UI oTSOKHOL WEEKOVERZICHT NOTERINGEN J Granen, zaden en peulvruchten: Tarwe basis 17 van 30,tot 33,voor tarwe met schot voor lopig geen notering; haver basis 15% van ƒ20,— :tot 26,voergerst basis 17 van 26,tot F/ 27,75; brouwgerst basis 17 van 28,tot 30,25. fAlles boerenschoon af boerderij. Erwten (kleine groene) v?n 35,tot ƒ51,50; schokkers van ƒ40, tot f4,-.-; capucijners tot ƒ48,Alles per 100 kg. 20 O IT EEN orHetm WEEKBOEK yam ons verstrekt door Nobeco - Kortgene Tarwe: In de afgelopen week is er wat meer lijn gekomen in die ontwikkelingen op de tarwemarkt. De Omzetten waren niet groot. Tegenover de achter blijvende vraag was echter ook het aanbod beperkt. De prijzen lagen voor de zuid-westelijke tarwe nog steeds beneden het interventieniveau. Frans produkt werd in versterkte mate geoffreerd tegen wat op lopende prijzen. De oogst is daar geborgen zonder dat zich bijzondere opslagproblemen hebben voor* gedaan, wat evenals bij ons terug te voeren is tot de lagere opbrengsten. In Nederland en Duitsland be* stond voor de Franse tarwe een goede belangstelling, waaraan het feit dat nog gekocht kon worden be neden de interventie-prijs niet vreemd zal zijn. Bij de aankopen met de weer toegestane crediettermijn van 6 maanden kon hier met een disagio van ca. ƒ0,20 per 100 kg rekening gehouden worden. Duitse kopers konden met aanzienlijk grotere valuta-voordelen cal culeren. Hoe de exportheffing in Frankrijk in de praktijk zal gaan werken met betrekking tot de vóór 41 augustus J.l. gesloten contracten schijnt nog steeds niet definitief vast te staan. Aan het eind van de vorige week werd de denaturatie-regeling voor schot* tarwe bekend gemaakt. Met gestaffelde kortingen kan nu geleverd worden tot 50 schot. Dit zal wel een toename van het aanbod tot gevolg hebben. Voorlopig leken de binnenlandse industrie en de kopers zich gereserveerd op te stellen omdat men zich eerst wil oriënteren over de kwaliteiten die ge leverd zullen worden. Voor export naar Engeland Heten bij de daar bestaande importheffing en de hier geldende exportrestitutie de prijzen nog geen be rekening. Het totaal overziende kon de markt rustig priishoudend genoemd worden. Brouwgerst: Vorige week is er op de brouwgerst- markt weinig omgegaan al was de ondertoon wel goed. De Duitse kopers toonden op beperkte schaal belangstelling voor levering in de komende maanden- Naar gehoord werd schijnt het extract van de Deen se en Franse gerst over het algemeen tegen te val len. Vernomen werd verder dat de Duitse gerèt kwa litatief dikwijls teleurstellend is. Voor de goede soor ten Franse gerst werden hogere prijzen gevraagd. Het C.B.K. was in feite geen koper. Voergranen: De voergerstmarkt lag vorige week «eer rustig. De concurrentie van Franse gerst was fcoed voelbaar. Ook voor haver liep de kooplust te- fug, omdat wel aangenomen mag worden dat een Aink deel van de noordelijke oogst in goede conditie «rerd opgeslagen, dat in tegenstelling tot aanvanke- «Jk andersluidende berichten. Verwacht mag worden flat veel zaken op monster zullen gaan plaats vinden. 'JBr gingen geruchten dat verschillende buitenlandse loopera omzien naar haver van andere dan Neder landse oorsprong. k Peulvruchten: De peulvruchtenmarkt liet vorige ■reek over de gehele lijn een dalende tendens zien. «raarbij groene erwten de meeste weerstand boden, ©e enigszins verlaagde erwtenprijs vergrootte het dftnbod evenwel niet. Aangediende septembercontrac- jfcm oefenden enige druk uit. Bij deze wat weifelende jmarkt troötken de buitenlandse kopers zich groten- tlels terug. Toch viel regelmatig te beluisteren dat om vele redenen geen sterk inzakken van de prijs ver wacht wordt. Voor monsterpartijen groene erwten bestond nauwelijks belangstelling. Franse erwten werden nog regelmatig geoffreerd. Schokkers moes* ten met een enige guldens lager prijspeil genoegen nemen. Dit was vooral het gevolg van het ontbreken van buitenlandse vraag. De prijsstijgingen in de voor gaande weken waren grotendeels tot stand gekomen in sympathie met de oplopende prijzen van groene erwten. Het wegvallen van deze steun bracht de prij zen uiteindelijk ca. 4,per 100 kg onderuit. Bij bruine bonen ging de prijsverhoging van de laatste weken weer geheel verloren en ook capucijners waren belangrijk lager genoteerd. Zaden: Karwijzaad werd zo goed als onveranderd aangehouden bij een geringe handel. Ook voor maan zaad golden vrijwel gelijkblijvende prijzen met te verwaarlozen omzetten. Consumptie-aardappelen: Nu de rooiomstandig- heden deze week belangrijk verbeterd zijn, brokkel den de prijzen, die gedurende de regenperiode van de laatste weken konden worden gerealiseerd, in snel tempo weer af. De exportvraag voor directe levering is momenteel maar klein. West-Duitsland vindt onze vraagprijzen te hoog in verhouding tot het aanbod uit eigen land en dat uit België. Speciaal de frites- fabrieken gebruiken nog steeds Duitse en/of Belgi sche aardappelen, waardoor onze grove Bintjes nog moeilijk te plaatsen zijn. Behalve de traditionele ex port naar overzeese landen koopt Zweden momen teel ook enkele wagens Bintjes. Voor wat latere levering heeft Oost-Duitsland on onze markt een belangrijke order geplaatst. Hiervoor zijn deze week goede prijzen betaald. Men kan hier uit de conclusie trekken dat de droogte de aardappel opbrengsten in Oost-Europa sterk moet hebben aan getast. De prijzen van aardappelen, bestemd voor de binnenlandse voorziening, worden nog hoofdzakelijk via 't veilingaanbod bepaald. Deze prijzen lagen deze week aanzienlijk lager dan de voorgaande week. Ruwvoeders: Tengevolge van de betere weers omstandigheden gedurende de afgelopen week, kon de stro-oogst inmiddels voor een zeer groot gedeelte worden geborgen. Het aanbod speciaal van tarwestro voor directe levering werd daardoor groot, waardoor de markt onder druk kwam te staan en de prijzen voor directe levering iets afbrokkelden. Alhoewel de raming van de totale stro-opbrengst van oogst 1969 aanvankelijk lager kwam te liggen dan die van de vorige oogst, blijkt deze, nu de oogst praktisch is geborgen, hoger uit te vallen dan de voorlopige raming. De vraag van de zijde van de tuinderijsector, die zich voornamelijk bepaalt tot tarwestro op najaars levering valt goed te noemen, waardoor dan ook in teressante premies kunnen worden gerealiseerd. De vraag uit de veehouderijsector voor najaars- en winterlevering gaat hoofdzakelijk uit naar de betere kwaliteiten, die voor de regenperiode konden wor den geborgen. De hiervoor hogere vraagprijzen werd gedurende de afgelopen week niet of zeer moeilijk ingewilligd. AARDAPPELTERMIJNMARKT Weekbericht 39 september 1969, verstrekt door O. de Vries Zonen N.V., Amsterdam; voor Zee land, Goes, tel. 011006451. Consumptieaardappelen: JBintje 40 mm opw. april. Met een notering van iff 24,70 bij de inzet van deze week kwam het hoogste fipeil van de vorige week van 25,20 nog wat hoger liggen n.l. op 25,30. De opvolgende beursdagen aven evenwel een daling te zien van 24,50 naar 23,50 om op de laatste beursdag verder te zakken tot 23,De slotnotering lag op een wat hoger peil n.l. 23,80. De weekomzet berikte een aantal van 743 contracten met een openstaande positie van 2437 (v.w. 2386). VARKENSNOTERINGEN COVECO (10-9-1969) Geklassificeerden: 6880 kg la 3,47; 2a, lb 3,35; 3a, 2b, lc ƒ3,30; 3b, 2c, 3c ƒ3.25: 4 en Cc f3.19 SI—85 kg la ƒ3,47; 2a, lb 3,35; 3a. 2b, lc ƒ3.30; Sb, 2c, 3c 3,25; 4 en Cc 3.19. 86—90 kg la f 3.42: 'Sa, lb 3,30; 3a, 2b, lc 3,25; 3b, 2c. 3c f 3.20; 4 en 'Cc ƒ3,14. 91—100 kg la ƒ3,32; 2a, lb f 3.20; 3^ 2b. ilc ƒ3,15; 3b, 2c, 3c ƒ3,10; 4 en Cc ƒ3 04. On - las- sificeerden: 101—110 kg 3,12; 111—150 kg 3 02. MARKT GOES (9 sept. 1969) Aardappelen: Bintje, nul mm en opw., binnenl. kwa liteitseisen van 12,tot 12,50, af boerderij op auto geleverd. Sorteerkosten voor rekening koper. Voederaardappelen van 2,tot 5,Beide per 100 kg. Vlas: Voor vlas van de nieuwe oogst bestaat enige belangstelling. Goede partijen werden verkocht voor 1823 cent; op auto geleverd. Partijen van ge wone kwaliteit 1518 cent, op auto geleverd. Uien: Onafgestaart op auto geleverd van 1012 cent per kg. Hooi: Lucerne, uit de ruiter geperst van 140, tot 160,per 1000 kg. Stro: Voor directe levering: Tarwestro 42,50 tot 50,gerstestro geen note ring meer; erwtenstro 75,tot 80,Najaars levering: Tarwestro 70,tot f 75,gerstestro 70,tot 75,erwtenstro 90,tot 95, Alles od auto geleverd en oer 1000 kg. Eieren: 1,82 tot I.9OV2 per kg. Voor alle noteringen geldt exclu sief b.t.w. W krijgen nog een mooie nazomer. Na 14 dagen van koud nat weer is het mooie zonnige weer teruggekomen. Er waren heel wat mensen die eerst dachten dat we zo het koude najaar in zouden gaan. Gelukkig is dit niet het geval en de mensen op straat lopen weer kwiek met het hoofd rechtop, ze moppe ren niet meer en alles is oké. Wat kan het weer toch van grote invloed zijn op de stemming van de men sen. Vorige week waren ze kort aangebonden, vlug geïrriteerd, maar nu kun je weer van alles tegen ze zeggen zonder dat ze vlug kwaad worden. Vele men sen dachten al, 't is voorbij, we hebben een mooie zonnige zomer gehad en nu zitten we weer in de misère. Het reizen en uitgaan, er werd niet meer aan gedacht, het was allemaal afgelopen. Maar nu is er weer die zon en de mensen zeggen, in september kun je toch nog zuke mooie dagen hebben, het is niet meer zo loeiheet, maar net warm genoeg om er heer lijk van te kunnen genieten. Elke dinsdag komen er nog een heleboel Engelse bustoeristen naar de markt in Goes en als ze moe van het lopen zijn, gaan ze nog een poosje lekker zitten op de Ravelijnse gazons. Als dan de chauffeur het sein tot vertrek geeft hijsen ze zich weer in de bus en begeven zich naar huis. Misschien is dat huis een hoge flat of wonen ze in een donkere straat in een stad, misschien zien ze nooit de blauwe lucht dan alleen boven hun benau wende straten. Dus genieten ie hier van het uitzicht op de Zeeuwse eilanden, hun donkere stenen huizen zijn voor hun vaak gevangenissen en we kunnen ons wel indenken dat zo'n busreisje heel wat voor hen betekent. De graanoogst is in Zeeland met het maaidorsen der zomertarwe geborgen, we zijn wat vroeger dan elders. In het noorden van ons land zal het deze week misschien aflopen. Het stropersen raakt ook op z'n eind, de kleur is er wel wat af, vooral van het reeds vroeg gemaaide, er is ook nog wat gehakseld in Zee land. We zijn nu begonnen aan het hoofdstuk aard appels, wat niet lang kan duren want de eerste rooi- datum suikerbieten komt al in zicht. We zullen alle weekdagen moeten benutten om zoveel mogelijk aardappels te rooien en de grondbewerking zal er misschien wat onder lijden wat we niet graag zien Lange dagen maken is het enige. Wanneer men nu ai die aardappels zou zien die op één dag gerooid zijn dat zou een reuze hoop zijn. De opbrengst valt niet tegen, alleen op de droge percelen is het aantal bonken niet groot. Met de zieke aardappelen valt het mee, alleen die genen die wat zuinig zijn geweest bij het sproeien moeten dan nu vele malen verdubbeld terugbetalen, in minder goede aardappels, veel werk en moeilijker verkoopbaarheid. NOTERINGEN ROTTERDAMSE KORENBEURS (d.d. 8 sept. 1969) Tarwe: sept. 33,50, franco fabrieken, fabriekscon- dities, sept. ƒ35,25, nominaal, exportcondities. Kip- pengerst: sept. 31,—. Brouwgerst C.B.K.: geen zaken. Brouwgerst Duitse condities: sept. 34,25, netto, okt. 34,60, netto, alles basis boordvrij. Haver op monster: van 25,— tot 28,—, naar gelang van kwaliteit. Groene erwten op monster: tot 52,50, uit gezochte partijen iets hoger. Groene erwten 3 kwa liteit: sept.-okt. 59,50, okt.-nov. 60,nov.-dec. 61,jan.-april ƒ64,Groene erwten 6% kwali teit: sept.-okt. 58,—. Schokkers op monster: tot 58,uitgezochte partijen iets hoger. Schokkers 3 kwaliteit: sept.-okt. 67,laten. Schokkers 5 kwaliteit: sept.-okt. 66,laten. Capucijners 5%: okt.-nov. 60,Bruine bonen op monster: tot f 100. Bruine bonen doorsneekwaliteit: okt. 97,50, laten. Maanzaad exportkwaliteit: sept. 230.Karwijzaad exportkwaliteit: sept. 117,50, dec. 120,alles franco R'dam. Termijnmarkt consumptie-aardappelen: (Oochtend- call.): april 24,laten, 23,80, bieden. Contracten: 1 x ƒ24,10, 58 x 24,Aardappelbeurs: Bintje 40 opw. binnenland: 16,5017,50, autovrij. Bintje 35 opw. export W.-Duitsland: 16,tot 17, autovrij. Ruwvoeders: Tarwestro 45,tot 50, Erwtenstro 75,tot 80,af boerderij. Na de snelle prijsstijging bij de groothandel in kinpe-e'eren is in de loop van de derde week van aueustus de markt in de week van 25 tot 30 augustus vee' rustiger geworden. Vele kopers in binnen- en bn'+e^and namen een afwachtende houding aan, zo dat aan prijsdaling voor de meeste gewichtsklassen niet was te ontkomen. Voor de uitvoer was Neder land vrijwel uitsluitend op West-Duitsland aange wezen. De transacties met andere landen waren van veel geringer omvang dan de laatste tijd het geval is geweest. Naar verluidt heeft België nogal wat or ders in Italië kunnen plaatsen. De afzet in 't binnen land vindt thans eveneens plaats op basis van een lagere notering, terwijl het zich laat aanzien dat de omzet naar de hoeveelheid gerekend geen grote ver andering zal ondergaan. Een wenselijke verbetering van het prijspeil is niet te verwachten zolang andere landen dan West-Duitsland niet in sterkere mate als kopers in de markt kómen. EIEIREN EN PLUIMVEENOTERINGEN Coöp. Veluwse Eierveiling Barneveld: Aanvoer 865.000 eieren, redelijke handel, gewichtsklasse 39/49 gram 5,70 tot 8,76 en bij kalme handel werd voor de gewichtsklasse 69/71 gram 14,85 tot 14,99 per 100 stuks betaald. Eierveiling Barneveld: Aanvoer 520.211 eieren. Redelijke handel, gewichtsklassen 42-48 gram en van 70-71 gram van 6,40 tot 8,72 en van 13,70 tot 14,40 per 100 stuks. Eiermarkt Barneveld: Aanvoer ca. 1.900.000 eieren, kalme handel, 50-58 gram van 9,35 tot 12,70 per 100 stuks of 1,87 tot 2,19 per kg en 59-65 gram ƒ13,tot ƒ14,25 per 100 stuks of van ƒ2,20 tot 2,19 per kg. Pluimveemarkt Barneveld. Aanvoer ca. 13.000 die ren. Kakne handel, lichte slachtkippen 1,- tot 1,20, zware slachtkippen 1,40 tot 1,70 en slachtkuikens f 1,50 tot 1,55.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 20