s PLOEGKAMPIOENSCHAP WEST ZEEUWS-VLAANDEREN Het ploegkampioenschap voor West Zeeuws-Vlaan- dieren. dat aanvankelijk voor 13 september was vast gesteld, zal nu worden gehouden op ZATERDAG 20 SEPTEMBER a.s. De wedstrijd vindt plaats op een perceel van de heer Jac. Dieleman te Schoondijke. De ingang van het perceel ligt aan de Groeneweg. Aanvang van de wedstrijd 13 uur. Deze wedstrijd geldt, evenals vorige jaren, als selectiewedstrijd voor het Zeeuws ploegkampioen schap van 1970. De deelnemers zijn geselectered uit de verschillende landbouworganisaties (ouderen en jongeren) en de BOVAL. Er zal worden getracht op. het terrein tevens een demonstratie te houden van enkele interessante nieuwe machines. RUILVERKAVELING STOPPELDIJK Verpachters en pachters in het ruilverkavelings- gebied Stoppeldijk hebben, voor zover het bestaande pacht verhoudingen betreft, de gegevens voor de op »e maken pachtovereenkomsten ontvangen. Het is niet nodig dat één van de partijen voor zegeling van deze overeenkomst zorg draagt. Deze overeenkomst is n.l. vrij van zegel, ingevolge art. 128, lid 1 der Ruilverkavelingswet 1954. Men kan het onderstreepte tekstgedeelte op de voorkant van de overeenkomst vermelden. NIEUWE LEDEN CENTRALE CULTUURTECHNISCHE COMMISSIE In de Staatscourant van maandag 8 september is opgenomen dat bij koninklijk besluit van 12 juni 1969 nr. 29 met ingang van 1 juni 1969 eervol ontslag is verleend aan ir. J. D. Dorst te Burg-Haamstede, en ir. H. de Ridder te 's-Gravenhage, als leden van de Centrale Cultuurtechnische Commissie. Met ingang van respectievelijk 1 juni 1969 en 15 september 1969 zijn benoemd tot leden van genoemde commissie ir. M. J. te Nuijl te Bussum, als vertegen woordiger van de Minister van Financiën, en G. van de Zande te Nieuw-Beijerland. UTD PLUIMVEECONFERENTIE 1969 Tijdens de pluimveetentoonstelling „Ornithophilia" te Utrecht belegt op donderdag 25 september a.s. N.V. Mengvoeder U.T.-Delfia een middagbijeenkomst voor legkippenhouders en slachtkuikenmesters in de Gehoorzaal van de Bernhardhal van de Jaarbeurs. Onderwerp van deze conferentie is: „De integratie in de pluimveehouderij". Daarbij worden zowel de „markt" als de belangen van de pluimveehouder be handeld. De bijeenkomst wordt om kwart vóór twee ge opend en om vijf uur gesloten. Toegangskaarten voor deze middag kunnen worden aangevraagd bij N.V. Mengvoeder U.T.-Delfia, Postbus 8 te Maarssen, afd. Publiciteit (tel. 034651343). OVERLEG EN SAMENWERKING IN FRANKRIJK Op initiatief van het Noord-Hollands Convent van Plattelandsorganisaties wordt van 27 oktober tot 1 november a.s. in het Volkshogeschoolcentrum „Méri- don" een studieweek gehouden over: „Vormen van overleg en samenwerking in Frankrijk". Uitgangspunt van deze cursus is dat, gezien de ontwikkelingen in de E.E.G. en in ons eigen land een verkenning op hetgeen op het gebied van overleg en samenwerking in Frankrijk gaande is, het zeker de moeite waard is daarvan kennis te nemen. Het is een Nederlandstalige 5-daagse cursus waarin naast een aantal inleidingen en gesprekken met Franse des kundigen, een aantal objecten bezocht worden, waar in de praktijk de uitwerking van e.e.a. te zien is. Kosten 235,inclusief reis- en verblijfkosten enz. Belangstellenden kunnen nadere inlichtingen vra gen bij het secretariaat Chateau de Méridon, Volks hogeschool, Bergen, (N.-H.), tel. 022083841. J. STROO 25 JAAR HOOFDKONTROLEUR P.M.D. „De man van de melkkontrole, dat is Stroo". Al dus luidt volgens de voorzitter van de Provinciale Vereniging voor Melkkontrole in Zeeland, de heer B. Arendse te Gapinge, het oordeel van de melk veehouders en rundveefokkers. Hiermede is de hoofdkontroleur van de Provinciale Melkkontrole- dienst in Zeeland, de heer J. Stroo te Middelburg, raak getypeerd. Bovenvermelde woorden werden uitgesproken tijdens een bescheiden receptie door het bestuur van de P.M.D. aan de heer Stroo en zijn gezin, aan geboden ter herdenking van het feit dat hij op 1 september 1944 de funktie van hoofdkontroleur aanvaardde. Dat begin was overigens niet vlot, want reeds spoedig na 1 september 1944 werd door het oorlogsgeweld dat bij de bevrijding in alle hevigheid over Zeeland woedde, de uitvoering van de melkkontrole vrijwel volledig lamgelegd. Vanaf mei 1945 kon de heer Stroo geleidelijk het werk van de melkkontrole weer op gang brengen. Van circa 1700 op produktie gekontroleerde koeien breidde de melkkontrole in Zeeland zich geleide lijk uit tot ruim 8500 thans. De voorzitter van de P.M.D., de heer J. M. C. Ooms, tot voor kort woonachtig te Oud-Vossemeer, leidde de bijeenkomst en schetste de hoofdkontro leur als een bescheiden harde werker die met vast houdendheid, geduld en takt het toezicht op de uit voering van de melkkontrole zodanig vorm wist te geven dat deze als vanzelf liep. De heer ir. W. L. Harmsen, tot voor kort Rijksveeteelt- en Zuivel- konsulent in Zeeland en onder wiens leiding als hoofd van de P.M.D. de heer Stroo 21 jaar als hoofdkontroleur van de P.M.D. werkte, liet zich waarderend uit over diens arbeid en schetste de voortdurende veranderingen die daar in optraden als gevolg van de groei van de deelname aan de melkkontrole. De heer Arendse betuigde namens alle leden dank voor de wijze waarop de h^er Stroo naast z'n taak van toezichthouder op de uitvoering, deze uit- ZITDAGEN BOEKHOUD- BUREAU TERNEUZEN: Woensdag 17 september in hotel „Des Pays-Bas". OOSTBURG: Woensdag 17 september in café „De Windt". ZIERIKZEE: Donderdag 18 september in hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Donderdag 18 september in hotel „De Eendracht". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 18 sep tember in hotel „De Gouden Leeuw". ZITDAGEN GROPATAX Te Goes in het Landbouwhuis: maandagmorgen 15 september 1969 van 912 u; dinsdagmorgens steeds volgens afspraak; iedere dinsdagmiddag van van 13.30—17.00 u. Te Zevenbergen in het kantoor van de ZLM, Stations- laan 4: iedere dinsdagmiddag van 13.3017.00 u. voering zodanig bevorderde dat rationeel kon wor den gewerkt. Ook voor de voorlichting aan de leden, mede ook door het bezoeken van vrijwel alle vergaderingen van de talrijke afdelingen, werd Stroo „de man van de melkkontrole". Hierna voerden nog enige sprekers het woord, zoals ir. C. J. Janmaat, die namens de C.M.D. een geschenk aanbood, en de jongste wijziging in de uitvoering van de melkkontrole, namelijk het com putertijdperk, aansneed. De heer P. C. Vcrheijen sprak namens de koI- lega hoofdkontroleurs '-an de P.M.D.'en buiten Zee land; de heer L. C. Pladdet, le kontroleur van de P.V.M., gewaagde van de samenwerking en ten slotte bood de voorzitter namens de P.M.D. een enveloppe met inhoud aan en namens P.M.D., P.V. M., N.R.S., Provinciale Commissie voor de Veever betering nog een tastbaar aandenken. Aan mevrouw Stroo waren bij het begin van de bijeenkomst bloe men aangeboden. De heer Stroo dankte de sprekers voor de hem toegezwaaide lof die hij evenwel grotendeels door gaf aan zijn medewerkers, personeel van de P.V.M. en zijn vrouw en kinderen. dE. BUCOLICUS STAAT MET BEIDE BENEN BUITEN DE WERKELIJKHEID IN DE LANDBOUW In het Groninger Land bouwblad van de vorige week schrijft H. de K. het volgen de proza over „Bucolicus" Een ai-tikeltje dat toch wel een bepaald licht werpt op deze figuur. Wij nemen deze bijdrage onderstaand over. RED. BUCOLICUS |^E landbouw moet zijn bestaan vinden door een zeer belangrijk deel van het levensmiddelen pakket aan de man té brengen en daarmee is zijn in komen voor een groot deel afhankelijk van de poli tieke strijd tussen de belangen van de producent en de consument. Het spreekt voor zich, dat neutrale voorlichting over de positie van de landbouw aan het overige deel van de bevolking in dit verband van groot belang is. Een voorlichting die voor het over grote deel wordt geleverd door dagbladpers en opinie bladen. De persoon die achter het pseudoniem „Bucolicus" schuil gaat bedrijft deze voorlichting in Elseviers Weekblad. De landbouw en de landbouwpolitiek komen er bij Bucolicus meestal slecht af. Bucolicus rekent zijn lezers regelmatig voor dat de boer een RADIO Dinsdag 16 september a.s.. Hilversum II, 12 30— 12.40 uur „De moeilijkheden met de graanoogst", m.m.v. diverse consulentschappen. „Aardappelen in 1969", de heer R. v. d. Hoek van het Produktschap voor Aardappelen. Vrijdag 19 september a.s.. Hilversum II, 12.30 12.40 uur „Een voorbeschouwing over de Euro- Show „Ornithophilia", m.m.v. dr. R. K. W. Kuipers, voorzitter van de Koninklijke Vereniging Ornithophi lia. Actualiteiten van 't Proefstation voor de groente en fruitteelt onder glas te Naaldwijk. formidabel bedrag aan steun ontvangt en goochelt daarbij graag met de wereldmarktprijzen, suggereren de dat. de lezer rechtstreeks via de winkelprijzen en langs een omweg via de fiscus onnodig de dupe wordt. Reeds in 1965 verscheen van dezelfde schrijd ver het boekje „Moderne Landbouwpolitiek" waarin hij aangeeft hoe het wel moet. Op pag. 158 wordt berekend, dat de landbouwproduktie in Nederland zou moeten plaats vinden op bedrijven van ongeveer 60 ha. Zonder steun zou een dergelijk bedrijf de ondernemer 33.000 salaris kunnen opleveren, ter wijl tevens 5 procent rendement van het geïnvesteer de kapitaal zou kunnen worden gehaald. ET lijkt niet onwaarschijnlijk dat Bucolicus daar op het ogenblik anders over denkt omdat de persoon achter het pseudoniem „Bucolicus" in 1967 eigenaar van een akkerbouw-bedrijf 1n Wehe-Den Hoorn werd. Een bedrijf van ruim 45 ha met grond van redelijk goede kwaliteit. Op zichzelf is het moe dig om op deze wijze de eigen ideeën te willen be wijzen, maar het is mislukt. Nu, in het derde jaar van de exploitatie, zal het gehele bedrijf van 45 ha met 11 ha boomgaard en kasopstanden nog voor geen twee kwartjes opbrengst leveren. De percelen zijn dit jaar niet ingezaaid en verzorgd. De distels en de wilde haver staan lustig te wuiven. Het zaad van de distels waait in hele wolken, soms als een sneeuwjacht over de velden. De buren zien dit met lede ogen en verbeten gramschap aan. Volgend jaar zullen uit die zaadjes op hun land distels groeien. De schuur en de woning zijn bouwvallig. Schuld eisers krijgen geen gehoor en moeten maar zien hoe zij hun problemen oplossen. Bucolicus meende dat een bedrijf van 60 ha zon der steun goed zou kunnen renderen. Hij heeft aan getoond met een bedrijf van 45 ha muurvast te lopen, hoewel dit bedrijf wel de door MuccJlicus niet nodig geachte bescherming genoot. Desondanks zet hij de kruistocht tegen de bescherming van de landbouw onverminderd voort. Het is jammer dat een deel van ons Nederlands volk het oordeel over de landbouw mee baseert op de ideeën en gegevens van een co lumnist die bewezen heeft met beide benen buiten de werkelijkheid in de landbouw te staan. H. de K.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 2