Resultaten Zeeuwse voorlichtingsbedryven in cijfers 1966 t/m 1969 't Hof Zwagerman De Frieslandhoeve BEZOEK AAN DE BEDRIJVEN WORDT AANBEVOLEN Ir. M. A. v. d. BEEK Rijkstand bouweonsulent Zaai-uien 1.00 Blijvend grasland 10.05 Totaal kultuurgrond 26.19 10.17 26.19 1.00 9.79 26.19 Het ,,Hof Zwagerman" is één van de beide voor- lichtingsbedrijven in het konsulentschap. Het is ge legen in de oude kern van Walcheren te Grijps- kerke. De grondsoort bestaat uit kalkhoudende tot kalkloze kleigrond met storende lagen in de onder grond. Het beste gedeelte werd bestemd voor bouwland, terwijl het niet scheurbare gedeelte in grasland werd gelegd. Het doel was om na te gaan welke bedrijfsvoe ring onder deze omstandigheden na de herverka veling an Walcheren het meest geschikt zou zijn. De melkveestapel werd geleidelijk uitgebreid van 12 stuks in 1956 tot ongeVeer 22 stuks gedurende de laatste jaren. In 1959 werden de paarden ver vangen door een trekker. Op het bedrijf zijn aan wezig een hooiventilatie en een vaste doorloop- melkstal. Het bedrijf wordt verzorgd door de bedrijfsleider de heer G. Blankers, met 1 vaste arbeider, terwijl verder de loonwerker wordt ingeschakeld. Om de struktuur van de grond te verbeteren werd 490 ton schuimaarde, meest op het bouwland, aangewend. Na aanvankelijke moeilijkheden met de struktuur van de grond en de melkproduktie zijn de vooruit zichten thans belangrijk gunstiger. Niettemin blij ven risiko's op dergelijke gronden vrij groot De berekening van de bedrijfsekonomische boekhou ding vond plaats aan de hand van een bedrijfs- boek, dat door de bedrijfsleider wordt bijgehou den. Aangezien de bedrijfsresultaten van één boek jaar sterk afhankelijk zijn van de opbrengsten in dat jaar, zijn hier de resultaten van de laatste 3 jaren vermeld. Daardoor wordt een beter inzicht ►n de gemiddelde bedrijfsuitkomsten verkregen. HET BEDRIJFSPLAN 1966/'67 1967/'66 1968/ 69 Bouwplan in ha Granen (wintertarwe, zomertarwe, zomergerst) 7.20 6.10 7.80 Erwten 2.50 2.84 1.20 Bruine bonen 1.06 Suikerbieten 5.44 6.02 6.30 Braakland 0.10 Gemiddelde veebezetting Melkkoeien 23.77 22.62 23.85 Jongvee 01 jaar 8.84 9.46 11.85 Jongvee 12 jaar 6.62 8.15 8.77 Overig rundvee 1.69 2.31 1.33 Het bouwplan is zeer eenvoudig en bestaat uit granen, erwten, suikerbieten en uien. Aardappelen en vlas zijn voor deze grond te riskant. Kosten (in guldens) per ha Arbeidskosten: betaald loon berekend loon Werktuigkosten Weik door derden Zaaizaad en pootgoed Bemesting Veevoer: aankoop eigen bedrijf Pacht (excl. woonhuis) Overige kosten Totaal kosten Rentabiliteit in guldens per ha 1966/'67 1967/'68 1968/'69 800 665 723 233 409 427 307 302 334 436 432 474 92 84 82 243 243 248 356 280 597 75 111 103 450 407 386 353 345 427 3345 3278 3801 Totale opbi-engsten 3590 3635 4079 Totale kosten 3345 3278 3800 Netto-overschot 245 357 279 Berekend loon v. d. boer 233 409 427 Arbeidsink. v/d boer 478 766 706 Opbrengsten (in kg per ha) Wintertarwe Zomertarwe Zomergerst Schokkererwten/ kl. gr, erwten 1968 Suikerbieten Zaai-uien Bruine bonen Overige kengetallen Me] roduktje lp kg p. melkkoe 4760 3960 5748 4070 4770 1782 3575 3911 42042 57297 51175 16910 34452 2958 Melkvetpercentage Melkvetproduktie per koe Melkprijs in centen per kg Melkgeld per koe Gemiddelde veebezetting (in g.v.e. per ha voedergewas) Aantal bewerkingseenheden Bewerkingsk. p. bew. eenheid Saldo marktbare gewassen p. ha Saldo rundveehouderij per ha voedergewas 3.89 3.87 4.03 191 199 208 36,60 37,43 38,34 1794 1928 1981 3.19 3.21 3.47 4222 4134 4097 11.02 11.45 12.52 1583 1598 1815 3372 3380 3152 1966/ 1967/ 1968/ 1967 1968 1969 4902 5150 5172 OOGSTJAAR 1966 Door intensivering van het bedrijfsplan en door ziekte van de boer zijn de kosten bijzonder toege nomen. De kg-opbrengsten waren matig tot bevre digend te noemen, behalve de opbrengst van de erwten. De opbrengsten van de rundveehouderij waren bijzonder goed door de goede opbrengsten en de dichte veebezetting. Ondanks de gestegen kosten werd nog een bevredigend netto-overschot behaald. OOGSTJAAR 1967 De intensiteit van het bedrijfsplan is nagenoeg niet gewijzgid. Behalve van wintertarwe, waren de kg-oporengsten van de akkerbouwgewassen hoog. De melkproduktie per koe was zeer hoog. In vergelijking met vorig jaar zijn ook de kosten gedaald. Dankzij hogere geldopbrengsten en lagere kosten kon een goed netto-overschot worden be haald. OOGSTJAAR 1968 Zowel de opbrengsten als de kosten zijn sterk gestegen. De opbrengsten van de akkerbouwgewas sen waren goed tot zeer goed, die van de rund veehouderij uitstekend. Van de kosten zijn vooral de veevoerkosten sterk gestegen. In mindere mate zijn ook de bewerkingskosten weer gestegen. Hoe wel wat minder dan vorig jaar, werd een bevre- digend netto-overschot behaald. De resultaten over deze drie jaren tonen duide lijk aan dat het mogelijk is om op deze gronden een redelijk arbeidsinkomen te behalen. Voorwaar den zijn echter dat men alle aandacht besteed aan de struktuur van de grond en de samenstelling van liet bouwplan hierbij aanpast. Vooral goede op brengsten, zowel kg als prijs, en de vrij zware veebezetting, hebben in belangrijke mate bijge dragen tot de gunstige bedrijfsresultaten. Wanneer daarnaast ook in de toekomst de kostenstijgingen zoveel mogelijk worden beperkt, zijn goede resul taten te verwachten. ,,De Frieslandhoeve" is één van de twee voor- lichtingsbedrijven die in het kader van de herver kaveling is gesaneerd tot een oppervlakte van rond 15 ha. Dit voorlichtingsbedrijf is gelegen te Elle- meet, op Schouwen en Duiveland. Het doel is na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor een be- drijfstype met een betrekkelijk kleine oppervlakte. De grondsoort maakt een gemengd karakter met veehouderij noodzakelijk. Er ligt 6.5 ha in gras, waarop 14 melkkoeien worden gehouden. De veebezetting is geleidelijk uitgebreid en is thans hoog, hetgeen mogelijk is doordat (bij)produkten van het bouwland voor de veehouderij beschikbaar komen. Het bouwplan is voor Zeeland normaal. De be drijfsleider, de heer S. Simonse, verricht alle werk zaamheden alleen, waardoor een hoge arbeidspro- duktiviteit wordt bereikt, hetgeen mede doorsla<. gevend is voor het uiteindelijk bedrijfsresultaat. In toenemende mate vindt samenwerking met kollega's plaats, omdat enerzijds individuele me chanisatie te duur zou worden en anderzijds het werk met grote machines niet meer alleen is rond Uit onderstaande cijfers blijkt, dat de genoemde te zetten. hoge arbeidsproduktiviteit, gekombineerd met hoge 4

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 4