Over het varken van vandaag en morgen VOORDELEN Ak voordelen voor deze batterijbiggenopfok- methode boyen de gebruikelijke, opfok stelt de Landbouw Hogeschool en Vineo n.v. kort samen gevat. minder sterfte onder de biggen 0,60,8 meer worpen per jaar minder investering in de bouw geen ziekten geen medicijnen minder werk geen stro gelijkmatige groei kortere afmestingsperiode selectiewerk in fokprogramma's geven snellere resultaten lagere kostprijs in voer en produktie zeug blijft in betere conditie snellere groei ijzerinspuitingen niet meer nodig daar het ijzer preparaat in het mengvoer is verwerkt. INVESTERING De investeringsbedragen die ons werden ge noemd liggen bepaald laag. Daar de batterij in een bestaande landbouwschuur kan neergezet worden zijn er alleen de voorzieningen van wanden en iso latie van het hok, de ventilator, een verwarmings element een thermostaat en de verlichting. De kos ten zullen afhankelijk van de omstandigheden lig gen tussen de 2500,en 4000,Dit voor de opfok van biggen van een 40-tal zeugen. Een set heeft 6 kooien ieder met een lengte van 120 cm en een breedte van 60 cm. De hoogte is voor 4 cm en achter 35 cm. In drie etages opgezet is het geheel zeer overzichtelijk en gemakkelijk schoon te houden. De maaswijdte van het toegepaste zware kwaliteit draad is 1 op 1 cm. Per batterijset. kunnen, over een geheel jaar gerekend de biggen van 8 zeugen ruimschoots gehuisvest worden. Voor de „kraamkamer" voor de biggen van 40 zeugen is 5 X 1,20 6 m plus tenminste de breedte van ventilatie- en verwarmingsruimte (2 X 50 cm) dus in totaal tenminste 7 m lengte nodig. De totale breedte van de kamer moet tenminste 2,80 m zijn. Een goede „doe het zeiver" kan, indien het be drijfsgebouw enigszins aan de maten en eisen vol doet betrekkelijk eenvoudig zelf de nodige voor zieningen treffen. DE OPFOK De opfok van de biggen gebeurt met een drietal verschillende soorten „biggenbatterijkorrel". In de eerste week is dit een korrel waarin onder meer melkpoeder is verwerkt voor de natuurlijke voe deromstandigheden zoveel mogelijk te benaderen. In de loop der weken wordt de korrel „steviger" van samenstelling. De laatste van de vijfde opfok- week wordt reeds het mestkorrelvoer gegeven waarop daarna verder gemest zal worden. De over gang van batterij naar opfokhok en de daarmee samenhangende voeders verloopt dan ook vlot en heeft uiteindelijk een verkorting van de totale mestperiode met ca. een maand tot gevolg. Ver andering van voer betekent immers in de prakt jk altijd een tijdelijke achteruitgang in gewichtstoe* name. En door deze verkorte mesttijd ook lagere voederkosten! De vrees dat deze in het donker op gegroeide biggen „papbiggen" zouden blijken te zijn wordt door dit toegepaste voersysteem niet be waarheid. SPECIALIST De opfok van biggen op batterij is wel in zekere mate specialistenwerk. Men moet zich op deze wijze van opfok bepaald instellen en er „gevoel" voor hebben. Bij de steeds verder door te voeren specialisatie lijkt het in de toekomst voor de hand liggen dat enkelen zich in het bijzonder gaan s e- cialiseren in deze batterijbiggenopfok en de dan ru.im 5 weken oude biggen aan de mesters gaan afzetten. In ieder geval lijkt deze opfokmethcde mogelijkheden te bieden om tot 'n verdere schaal vergroting van het varkensmestbodrijf te komen zonder dat er grote investeringsbedragen mee ge moeid zijn. Door de mogelijkheden om de fok- zeugenstapel uit te breiden kan het arbeidsin komen gunstig beïnvloed worden. En wie wi] dat niet? BI. <JYKES Internationaal is in Engeland één van de bekende namen op het gebied van de hybride pluimveefokkerij. Zeven grote broederijen met een produktie van 6 miljoen henkuikens per jaar is be* paald geen kleinigheid! Daarnaast heeft Sykes zich echter ook op de varkensfokkerij geworpen. Voor* namelijk om de afvalprodukten van de broederijen zo economisch mogelijk te kunnen benutten. Gezien de goede resultaten bij hybridisatie van pluimvee is men ook daarbij naar mogelijkheden gaan zoeken om tot een waardevol hybride varken te komen. Na zich eerst alleen voor het Landras en Large White geïnteresseerd te hebben, is na veel onderzoek met verschillende rassen gebleken dat Large White voor de mannelijke lijn en voor de vrouwelijke lijn Wes- sex (later vervangen door Hampshire) x Landras het doel benaderde dat men zich voor ogen had gesteld. Het doel was een lage voederconversie te bereiken, een hoog percentage mager vlees, goede hammen, hoog aantal biggen per worp, goede leefbaarheid en het uniforme eindprodukt, allemaal factoren, die het Hybridevarken in het licht der economie gezien zeer aantrekkelijk maken. Het fokprogramma kan ver geleken worden met een pryamide. Op de top van de pyramide staat het zuivere fokmateriaal, de over* grootouders en de grootouders. Het middenstuk van de pyramide bestaat uit de oudergeneratie. De basis manneliike liin van de pryamide laat de commerciële afstamming LarKe white" van de oudergeneratie zien: het eindprodukt dat af- K gemest moet worden. tZie yerdev pag. 17) Van Houwelingen N.V. te Giessenburg is importeur ge worden van het Engelse Sykes Hybride fokvarken. Bij C. van Leeuwen te Giessenburg in de Alblasserwaard zijn de eerste 54 zeugen en 2 beren ondergebracht. Over deze, voor Neder land nieuwe introduktie, ontvingen wij de volgende bijzon derheden. RED

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 13