Biggenopfok op batterij s mm 'W&&0000& Z2&ZSWS0&Z m ^xsssjyrs wsmmvyjK 12 s«HS!®5fg^^ ma^rs^asfse^. sohtilf veor toevoer vara® Itieht MESTCAIfS MWMH «ch«if voor teer**? wam® leefei" VOEfiGAHG iiillf HUVDTOXJf BGABB GhASVOh |M4*fI een prijs van 70,per big levert als extra bruto opbrengst per zeug 7 X 70,490,op. Daar moeten afgetrokken worden de investeringskosten per zeug die geraamd kunnen worden op 100, zodat netto meeropbrengst per zeug 390,be draagt. Daarbij steltt Vincon N.V. dat de voederkosten bij de batterijmethode lager liggen dan de normale opfok zodat dit bedrag van 390,bepaald niet aan de hoge kant zal blijken te zijn. OPZET VAN DE OPFOK De biggen worden vanaf de 4e dag van de ge boorte in daarvoor speciaal vervaardigde batte rijen (vervaardigd door de bekende fabrikant Bekaert) onder speciale omstandigheden van ven tilatie, temperatuur, luchtvochtigheid, windsnel heid in het hok, rust en volledig in het duister opgefokt. Slechts 2 maal per dag om 9 uur en 17 uur gaat om de voedering te verzorgen en de hok ken schoon te maken een kwartier het licht aan. Voer in korrelvorm staat vrijelijk ter beschik king van de biggen in een voergootje aan de voor zijde van het batterij hok. Aan de achterzijde van elk hok is een drinknippei aangebracht waar water van ca. 27° (dit is de gemiddelde temperatuur in de opfokkamer) naar behoefte beschikbaar is. De vloerplaten van elke etage van de batterij hokken lopen enigszins schuin af zodat afvoer van de wei nige mest makkelijk kan geschieden. De biggen blijven tot ca. 5 weken in deze opfokbatterij waar na verder de normale gang zaken bij het afmesten van varkens gebruikelijk wordt gevolgd. Vanaf de 4e dag met een min. gewicht van 1,2 kg komt het gewicht van de big in deze vijf opfokbatterij weken op 10 a 12 kg. De voederverbruikgegevens over de reeds genoemde opfok van de 500 biggen dit jaar waren: re voeders, een produktie die geheel automatisch met het electronische ponskaartenprogrammasy- steem verloopt is Vinco N.V. jaren geleden door de Landbouw Hogeschool bij het batterij-biggen- opfoksysteembeproeving ingeschakeld. Zij vervaardigden de voor deze proeven beno digde mengvoeders overeenkomstig de voorge schreven samenstelling. Proeven die negen jaar geduurd hebben en de eerste zes jaren wat de biggenopfok betreft, geen enkel succes opleverden! Naar later bleek om dat het voeder nat aan de biggen werd toegediend. Na deze teleurstellende resultaten werd over zeug te komen. Volgens de praktijkgegevens werpt gemiddeld een zeug 1,8 maal per jaar met een gemiddelde worp van 9 biggen. Dit komt neer op gem. 16 biggen per jaar. Door de biggen reeds na de 4e dag na de geboorte bij de zeug weg te halen en apart op te fokken blijkt de zeug, alweer gemid deld, 2,8 X per jaar te kunnen werpen. Eveneens uitgaande van de 9 biggen per worp zou daardoor de zeug gemiddeld 25 biggen per jaar op kunnen leveren. FINANCIEEL VOORDEEL Een voorzichtige calculatie, gebaseerd op een meerworp van 7 biggen per jaar per zeug, tegen voederverbruik in kg gewichtstoename per big per week per big per week le week 0,8 kg 0,9 kg 2e week 1,6 kg 1,9 kg 3e week 2,6 kg 2,3 kg 4e week 3,5 kg 3,kg 5e week 13,4 kg 3,6 kg 13,4 kg 11,7 kg Het speciaal voor deze methode ontwikkelde mengvoer ligt in prijs bepaald niet hoger dan het normaal in de handel zijnde mengvoer. pluil prod paal< echti nam< zo e de g men om t zich geïnl vers< de n sex doel Het een hoog het i Hybi aanti gelei pyrai grooi de p; van van geme geschakeld op het droog toedienen van de voor deze opfok speciaal samengestelde mengvoeders. Gevolg was nu reeds drie jaar lang positieve resul taten met deze batterij-biggenopfokmethode. Het laatste jaar waren deze zelfs buitengewoon goed. De vanaf 1 januari van dit jaar op dit batterij systeem 500 opgefokte biggen zijn alle op 4 na goed opgegroeid en de redenen dat vier biggen dit niet gehaald hadden waren niet het gevolg van het systeem maar had andere oorzaken. WAAROM DIT SYSTEEM? Achtergrond om op basis van het batterijsysteem biggen te gaan opfokken is de gedachte om op deze wijze tot een grotere biggenproduktie van de INI D noe besl zijn lati< eler ten gen opf< E 120 4 cn gein te 1 zwa Vinco N.V., een moderne veevoederfabriek die in 1959 onder direktie van vader en zijn drie zoons Dhooge is gestart, is nauw bij dit project betrok ken. Met een grote produktiecapaciteit aan verschil lende soorten rundvee, varkens, pluimvee en ande- Over het opvoeren van de produktiviteit tenein de de produktiekosten te laten dalen en hiermede de rentabiliteit te verbeteren wordt veel gesproken en geschreven. Wat de varkenshouderij betreft lijkt het erop dat de Landbouw Hogeschool te Gent ir> samenwerking met Vinco N.V. te Eeklo met de biggenopfok op batterijen een opmerkelijk resul taat boekt.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 12