Zeeuws ploegkampioenschap 1969 KORTE WENKEN 22 Terug uit Wales Jongerenaktivitelten AP zaterdag 6 september j.l. waren een 35 ploegers aanwezig op het terrein van de Wilhelminapolder om mee te doen aan het ploegkampioenschap I960. Dit jaar namen voor 't eerst ook enkele West brabantse ploegers aan de wedstrijd deel. Zij hebben zich kranig geweerd zoals uit de einduitslag moge blijken. Een goed opgezette organisatie, prima terrein en ideale weersomstandigheden hielden belof ten in voor evenzo goed ploegwerk. De resultaten waren over het algemeen dan ook bijzonder goed, zowel van de jongeren, als van de enkele „oude rotten" in het vak. Dat kwaliteit nog steeds gewaar deerd wordt, bleek wel uit de goede belangstelling van de zijde van het publiek voor deze wedstrijd. Een prettige en stimulerende bijkomstigheid voor de deelnemer. Na afloop van de wedstrijd konden deelnemer, toeschouwer en organisatoren met 'n tevreden gezicht aan de laatste fase van de wedstrijd beginnen de prijsuitreiking. Het ploegcomité beschikte, naast de bekende „Ploegtrophee" voor de rondgaande ploegen en de wisselbeker voor de wentelploegen, over diverse prachtige en waardevolle prijzen. Verschillende deelnemers hebben, door het meedoen aan dit kampioenschap, een eerste stap gezet op de lange weg naar het Nationale kampioenschap, de poort tot het Wereldkampioenschap. Een ding is echter zeker. De Zeeuwse- en West-Brabantse ploegers zullen op de Landelijke- en Na tionale ploegwedstrijden geduchte mededingers zijn, waarmede terdege rekening gehouden moet wor den. De besten van de goede deelnemers aan het Zeeuws Ploegkampioenschap '69 in de Wilhelmina polder waren: A. Ha vermans, Lage-Zwaluwe, 255 pnt J. Lookers, Zevenbergen, 237 pnt (wentel) (rondgaande) F. J. v. d. Bliek, Wolf aartsdijk, 231 pnt (wentel) i. Noteboom, Schoondijke, 247% pnt (rondgaande) R. Havermans, Lage-Zwaluwe. 230 pnt (wentel) C. P. de Rijkè, Poortvliet,'240% pnt'(rondgaande) De Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit viert bet komende winterseizoen haar 25-jarig bestaan. Een feestelijke gebeurtenis, die zich manifesteert in het aanbieden van een extra rijk gevarieerd programma aan het Zeeuwse publiek. We hopen van harte, dat het Zeeuwse publiek, maar vooral de plattelandsjongeren, deze unieke mogelijkheden aangrijpen, hetzij individueel, het zij in groepsverband. U kunt kiezen uit cabaret, ballet, toneel, orkest, recital, lezing, film, voordracht, enz., enz. Zowel de liefhebber van klassiek als van modern tot hypermodern vindt er van zijn gading, terwijl de voorstellingen dermate verspreid over Zeeland Op zondagmorgen de 25ste mei j.l. arriveerde de „culturele groep" van de P.J.Z. afd. Schouwen-Duive. land, na een geslaagde trip naar het Festival of Arts te Wales, in Hoek van Holland. Het festival was geor ganiseerd door het European Committee for Young Farmers. De leden van de groep kunnen terugzien op een paar bijzonder interessante dagen, die het resultaat waren van een zorgvuldige voorbereiding o.a. door deelname aan de Culturele dagen te Middelburg en Heerenveen. De opzet bleek in Wales geheel anders te zijn dan in Nederland. Het ging hier niet zozeer om het be halen van een succes, alswel om het op de goede wijze vertegenwoordigen van je land. Voor dit doel waren vertegenwoordigers van verschillende landen naar het imposante Barry Island Camp zij omvat 1500 appartementen gekomen, zoals o.a. uit Beieren, Ulster, Schotland, Nederland, Engeland en Wales. De shows, die deze groepen te zien gaven, waren buitengewoon levendig en kleurrijk. Het merendeel maakte daarbij gebruik van zang en dans. Zij, die het spel van Schouwen-Duiveland gezien hebben, zal het DE OPBRENGST VAN HET KOOLZAAD was dit jaar vrij goed en wellicht hebt u het idee een perceeltje bieten te verixingen door koolzaad. Het is een arbeidsextensief gewas dat echter wel ge varen meebrengt voor uitbreiding van het bieten- cyste naait je. Koolzaad moet echt wel in uw bedrijf passen. In het Zuiden kunt u het best zaaien in de tweede helft van augustus. KOOLZAAD KUNT U ZAAIEN na bijv. erwten, graszaad of luce^nestoppel. Marcus is een ras dat in de belangstelling staat en dat evenals Rapol een goede winter vastheid heeft. U zaait 6 kg zaaizaad per ha op een rijenafstand van 37' j cm. Voor een goede ontwilckeling vraagt koolzaad krachtig land. plaats vinden, dat afstanden geen bezwaren hoe ven op te leveren. In of in de nabije omgeving van ieder dorp vin den wiel voorstellingen plaats. U zult wel Uw T.V. een avondje in de steek moeten laten, maar dat levert in de meeste gevallen geen gewetensbezwa ren op. ZINGEN MET CECILIA Marie-Cécile Moerdijk is bij iedereen bekend door haar unieke presentatie van Nederlandse en buitenlandse volksliedjes. U kunt har.r binnen kort niet alleen beluisteren, maar U kunt, wan neer U dat wilt, een door haar gegeven cursus bij wonen, welke het bevorderen en het verbeteren van de volkszang beoogt. De cursus bestaat uit 3 lessen, n.l.: op 6, 13 en 20 oktober van 14.3016.30 uur in hotel „De Prins van Oranje" te Goes. Cursusgeld: 7,50 p. p. Opgave zo spoedig mogelijk bij het Prov. sekre- tariaat. duidelijk zijn, dat onze bijdrage in sterke mate van de andere bijdragen afweek. Ons spel met licht, klank en beweging wekte in het begin veel verbazing, maar na het geven van tekst en uitleg, veranderde dit in waardering. Na deze enerverende dag kregen we vrijdags de gelegenheid de omgeving van het Barry Island Camp te verkennen. Deze korte verkenning maakte ons al ras duidelijk, dat Wales een prachtig larrd 'is 'eh' dat1 het de moeite loont dit land eens op zijn gemak te bekijken. Vrijdagsavonds werden we uitgenodigd op een Miss-verkiezing. Naast het eigenlijke doel van de avond, het verkiezen van een miss, bestond er tevens gelegenheid voor het maken van een dansje. De avond was dan ook een gezellige en ontspannende afronding van het Festival of Arts. De volgende morgen vertrokken de meeste deel nemers weer naar huis, terugziend op een redelijk goed festival, want ondanks alle goede dingen, ont brak er op organisatorisch gebied nog wel het een en ander. EEN DEELNEEMSTER. BEKALKEN VAN BOUWLAND is een bittere noodzaak die u nimmer uit het oog mag verliezen. Bij een ivat groter tekort aan kalk is schuimaarde erg aantrekkelijk. Wanneer alle nevenbestand delen, zoals stikstof, fosfaat, kali, magnesium en de organische stof naar hun reële waarde worden berekend, kost de kalk in schuimaarde nauwelijks 2 cent per kg CaO. EEN REGELMATIGE CONTROLE van uw aard appelen op het voorkomen van phytophthora, door was of de mate van afsterven is belangrijk. Verslap de bespuiting tegen de aardappelziekte niet al te zeer, maar houdt ook de weersomstandigheden in de gaten. Alleen wanneer u weet wat er met het gewas aan de hand is, kunt u de juiste maatregelen nemen. HANDWERKCURSUS Evenals voorgaande jaren organiseert het pro vinciaal bestuur, in samenwerking met de hand- werkcommissie en de plattelandsmeisjes, een handwerkcursus waaraan uit elke afdeling 2 leden kunnen deelnemen. De techniek, welke op deze cursus behandeld wordt, is de kruissteek. De cursus wordt gegeven door mevrouw De RooyJansen en zij vindt plaats in het „Oranje- hotel" te Breda op de onderstaande data: 23 sep tember, 7 en 21 oktober, 11 en 25 november, en 9 december van 14.0016.00 uur. De kosten voor de gehele cursus bedragen: 7,50. Opgave voor deelname graag vóór 16 september as. aan mevrouw Krijger-Nelemans, Hazeldonkse Zandweg 1 te Zevenbergen, tel. 016803413. NOTEERT U ALVAST DE VIERWEEKSE 1970 De 4-weekse Volkshogeschoolcursus voor plat telandsjongeren 1970 vindt plaats: Te Bakkeveen, Bergen (N.-H.) en Eerbeek van 5 t/m 31 janpari 1970. Te Roekan je van 1021 november 1969 en van 5—16 januari 1970. Aanmeldingen of inlichtingen: Volkshogeschool „Allardsoog", Bakkeveen. teL 05169—241 of Provinciaal sekretariaat te Goes, tel. 01100—5010. BUSTOCHT KRING OOST-BRABANT Op 23 augustus j.l. maakten de leden van de kring Oost-Brabant een uitstapje naar het land van onze oosterburen. We vertrokken om acht uur 's-morgens uit Bladel. De eerste stop maakten we te Deurne, om de leden van de afdeling Deurne ze stonden reeds op het Marktplein te wachten op te pikken. Het reisgezelschap was nu compleet en vol goede moed reden we via Horn hier dronken we een kop koffie naar Roermond. De oude binnenstad van Roermond werd wegens tijdgebrek op zijn amerikaans bekeken. Bij het plaatsje Kurken passeerden we de grens en via Heinsberg, Düren en Nideggen kwamen we in Heimbach, alwaar we onze eerste grote stop maakten voor het stillen van de honger. Dit eten tje gebeurde in een rustieke omgeving n.l. het klooster Mariawalt. Een goede spijsvertering vraagt om rust, frisse lucht en een zacht ruisend water. Aan al-deze voorwaarden werd voldaan dóór een boottocht van een half uur op het Schwaipmen- auelmeer. Na dit boottochtje naderden we het einddoel van de reis: het stadje Monschau. Monschau ligt in een diep dal en vanaf d omringende bergen heeft men een adembenemend uitzicht op het dal en het stadje. Het uitgebreide bezoek aan dit stadje was de moeite zeer zeker waard. Diversp moedi gen waagden zelfs nog de lange klim naar de kasteelruïne boven op de berg. Omstreeks zes uur 's avonds verlieten we Mon schau en reden via Aken en Heerlen naar Maas tricht. In deze stad zochten we een goede dans- gelegnheid op en het duurd niet lang of iedereen was op de vloeren de benen werden gestrekt. De sfeer en gezlligheid breikten hier haar hoogte punt en na afloop maakten alle deelnemers zich tevreden op voor de laatste kilometers naar huis. We kunnen terugzien op een bijzonder geslaag de reis. De stemming zat er snel in en zij bleef er de gehele reis in. Het enkele regenbuitje dat er viel meestal tijdens de rit kon de stemming niet drukken, integendeel. J. VERHAGEN,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 22