vredestein ons niets,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 7