Ij Interventie voor peren 6i 1 IS i! Is ei Isls Graanoogst 1969 op Tholen 17 (Vervolg van pag, 8) Groep Ras Minimum, en vergoedingsprltjzen p. 100 kg klasse III Grootvruchtige rassen 1. Doyenné du Comice 2. Beurré Hardy 3. B. Alex. Lucas Triomphe de Vienne William Düchesse 4. Beurré Lebrun Pondspeer Beurré Clairgeau 6. Packhams Triumph Marquerite Marillat Souv. du Congeres K'leinvruchtige rassen 2. B. Durondeau 3. Conference Légipont Bon Chr. Williams Bonne Louise d'Avranche Clapps's Favourite Précoce de Trevoux Beurré d'Anjou Pres. Loutreuil 4. Emile dUeyst Beurré d'Amanlis Franse wijnpeer Saint Rémy Brederode Gieser Wildeman Beurré de Merode Comtesse de Paris Zwijndr. Wijnpeer Maagdepeer 6. Alle niet genoemde rassen klasse extra I en II 90 en op beneden 90 90 en op beneden 90 26.— 21.50 17 13.30 8.10 21.20 17.60 14 11.- 6.90 15.70 13.20 10.60 850 verse eons, ind. verg. 6.— 5.50 5.50 13.— 11.— 8.90 7.20 verse cons, ind. verg. 6.— 4.80 4.80 60 en op beneden 60 21.50 15.70 17.— 12,50 60 en op beneden 60 13.20 9.80 10.60 8 10 1330 >.90 05© 6 60 10 3© 30 Klasse Extra, I en II minimum vergoedings- verse min. ind. verg. verse min. verg. ind. markt 6 5.40 5.40 markt 6.— 4.50 4.50 GROOTVRUCHT1GE RASSEN prijs Groep Rassen SÊ «e 1. James Grieve, Golden Delicious, Tljdeman's E.W. Goud rei nette 15, 2. Glorie van Holland, Ellison's Orange 15, 3. Notarisappel, Zigeunerin 15, 4. Goudreinette-mutaties, J. Grieve-mutaties, Transp.15, de Croncels, Winter Banana, Calville-groep, Jac ques Lebel, Dubbele Belefleur, Bramley's, Seed' Hng, Franse Reinette, Lane's Prince Albert, Le- moenappel, Signe Tilisch K1JEJNVRUCHT1GE RASSEN prijs S S3 Klasse III minimum prijs -£§• •gS tc c ie -o V c g s 15,— 11,— 15,— 11 12,40 9,20 12,40 9,20 9,70 7,30 9,70 7,30 7,10 6,- 7,10 5,50 2 +-> S2 rt 15,— 15,- 15,- 15,- <D -♦-> e- ■S. 'C o. sf •O e 33 co 8,40 8,40 7,10 7,10 6.— 5,80 6,— 4,40 Klasse Extra I en II Klasse 111 minimum vergoedings- minimum Prijs prijs prijs E c e 32 rt 2» s 1. Cox's Orange Pippin, Jonathan, Stark Earliest, Be- noni, Ingrid Marie, Sterappel 15, 2. Yellow Transparente 15, 3. Manks Codlin, Perzikrode Zomerappel 15, 4. Alle rassen, die bovenstaand niet naar naam of 15, synoniem staan vermeld Van al deze vergoedingsprijzen wordt dan nog 10 heffing ingehouden, zodat de teler in feite maar 90 van de genoemde vergoedingsbedragen ontvan gt. *88 15,— 12,40 9,70 7,10 9,70 8,10 6,50 6,- 15,— 12,40 9,70 7,10 9,70 8,10 6,50 5,— e O 15,- 15,- 15- 15,- ti E ■3.2 .E 15 8,40 7,10 6,— 6,— •c 81 *5 cd gE 32 ca 8,40 7,10 5,80 4,40 WAT ZAL DE POOL VAN DE CAVETHO ONS BRENGEN? De opbrengst, hoe zal het aflopen met het optre dende schot? Weersgesteldheid, voor en tijdens de oogst. Zaaitijd. Structuur. Luizenaantasting. Roest en meeldauw. Cycocel bespuitingen. Opbrengst. De opbrengsten in kg tarwe verschil den dit jaar enorm van bedryf tot bedrijf. Als men 5500 kg/ha had wag dat voor dit jaar een goede opbrengst. Maar men hoorde ook maar al te vaak 40004500 kg/ha, wat toch niet al te veel is. De Manella was dit jaar de favoriet op het eiland d.w.z. het meest gezaaid. Er werd ook Norda uit gezaaid en die bleek ook gunstig uit de bus te komen. Misschien wordt het wat voor de toe komst? Jos Cambier werd ook uitgezaaid, en er' wordt aangenomen dat deze onvatbaar is voor voetziekte. Het is te hopen! En dan met goede opbrengst en goede bakkwaliteitenWant daar moet toch ook aan gedacht worden, willen wij nog blijven be staan in de E.E.G. Frankrijk blijkt ook goede kwaliteiten tarwe te hebben; onze concurrent! Zaterdag 30 augustus konden gelukkig de combines weer van start, er treedt sterk schot op in de zomertarwe, en er staat toch nog een aanzienlijke oppervlakte vast. Zaaitijd. Er wordt toch voor onze gronden over het algemeen nog al vrij vroeg gezaaid. Laten we daar goed aan denken, i.v.m. roest, voetziekte en misschien ook wel opbrengstderving, zonder deze ziekten. Structuur. In het najaar '68 heeft ook het aard appelland bij velen nog al wat te verduren gehad. Dit is ook niet goed voor de tarwe die dan nog gezaaid wordt al is het wel over een nachtvorstje heen! Luizenaantasting. Op de droogtegevoelige gron den kunnen ook dit jaar de zeer grote aantallen luizen in de afrijpende aren een demper op onze opbrengst gezet hebben. Want de sappen die naar de afrijpende korrel moesten, werden immers op gezogen door de luizen, zodat de korrels niet vol doende genoeg uitgroeiden. Roest en meeldauw. Ook dit weer op verschillen de percelen gezien, ziekten die ieder jaar weer terugkeren. Vandaar dat de meeste boeren nog liever rijenteelt toepassen dan breedwerpig want dan gaat er meer wind door het gewas. Cycocel. Hoe zou eigenlijk de ccc reageren op onze korrels? Onlangs bleek het dat tarwe die niet bespoten was een grovere en vollere korrel bezat dan de wel bespotene op het zelfde perceel de zelf de grond. Het is te hopen dat de proefvelden ons ook dit jaar weer kunnen helpen bij onze vragen die er toch steeds weer rijzen. U bezoekt ze toch ook elk jaar? Gerst. Ook de gerst bleek dit jaar zeer sterk te verschillen in opbrengst van perceel tot perceel. Het blijkt dat de nieuwe veel gezaaide soort Delisa zeer sterk gevoelig is voor de structuur. Nog geen afdoende groeiremmer aanwezig. Ook hier is men dit jaar begonnen met haver te telen. Dit jaar is de CAVETHO aangesloten met het graan bij de grote pool van Züid-West Nederland. Dit zal zeker goede resultaten afwerpen! Want de kracht van de agrariër zit alleen in SAMENWERKING! WIM DE RIJKE, Kettingdijk 2, Tholen. Leerling L.S.T. vakschool Goes. (Vervolg Het programma is aangepast aan de Europese en Engelse markt. Het eindprodukt moet wegen 100 kg tot 118 kg en de grote nadruk wordt gelegd op een perfekte verhouding vlees-vet met mager vlees van de hoogste kwaliteit. Het zware mestvarken-typt, (fokdier) van 118 kg wordt bereikt in 190 dagen met een bijzonder lage voederconversie en een karkas met een geslacht gewicht van 42 vlees. Van de drie zuivere lijnen (Large White, Wessex (Hampshire) en Landras) gefokt om de essentiële'karakteristieken in de afstamming voor een efficiënte groei en vlees- produktie, goede moedereigenschappen bij de ouder- dieren en een grote verbetering in de vlees-vet- verhouding., worden voor de produktie voor de ver koop de Wessex (Hampshire) grootvaderberen ge n pag. 13) paard met Landras grootouder-vrouwelijke lijn om de Wessex (Hampshire) x Landras ouderhybride-zeug te produceren. Het is deze Hybride, gedekt door de Large White, die de zware slachtbig produceert om afgemest te worden. MESTEN De gemiddelde worpgrootte is 21,3 gespeende big gen per jaar per opgezette zeug. Na vijf weken wordt de big gespeend. Van de vijf tot die acht h tien weken worden zij gefokt, waarna zij worden afgemest tot een levend gewicht van 100 tot 120 kg. De voeder conversie die in Engeland werd bereikt met deze Sykes' mestvarkens zou bijzonder laag zijn. De voederconversiecijfers van het Sykes' Hybride- mestvarken zijn in Nederland nog niet bekend, om dat de eerste worpen biggen pas een dezer dagen zijn te verwachten. Gezien de zeer lage voederopname en de prima conditie in de eigen fokkerij te Giessen- burg (n.l. iy2 kg gem. per zeug per dag), daarbij de kwaliteitsverschillen tussen Engels en Nederland» voer in aanmerking nemende, wordt verwacht dat met dit varken nog gunstiger resultaten zullen wor den geboekt. De praktijk zal het uitwijzen of deze verwachtin gen bewaarheid worden! De vraag van nu en zeker die van morgen is minder vet, meer vlees, meer ham, meer carbonades. Als daaraan door de fokkers en mesters voldaan kan worden profiteren beiden hier van?

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 17