LANDBOUWSCHAP Gewestelijke Raad Grote bezwaren tegen ontwerp uitwerking streekplan Midden-Zeeland VAN HET 15 In de op 3 september 1969 gehouden vergade ring van de Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap bleek dat de raad ernstige be zwaren had tegen het ontwerp-uitwerking artikel 4 lijn Streekplan Midden-Zeeland voor wat be treft het opnemen van een gedeelte van de Quar- ïespolder en de Bijleveldpolder in het toekomstige industriegebied. (Het betreft hier 326 ha tus sen Nieuw en St. Joosland en Nieuwdorp en 560 ha ten oosten- van Borssele.) Besloten werd deze bezwaren aan G.S. van Zeeland voor te leggen. De raad stelde zich op het standpunt dat de land bouw positief wil meewerken aan de industriële ontwikkelingen langs de Westerschelde, maar dat een duidelijke grens dient te worden gelegd tus sen hret industriegebied het woongebied en de recreatieve mogelijkheden die de Oosterschelde biedt. Het industriegebied dient naar de mening van de raad in het noorden te worden begrensd door de dijk van de Quarlespolder. Het standpunt van de landbouw zal tevens ter kennis van de le den van de Provinciale Staten worden gebracht. Verdroging landbouwgronden rond bouwdok Zonnemaire. Met instemming werd kennis geno men van de resultaten van het overleg met de Deltadienst van de Rijkswaterstaat. Verwacht mag worden dat de schade die aan verschillende ge wassen is ontstaan, tengevolge van onttrekking van grondwater, op bevredigende wijze zal worden geregeld. Trace's voor leidingen. De raad diende wijzigings voorstellen in voor een in Oost Zeeuwsch-Vaande- ren te leggen leiding door Shell-Nederand, waar bij het standpunt werd ingenomen dat zo goed mogelijk aansluiting diende te worden gezocht bij reeds bestaande leidingen. Het tracé voor een zuurstofleiding van Terneuzen naar Gent werd goedgekeurd. Over de verdere voorwaarden inzake vergoedingen en cultuurtechnisch herstel zal nader overleg met de betrokken maatschappijen volgen. Voorlichting aankoop gronden rond Zuid-Sloe. In verband met de plannen tot aankoop van gron den voor industrievestiging in de polders rond het Zuid-Sloe besloot de raad alle grondeigenaren en pachters in dit gebied zo goed mogelijk te infor meren, teneinde teleurstellingen te voorkomen. Bestemmingsplannen. De raad maakte bezwaren tegen het ontwerp-bestemmingsplan Vlissingen- Oost, daar dit plan de richting uitgaat van het steeds noordelijker projecteren van industrieter reinen, waarmede de landbouw zich niet kan ver enigen. Het ontwerp-bestemmingsplan Oost II van de gemeente Hulst ontmoette geen bezwaren. Wijziging openingsdatum jacht op eenden. De raad sprak zijn teleurstelling uit over het laatste lijk genomen besluit tot wijziging van de openings datum voor de jacht op eenden, waardoor op ver schillende plaatsen belangrijke schade aan de ge wassen is aangericht. (Door het elf dagen later openstellen van de jacht, alhoewel er zeker niet minder eenden waren dan vorige jaren, is de landbouw van deze maatregel de dupe geworden. Dat het verstrek ken van vergunningen niet direkt resultaat kan geven was te verwachten. Een en ander kost „administratief" toch zeker enkele dagen. Zo als in de lijn van de verwachtingen lag waren het aantal aanvragen dermate }m)g d&t utin vertraging opleverde. Het schijnt dat in dt' lan delijke commissie alleen Zeeland zich tegen deza verlate openstelling heeft verzet. Wij kunnen de situatie in andere provincies niet beoorde- en, maar dat deze latere openstelling van de eendenjacht voor agrarisch Zeeland belangrijke schade tot gevolg had is zeker. De motivering om hiertoe over te gaan was onvoldoende en de risico's voor de landbouw waren te groot. Fauna beheer bleek zelfs (door omstandigheden) niet van het afkondigen van de maatregel op de hoogte. De afkondiging van de verschuiving van de opening eendenjacht van 24 juli naar 4 augus tus namens de Minister van Landbouw was on dertekend door de secretaris-generaal J. H Pa- tijn en opgenomen in de staatscourant van 7 8 juli!) Besloten werd een schrijven te zenden aan net dagelijks bestuur van het Landbouwschap met het verzoek de Minister van Landoouv; en Visserij op deze ongewenste hantering van de jacntwet te wil len wyzen. Onderhoud van sloten langs provinciale wegen. Naar aanleiding van een desbetreffend verzoek van de ZLM werd besloten de medewerking van het be stuur van de Zeeuwse Polder- en Waterschapsbond te vragen, voor het verkrijgen van een uniforme regeling inzake het beheer er. onderhoud van slo ten. De Kring Tholen-St. Philipsland had deze kwestie in het ZLM-bestuur aan de orde gesteld. Volgens het wegenreglement van het waterschap zou het onderhoud van sloten, ook al grenzen de percelen niet aan deze sloten, en zijn daarvan ge scheiden door een strook van 30 cm op de oever, toch voor rekening van de boer komen. Ook op Walcheren zijn hierover moeilijkheden met het waterschap. Dit in tegenstelling tot waterschappen waar een ander standpunt wordt ingenomen. Er wordt met twee maten gemeten, waardoor in e- paade gebieden boeren met een groot aantal me ters van percelen niet direkt grenzende aan de s o- ten, onevenredig zwaar belast worden. CONTRIBUTIE-AFTREK HEFFINGSBEDRAG De leden van een aantal organisaties mogen een deel van hun contributie in mindering brengen van het bedrag van de algemene hefffing die zij aan het Landbouwschap moeten betalen. Deze contributieaftrek komt neer op zeventig Dro- cent van de betaalde contributie maar mag niet meer bedragen dan de helft van de heffingsaan slag. Deze aftrek geldt niet voor de bestemmings heffingen. Het bestuur van het Landbouwschap heeft in zijn openbare vergadering van 3 september jl. Het Koninklijk Nederlands-Landbouw-Comité en dus daaronder behorend leden van de ZLM aange wezen als in aanmerking komend voor contribu- tiéaftrek. BELASTINGZAKEN Het Landbouwschap heeft zich tot de staats secretaris van Financiën gewend naar aanleiding van rapporten over belastingaftrek voor de wer kende gehuwde vrouw en over het succesierecht. De adviescommissie voor een aantal fiscale vraagstukken, de Commissie Hofstra, heeft on langs aan de staatssecretaris van Financiën rap port uitgebracht over aftrek voor de werkende gehuwde vrouw in de inkomsten- en de loonbe lasting. Verwezenlijking van de regeling die in dit rapport wordt voorgesteld zou echter onvermijde lijk verzwaring van de belastingdruk voor de land bouw tot gevolg hebben. Op veel landbouwbedrij ven is immers de medewerking van de echtgenote onmisbaar. Het Landbouwschap dringt er dan ook opnieuw op aan, dat de vaste bedragen waarover geen belasting behoeft te worden betaald die in de Wet op de Inkomstenbelasting 1964 worden ge noemd, worden opgetrokken. Door de loonstijging sinds 1962, het jaar waarin deze regeling inging, moeten deze bedragen als te laag worden be schouwd. Ook de voorstellen in het rapport van de Com missie Hofstra over tarieven en vrijstellingen van het successierecht gaf het Landbouwschap aanlei ding tot schriftelijke reactie. Het Landbouwschap acht namelijk een spoedige verwezenlijking van een aantal van deze voorstellen zeer gewenst. Daarbij wordt gedacht aan de invoering van een algemene boedelvrijstelling van 30.000,— en verhoging van de vrijstelling schenkingsrecht van 2.000,- tot 5.000,-. MAATREGELEN VOOR LUZERNETEELT In overleg met de groenvoederdrogerijen en andere groeperingen heeft de hoofdafdeling Ak kerbouw van het Landbouwschap zich beraden over concrete voorstellen voor maatregelen die de positie van de luzerneteelt en de luzernever- werking moeten versterken. Er worden verschil lende mogelijkheden nagegaan die voor de Neder landse luzernetelers van belang kunnen zijn. De Hoofdafdeling denkt in dit verband aan verbe tering van verwerkingsmethoden en invoering van nieuwe methoden, terwijl grote aandacht moet worden besteed aan de kwaliteit van het produkt. Ervan uitgaande dat structuurverbetering van de bedrijven eerst op lange termijn resultgat kan hebben, zal een toeslag voor de producers op korte termijn enige verlichting kunnen brengen, aldus de Hoofdafdeling. BEZWAREN TEGEN VOORSTELLEN E.E.G.-SUIKERBELEID Het bestuur van b t Lanac: uwschap heeft be zwaar tegen de korting van ,'t E.E.G.-suikerquot m met 5% die de Europese Commissie voorstelt in het kader van het E.E.G.-suiker beleid voor 1970 1971. Om advies van de hoofdafdeling Akker bouw besloot het. bestuur in zijn ope: bare vc na dering van 3 september aan te dringen op het handhaven van de bestaande quotaregeling. De feitelijke situatie geeft geen enkele aanleiding tot wijziging van de regeling. Daarbij komt nog, dat Nederland heeft gekozen voor de toepassing van het zogenaamde meng- prijssysteem gedurende de periode 1968/1969 tot en met 1970/1971 waarbij de huidige quotave de ling als basis diende. Het gehele suiker- en bieten- prijsbeleid is daarop ingsteld en wijziging zou in grijpende gevolgen hebben. Hontenisse: Met ingang van 8 september ligt ge durende een maand ter inzage het door de raad vast gestelde bestemmingsplan „Lamswaarde" met bij behorende voorschriften en toelichting. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend bij G. S. bezwaren indienen. Valkenisse: Met ingang van 5 september ligt ge durende een maand ter inzage het ontwerp van het door de gemeenteraad te nemen besluit tot vaststel ling van de grenzen van de bebouwde kommen voor de toepassing van de Boswet. Vlissingen: Met ingang van 5 september ligt ge durende een maand ter inzage het besluit van de raad waarbij is verklaard dat een herziening van het bestemmingsplan Paauwenburg II, voor het gebied op de bij het besluit behorende- kaart met rood om lijnd, wordt voorbereid. Met ingang van 5 september ligt gedurende een maand ter inzage het door de raad vastgestelde be stemmingsplan regelende de bestemming van gron den gelegen tussen de Burgemeester Stemerdinglaan, het Koopmansvoetpad en de Rijksweg 58 (bestem mingsplan Souburg-Noord) met bijbehorende voor schriften en toelichting. De voorschriften behorende bij dit plan zijn in afwijking van het ter inzage ge legde ontwerp vastgesteld. Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend als mede een ieder die bezwaren heeft tegen de wijziging der voorschriften kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij G. S. bezwaren indienen tegen het plan. Zierikzee: Met ingang van 10 september ligt ge durende een maand ter inzage het vastgestelde be stemmingsplan „Scheepstimmerdijk". Gedurende bo vengenoemde termijn kunnen zij* die zich tijdig met bezwaren tot zowel de gemeenteraad als G. S. heb ben gewend bij de Kroon beroep instellen. Gelijke bevoegdheid komt toe aan degenen die zich tijdig met bezwaren tegen wijzigingen welke bij de vast stelling van het plan in het ontwerp zijn aangebracht, tot G.S. hebben gewend. Kattendijke: Met ingang van 10 september ligt ge durende een maand ter inzage het vastgestelde be stemmingsplan „Industrieterrein 1967". Zij, die zich tijdig met bezwaren tegen het plan zowel tot de ge meenteraad als tot G.S. hebben gewend, kunnen ge durende bovengenoemde termijn bij de Kroon beroep instellen. ANTIBIOTICA Het Landbouwschap zal de kosten op zich ne men van praktijkproeven ter bepaling van de uit- scheidingsduur van antibiotica via melk. Het be stuur van het Landbouwschap besloot hiert' in zijn openbare vergadering van 3 september op ad vies van de Gezondheidscommissie voor Dieren en de hoofdafdeling Veehouderij. Een veehouder die melk aflevert welke anti-; biotica bevat, veroorzaakt grote moeilijkheden bij de zuivelindustrie. Er is een boeteregeling om af levering van dergelijke melk tegen te gaan en deze kan de veehouders op een grote daling v; n 't melkgeld komen te staan. In het algemeen advi seren de dierenartsen de veehouders hoe lang zij melk die wordt gewonnen uit uiers die met anti biotica zijn behandeld, niet mogen afleveren aan de zuivelfabriek. Het is echter nog steeds onvol doende bekend hoe lang uitscheiding van anti biotica via de melk na behandeling van een koO plaatsvindt. Het is daarom in het belang van d<i> veehouder en van de zuivelindustrie dat hiernaar onder praktijkomstandigheden onderzoek wordt verricht. Dit zal thans geschieden do^r de .re- zondheidsdiensten voor dieren.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 15