ZLM M-AVADEX BW FA. KERCKHAERT AARDAPPELTELERS AARDAPPEL -POEDERAPPAR A AT WIERSUM CHEMIE N.V. Z-V Provinciale fokvarkensdag in Goes Bewaring van aardappelen E R T J E 'S Tegen DUIST in wintertarwe en wintergerst. Het bekende middel voor herfst» toepassing in wintergranen. i.Iu .lm H GRONINGEN - TEL. 050-34041 mm 14 (Vervolg: van pagina 11) De provinciale Fok veevarkensdag te Goes in het geheel overziende mag gesteld wor den dat de Zeeuwse varkensfokkers op een geslaagde dag kunnen terug zien. Vooruit gang was er te zien bij de manlijke dieren. De vrouwelijke dieren zijn van een dus danige kwaliteit en afstamming, dat deze bij een doelbewuste berenkeuze zeer zeker mogelijkheden voor de verdere verbetering van de Zeeuwse vakensstapel kunnen bie den. 8TERZEUGEN Bij de oudere sterzeugen kwam de goed ontwik kelde, soortige, bespierde Rozemarie 6188* van J. Segers, Clinge op de la plaats gevolgd door Nanda 5800* en Irene 5845* beide van J. Wouters, Gapin- ge en door Lena 5519* van D. Hannewijk. Hein- kenszand. Bij de jongere sterzeugen ging Marjolein «470* van J. Segers, Clinge met de hoogste eer strijken. Marjan 6471*, eveneens van J. Segers, Clinge, nestzuster van de hierbovengenoemde zieug Marjolein 6470* volgde haar in deze beste rubriek «terzeugen. ZEUGEN Bij de oudere zeugen werd de vijf en een half jaar oude Aartje 5309 als de beste aangewezen. Deze zeug, die gefokt is door W. de Buck, Colijns- plaat en in eigendom van D. Hannewijk, Heinkens- zand is een goed ontwikkelde, ruime, behangen, solide zeug De aan H. Kieviet, Stad a/h Haring vliet toebehorende Loïa 16070 verkreeg de lb prijs, terwijl aan Petra 5384 van «J. Lous, Oostkapelle de lc prijs werd toegekend. De gedekte zeugen geboren in 1965 werden door de jury omschreven als een wat wisselende rubriek met goede kopnum- mers. Hier was het Riet 5979 van J. Segers. Clinge die de la prijs verdiende. Riet is een goed ontwik kelde zeug met gevuld achterstel, doch met een bemerking op de achterbenen. In deze rubriek zijn nog vermeldingswaardig: Rita 5848 van O. Her mansMaes, IJzendijke; Rachel 5950 van J. Segers, Clinge en Annestasia 5677 van Th. Ver burg, Dreischor. Bij de rubriek gedekte zeugen, geboren in het eerste halfjaar van 1966 werd de la prijs toegekend aan Ester 6333 van Gebr. Versluis, Wissenkerke. Deze werd gevolgd door Marca 5965 van M. Ver sprille, Oostburg. Lena 6239 van C. v. d. Houten en P. J. Hart, Kerkwerve was in de rubriek zeugen, geboren vanaf 1 januari 1967 t/m 31 mei 1967 favo riet. Deze dochter van de bekende beer Labo 1098P is een lange, fraai soortige zeug met een goed ach terstel. Lena werd gevolgd door een tweetal zeu gen van J. Nijsse Heinkenszand n.l. Nicolien 6317 en Nollij 6320. De 41 ingeschreven zeugen van één tot twee jaren oud waren in 4 rubrieken ondergebracht. In deze rubrieken werd 13 eerste prijzen toegekend, waarvan la prijzen werden verworven door: Els 16016 van A. Versluis, Colijnsplaat; de nog niet met een naam getooide zeug 16890 b.b. van Th. Verburg. Dreischor; Gretha 17129 van O. Her mansMaes, IJzendijke en Riane 17264 van J. Nijsse, Heinkenszand. H. P. BEÜKEMA, R.L.C. hakvruchten. De kiemrust van aardappelen is na een warme comer vaak korter dan na een koele zomer. Nu dit jaar de temperatuur een groot deel van het groei seizoen hoog is geweest, is het te verwachten dat veel partijen vroeger uit de kiemrust zijn dan normaal. Bij de bewaring van aardappelen zal men hiermee rekening kunnen houden. VENTILEREN Zo spoedig mogelijk na het inbrengen worden vochtige aardappelen door ventileren gedroogd. Waneer het produkt eenmaal droog is dient de verdere ventilatie nog slechts voor de koeling en het verwijderen van condensatiewater. Door on deskundig ventileren kunnen de aardappelen te veel vocht verliezen, met als gevolg o.a. ontstaan van drukplekken en blauwgevoeliger worden van het produkt. Vochtverlies kan zoveel mogelijk worden voorkomen door het ventileren te beper ken en gebruik te maken van koude periodeti en nachten. KIEMREMMINGSM1DDELEN Van de kiemremmingsmiddeien mag alleen een gunstig resultaat worden verwacht wanneer deze worden toegediend vóór de kieming begint. Nu verwacht wordt dat de aardappelen wat vroeger gaan kiemen dan normaal, wordt geadviseerd die partijen die langer zullen worden bewaard, met kiemremmingsmiddeien te behandelen spoedig na dat de partij droog is. Ook zal een eventuele her halingsbehandeling tijdig moeten plaatsvinden. Onder vochtige omstandigheden werken de kiem- remmers onvoldoende. Condensvorming moet wor den voorkomen en wanneer de aardappelen door eondens toch vochtig zijn geworden, moeten deze weer snel worden gedroogd (bijv. door interne ventilatie). BEWAARPARTDEN Gave partijen zijn doorgaans het best te bewa ren. Het is dan ook verstandig om afwijkende partijen (bijv. doorwas partijen) het eerst cp te ruimen. OPFOKZEUGEN De opfokzeugen waren in drie rubrieken onder gebracht. In de oudste categorie werden een drie tal zeugen van J. Segers, Clinge en een. zeug van Gebr. Versluis, Wissenkerke met eerste prijzen be kroond. In de hierop volgende rubriek waren het een tweetal zeugen van A. de Visser, Oostkapelle en een tweetal van J. de Bruijckere, Aardenburg die met eerste prijzen werden bekroond. In de jongste rubriek kwamen de dieren van A. M. Koole Ouddorp op de eerste plaats. BEDRIJFSCOLLECTIES Na de lunchpauze volgde de keuring van be drijfsgroepen. In totaal werden 9 oude en 6 jonge groepen opgesteld. De oudere groepen vormden 'n goede klasse met vlot. goede kopgroepen. Er kon den 4 eerste. 3 tweede en 2 derde prezen worden toegekend. la 192 van J. Segers, Clingé; lb 191 van J. Nijsse, Hëlnkenszand; lc 193 van J. Segers, Clinge; ld 187 van D. Hannewijk, Heinkenszand. De jonge bedrijfsgroepen vormden een vrij goede klasse. Aan de kop kwam hier een groep van O. HermansMaes, IJzendijke. Zij werd gevolgd door een groep van Th. Verburg, Dreischor (lb- prijs) en door een groep van J. Nijsse, Heinkens zand (lc-prys). KAMPIOENSSCHAPS&EURING Tijdens de demonstratie van de met la prijs bekroonde beren uit de eerste vijf rubrieken wierd Sultan 1374P van M. Versprille, Oostburg als kam pioen aangewezen. Ari 1254P van de Varkensfok- vereniging West Zeeuws-Vlaanderen verwierf de titel reservekampioen. Als de teste z;eug werd na de gebruikelijke af valrace Marjolein 6470* van J. Segers, Clinge aan? gewezen. Als haar secondante werd haar nestzuster aangewezen n.l. Marjan 6471* eveneens van hét bij herhaling genoemde bedrijf van J. Segersv Twee jonge sterzeugen van dezelfde fokker-eige naar gingen dus met de hoogste titels van de dag strijken, hetgeen als een unicum mag worden be schouwd. vóór maandag"* in zenden aan redactif Goe« voor leden 1 x jaar gratis ol ïatsir maximaal 6 regels niét onder numm 90 cent per regel geen bewijsnummer Handelsmerk Mousanto Chemfoal Company Te koop: Aardappel-pa.., boxenvuller, merk Her-1 Ij!:;;;;;; cules, overcompl. wegen? yiijjijji combinatie. G. BUIJZE A 81, IJzendijke. Telef. gpi! 01174—202. vraagt een over elke transportband heen te plaatsen aandrijving op de as van de transporteur zeer lage prijs 335,— fexcl. B.T.W.) (af fabriek) geen storingen meer I STOPPELDIJK (Zld) - Telefoon 91147—J«1

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 14